Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0115(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0235/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0235/2010

Συζήτηση :

PV 07/09/2010 - 13
CRE 07/09/2010 - 13

Ψηφοφορία :

PV 08/09/2010 - 6.2
CRE 08/09/2010 - 6.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0309

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2010 - Στρασβούργο

13. Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών: Μέρος ΙΙ των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών για την Ευρώπη 2020 [COM(2010)0193 - C7-0111/2010- 2010/0115(NLE)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Csaba Őry (A7-0235/2010)

Ο Csaba Őry παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο László Andor (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Eva-Britt Svensson (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Pascale Gruny, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jutta Steinruck, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Siiri Oviir, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Emilie Turunen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Milan Cabrnoch, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Thomas Händel, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mara Bizzotto, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Franz Obermayr, μη εγγεγραμμένος, Veronica Lope Fontagné, Alejandro Cercas, Marije Cornelissen, Jacek Olgierd Kurski, Ilda Figueiredo, Derek Roland Clark, Edit Bauer, Pervenche Berès, Timo Soini, Ria Oomen-Ruijten, Olle Ludvigsson, Raffaele Baldassarre, Evelyn Regner και Thomas Mann.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Danuta Maria Hübner και Elisabeth Morin-Chartier.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Horst Schnellhardt, Συλβάνα Ράπτη, Danuta Jazłowiecka, Derek Vaughan και Jan Kozłowski.

Παρεμβαίνουν οι Olivier Chastel (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου), László Andor και Csaba Őry.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.9.2010.

Παρεμβαίνει ο Paul Rübig ο οποίος επανέρχεται στην παρέμβαση του Derek Roland Clark.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου