Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Dinsdag 7 september 2010 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 4.Staat van de Unie (debat)
 5.Plechtige vergadering - Mali
 6.Stemmingen
  
6.1.Vrij verkeer van werknemers binnen de Unie - codificatie ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.2.Echtheidscontrole van euromunten en de behandeling van euromunten die ongeschikt zijn voor circulatie ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.3.Toekenning van macrofinanciële bijstand aan Moldavië ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.4.Opschorting van de autonome tarieven van het gemeenschappelijke douanetarief bij de invoer van bepaalde industriële producten op Madeira en de Azoren * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.5.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2010: BEREC (Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie) (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.6.Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van de heer Viktor Uspaskich (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.7.Overeenkomst tussen de EU en Japan betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.8.Koppeling van ondernemingsregisters (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.9.Ontwikkeling van het werkgelegenheidspotentieel van een nieuwe duurzame economie (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.10.EER-Zwitserland: obstakels voor de volledige tenuitvoerlegging van de interne markt (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.11.Bilaterale vrijwaringsclausule in de vrijhandelsovereenkomst EU-Korea ***I (stemming)
  
6.12.Billijke inkomens voor de boeren: een beter werkende voedselvoorzieningsketen in Europa (stemming)
  
6.13.Financiering en werking van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (stemming)
  
6.14.Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Brussel I) (stemming)
  
6.15.Maatschappelijke integratie van vrouwen uit etnische minderheden (stemming)
  
6.16.De rol van de vrouw in een vergrijzende samenleving (stemming)
  
6.17.Journalistiek en nieuwe media - totstandbrenging van een publieke ruimte in Europa (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.De situatie van de mensenrechten in Iran, in het bijzonder de zaken Sakineh Mohammadi-Ashtiani en Zahra Bahrami (ingediende ontwerpresoluties)
 11.Situatie van de Roma in Europa (debat)
 12.Humanitaire situatie na de overstromingen in Pakistan (debat)
 13.Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (debat)
 14.Presentatie door de Raad van zijn standpunt over het ontwerp van algemene begroting - begrotingsjaar 2011
 15.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 16.Vrijheid van meningsuiting en persvrijheid in de Europese Unie (debat)
 17.Discriminatie van koppels van hetzelfde geslacht die gehuwd zijn of een civiel partnerschap hebben (debat)
 18.Langdurige zorg voor ouderen (debat)
 19.Agenda van de volgende vergadering
 20.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (255 kb) Presentielijst (63 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (626 kb) 
 
Notulen (209 kb) Presentielijst (24 kb) Stemmingsuitslagen (293 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (532 kb) 
 
Notulen (260 kb) Presentielijst (64 kb) Stemmingsuitslagen (361 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (569 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid