Seznam 
Zápis
PDF 256kWORD 197k
Úterý, 7. září 2010 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 4.Stav Unie (rozprava)
 5.Slavnostní zasedání – Mali
 6.Hlasování
  
6.1.Volný pohyb pracovníků uvnitř Unie – kodifikované znění ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.2.Ověřování pravosti euromincí a manipulace s euromincemi nezpůsobilými k oběhu ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.3.Poskytnutí makrofinanční pomoci Moldavské republice ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.4.Dočasné pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro dovoz některých průmyslových výrobků na Madeiru a na Azory * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.5.Návrh opravného rozpočtu č. 2/2010: úřad BEREC (Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací) (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.6.Žádost, aby byl Viktor Uspaskich zbaven poslanecké imunity (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.7.Dohoda mezi EU a Japonskem o vzájemné právní pomoci v trestních věcech *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.8.Propojení obchodních rejstříků (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.9.Rozvíjení potenciálu k tvorbě pracovních příležitostí v novém udržitelném hospodářství (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.10.EHP–Švýcarsko: překážky ve vztahu k plnému zavedení vnitřního trhu (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.11.Dvoustranná ochranná doložka Dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou ***I (hlasování)
  
6.12.Spravedlivé příjmy zemědělců: lepší fungování potravinového řetězce v Evropě (hlasování)
  
6.13.Financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (hlasování)
  
6.14.Provádění a přezkum nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I) (hlasování)
  
6.15.Zařazení žen patřících k etnickým menšinám do společnosti (hlasování)
  
6.16.Úloha žen ve stárnoucí společnosti (hlasování)
  
6.17.Žurnalistika a nová média – vytváření evropské veřejné sféry (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 10.Lidská práva v Íránu, zejména případy Sakíne Muhammadí Aštíáníové a Zahry Bahrámíové (předložené návrhy usnesení)
 11.Situace Romů v Evropě (rozprava)
 12.Humanitární situace po záplavách v Pákistánu (rozprava)
 13.Hlavní zásady politiky zaměstnanosti členských států (rozprava)
 14.Přednesení postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu – rozpočtový rok 2011
 15.Doba vyhrazená pro otázky (Komise)
 16.Svoboda projevu a svoboda tisku v Evropské unii (rozprava)
 17.Diskriminace párů stejného pohlaví, které uzavřely manželství nebo registrované partnerství (rozprava)
 18.Dlouhodobá péče o starší osoby (rozprava)
 19.Pořad jednání příštího denního zasedání
 20.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

ÚTERÝ 7. ZÁŘÍ 2010

PŘEDSEDNICTVÍ: Jerzy BUZEK
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:05.


2. Předložení dokumentů

Rada a Komise předložily tyto dokumenty:

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropské unie (KOM(2010)0260 - C7-0142/2010 - 2010/0154(COD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

ITRE, JURI, CONT, REGI

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/68/ES, pokud jde o ustanovení o motorech uvedených na trh v rámci přechodného režimu (KOM(2010)0362 - C7-0171/2010 - 2010/0195(COD))
Předseda v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu oznámil, že bude návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví přechodná úprava pro dvoustranné dohody o investicích mezi členskými státy a třetími zeměmi (KOM(2010)0344 - C7-0172/2010 - 2010/0197(COD))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

ECON

- Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti dodržovat minimální základní sazbu (KOM(2010)0331 - C7-0173/2010 - 2010/0179(CNS))

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES o systémech pro odškodnění investorů (KOM(2010)0371 - C7-0174/2010 - 2010/0199(COD))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

JURI, IMCO

- Návrh na převod prostředků DEC 35/2010 - Oddíl III - Komise (N7-0032/2010 - C7-0175/2010 - 2010/2119(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 27/2010 - Oddíl III - Komise (N7-0033/2010 - C7-0176/2010 - 2010/2121(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh směrnice .../.../EU Evropského parlamentu a Rady o systémech pojištění vkladů [přepracované znění] (KOM(2010)0368 - C7-0177/2010 - 2010/0207(COD))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

JURI, IMCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 2001/18/ES, pokud jde o možnost členských států zakázat či omezit pěstování geneticky modifikovaných organismů na jejich území (KOM(2010)0375 - C7-0178/2010 – 2010/0208(COD))

Předseda v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu oznámil, že bude návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI, ITRE, JURI

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě přidělení v rámci skupiny (KOM(2010)0378 - C7-0179/2010 - 2010/0209(COD))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

FEMM, EMPL

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem sezónního zaměstnání (KOM(2010)0379 - C7-0180/2010 - 2010/0210(COD))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

FEMM, EMPL

- Návrh rozhodnutí Rady o schválení změny Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku jménem Evropské unie (11076/2010 - C7-0181/2010 - 2010/0042(NLE))

předáno

příslušný výbor :

PECH

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Jordánským hášimovským královstvím o vědecko-technické spolupráci (11362/2010 - C7-0182/2010 - 2009/0065(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vědecko-technické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Japonska (11363/2010 - C7-0183/2010 - 2009/0081(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a vládou Faerských ostrovů, kterou se Faerské ostrovy přidružují k sedmému rámcovému programu Unie pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007–2013) (11365/2010 - C7-0184/2010 - 2009/0160(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Podnět Belgického království, Bulharské republiky, Estonské republiky, Španělského království, Rakouské republiky, Republiky Slovinsko a Švédského království k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech (09288/2010 - C7-0185/2010 - 2010/0817(COD))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o profesionální přeshraniční silniční přepravě eurohotovosti mezi členskými státy eurozóny (KOM(2010)0377 - C7-0186/2010 - 2010/0204(COD))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

EMPL, TRAN

- Návrh rozhodnutí Rady o obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou (11364/2010 - C7-0187/2010 - 2009/0062(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

AFET, BUDG

- Jmenování člena Účetního dvora (pan Lazaros Stavrou LAZAROU - CY) (N7-0034/2010 - C7-0188/2010 - 2010/0818(NLE))

předáno

příslušný výbor :

CONT

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o právu na informace v trestním řízení (KOM(2010)0392 - C7-0189/2010 - 2010/0215(COD))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

JURI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé, kterou se mění dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci (10297/2010 - C7-0190/2010 - 2010/0119(NLE))

předáno

příslušný výbor :

DEVE

stanovisko :

INTA

- Jmenování člena Účetního dvora (pan Gijs de VRIES - NL) (N7-0035/2010 - C7-0191/2010 - 2010/0819(NLE))

předáno

příslušný výbor :

CONT

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení, pokud jde o víceletý finanční rámec, s cílem vyřešit dodatečné potřeby financování projektu ITER (KOM(2010)0403 - C7-0192/2010 - 2010/2125(ACI))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

ITRE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví osvobození od cla pro určité farmaceutické účinné látky nesoucí „mezinárodní nechráněný název“ (INN) udělený Světovou zdravotnickou organizací a pro určité produkty používané k výrobě hotových farmaceutických výrobků a mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 (KOM(2010)0397 - C7-0193/2010 - 2010/0214(COD))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

ENVI, ITRE, IMCO

- Návrh opravného rozpočtu č. 2 k souhrnnému rozpočtu na rok 2010: postoj Rady ze dne 26. července 2010 (12583/2010 - C7-0194/2010 - 2010/2046(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 14/2010 - Oddíl III - Komise (N7-0038/2010 - C7-0195/2010 - 2010/2129(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 15/2010 - Oddíl III - Komise (N7-0039/2010 - C7-0196/2010 - 2010/2130(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 36/2010 - Oddíl III - Komise (N7-0040/2010 - C7-0197/2010 - 2010/2131(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 40/2010 - Oddíl III - Komise (N7-0041/2010 - C7-0198/2010 - 2010/2132(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EFG/2009/031 DK/Linak, Dánsko) (KOM(2010)0417 - C7-0199/2010 - 2010/2133(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2009/015 DK/Danfoss Group, Dánsko) (KOM(2010)0416 - C7-0200/2010 - 2010/2134(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL

- Návrh směrnice Rady, kterou se mění Směrnice 2008/9/ES, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené Směrnicí 2006/112/ES osobám povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském státě (KOM(2010)0381 - C7-0201/2010 - 2010/0205(CNS))

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/78/ES, 2002/87/ES a 2006/48/ES, pokud jde o doplňkový dozor nad finančními subjekty ve finančním konglomerátu (KOM(2010)0433 - C7-0203/2010 - 2010/0232(COD))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/… o schvalování zemědělských a lesnických vozidel (KOM(2010)0395 - C7-0204/2010 – 2010/0212(COD))

Předseda v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu oznámil, že bude návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

ITRE

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2010/003 ES/Galicia Textiles ze Španělska) (KOM(2010)0437 - C7-0205/2010 - 2010/2136(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL

- Pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 54 druhého pododstavce Smlouvy při zakládání akciových společností a při udržování a změně jejich základního kapitálu, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření (KOM(2010)0388 - C7-0206/2010 – 2008/0173(COD))

Předseda v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu oznámil, že bude návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Návrh na převod prostředků DEC 20/2010 - Oddíl III - Komise (N7-0042/2010 - C7-0207/2010 - 2010/2140(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o fúzích akciových společností (Kodifikované znění) (KOM(2010)0391 - C7-0209/2010 – 2008/0009(COD))

Předseda v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu oznámil, že bude návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2010/011 NL/NXP Semiconductors, Nizozemsko) (KOM(2010)0446 - C7-0210/2010 - 2010/2141(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL

- Návrh nařízení Rady (EU) o ujednáních o překladu pro patent Evropské unie (KOM(2010)0350 - C7-0221/2010 - 2010/0198(CNS))

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2010/001 DK/Nordjylland, Dánsko) (KOM(2010)0451 - C7-0222/2010 - 2010/2163(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2009/023 PT/Qimonda, Portugalsko) (KOM(2010)0452 - C7-0223/2010 - 2010/2164(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL

- Návrh rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción) (KOM(2010)0453 - C7-0224/2010 - 2010/2165(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií, Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem o finančním mechanismu EHP na období 2009–2014, Dohody mezi Evropskou unií a Norskem o norském finančním mechanismu na období 2009–2014, Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandem o zvláštních ustanoveních pro dovoz některých ryb a produktů rybolovu do Evropské unie na období 2009–2014 a Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norskem o zvláštních ustanoveních pro dovoz některých ryb a produktů rybolovu do Evropské unie na období 2009–2014 (09902/2010 - C7-0225/2010 - 2010/0129(NLE))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

PECH, BUDG


3. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 122 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Keňa: neúspěch při zatčení súdánského prezidenta Umara al-Bašíra

- Charles Tannock, Derk Jan Eppink, Jan Zahradil, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba a Adam Bielan za skupinu ECR o Keni: neúspěch při zatčení súdánského prezidenta Umara al-Bašíra (B7-0505/2010);

- Marietje Schaake, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez a Marielle De Sarnez za skupinu ALDE o Keni: neúspěch při zatčení súdánského prezidenta Umara al-Bašíra (B7-0506/2010);

- Barbara Lochbihler a Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE o Keni: neúspěch při zatčení súdánského prezidenta Umara al-Bašíra (B7-0507/2010);

- Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL o Keni: odmítnutí zatknout súdánského prezidenta Umara al-Bašíra (B7-0508/2010);

- Ana Gomes a Thijs Berman za skupinu S&D o pozvání súdánského prezidenta Umara al-Bašíra do Keni (B7-0509/2010);

- Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Martin Kastler, Mario Mauro, Erminia Mazzoni a Bernd Posselt za skupinu PPE, o Keni: neúspěch při zatčení súdánského prezidenta Umara al-Bašíra(B7-0510/2010).

II.   Lidská práva v Sýrii, zejména případ Hajtama al-Máliha

- Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Renate Weber a Leonidas Donskis za skupinu ALDE o stavu lidských práv v Sýrii, zejména případu Hajtama al-Máliha (B7-0511/2010);

- Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Jean-Paul Besset, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Keith Taylor a Sven Giegold za skupinu Verts/ALE o stavu lidských práv v Sýrii, zejména případu Hajtama al-Máliha (B7-0512/2010);

- Marisa Matias a Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL o stavu lidských práv v Sýrii, zejména případu Hajtama al-Máliha (B7-0513/2010);

- Véronique De Keyser, Saïd El Khadraoui a Richard Howitt za skupinu S&D o stavu lidských práv v Sýrii, zejména případu Hajtama al-Máliha (B7-0514/2010);

- Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Martin Kastler, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Erminia Mazzoni, Cristian Dan Preda, Potito Salatto a Bogusław Sonik za skupinu PPE o Sýrii, zejména případu Hajtama al-Máliha (B7-0515/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba a Ryszard Antoni Legutko za skupinu ECR o stavu lidských práv v Sýrii, zejména případu Hajtama al-Máliha (B7-0516/2010).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 149 jednacího řádu.


4. Stav Unie (rozprava)

Prohlášení Komise: Stav Unie

Předseda zdůraznil význam této první rozpravy o stavu Unie v současné situaci a v rámci, který vytvořila Lisabonská smlouva. Oznámil, že s ohledem na schůzi předsednictva a na výměnu informací s předsedy politických skupin se nebude kontrolovat přítomnost poslanců v jednacím sále v průběhu této rozpravy.

José Manuel Barroso (předseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Joseph Daul za skupinu PPE, Martin Schulz za skupinu S&D, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, Michał Tomasz Kamiński za skupinu ECR, Lothar Bisky za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu EFD, Andreas Mölzer nezařazený, José Manuel Barroso, Joseph Daul, Martin Schulz, Michał Tomasz Kamiński, Lothar Bisky a Nigel Farage.

Vystoupil Olivier Chastel (úřadující předseda Rady).

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Corien Wortmann-Kool, Csaba Sándor Tabajdi, Reinhard Bütikofer, Timothy Kirkhope, Mario Mauro, Catherine Trautmann, Anneli Jäätteenmäki, Eleni Theocharous, Proinsias De Rossa, Charles Goerens, Rui Tavares, Oreste Rossi a Andrew Henry William Brons.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
nístopředsedkyně

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marian-Jean Marinescu, Monika Flašíková Beňová, Glenis Willmott, Ulrike Lunacek, Miloslav Ransdorf, Jaroslav Paška, Mairead McGuinness, Othmar Karas, Izaskun Bilbao Barandica a Malika Benarab-Attou.

Vystoupil José Manuel Barroso.

Rozprava byla ukončena.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:55 před slavnostním zasedáním.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Jerzy BUZEK
předseda

5. Slavnostní zasedání – Mali

U příležitosti projevu prezidenta Republiky Mali Amadoua Toumaniho Tourého se od 12:05 do 12:30 konalo slavnostní zasedání Parlamentu.


PŘEDSEDNICTVÍ: Gianni PITTELLA
místopředseda

6. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


6.1. Volný pohyb pracovníků uvnitř Unie – kodifikované znění ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie (kodifikované znění) [2010/0110(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0222/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2010)0291)


6.2. Ověřování pravosti euromincí a manipulace s euromincemi nezpůsobilými k oběhu ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ověřování pravosti euromincí a o manipulaci s euromincemi nezpůsobilými k oběhu [2009/0128(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Slavi Binev (A7-0212/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2010)0292)


6.3. Poskytnutí makrofinanční pomoci Moldavské republice ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci Moldavské republice [2010/0162(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Iuliu Winkler (A7-0242/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2010)0293)


6.4. Dočasné pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro dovoz některých průmyslových výrobků na Madeiru a na Azory * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro dovoz některých průmyslových výrobků do autonomních oblastí Madeiry a Azor [09109/2010 - C7-0106/2010 - 2009/0125(CNS)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Danuta Maria Hübner (A7-0232/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH RADY, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2010)0294)


6.5. Návrh opravného rozpočtu č. 2/2010: úřad BEREC (Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací) (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 2/2010 na rozpočtový rok 2010 [12583/2010 - C7-0194/2010 - 2010/2046(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: László Surján (A7-0240/2010)

(potřebná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2010)0295)


6.6. Žádost, aby byl Viktor Uspaskich zbaven poslanecké imunity (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl Viktor Uspaskich zbaven imunity [2009/2147(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Bernhard Rapkay (A7-0244/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

Vystoupil Viktor Uspaskich.

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2010)0296)


6.7. Dohoda mezi EU a Japonskem o vzájemné právní pomoci v trestních věcech *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o vzájemné právní pomoci v trestních věcech [05308/2010 - C7-0029/2010 - 2009/0188(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Salvatore Iacolino (A7-0209/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

Salvatore Iacolino učinil prohlášení podle čl. 138 odst. 4 jednacího řádu.

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2010)0297)

Parlament tímto vyslovil souhlas.


6.8. Propojení obchodních rejstříků (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o propojení obchodních rejstříků [2010/2055(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Kurt Lechner (A7-0218/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2010)0298)


6.9. Rozvíjení potenciálu k tvorbě pracovních příležitostí v novém udržitelném hospodářství (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o rozvíjení potenciálu k tvorbě pracovních příležitostí v novém udržitelném hospodářství [2010/2010(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Elisabeth Schroedter (A7-0234/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

Elisabeth Schroedter učinila prohlášení podle čl. 138 odst. 4 jednacího řádu.

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2010)0299)


6.10. EHP–Švýcarsko: překážky ve vztahu k plnému zavedení vnitřního trhu (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o EHP–Švýcarsku: překážkách ve vztahu k plnému zavedení vnitřního trhu [2009/2176(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Rafał Trzaskowski (A7-0216/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

Rafał Trzaskowski učinil prohlášení podle čl. 138 odst. 4 jednacího řádu.

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2010)0300)


6.11. Dvoustranná ochranná doložka Dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka Dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou [KOM(2010)0049 - C7-0025/2010 - 2010/0032(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Pablo Zalba Bidegain (A7-0210/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2010)0301)

Vystoupili: zpravodaj Pablo Zalba Bidegain, který podle čl. 57 odst. 2 jednacího řádu učinil formální návrh Parlamentu, zda má pokračovat v hlasování o návrhu legislativního usnesení a Andris Piebalgs (člen Komise), aby oznámil postoj Komise.

Parlament se rozhodl odložit hlasování o návrhu legislativního usnesení. Věc byla vrácena příslušnému výboru k opětovnému projednání.


6.12. Spravedlivé příjmy zemědělců: lepší fungování potravinového řetězce v Evropě (hlasování)

Zpráva o spravedlivých příjmech zemědělců: lepší fungování potravinového řetězce v Evropě [2009/2237(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: José Bové (A7-0225/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2010)0302)

Vystoupení

Elisabeth Köstinger předložila ústní PN k bodu 21, který byl vzat v potaz.


6.13. Financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (hlasování)

Zpráva o financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci [2010/2072(INI)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Miguel Portas (A7-0236/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2010)0303)


6.14. Provádění a přezkum nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I) (hlasování)

Zpráva o provádění a přezkumu nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech [2009/2140(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A7-0219/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou S&D)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2010)0304)


6.15. Zařazení žen patřících k etnickým menšinám do společnosti (hlasování)

Zpráva o zařazení žen patřících k etnickým menšinám do společnosti [2010/2041(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Antonyia Parvanova (A7-0221/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2010)0305)


6.16. Úloha žen ve stárnoucí společnosti (hlasování)

Zpráva o úloze žen ve stárnoucí společnosti [2009/2205(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Sirpa Pietikäinen (A7-0237/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2010)0306)


6.17. Žurnalistika a nová média – vytváření evropské veřejné sféry (hlasování)

Zpráva o žurnalistice a nových médiích – vytváření veřejné sféry v Evropě [2010/2015(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Morten Løkkegaard (A7-0223/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinami S&D, PPE, ALDE)

přijat (P7_TA(2010)0307)


7. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Kurt Lechner - A7-0218/2010

Monika Flašíková Beňová a Daniel Hannan.

zpráva Pablo Zalba Bidegain - A7-0210/2010

Zuzana Roithová

Vystoupil Alfredo Antoniozzi k ustanovením týkajícím se ústních vysvětlení hlasování.

zpráva José Bové - A7-0225/2010

Paolo Bartolozzi, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Zuzana Roithová, Inese Vaidere a Seán Kelly.

zpráva Miguel Portas - A7-0236/2010

Romana Jordan Cizelj, Barbara Matera a Inese Vaidere.

zpráva José Bové - A7-0225/2010

Czesław Adam Siekierski

zpráva Tadeusz Zwiefka - A7-0219/2010

Bruno Gollnisch

zpráva Antonyia Parvanova - A7-0221/2010

Zuzana Roithová a Philip Claeys.

zpráva Sirpa Pietikäinen - A7-0237/2010

Jarosław Kalinowski, Mairead McGuinness, Erminia Mazzoni, Zuzana Roithová a Seán Kelly.

zpráva Morten Løkkegaard - A7-0223/2010

Clemente Mastella, Morten Løkkegaard, Mairead McGuinness, Oldřich Vlasák, Inese Vaidere a Emma McClarkin.


8. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

°
° ° °

Christine De Veyrac oznámila, že její hlasovací zařízení nefungovalo při hlasování o zprávě Danuta Maria Hübner – A7-0232/2010.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:50, pokračovalo v 15:05.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Jerzy BUZEK
předseda

9. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.

°
° ° °

Francesco Enrico Speroni byl přítomen na zasedání, které se konalo dne 21. dubna 2010, jeho jméno však není uvedeno na prezenční listině.


10. Lidská práva v Íránu, zejména případy Sakíne Muhammadí Aštíáníové a Zahry Bahrámíové (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Komise: Lidská práva v Íránu, zejména případy Sakíne Muhammadí Aštíáníové a Zahry Bahrámíové

Rozprava se konala dne 6. září 2010 (bod 18 zápisu ze dne 6.9.2010).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Fiorello Provera, Bastiaan Belder a Lorenzo Fontana za skupinu EFD o lidských právech v Íránu, a zejména o případech Sakíne Muhammadí Aštíáníové a Zahry Bahrámíové (B7-0494/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric a Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL o Íránu, a zejména případech Sakíne Muhammadí Aštíáníové a Zahry Bahrámíové (B7-0495/2010);

- Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani a Marc Tarabella za skupinu S&D o lidských právech v Íránu, zejména o případech Sakíne Muhammadí Áštíáníové a Zahry Bahrámíové (B7-0496/2010);

- Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi a Sonia Alfano za skupinu ALDE o lidských právech v Íránu, zejména o případech Sakíne Muhammadí Aštíáníové a Zahry Bahrámíové (B7-0497/2010);

- Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Nicole Kiil-Nielsen, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda a Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE o lidských právech v Íránu, zejména o případu Sakíne Muhammadí Aštíáníové a případu Zahry Bahrámíové (B7-0498/2010);

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba a Adam Bielan za skupinu ECR o lidských právech v Íránu, a zejména o případech Sakíne Muhammadí Aštíáníové a Zahry Bahrámíové (B7-0499/2010);

- Rachida Dati, Ria Oomen-Ruijten, Roberta Angelilli, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Michèle Striffler a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE o situaci lidských práv v Íránu, zejména v případě Sakíne Mohammadí Aštíáníové a v případě Zahry Bahrámíové (B7-0501/2010).

Hlasování: bod 6.3. zápisu ze dne 8.9.2010.


11. Situace Romů v Evropě (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Situace Romů v Evropě

Olivier Chastel (úřadující předseda Rady), Viviane Reding (místopředsedkyně Komise) a László Andor (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Lívia Járóka za skupinu PPE, Hannes Swoboda za skupinu S&D, Renate Weber za skupinu ALDE, Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE, Timothy Kirkhope za skupinu ECR, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Mario Borghezio za skupinu EFD, Bruno Gollnisch, nezařazený, Manfred Weber, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Rui Tavares, Ioan Enciu, Sophia in 't Veld, Franziska Keller, Derk Jan Eppink, Marie-Christine Vergiat, Gerard Batten, Corneliu Vadim Tudor, Simon Busuttil, Sylvie Guillaume, Sarah Ludford, Catherine Grèze, Dimitar Stoyanov, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Marielle De Sarnez, Andrey Kovatchev, Kinga Göncz, Luigi de Magistris, Mario Mauro a Rita Borsellino.

PŘEDSEDNICTVÍ: László TŐKÉS
místopředseda

Vystoupili: Jean-Pierre Audy a Monika Flašíková Beňová.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Juan Fernando López Aguilar, Jan Mulder, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Roberta Angelilli, Vasilica Viorica Dăncilă a Rui Tavares.

Vystoupili: Viviane Reding, Anna Záborská k průběhu vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky, Hannes Swoboda k upřesněním, která ve svém druhém vystoupení uvedla Viviane Reding, László Andor a Olivier Chastel.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Manfred Weber, Simon Busuttil, Jean-Pierre Audy, Michèle Striffler, Lívia Járóka a Timothy Kirkhope za skupinu ECR o situaci Romů v Evropě a porušování právního předpisu o svobodě pohybu (B7-0492/2010);

- Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon a Rita Borsellino za skupinu S&D o situaci Romů a o svobodě pohybu v Evropské unii (B7-0493/2010);

- Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Jacky Hénin a Kyriacos Triantaphyllides o situaci romských občanů v Evropě (B7-0500/2010);

- Niki Tzavela, Jaroslav Paška, Paul Nuttall, Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos, Mario Borghezio, Oreste Rossi a Mara Bizzotto za skupinu EFD o situaci romských občanů v Evropě (B7-0502/2010);

- Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris, Alexander Alvaro a Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE o vyhošťování Romů z Francie (B7-0503/2010);

- Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Reinhard Bütikofer, Marije Cornelissen, Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Keith Taylor, Bart Staes, Catherine Grèze a Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE o situaci romských občanů v Evropě (B7-0504/2010).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 5.2 zápisu ze dne 9.9.2010.


12. Humanitární situace po záplavách v Pákistánu (rozprava)

Prohlášení Komise: Humanitární situace po záplavách v Pákistánu

Kristalina Georgieva (členka Komise) učinila prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
místopředsedkyně

Vystoupili: Filip Kaczmarek za skupinu PPE, Véronique De Keyser za skupinu S&D, Charles Goerens za skupinu ALDE, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Sajjad Karim za skupinu ECR, Michèle Striffler, Thijs Berman, Louis Michel, Peter van Dalen, Eija-Riitta Korhola a Enrique Guerrero Salom.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elena Băsescu, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann a Janusz Władysław Zemke.

Vystoupila Kristalina Georgieva.

Rozprava byla ukončena.


13. Hlavní zásady politiky zaměstnanosti členských států (rozprava)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních zásadách politiky zaměstnanosti členských států: Část II integrovaných hlavních směrů strategie Evropa 2020 [KOM(2010)0193 - C7-0111/2010- 2010/0115(NLE)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Csaba Őry (A7-0235/2010)

Csaba Őry uvedl zprávu.

Vystoupil László Andor (člen Komise).

Vystoupili: Eva-Britt Svensson (navrhovatelka výboru FEMM), Pascale Gruny za skupinu PPE, Jutta Steinruck za skupinu S&D, Siiri Oviir za skupinu ALDE, Emilie Turunen za skupinu Verts/ALE, Milan Cabrnoch za skupinu ECR, Thomas Händel za skupinu GUE/NGL, Mara Bizzotto za skupinu EFD, Franz Obermayr nezařazený, Veronica Lope Fontagné, Alejandro Cercas, Marije Cornelissen, Jacek Olgierd Kurski, Ilda Figueiredo, Derek Roland Clark, Edit Bauer, Pervenche Berès, Timo Soini, Ria Oomen-Ruijten, Olle Ludvigsson, Raffaele Baldassarre, Evelyn Regner a Thomas Mann.

PŘEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
místopředseda

Vystoupily: Danuta Maria Hübner a Elisabeth Morin-Chartier.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Horst Schnellhardt, Sylvana Rapti, Danuta Jazłowiecka, Derek Vaughan a Jan Kozłowski.

Vystoupili: Olivier Chastel (úřadující předseda Rady), László Andor a Csaba Őry.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 6.2 zápisu ze dne 8.9.2010.

Vystoupil Paul Rübig, který se vrátil k vystoupení, které učinil Derek Roland Clark.


14. Přednesení postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu – rozpočtový rok 2011

Melchior Wathelet (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení.

Vystoupili: Janusz Lewandowski (člen Komise), Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (zpravodajka), Helga Trüpel (zpravodajka), Jutta Haug (navrhovatelka výboru BUDG) a Melchior Wathelet.

Bod byl uzavřen.


15. Doba vyhrazená pro otázky (Komise)

Parlament projednal řadu otázek Komisi (B7-0454/2010).

Vystoupil Gay Mitchell k průběhu doby vyhrazené pro otázky.

Otázka 16 (Justas Vincas Paleckis): Právní předpisy upravující nakládání s radioaktivním odpadem a jeho ukládání.

Otázka a doplňující otázky: Justas Vincas Paleckis a Silvia-Adriana Ţicău. Odpověď: Karel De Gucht (člen Komise).

Otázka 17 (Liam Aylward): Evropské malé a střední podniky, mezinárodní obchod a dětská práce.

Otázka a doplňující otázky: Liam Aylward a Paul Rübig. Odpověď: Karel De Gucht.

Otázka 18 (Mairead McGuinness): Možný dopad lepší koordinace hospodářské politiky.

Otázka a doplňující otázky: Mairead McGuinness a Marian Harkin. Odpověď: Karel De Gucht.

Otázka 19 (Vilija Blinkevičiūtė): Provádění důchodových reforem v rámci strategie Evropa 2020.

Otázka a doplňující otázka: Vilija Blinkevičiūtė. Odpověď: László Andor (člen Komise).

Otázka 20 (Georgios Papanikolaou): Důsledky, které z nových podmínek zaměstnávání vyplývají pro mladé lidi.

Otázka a doplňující otázky: Georgios Papanikolaou a Brian Crowley. Odpověď: László Andor.

Otázka 23 (Gay Mitchell): Summit věnovaný rozvojovým cílům tisíciletí.

Otázka a doplňující otázka: Gay Mitchell. Odpověď: Andris Piebalgs (člen Komise).

Otázka 22 (Pat the Cope Gallagher): Nadcházející summit EU a Afriky.

Otázka a doplňující otázka: Pat the Cope Gallagher. Odpověď: Andris Piebalgs.

Otázka 26 (Silvia-Adriana Ţicău): Opatření pro boj proti suchu a dezertifikaci.

Otázka a doplňující otázka: Silvia-Adriana Ţicău. Odpověď: Connie Hedegaard (členka Komise).

Otázka 27 (Karl-Heinz Florenz): Příprava konference smluvních stran Rámcové úmluvy o změně klimatu (COP 16).

Otázka 28 (Andres Perello Rodriguez): Příspěvek EU k úspěchu summitu v Cancúnu.

Otázky a doplňující otázky: Karl-Heinz Florenz a Andres Perello Rodriguez. Odpověď: Connie Hedegaard.

Autoři otázek, které nebyly zodpovězeny pro nedostatek času, obdrží písemné odpovědi (viz příloha doslovného záznamu).

Doba vyhrazená pro otázky Komisi skončila.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 20:30, pokračovalo v 21:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta ANGELILLI
místopředsedkyně

16. Svoboda projevu a svoboda tisku v Evropské unii (rozprava)

Prohlášení Komise: Svoboda projevu a svoboda tisku v Evropské unii

Neelie Kroes (místopředsedkyně Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Monika Flašíková Beňová za skupinu S&D, Sonia Alfano za skupinu ALDE, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Zbigniew Ziobro za skupinu ECR, Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL, Jaroslav Paška za skupinu EFD, Daniël van der Stoep nezařazený, Simon Busuttil, Kinga Göncz, Sophia in 't Veld, Marek Józef Gróbarczyk, Rui Tavares, John Bufton, Hans-Peter Martin, Marco Scurria, Victor Boştinaru, Renate Weber, Jacek Olgierd Kurski, Vladimír Remek, Mario Borghezio, Nicole Sinclaire, Monica Luisa Macovei, Ivailo Kalfin, Luigi de Magistris, Marek Henryk Migalski, Ivo Belet, David-Maria Sassoli, Cecilia Wikström, Georgios Papanikolaou, Andres Perello Rodriguez, Lena Kolarska-Bobińska, Csaba Sándor Tabajdi, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Ildikó Gáll-Pelcz a Mariya Nedelcheva.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Iosif Matula, Ioan Enciu, Chris Davies, Anna Záborská, Margrete Auken, Salvatore Iacolino, Seán Kelly, Izaskun Bilbao Barandica, Hella Ranner a Oreste Rossi.

Vystoupila Neelie Kroes.

Rozprava byla ukončena.


17. Diskriminace párů stejného pohlaví, které uzavřely manželství nebo registrované partnerství (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0081/2010), kterou pokládají Cornelis de Jong a Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda a Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE, Michael Cashman, Britta Thomsen, Sophia in 't Veld a Sirpa Pietikäinen Komisi: Diskriminace párů stejného pohlaví, které uzavřely manželství nebo registrované partnerství (B7-0451/2010)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0117/2010), kterou pokládají Claude Moraes, Michael Cashman a Monika Flašíková Beňová za skupinu S&D Komisi: Vzájemné uznávání sňatků a registrovaných partnerství uzavřených páry stejného pohlaví (B7-0459/2010)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0118/2010), kterou pokládají Sophia in 't Veld, Renate Weber, Niccolò Rinaldi, Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro a Gianni Vattimo za skupinu ALDE Komisi: Diskriminace párů stejného pohlaví, volnost pohybu, práva gayů, lesbiček, bisexuálů a transsexuálů, plán EU (B7-0460/2010)

Cornelis de Jong, Marije Cornelissen, Michael Cashman a Sophia in 't Veld rozvinuli otázky k ústnímu zodpovězení.

Viviane Reding (místopředsedkyně Komise) odpověděla na otázky k ústnímu zodpovězení.

Vystoupili: Salvatore Iacolino za skupinu PPE, Monika Flašíková Beňová za skupinu S&D, Sarah Ludford za skupinu ALDE, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE, Konrad Szymański za skupinu ECR, Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL, Oreste Rossi za skupinu EFD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Raül Romeva i Rueda, Crescenzio Rivellini, Emine Bozkurt, Raül Romeva i Rueda, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Crescenzio Rivellini a Joanna Senyszyn.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Anna Záborská, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Sarah Ludford, Nicole Sinclaire, Sophia in 't Veld, která zvednutím modré karty položila otázku Crescenziovi Rivellinimu, který na otázku odpověděl.

Vystoupila Viviane Reding.

Rozprava byla ukončena.


18. Dlouhodobá péče o starší osoby (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0102/2010), kterou pokládají Elizabeth Lynne a Pervenche Berès za výbor EMPL Komisi: Dlouhodobá péče o starší osoby (B7-0457/2010)

Elizabeth Lynne rozvinula otázku k ústnímu zodpovězení.

László Andor (člen Komise) odpověděl na otázku k ústnímu zodpovězení.

Vystoupili: Csaba Sógor za skupinu PPE, Kinga Göncz za skupinu S&D, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Dimitar Stoyanov nezařazený, Thomas Mann, Sylvana Rapti a Silvia-Adriana Ţicău.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Miroslav Mikolášik, Anna Záborská a Seán Kelly.

Vystoupili: László Andor a Elizabeth Lynne.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Pervenche Berès a Elizabeth Lynne za výbor EMPL o dlouhodobé péči o seniory (B7-0491/2010)

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 5.3 zápisu ze dne 9.9.2010.


19. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 446.327/OJME).


20. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 0:25.

Klaus Welle

Gianni Pittella

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí