Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 7 септември 2010 г. - Страсбург

12. Хуманитарната ситуация след наводненията в Пакистан (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на Комисията: Хуманитарната ситуация след наводненията в Пакистан

Кристалина Георгиева (член на Комисията) направи изявление.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА : Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

Изказаха се: Filip Kaczmarek, от името на групата PPE, Véronique De Keyser, от името на групата S&D, Charles Goerens, от името на групата ALDE, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Sajjad Karim, от името на групата ECR, Michèle Striffler, Thijs Berman, Louis Michel, Peter van Dalen, Eija-Riitta Korhola и Enrique Guerrero Salom.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Elena Băsescu, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann и Janusz Władysław Zemke.

Изказа се Кристалина Георгиева.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност