Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2842(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0493/2010

Debaty :

PV 07/09/2010 - 11
CRE 07/09/2010 - 11

Głosowanie :

PV 09/09/2010 - 5.2
CRE 09/09/2010 - 5.2
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0312

Protokół
Wtorek, 7 września 2010 r. - Strasburg

11. Sytuacja ludności romskiej w Europie (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Sytuacja ludności romskiej w Europie

Olivier Chastel (urzędujący przewodniczący Rady), Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji) i László Andor (członek Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Lívia Járóka w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Renate Weber w imieniu grupy ALDE, Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Mario Borghezio w imieniu grupy EFD, Bruno Gollnisch, niezrzeszony, Manfred Weber (który odpowiedział również na pytanie, które w procedurze „niebieskiej karty” zadał Rui Tavares), Ioan Enciu, Sophia in 't Veld, Franziska Keller, Derk Jan Eppink, Marie-Christine Vergiat, Gerard Batten, Corneliu Vadim Tudor, Simon Busuttil, Sylvie Guillaume, Sarah Ludford, Catherine Grèze, Dimitar Stoyanov, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Marielle De Sarnez, Andrey Kovatchev, Kinga Göncz, Luigi de Magistris, Mario Mauro i Rita Borsellino.

PRZEWODNICTWO: László TŐKÉS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Jean-Pierre Audy i Monika Flašíková Beňová.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Juan Fernando López Aguilar, Jan Mulder, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Roberta Angelilli, Vasilica Viorica Dăncilă i Rui Tavares.

Głos zabrali: Viviane Reding, Anna Záborská w sprawie przebiegu procedury pytań z sali, Hannes Swoboda w sprawie szczegółów podanych przez Viviane Reding w drugim wystąpieniu, László Andor i Olivier Chastel.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Manfred Weber, Simon Busuttil, Jean-Pierre Audy, Michèle Striffler, Lívia Járóka i Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR w sprawie sytuacji Romów w Europie oraz naruszenia prawa do swobodnego przemieszczania się (B7-0492/2010);

- Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon i Rita Borsellino w imieniu grupy S&D w sprawie sytuacji Romów i swobody przemieszczania się w Unii Europejskiej (B7-0493/2010);

- Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Jacky Hénin i Kyriacos Triantaphyllides w sprawie sytuacji Romów w Europie (B7-0500/2010);

- Niki Tzavela, Jaroslav Paška, Paul Nuttall, Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos, Mario Borghezio, Oreste Rossi i Mara Bizzotto w imieniu grupy EFD w sprawie sytuacji Romów w Europie (B7-0502/2010);

- Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris, Alexander Alvaro i Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE w sprawie wydalenia Romów z Francji (B7-0503/2010);

- Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Reinhard Bütikofer, Marije Cornelissen, Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Keith Taylor, Bart Staes, Catherine Grèze i Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie sytuacji Romów w Europie (B7-0504/2010).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.2 protokołu z dnia 9.9.2010.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności