Показалец 
Протокол
PDF 289kWORD 213k
Вторник, 7 септември 2010 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 4.Състояние на Съюза (разискване)
 5.Тържествено заседание - Mali
 6.Време за гласуване
  6.1.Свободно движение на работници в Съюза - кодифициран текст ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.2.Установяване на истинността на евро монетите и обработка на негодни за употреба евро монети ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.3.Предоставяне на макрофинансова помощ на Молдова ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.4.Временно суспендиране на автономни мита от Общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти в автономните области Мадейра и Азорските острови * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.5.Проект на коригиращ бюджет №2/2010: ОЕРЕС (Орган на европейските регулатори на електронните съобщения) (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.6.Искане за снемане на парламентарния имунитет на г-н Viktor Uspaskich (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.7.Споразумение между Европейския съюз и Япония за правна взаимопомощ по наказателноправни въпроси *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.8.Взаимно свързване на търговските регистри (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.9.Развитие на потенциала за работни места на една нова устойчива икономика (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.10.ЕИП-Швейцария: Пречки пред пълното прилагане на вътрешния пазар (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.11.Двустранна защитна клауза на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Корея ***I (гласуване)
  6.12.Справедливи доходи за земеделските производители: По-добре функционираща верига на предлагането на храни в Европа (гласуване)
  6.13.Финансиране и функциониране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (гласуване)
  6.14.Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела (гласуване)
  6.15.Социалното приобщаване на жените, принадлежащи към етническите малцинства (гласуване)
  6.16.Ролята на жените в едно застаряващо общество (гласуване)
  6.17.Журналистиката и новите медиии - създаване на публична сфера в Европа (гласуване)
 7.Обяснениe на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Правата на човека в Иран, по-специално случаите Sakineh Mohammadi-Ashtiani и Zahra Bahrami (внесени предложения за резолюция)
 11.Положението на ромите в Европа (разискване)
 12.Хуманитарната ситуация след наводненията в Пакистан (разискване)
 13.Насоки за политиките за заетостта на държавите-членки (разискване)
 14.Представяне от Съвета на проекта за общ бюджет за финансовата 2011 година
 15.Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 16.Свобода на изразяване на мнение и свобода на печата в Европейския съюз (разискване)
 17.Дискриминация срещу сключили брак или официално съжителстващи двойки от един и същи пол (разискване)
 18.Дългосрочни грижи за възрастни хора (разискване)
 19.Дневен ред на следващото заседание
 20.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПРОТОКОЛ

ВТОРНИК 7 СЕПТЕМВРИ 2010 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.05 ч.


2. Внесени документи

Внесени са следните документи от Съвета и Комисията:

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейския съюз (COM(2010)0260 - C7-0142/2010 - 2010/0154(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

ITRE, JURI, CONT, REGI

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 97/68/ЕО по отношение на разпоредбите за двигателите, пуснати на пазара по процедурата „гъвкав механизъм“ (COM(2010)0362 - C7-0171/2010 – 2010/0195(COD))Председателят информира, че съгласно член 124, параграф 1 от Правилника за дейността, ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE, TRAN

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на преходни разпоредби за двустранните инвестиционни споразумения между държавите-членки и трети държави (COM(2010)0344 - C7-0172/2010 - 2010/0197(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

ECON

- Предложение за Директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на продължителността на задължението да се прилага минимална стандартна данъчна ставка (COM(2010)0331 - C7-0173/2010 - 2010/0179(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 97/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за обезщетение на инвеститорите (COM(2010)0371 - C7-0174/2010 - 2010/0199(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

JURI, IMCO

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC35/2010 - Раздел III - Комисия (N7-0032/2010 - C7-0175/2010 - 2010/2119(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 27/2010 - Раздел III - Комисия (N7-0033/2010 - C7-0176/2010 - 2010/2121(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за гарантиране на депозитите [преработена] (COM(2010)0368 - C7-0177/2010 - 2010/0207(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

JURI, IMCO

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/18/EО по отношение на възможността на държавите-членки да ограничават или забраняват отглеждането на ГМО на своя територия (COM(2010)0375 - C7-0178/2010 – 2010/0208(COD))
Председателят информира, че съгласно член 124, параграф 1 от Правилника за дейността, ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

AGRI, ITRE, JURI

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави в рамките на вътрешнокорпоративен трансфер (COM(2010)0378 - C7-0179/2010 - 2010/0209(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

FEMM, EMPL

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на сезонната заетост (COM(2010)0379 - C7-0180/2010 - 2010/0210(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

FEMM, EMPL

- Предложение за решение на Съвета за одобряването, от името на Европейския съюз, на изменението на Конвенцията за бъдещото многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан (11076/2010 - C7-0181/2010 - 2010/0042(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

- Предложение за решение на Съвета за сключването на Споразумението между Европейската общност и Хашемитско кралство Йордания за научно и технологично сътрудничество (11362/2010 - C7-0182/2010 - 2009/0065(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейската общност и правителството на Япония за сътрудничество в областта на науката и технологиите (11363/2010 - C7-0183/2010 - 2009/0081(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и правителството на Фарьорските острови за научно и техническо сътрудничество, асоцииращо Фарьорските острови към Седмата рамкова програма на Съюза за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.) (11365/2010 - C7-0184/2010 - 2009/0160(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Инициатива на Кралство Белгия, Република България, Република Естония, Кралство Испания, Република Австрия, Република Словения и Кралство Швеция за Директива на Европейския парламент и на Съвета за Европейска заповед за разследване по дела от наказателен характер (09288/2010 - C7-0185/2010 - 2010/0817(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Предложение за регламент (ЕС) № …/… на Eвропейския парламент и на Съвета относно специализираното трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе между държавите-членки в еврозоната (COM(2010)0377 - C7-0186/2010 - 2010/0204(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

EMPL, TRAN

- Предложение за решение на Съвета за подновяване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Украйна (11364/2010 - C7-0187/2010 - 2009/0062(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

AFET, BUDG

- Назначаване на член на Сметната палата - г-жа Lazaros Stavrou LAZAROU (CY) (N7-0034/2010 - C7-0188/2010 - 2010/0818(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно правото на информация в наказателните производства (COM(2010)0392 - C7-0189/2010 - 2010/0215(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

JURI

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна, за изменение на Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество (10297/2010 - C7-0190/2010 - 2010/0119(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

DEVE

подпомагаща :

INTA

- Назначаване на член на Сметната палата - г-жа Gijs de VRIES - NL (N7-0035/2010 - C7-0191/2010 - 2010/0819(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление по отношение на многогодишната финансова рамка, с цел да се посрещнат допълнителните нужди от финансиране на проекта ITER (COM(2010)0403 - C7-0192/2010 - 2010/2125(ACI))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

ITRE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за освобождаване от мито на определени активни фармацевтични съставки, носещи международно непатентно наименование (INN) на Световната здравна организация, и определени продукти, използвани за производството на готови фармацевтични продукти, и за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 (COM(2010)0397 - C7-0193/2010 - 2010/0214(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

ENVI, ITRE, IMCO

- Проект за коригиращ бюджет № 2 на общия бюджет за 2010 г.: Позиция на Съвета от 26 юли 2010 г. (12583/2010 - C7-0194/2010 - 2010/2046(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 14/2010 - Раздел III - Комисия (N7-0038/2010 - C7-0195/2010 - 2010/2129(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 15/2010 - Раздел III - Комисия (N7-0039/2010 - C7-0196/2010 - 2010/2130(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 36/2010 - Раздел III - Комисия (N7-0040/2010 - C7-0197/2010 - 2010/2131(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 40/2010 - Раздел III - Комисия (N7-0041/2010 - C7-0198/2010 - 2010/2132(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2009/031 DK/Linak от Дания) (COM(2010)0417 - C7-0199/2010 - 2010/2133(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2009/015 DK/Danfoss Group от Дания) (COM(2010)0416 - C7-0200/2010 - 2010/2134(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL

- Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2008/9/ЕО за определяне на подробни правила за възстановяването на данъка върху добавената стойност, предвидено в Директива 2006/112/ЕО, на данъчно задължени лица, неустановени в държавата-членка по възстановяване, но установени в друга държава-членка (COM(2010)0381 - C7-0201/2010 - 2010/0205(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 98/78/ЕО, 2002/87/ЕО и 2006/48/ЕО по отношение на допълнителния надзор върху финансовите предприятия във финансов конгломерат (COM(2010)0433 - C7-0203/2010 - 2010/0232(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

JURI

- Предложение за регламент (ЕС) n…/… на Европейския парламент и на Съвета относно одобряването на селскостопански или горски превозни средства (COM(2010)0395 - C7-0204/2010 – 2010/0212(COD))
Председателят информира, че съгласно член 124, параграф 1 от Правилника за дейността, ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

ITRE

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/003 ES/ Galicia Textiles, Испания) (COM(2010)0437 - C7-0205/2010 - 2010/2136(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL

- Изменено предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за съгласуване на гаранциите, които се изискват в държавите-членки за дружествата по смисъла на член 54, втора алинея от Договора, за защита на интересите както на съдружниците, така и на трети лица по отношение учредяването на акционерни дружества и поддържането и изменението на техния капитал с цел тези гаранции да станат равностойни (COM(2010)0388 - C7-0206/2010 – 2008/0173(COD))
Председателят информира, че съгласно член 124, параграф 1 от Правилника за дейността, ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 20/2010 - Раздел III - Комисия (N7-0042/2010 - C7-0207/2010 - 2010/2140(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Изменено предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно сливанията на акционерни дружества (Кодифициран текст) (COM(2010)0391 - C7-0209/2010 – 2008/0009(COD))
Председателят информира, че съгласно член 124, параграф 1 от Правилника за дейността, ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Предложение зa решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/011 NL/NXP Semiconductors от Нидерландия) (COM(2010)0446 - C7-0210/2010 - 2010/2141(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL

- Предложение за регламент (ЕС) на Съвета относно разпоредбите за превод за патента на Европейския съюз (COM(2010)0350 - C7-0221/2010 - 2010/0198(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/001 DK/Nordjylland от Дания) (COM(2010)0451 - C7-0222/2010 - 2010/2163(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2009/023 PT/Qimonda от Португалия) (COM(2010)0452 - C7-0223/2010 - 2010/2164(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción) (COM(2010)0453 - C7-0224/2010 - 2010/2165(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL

- Предложение за решение на Съвета за сключване на споразумение между Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за финансов механизъм на ЕИП за периода 2009—2014 г., на споразумение между Европейския съюз и Норвегия за финансов механизъм на Норвегия за периода 2009—2014 г., на допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Исландия във връзка със специалните разпоредби, приложими за вноса в Европейския съюз на някои видове риба и продукти на рибарството за периода 2009—2014 г., и на допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Норвегия във връзка със специалните разпоредби, приложими за вноса в Европейския съюз на някои видове риба и продукти на рибарството за периода 2009—2014 г. (09902/2010 - C7-0225/2010 - 2010/0129(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

PECH, BUDG


3. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такива разисквания на основание член 122 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I.   Кения: неуспех за задържане на президента на Судан Омар ал-Башир

- Charles Tannock, Derk Jan Eppink, Jan Zahradil, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba и Adam Bielan, от името на групата ECR, относно Кения: неуспех за задържане на президента на Судан Омар ал-Башир (B7-0505/2010);

- Marietje Schaake, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez и Marielle De Sarnez, от името на групата ALDE, относно Кения: неуспех за задържане на президента на Судан Омар ал-Башир (B7-0506/2010);

- Barbara Lochbihler и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, относно Кения: неуспех за задържане на президента на Судан Омар ал-Башир (B7-0507/2010);

- Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, относно Кения: неуспех за задържане на президента на Судан Омар ал-Башир (B7-0508/2010);

- Ana Gomes и Thijs Berman, от името на групата S&D, относно поканата от страна на Кения към президентът на Судан Омар ал-Башир (B7-0509/2010);

- Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Martin Kastler, Mario Mauro, Erminia Mazzoni и Bernd Posselt, от името на групата PPE, относно Кения: неуспех за задържане на президента на Судан Омар ал-Башир (B7-0510/2010).

II.   Правата на човека в Сирия, по-специално случаят Haytham Al - Maleh

- Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Renate Weber и Leonidas Donskis, от името на групата ALDE, относно правата на човека в Сирия, по-специално случаят Haytham Al - Maleh (B7-0511/2010);

- Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Jean-Paul Besset, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Keith Taylor и Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, относно правата на човека в Сирия, по-специално случаят Haytham Al - Maleh (B7-0512/2010);

- Marisa Matias и Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, относно правата на човека в Сирия, по-специално случаят Haytham Al - Maleh (B7-0513/2010);

- Véronique De Keyser, Saïd El Khadraoui и Richard Howitt, от името на групата S&D, относно правата на човека в Сирия, по-специално случаят Haytham Al - Maleh (B7-0514/2010);

- Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Martin Kastler, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Erminia Mazzoni, Cristian Dan Preda, Potito Salatto и Bogusław Sonik, от името на групата PPE, относно Сирия, по-специално случаят Haytham Al - Maleh (B7-0515/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba и Ryszard Antoni Legutko, от името на групата ECR, относно правата на човека в Сирия, по-специално случаят Haytham Al - Maleh (B7-0516/2010).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 149 от Правилника за дейността.


4. Състояние на Съюза (разискване)

Изявление на Комисията: Състояние на Съюза

Председателят настоятелно припомня колко важно е това първо разискване относно състоянието на Съюза в настоящия контекст и в създадената от Договора от Лисабон рамка. Той информира, че в резултат на заседанието на Бюрото и на неговите контакти с председателите на политическите групи, по време на разискването няма да има проверка на присъствието в пленарната зала.

José Manuel Barroso (председател на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Joseph Daul, от името на групата PPE, Martin Schulz, от името на групата S&D, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, Michał Tomasz Kamiński, от името на групата ECR, Lothar Bisky, от името на групата GUE/NGL, Nigel Farage, от името на групата EFD, Andreas Mölzer, независим член на ЕП, José Manuel Barroso, Joseph Daul, Martin Schulz, Michał Tomasz Kamiński, Lothar Bisky и Nigel Farage.

Изказа се: Olivier Chastel (действащ председател на Съвета).

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Corien Wortmann-Kool, Csaba Sándor Tabajdi, Reinhard Bütikofer, Timothy Kirkhope, Mario Mauro, Catherine Trautmann, Anneli Jäätteenmäki, Eleni Theocharous, Proinsias De Rossa, Charles Goerens, Rui Tavares, Oreste Rossi и Andrew Henry William Brons.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marian-Jean Marinescu, Monika Flašíková Beňová, Glenis Willmott, Ulrike Lunacek, Miloslav Ransdorf, Jaroslav Paška, Mairead McGuinness, Othmar Karas, Izaskun Bilbao Barandica и Malika Benarab-Attou.

Изказа се José Manuel Barroso.

Разискването приключи.

(Заседанието е прекъснато в 11.55 ч. в очакване на тържественото заседание.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

5. Тържествено заседание - Mali

От 12.05 ч. до 12.30 ч. Парламентът проведе тържествено заседание по случай речта на г-н Amadou Toumani Touré, президент на Република Мали.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA
Заместник-председател

6. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


6.1. Свободно движение на работници в Съюза - кодифициран текст ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно свободното движение на работници в Съюза (кодифициран текст) [2010/0110(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0222/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2010)0291)


6.2. Установяване на истинността на евро монетите и обработка на негодни за употреба евро монети ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно установяване на истинността на евро монетите и обработката на негодни за употреба евро монети [2009/0128(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Слави Бинев (A7-0212/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2010)0292)


6.3. Предоставяне на макрофинансова помощ на Молдова ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова [2010/0162(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Iuliu Winkler (A7-0242/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2010)0293)


6.4. Временно суспендиране на автономни мита от Общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти в автономните области Мадейра и Азорските острови * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за временно суспендиране на автономни мита от Общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти в автономните области Мадейра и Азорските острови [09109/2010 - C7-0106/2010 - 2009/0125(CNS)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Danuta Maria Hübner (A7-0232/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА СЪВЕТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2010)0294)


6.5. Проект на коригиращ бюджет №2/2010: ОЕРЕС (Орган на европейските регулатори на електронните съобщения) (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 2/2010 на Европейския съюз за финансовата 2010 година [12583/2010 - C7-0194/2010 - 2010/2046(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: László Surján (A7-0240/2010)

(Квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2010)0295)


6.6. Искане за снемане на парламентарния имунитет на г-н Viktor Uspaskich (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искане за снемане на имунитета на Viktor Uspaskich [2009/2147(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Bernhard Rapkay (A7-0244/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Изказа се Viktor Uspaskich.

приема се с едно гласуване (P7_TA(2010)0296)


6.7. Споразумение между Европейския съюз и Япония за правна взаимопомощ по наказателноправни въпроси *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекторешение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Япония за правна взаимопомощ по наказателноправни въпроси [05308/2010 - C7-0029/2010 - 2009/0188(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Salvatore Iacolino (A7-0209/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Salvatore Iacolino прави изказване на основание член 138, параграф 4 от Правилника за дейността.

приема се с едно гласуване (P7_TA(2010)0297)

Парламентът дава, следователно, своето одобрение.


6.8. Взаимно свързване на търговските регистри (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно взаимното свързване на търговските регистри [2010/2055(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Kurt Lechner (A7-0218/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2010)0298)


6.9. Развитие на потенциала за работни места на една нова устойчива икономика (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно развитието на потенциала за работни места на една нова устойчива икономика [2010/2010(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Elisabeth Schroedter (A7-0234/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Elisabeth Schroedter прави изказване на основание член 138, параграф 4 от Правилника за дейността.

приема се с едно гласуване (P7_TA(2010)0299)


6.10. ЕИП-Швейцария: Пречки пред пълното прилагане на вътрешния пазар (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно ЕИП-Швейцария: Пречки пред пълното прилагане на вътрешния пазар [2009/2176(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Rafał Trzaskowski (A7-0216/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Rafał Trzaskowski прави изказване на основание член 138, параграф 4 от Правилника за дейността.

приема се с едно гласуване (P7_TA(2010)0300)


6.11. Двустранна защитна клауза на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Корея ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на двустранната защитна клауза на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Корея [COM(2010)0049 - C7-0025/2010 - 2010/0032(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Pablo Zalba Bidegain (A7-0210/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2010)0301)

Изказаха се: Pablo Zalba Bidegain, докладчик който, съгласно член 57, параграф 2 от Правилника за дейността, направи на Парламента формално предложение относно възможността да се премине към гласуване на проекта на законодателна резолюция и Andris Piebalgs (член на Комисията), за да представи позицията на Комисията.

Парламентът решава да отложи гласуването на законодателната резолюция. Въпросът се изпраща отново за повторно разглеждане от компетентната комисия.


6.12. Справедливи доходи за земеделските производители: По-добре функционираща верига на предлагането на храни в Европа (гласуване)

Доклад относно справедливи доходи за земеделските производители: По-добре функционираща верига на предлагането на храни в Европа [2009/2237(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: José Bové (A7-0225/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0302)

Изказвания

Elisabeth Köstinger предлага устно изменение към параграф 21, което се приема.


6.13. Финансиране и функциониране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (гласуване)

Доклад относно финансирането и функционирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията [2010/2072(INI)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Miguel Portas (A7-0236/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0303)


6.14. Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела (гласуване)

Доклад относно прилагането и преразглеждането на Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела [2009/2140(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A7-0219/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата S&D)

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0304)


6.15. Социалното приобщаване на жените, принадлежащи към етническите малцинства (гласуване)

Доклад относно социалното приобщаване на жените, принадлежащи към етническите малцинства [2010/2041(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Антония Първанова (A7-0221/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0305)


6.16. Ролята на жените в едно застаряващо общество (гласуване)

Доклад относно ролята на жените в едно застаряващо общество [2009/2205(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Sirpa Pietikäinen (A7-0237/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0306)


6.17. Журналистиката и новите медиии - създаване на публична сфера в Европа (гласуване)

Доклад относно журналистиката и новите медии – създаване на публична сфера в Европа [2010/2015(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Morten Løkkegaard (A7-0223/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групите S&D, PPE, ALDE)

приема се (P7_TA(2010)0307)


7. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Kurt Lechner - A7-0218/2010

Monika Flašíková Beňová и Daniel Hannan.

Доклад Pablo Zalba Bidegain - A7-0210/2010

Zuzana Roithová

Изказа се Alfredo Antoniozzi относно приложимите разпоредби към устните обяснения на вот.

Доклад José Bové - A7-0225/2010

Paolo Bartolozzi, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Zuzana Roithová, Inese Vaidere и Seán Kelly.

Доклад Miguel Portas - A7-0236/2010

Romana Jordan Cizelj, Barbara Matera и Inese Vaidere.

Доклад José Bové - A7-0225/2010

Czesław Adam Siekierski

Доклад Tadeusz Zwiefka - A7-0219/2010

Bruno Gollnisch

Доклад Антония Първанова - A7-0221/2010

Zuzana Roithová и Philip Claeys.

Доклад Sirpa Pietikäinen - A7-0237/2010

Jarosław Kalinowski, Mairead McGuinness, Erminia Mazzoni, Zuzana Roithová и Seán Kelly.

Доклад Morten Løkkegaard - A7-0223/2010

Clemente Mastella, Morten Løkkegaard, Mairead McGuinness, Oldřich Vlasák, Inese Vaidere и Emma McClarkin.


8. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

°
° ° °

Christine De Veyrac уведоми, че нейният апарат за гласуване не е бил в изправност по време на гласуването по доклада Danuta Maria Hübner - A7-0232/2010.


(Заседанието, прекъснато в 13.50 ч., бе възобновено в 15.05 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

9. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.

°
° ° °

Francesco Enrico Speroni е присъствал на заседанието от 21 април 2010 г., но името му не е включено в присъствения списък.


10. Правата на човека в Иран, по-специално случаите Sakineh Mohammadi-Ashtiani и Zahra Bahrami (внесени предложения за резолюция)

Изявление на Комисията: Правата на човека в Иран, по-специално случаите Sakineh Mohammadi-Ashtiani и Zahra Bahrami

Разискването се състоя на 6 септември 2010 (точка 18 от протокола от 6.9.2010).

Предложение за резолюция, внесено на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Fiorello Provera, Bastiaan Belder и Lorenzo Fontana, от името на групата EFD, относно правата на човека в Иран, по-специално случаите на Sakineh Mohammadi Ashtiani и Zahra Bahrami (B7-0494/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric и Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, относно Иран, по-конкретно случаите на Sakineh Mohammadi-Ashtiani и Zahra Bahrami (B7-0495/2010);

- Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani и Marc Tarabella, от името на групата S&D, относно правата на човека в Иран, по-специално случаите Sakineh Mohammadi Ashtiani и Zahra Bahrami (B7-0496/2010);

- Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi и Sonia Alfano, от името на групата ALDE, относно правата на човека в Иран и по-конкретно случаите на Sakineh Mohammadi-Ashtiani и Zahra Bahrami (B7-0497/2010);

- Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Nicole Kiil-Nielsen, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda и Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, относно правата на човека в Иран и по-конкретно случаите на Sakineh Mohammadi Ashtiani и Zahra Bahrami (B7-0498/2010);

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba и Adam Bielan, от името на групата ECR, относно правата на човека в Иран и по-конкретно случаите на Sakineh Mohammadi-Ashtiani и Zahra Bahrami (B7-0499/2010);

- Rachida Dati, Ria Oomen-Ruijten, Roberta Angelilli, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Michèle Striffler и José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, относно състоянието на правата на човека в Иран, по-конкретно случаите на Sakineh Mohammadi-Ashtiani и Zahra Bahrami (B7-0501/2010).

Гласуване: точка 6.3. от протокола от 8.9.2010.


11. Положението на ромите в Европа (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Положението на ромите в Европа

Olivier Chastel (действащ председател на Съвета), Viviane Reding (заместник-председател на Комисията) и László Andor (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Lívia Járóka, от името на групата PPE, Hannes Swoboda, от името на групата S&D, Renate Weber, от името на групата ALDE, Hélène Flautre, от името на групата Verts/ALE, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Mario Borghezio, от името на групата EFD, Bruno Gollnisch, независим член на ЕП, Manfred Weber, който също така отговаря на въпрос „синя карта“ на Rui Tavares, Ioan Enciu, Sophia in 't Veld, Franziska Keller, Derk Jan Eppink, Marie-Christine Vergiat, Gerard Batten, Corneliu Vadim Tudor, Simon Busuttil, Sylvie Guillaume, Sarah Ludford, Catherine Grèze, Димитър Стоянов, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Marielle De Sarnez, Андрей Ковачев, Kinga Göncz, Luigi de Magistris, Mario Mauro и Rita Borsellino.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: László TŐKÉS
Заместник-председател

Изказаха се: Jean-Pierre Audy и Monika Flašíková Beňová.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Sergio Paolo Francesco Silvestris, Juan Fernando López Aguilar, Jan Mulder, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Roberta Angelilli, Vasilica Viorica Dăncilă и Rui Tavares.

Изказаха се: Viviane Reding, Anna Záborská относно протичането на процедурата с вдигане на ръка „catch the eye“, Hannes Swoboda относно уточненията, внесени от Viviane Reding в нейното второ изказване, László Andor и Olivier Chastel.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Manfred Weber, Simon Busuttil, Jean-Pierre Audy, Michèle Striffler, Lívia Járóka и Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, относно положението на ромите в Европа и нарушаването на законодателството относно свободното движение (B7-0492/2010);

- Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon и Rita Borsellino, от името на групата S&D, относно положението на ромите и свободата на движение в Европейския съюз (B7-0493/2010);

- Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Jacky Hénin и Kyriacos Triantaphyllides, относно положението на ромите в Европа (B7-0500/2010);

- Niki Tzavela, Jaroslav Paška, Paul Nuttall, Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos, Mario Borghezio, Oreste Rossi и Mara Bizzotto, от името на групата EFD, относно положението на ромите в Европа (B7-0502/2010);

- Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Метин Казак, Luigi de Magistris, Alexander Alvaro и Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE, относно експулсирането на роми от Франция (B7-0503/2010);

- Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Reinhard Bütikofer, Marije Cornelissen, Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Keith Taylor, Bart Staes, Catherine Grèze и Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, относно положението на ромите в Европа (B7-0504/2010).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.2 от протокола от 9.9.2010.


12. Хуманитарната ситуация след наводненията в Пакистан (разискване)

Изявление на Комисията: Хуманитарната ситуация след наводненията в Пакистан

Кристалина Георгиева (член на Комисията) направи изявление.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА : Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

Изказаха се: Filip Kaczmarek, от името на групата PPE, Véronique De Keyser, от името на групата S&D, Charles Goerens, от името на групата ALDE, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Sajjad Karim, от името на групата ECR, Michèle Striffler, Thijs Berman, Louis Michel, Peter van Dalen, Eija-Riitta Korhola и Enrique Guerrero Salom.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Elena Băsescu, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann и Janusz Władysław Zemke.

Изказа се Кристалина Георгиева.

Разискването приключи.


13. Насоки за политиките за заетостта на държавите-членки (разискване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетостта на държавите-членки: част II от интегрираните насоки „Европа-2020 г.“ [COM(2010)0193 - C7-0111/2010- 2010/0115(NLE)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Csaba Őry (A7-0235/2010)

Csaba Őry представи доклада.

Изказа се László Andor (член на Комисията).

Изказаха се: Eva-Britt Svensson (докладчик по становището на комисията FEMM), Pascale Gruny, от името на групата PPE, Jutta Steinruck, от името на групата S&D, Siiri Oviir, от името на групата ALDE, Emilie Turunen, от името на групата Verts/ALE, Milan Cabrnoch, от името на групата ECR, Thomas Händel, от името на групата GUE/NGL, Mara Bizzotto, от името на групата EFD, Franz Obermayr, независим член на ЕП, Veronica Lope Fontagné, Alejandro Cercas, Marije Cornelissen, Jacek Olgierd Kurski, Ilda Figueiredo, Derek Roland Clark, Edit Bauer, Pervenche Berès, Timo Soini, Ria Oomen-Ruijten, Olle Ludvigsson, Raffaele Baldassarre, Evelyn Regner и Thomas Mann.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

Изказаха се: Danuta Maria Hübner и Elisabeth Morin-Chartier.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Horst Schnellhardt, Sylvana Rapti, Danuta Jazłowiecka, Derek Vaughan и Jan Kozłowski.

Изказаха се: Olivier Chastel (действащ председател на Съвета), László Andor и Csaba Őry.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.2 от протокола от 8.9.2010.

Изказа се Paul Rübig, който се отнесе към изказването на Derek Roland Clark.


14. Представяне от Съвета на проекта за общ бюджет за финансовата 2011 година

Melchior Wathelet (действащ председател на Съвета) прави представянето.

Изказаха се: Janusz Lewandowski (член на Комисията), Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (докладчик), Helga Trüpel (докладчик), Jutta Haug (докладчик по становището на комисията BUDG) и Melchior Wathelet.

Точката е приключена.


15. Време за въпроси (въпроси към Комисията)

Парламентът разгледа серия от въпроси към Комисията (B7-0454/2010).

Изказа се Gay Mitchell относно протичането на времето за въпроси.

Въпрос 16 (Justas Vincas Paleckis): Законодателство в областта на управлението на радиоактивните отпадъци и съхраняването им.

Karel De Gucht (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Justas Vincas Paleckis и Silvia-Adriana Ţicău.

Въпрос 17 (Liam Aylward): Европейски МСП, международна търговия и детски труд.

Karel De Gucht отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Liam Aylward и Paul Rübig.

Въпрос 18 (Mairead McGuinness): Възможното отражение на засилената координация на икономическата политика.

Karel De Gucht отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Mairead McGuinness и Marian Harkin.

Въпрос 19 (Vilija Blinkevičiūtė): Осъществяване на пенсионните реформи съгласно Стратегията "Европа 2020".

László Andor (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Vilija Blinkevičiūtė.

Въпрос 20 (Georgios Papanikolaou): Последици от новите трудови отношения за младите хора.

László Andor отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Georgios Papanikolaou и Brian Crowley.

Въпрос 23 (Gay Mitchell): Среща на високо равнище за Целите за развитие на хилядолетието.

Andris Piebalgs (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Gay Mitchell.

Въпрос 22 (Pat the Cope Gallagher): Предстоящата среща на високо равнище ЕС-Африка.

Andris Piebalgs отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Pat the Cope Gallagher.

Въпрос 26 (Silvia-Adriana Ţicău): Мерки за борба срещу сушата и опустиняването.

Connie Hedegaard (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Silvia-Adriana Ţicău.

Въпрос 27 (Karl-Heinz Florenz): Подготовка на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации за изменение на климата (COP 16).

Въпрос 28 (Andres Perello Rodriguez): приноса на ЕС за успеха на срещата на най-високо равнище в Канкун.

Connie Hedegaard отговори на въпросите, както и на уточняващите въпроси, зададени от Karl-Heinz Florenz и Andres Perello Rodriguez.

Въпросите, останали без отговор поради липса на време, ще получат писмен отговор (вж. Приложение към Пълни стенографски протоколи).

Времето за въпроси към Комисията приключи.


(Сесията, прекъсната в 20.30 ч., е възобновена в 21 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

16. Свобода на изразяване на мнение и свобода на печата в Европейския съюз (разискване)

Изявление на Комисията: Свобода на изразяване на мнение и свобода на печата в Европейския съюз

Neelie Kroes (заместник-председател на Комисията ) направи изявление.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Monika Flašíková Beňová, от името на групата S&D, Sonia Alfano, от името на групата ALDE, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Zbigniew Ziobro, от името на групата ECR, Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Daniël van der Stoep, независим член на ЕП, Simon Busuttil, Kinga Göncz, Sophia in 't Veld, Marek Józef Gróbarczyk, Rui Tavares, John Bufton, Hans-Peter Martin, Marco Scurria, Victor Boştinaru, Renate Weber, Jacek Olgierd Kurski, Vladimír Remek, Mario Borghezio, Nicole Sinclaire, Monica Luisa Macovei, Ивайло Калфин, Luigi de Magistris, Marek Henryk Migalski, Ivo Belet, David-Maria Sassoli, Cecilia Wikström, Georgios Papanikolaou, Andres Perello Rodriguez, Lena Kolarska-Bobińska, Csaba Sándor Tabajdi, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Ildikó Gáll-Pelcz и Мария Неделчева.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Iosif Matula, Ioan Enciu, Chris Davies, Anna Záborská, Margrete Auken, Salvatore Iacolino, Seán Kelly, Izaskun Bilbao Barandica, Hella Ranner и Oreste Rossi.

Изказа се Neelie Kroes.

Разискването приключи.


17. Дискриминация срещу сключили брак или официално съжителстващи двойки от един и същи пол (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0081/2010) зададен от Cornelis de Jong и Eva-Britt Svensson, от името на групата GUE/NGL, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda и Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, Michael Cashman, Britta Thomsen, Sophia in 't Veld и Sirpa Pietikäinen, към Комисията: Дискриминация на лица от същия пол, сключили граждански брак или живеещи в гражданско партньорство (B7-0451/2010)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0117/2010) зададен от Claude Moraes, Michael Cashman и Monika Flašíková Beňová, от името на групата S&D, към Комисията: Взаимно признаване на бракове и регистрирани съжителства, сключени от еднополови двойки (B7-0459/2010)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0118/2010) зададен от Sophia in 't Veld, Renate Weber, Niccolò Rinaldi, Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro и Gianni Vattimo, от името на групата ALDE, към Комисията: Дискриминация спрямо еднополови двойки, свобода на движение, права на лесбийки, хомосексуалисти, бисексуални и транссексуални (LGBT), Пътна карта на ЕС (B7-0460/2010)

Cornelis de Jong, Marije Cornelissen, Michael Cashman и Sophia in 't Veld развиха въпросите, изискващи устен отговор.

Viviane Reding (заместник-председател на Комисията ) отговори на въпросите, изискващи устен отговор.

Изказаха се: Salvatore Iacolino, от името на групата PPE, Monika Flašíková Beňová, от името на групата S&D, Sarah Ludford, от името на групата ALDE, Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, Konrad Szymański, от името на групата ECR, Eva-Britt Svensson, от името на групата GUE/NGL, Oreste Rossi, от името на групата EFD, който също така отговори на един въпрос „синя карта“ на Raül Romeva i Rueda, Crescenzio Rivellini, Emine Bozkurt, Raül Romeva i Rueda, който също така отговори на един въпрос „синя карта“ на Crescenzio Rivellini, и Joanna Senyszyn.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Anna Záborská, която също така отговори на един въпрос „синя карта“ на Sarah Ludford, Nicole Sinclaire, Sophia in 't Veld, която зададе въпрос „синя карта“ на Crescenzio Rivellini, и Crescenzio Rivellini, който отговори на въпроса.

Изказа се Viviane Reding.

Разискването приключи.


18. Дългосрочни грижи за възрастни хора (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0102/2010) зададен от Elizabeth Lynne и Pervenche Berès, от името на комисията EMPL, към Комисията: Дългосрочни грижи за възрастни хора (B7-0457/2010)

Elizabeth Lynne разви въпроса, изискващ устен отговор.

László Andor (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Csaba Sógor, от името на групата PPE, Kinga Göncz, от името на групата S&D, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Димитър Стоянов, независим член на ЕП, Thomas Mann, Sylvana Rapti и Silvia-Adriana Ţicău.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Miroslav Mikolášik, Anna Záborská и Seán Kelly.

Изказаха се: László Andor и Elizabeth Lynne.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Pervenche Berès и Elizabeth Lynne, от името на комисията EMPL, относно дългосрочните грижи за възрастни хора (B7-0491/2010)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.3 от протокола от 9.9.2010.


19. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 446.327/OJME).


20. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 0.25 ч.

Klaus Welle

Gianni Pittella

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Бинев, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Йотова, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ивaнова, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Казак, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Ковачев, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Неделчева, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Първанова, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Димитър Стоянов, Емил Стоянов, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност