Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Вторник, 7 септември 2010 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 4.Състояние на Съюза (разискване)
 5.Тържествено заседание - Mali
 6.Време за гласуване
  
6.1.Свободно движение на работници в Съюза - кодифициран текст ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.2.Установяване на истинността на евро монетите и обработка на негодни за употреба евро монети ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.3.Предоставяне на макрофинансова помощ на Молдова ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.4.Временно суспендиране на автономни мита от Общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти в автономните области Мадейра и Азорските острови * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.5.Проект на коригиращ бюджет №2/2010: ОЕРЕС (Орган на европейските регулатори на електронните съобщения) (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.6.Искане за снемане на парламентарния имунитет на г-н Viktor Uspaskich (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.7.Споразумение между Европейския съюз и Япония за правна взаимопомощ по наказателноправни въпроси *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.8.Взаимно свързване на търговските регистри (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.9.Развитие на потенциала за работни места на една нова устойчива икономика (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.10.ЕИП-Швейцария: Пречки пред пълното прилагане на вътрешния пазар (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.11.Двустранна защитна клауза на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Корея ***I (гласуване)
  
6.12.Справедливи доходи за земеделските производители: По-добре функционираща верига на предлагането на храни в Европа (гласуване)
  
6.13.Финансиране и функциониране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (гласуване)
  
6.14.Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела (гласуване)
  
6.15.Социалното приобщаване на жените, принадлежащи към етническите малцинства (гласуване)
  
6.16.Ролята на жените в едно застаряващо общество (гласуване)
  
6.17.Журналистиката и новите медиии - създаване на публична сфера в Европа (гласуване)
 7.Обяснениe на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Правата на човека в Иран, по-специално случаите Sakineh Mohammadi-Ashtiani и Zahra Bahrami (внесени предложения за резолюция)
 11.Положението на ромите в Европа (разискване)
 12.Хуманитарната ситуация след наводненията в Пакистан (разискване)
 13.Насоки за политиките за заетостта на държавите-членки (разискване)
 14.Представяне от Съвета на проекта за общ бюджет за финансовата 2011 година
 15.Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 16.Свобода на изразяване на мнение и свобода на печата в Европейския съюз (разискване)
 17.Дискриминация срещу сключили брак или официално съжителстващи двойки от един и същи пол (разискване)
 18.Дългосрочни грижи за възрастни хора (разискване)
 19.Дневен ред на следващото заседание
 20.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (290 kb) Присъствен списък (63 kb)    Резултати от поименно гласуване (626 kb) 
 
Протокол (213 kb) Присъствен списък (24 kb) Резултати от гласувания (324 kb) Резултати от поименно гласуване (537 kb) 
 
Протокол (289 kb) Присъствен списък (72 kb) Резултати от гласувания (561 kb) Резултати от поименно гласуване (657 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност