Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0115(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0235/2010

Ingivna texter :

A7-0235/2010

Debatter :

PV 07/09/2010 - 13
CRE 07/09/2010 - 13

Omröstningar :

PV 08/09/2010 - 6.2
CRE 08/09/2010 - 6.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0309

Protokoll
Tisdagen den 7 september 2010 - Strasbourg

13. Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik – Del II av de integrerade riktlinjerna för Europa 2020 [KOM(2010)0193 - C7-0111/2010- 2010/0115(NLE)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Csaba Őry (A7-0235/2010)

Csaba Őry redogjorde för sitt betänkande.

Talare: László Andor (ledamot av kommissionen).

Talare: Eva-Britt Svensson (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Pascale Gruny för PPE-gruppen, Jutta Steinruck för S&D-gruppen, Siiri Oviir för ALDE-gruppen, Emilie Turunen för Verts/ALE-gruppen, Milan Cabrnoch för ECR-gruppen, Thomas Händel för GUE/NGL-gruppen, Mara Bizzotto för EFD-gruppen, Franz Obermayr, grupplös, Veronica Lope Fontagné, Alejandro Cercas, Marije Cornelissen, Jacek Olgierd Kurski, Ilda Figueiredo, Derek Roland Clark, Edit Bauer, Pervenche Berès, Timo Soini, Ria Oomen-Ruijten, Olle Ludvigsson, Raffaele Baldassarre, Evelyn Regner och Thomas Mann.

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Talare: Danuta Maria Hübner och Elisabeth Morin-Chartier.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Horst Schnellhardt, Sylvana Rapti, Danuta Jazłowiecka, Derek Vaughan och Jan Kozłowski.

Talare: Olivier Chastel (rådets tjänstgörande ordförande), László Andor och Csaba Őry.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.2 i protokollet av den 8.9.2010.

Talare: Paul Rübig yttrade sig om Derek Roland Clarks inlägg.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy