Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2842(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0493/2010

Συζήτηση :

PV 07/09/2010 - 11
CRE 07/09/2010 - 11

Ψηφοφορία :

PV 09/09/2010 - 5.2
CRE 09/09/2010 - 5.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0312

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2010 - Στρασβούργο

11. Κατάσταση των Ρομά στην Ευρώπη (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Κατάσταση των Ρομά στην Ευρώπη

Οι Olivier Chastel (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου), Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και László Andor (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Lívia Járóka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, Manfred Weber, ο οποίος απαντά επίσης σε ερώτηση "γαλάζιας κάρτας" του Rui Tavares, Ioan Enciu, Sophia in 't Veld, Franziska Keller, Derk Jan Eppink, Marie-Christine Vergiat, Gerard Batten, Corneliu Vadim Tudor, Simon Busuttil, Sylvie Guillaume, Sarah Ludford, Catherine Grèze, Dimitar Stoyanov, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Marielle De Sarnez, Andrey Kovatchev, Kinga Göncz, Luigi de Magistris, Mario Mauro και Rita Borsellino.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: László TŐKÉS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jean-Pierre Audy και Monika Flašíková Beňová.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sergio Paolo Francesco Silvestris, Juan Fernando López Aguilar, Jan Mulder, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Roberta Angelilli, Vasilica Viorica Dăncilă και Rui Tavares.

Παρεμβαίνουν οι Viviane Reding, Anna Záborská σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας "catch the eye", Hannes Swoboda επί των διευκρινίσεων της Viviane Reding στη δεύτερη παρέμβασή της, László Andor και Olivier Chastel.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Manfred Weber, Simon Busuttil, Jean-Pierre Audy, Michèle Striffler, Lívia Járóka και Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση των Ρομά στην Ευρώπη και την παράβαση της νομοθεσίας σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία (B7-0492/2010

- Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon και Rita Borsellino, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση των Ρομά και την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B7-0493/2010

- Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer, Νικόλαος Χουντής, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Jacky Hénin και Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, σχετικά με την κατάσταση των Ρομά στην Ευρώπη (B7-0500/2010

- Νίκη Τζαβέλα, Jaroslav Paška, Paul Nuttall, Fiorello Provera, Νικόλαος Σαλαβράκος, Mario Borghezio, Oreste Rossi και Mara Bizzotto, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, σχετικά με την κατάσταση των Ρομά στην Ευρώπη (B7-0502/2010

- Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris, Alexander Alvaro και Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την απέλαση των Ρομά από τη Γαλλία (B7-0503/2010

- Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Reinhard Bütikofer, Marije Cornelissen, Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Keith Taylor, Bart Staes, Catherine Grèze και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση των Ρομά στην Ευρώπη (B7-0504/2010).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.9.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου