Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 7 september 2010 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 20.30 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

16. Yttrandefrihet och pressfrihet i Europeiska unionen (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Yttrandefrihet och pressfrihet i Europeiska unionen

Neelie Kroes (kommissionens vice ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Monika Flašíková Beňová för S&D-gruppen, Sonia Alfano för ALDE-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Zbigniew Ziobro för ECR-gruppen, Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Daniël van der Stoep, grupplös, Simon Busuttil, Kinga Göncz, Sophia in 't Veld, Marek Józef Gróbarczyk, Rui Tavares, John Bufton, Hans-Peter Martin, Marco Scurria, Victor Boştinaru, Renate Weber, Jacek Olgierd Kurski, Vladimír Remek, Mario Borghezio, Nicole Sinclaire, Monica Luisa Macovei, Ivailo Kalfin, Luigi de Magistris, Marek Henryk Migalski, Ivo Belet, David-Maria Sassoli, Cecilia Wikström, Georgios Papanikolaou, Andres Perello Rodriguez, Lena Kolarska-Bobińska, Csaba Sándor Tabajdi, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Ildikó Gáll-Pelcz och Mariya Nedelcheva.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Iosif Matula, Ioan Enciu, Chris Davies, Anna Záborská, Margrete Auken, Salvatore Iacolino, Seán Kelly, Izaskun Bilbao Barandica, Hella Ranner och Oreste Rossi.

Talare: Neelie Kroes.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy