Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Teisipäev, 7. september 2010 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 4.Euroopa Liidu olukord (arutelu)
 5.Pidulik istung - Mali
 6.Hääletused
  6.1.Töötajate liikumisvabadus Euroopa Liidu piires - kodifitseeritud tekst ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  6.2.Euromüntide autentimine ja ringlusse kõlbmatute euromüntide käitlemine ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  6.3.Makromajandusliku finantsabi andmine Moldova Vabariigile ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  6.4.Ühise tollitariifistiku ühepoolsete maksumäärade kohaldamise ajutine peatamine teatavate tööstustoodete impordi suhtes Madeira ja Assooride autonoomsetesse piirkondadesse * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  6.5.Paranduseelarve nr 2/2010: BEREC (elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet) (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  6.6.Parlamendiliikmelt Viktor Uspaskichilt puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  6.7.ELi ja Jaapani vaheline kriminaalasjades osutatava vastastikuse õigusabi leping *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  6.8.Äriregistrite ühendamine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  6.9.Tööhõivevõimaluste arendamine uue säästva majanduse raames (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  6.10.Euroopa Majanduspiirkond ja Šveits ning takistused siseturu täielikul rakendamisel (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  6.11.ELi-Korea vabakaubanduslepingu kahepoolne kaitseklausel ***I (hääletus)
  6.12.Põllumajandustootjate õiglane sissetulek ja toiduainete tarneahela parem toimimine Euroopas (hääletus)
  6.13.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi rahastamine ja toimimine (hääletus)
  6.14.Kohtualluvus ja kohtuotsuste täitmine tsiviil- ja kaubandusasjades (hääletus)
  6.15.Rahvusvähemusrühmadesse kuuluvate naiste integreerimine ühiskonda (hääletus)
  6.16.Naiste roll vananevas ühiskonnas (hääletus)
  6.17.Ajakirjandus ja uus meedia ning Euroopa avaliku sfääri loomine (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Inimõigused Iraanis, eelkõige Sakineh Mohammadi-Ashtiani ja Zahra Bahrami juhtumid (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 11.Romide olukord Euroopas (arutelu)
 12.Humanitaarolukord Pakistanis pärast üleujutusi (arutelu)
 13.Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised (arutelu)
 14.Nõukogu tutvustab 2011. aasta üldeelarve projekti
 15.Infotund (küsimused komisjonile)
 16.Sõna- ja ajakirjandusvabadus Euroopa Liidus (arutelu)
 17.Samasooliste abielupaaride või tsiviilpartnerluse sõlminud paaride diskrimineerimine (arutelu)
 18.Eakate pikaajaline hooldus (arutelu)
 19.Järgmise istungi päevakord
 20.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (257 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb)    Nimelise hääletuse tulemused (626 kb) 
 
Protokoll (202 kb) Kohalolijate nimekiri (24 kb) Hääletustulemused (293 kb) Nimelise hääletuse tulemused (532 kb) 
 
Protokoll (252 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb) Hääletustulemused (521 kb) Nimelise hääletuse tulemused (571 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika