Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2010 - Στρασβούργο

12. Ανθρωπιστική κατάσταση μετά τις πλημμύρες στο Πακιστάν (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Ανθρωπιστική κατάσταση μετά τις πλημμύρες στο Πακιστάν

Η Kristalina Georgieva (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Filip Kaczmarek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Sajjad Karim, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Michèle Striffler, Thijs Berman, Louis Michel, Peter van Dalen, Eija-Riitta Korhola και Enrique Guerrero Salom.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann και Janusz Władysław Zemke.

Παρεμβαίνει η Kristalina Georgieva.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου