Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2010 - Στρασβούργο

15. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
CRE

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς την Επιτροπή (B7-0454/2010).

Παρεμβαίνει ο Gay Mitchell σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή της ώρας των ερωτήσεων.

Ερώτηση 16 (Justas Vincas Paleckis): Νομοθεσία σχετικά με την διαχείριση και αποθήκευση ραδιενεργών αποβλήτων.

Ο Karel De Gucht (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Justas Vincas Paleckis και Silvia-Adriana Ţicău.

Ερώτηση 17 (Liam Aylward): Ευρωπαϊκές ΜΜΕ, διεθνές εμπόριο και παιδική εργασία.

Ο Karel De Gucht απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Liam Aylward και Paul Rübig.

Ερώτηση 18 (Mairead McGuinness): Πιθανός αντίκτυπος από την ενίσχυση του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών.

Ο Karel De Gucht απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Mairead McGuinness και Marian Harkin.

Ερώτηση 19 (Vilija Blinkevičiūtė): Εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που αφορούν τις συντάξεις σύμφωνα με τη στρατηγική "Ευρώπη 2020".

Ο László Andor (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Vilija Blinkevičiūtė.

Ερώτηση 20 (Γεωργίου Παπανικολάου): Επιπτώσεις των νέων εργασιακών σχέσεων στη νεολαία.

Ο László Andor απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Γεωργίου Παπανικολάου και Brian Crowley.

Ερώτηση 23 (Gay Mitchell): Διάσκεψη Κορυφής για τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας.

Ο Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Gay Mitchell.

Ερώτηση 22 (Pat the Cope Gallagher): Η επικείμενη Διάσκεψη ΕΕ - Αφρικής.

Ο Andris Piebalgs απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Pat the Cope Gallagher.

Ερώτηση 26 (Silvia-Adriana Ţicău): Μέτρα για την καταπολέμηση των φαινομένων ξηρασίας και ερημοποίησης.

Η Connie Hedegaard (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση της Silvia-Adriana Ţicău.

Ερώτηση 27 (Karl-Heinz Florenz): Προετοιμασία της Διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών της Σύμβασης - πλαισίου για την κλιματική αλλαγή (COP 16).

Ερώτηση 28 (Andres Perello Rodriguez): Συμβολή της ΕΕ στην επιτυχία της συνόδου κορυφής του Κανκούν.

ΗConnie Hedegaard απαντά στις ερωτήσεις καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Karl-Heinz Florenz και Andres Perello Rodriguez.

Οι ερωτήσεις στις οποίες, ελλείψει χρόνου, δεν δόθηκε απάντηση θα λάβουν γραπτή απάντηση (βλ. Παράρτημα στα Πλήρη Πρακτικά).

Η ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου