Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 252kWORD 206k
Tiistai 7. syyskuuta 2010 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Unionin tila (keskustelu)
 5.Juhlaistunto - Mali
 6.Äänestykset
  6.1.Työntekijöiden vapaa liikkuvuus unionin alueella (kodifioitu toisinto) ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  6.2.Eurokolikoiden aitouden tarkistaminen ja kiertoon kelpaamattomien eurokolikoiden käsittely ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  6.3.Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Moldovan tasavallalle ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  6.4.Yhteisen tullitariffin autonomisten tullien tilapäinen suspensio eräiden teollisuustuotteiden tuonnissa Madeiralle ja Azoreille * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  6.5.Lisätalousarvioesitys nro 2/2010 osa 1: BEREC (sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin) (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  6.6.Viktor Uspaskichin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  6.7.EU:n ja Japanin välinen sopimus keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  6.8.Kaupparekistereiden yhteenliittäminen (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  6.9.Uuden kestävän talouden työllisyyspotentiaalin kehittäminen (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  6.10.ETA–Sveitsi: Sisämarkkinoiden täysimääräisen täytäntöönpanon esteet (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  6.11.EU:n ja Korean vapaakauppasopimuksen kahdenvälinen suojalauseke ***I (äänestys)
  6.12.Oikeudenmukaiset tulot maanviljelijöille: toimivampi elintarvikeketju Eurooppaan (äänestys)
  6.13.Euroopan globalisaatiorahaston rahoitus ja toiminta (äänestys)
  6.14.Tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla (äänestys)
  6.15.Etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien naisten sosiaalinen integraatio (äänestys)
  6.16.Naisten asema ikääntyvässä yhteiskunnassa (äänestys)
  6.17.Journalismi ja uusi media – julkisen alueen luominen Eurooppaan (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.Ihmisoikeudet Iranissa ja erityisesti Sakineh Mohammadi-Ashtianin ja Zahra Bahramin tapaukset (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 11.Romanien tilanne Euroopassa (keskustelu)
 12.Pakistanin humanitaarinen tilanne tulvien jälkeen (keskustelu)
 13.Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat (keskustelu)
 14.Neuvosto esittelee esityksen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varanhoitovuodeksi 2011
 15.Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 16.Ilmaisunvapaus ja lehdistönvapaus Euroopan unionissa (keskustelu)
 17.Samaa sukupuolta olevien avioparien tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävien syrjintä (keskustelu)
 18.Ikääntyneiden pitkäaikaishoito (keskustelu)
 19.Seuraavan istunnon esityslista
 20.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


PÖYTÄKIRJA

TIISTAI 7. SYYSKUUTA 2010

Puhetta johti Jerzy BUZEK
puhemies

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta (KOM(2010)0260 - C7-0142/2010 - 2010/0154(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

ITRE, JURI, CONT, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 97/68/EY muuttamisesta joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatettuja moottoreita koskevien säännösten osalta (KOM(2010)0362 - C7-0171/2010 – 2010/0195(COD))
Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti kuulevansa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE, TRAN

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi siirtymäjärjestelyistä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kahdenvälisiä investointisopimuksia varten (KOM(2010)0344 - C7-0172/2010 - 2010/0197(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

ECON

- Ehdotus neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta yleisen verokannan vähimmäistason noudattamista koskevan velvoitteen soveltamisajan osalta (KOM(2010)0331 - C7-0173/2010 - 2010/0179(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sijoittajien korvausjärjestelmiä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/9/EY muuttamisesta (KOM(2010)0371 - C7-0174/2010 - 2010/0199(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

JURI, IMCO

- Määrärahasiirtoesitys DEC 35/2010 - Pääluokka III – Komissio (N7-0032/2010 - C7-0175/2010 - 2010/2119(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 27/2010 - Pääluokka III – Komissio (N7-0033/2010 - C7-0176/2010 - 2010/2121(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi talletusten vakuusjärjestelmistä [uudelleenlaadittu toisinto] (KOM(2010)0368 - C7-0177/2010 - 2010/0207(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

JURI, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten kasvien viljelyä tai kieltää se alueellaan (KOM(2010)0375 - C7-0178/2010 – 2010/0208(COD))
Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti kuulevansa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

AGRI, ITRE, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä (KOM(2010)0378 - C7-0179/2010 - 2010/0209(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

FEMM, EMPL

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityötä varten (KOM(2010)0379 - C7-0180/2010 - 2010/0210(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

FEMM, EMPL

- Neuvoston päätös Luoteis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevaan yleissopimukseen tehdyn muutoksen hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta (11076/2010 - C7-0181/2010 - 2010/0042(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

- Neuvoston päätös Euroopan yhteisön ja Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä (11362/2010 - C7-0182/2010 - 2009/0065(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

- Neuvoston päätös Euroopan yhteisön ja Japanin hallituksen välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä (11363/2010 - C7-0183/2010 - 2009/0081(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

- Neuvoston päätös Euroopan unionin ja Färsaarten hallituksen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen, jonka nojalla Färsaaret assosioituu Euroopan unionin seitsemänteen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmaan (2007–2013), tekemisestä (11365/2010 - C7-0184/2010 - 2009/0160(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

- Belgian kuningaskunnan, Bulgarian tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rikosoikeuden alan eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä (09288/2010 - C7-0185/2010 - 2010/0817(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ammattimaisista eurorahan maantiekuljetuksista jäsenvaltioiden rajojen yli euroalueella (KOM(2010)0377 - C7-0186/2010 - 2010/0204(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

EMPL, TRAN

- Neuvoston päätös Euroopan yhteisön ja Ukrainan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta (11364/2010 - C7-0187/2010 - 2009/0062(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

AFET, BUDG

- Uuden jäsenen nimittäminen tilintarkastustuomioistuimeen - Lazaros Stavrou LAZAROU (CY) (N7-0034/2010 - C7-0188/2010 - 2010/0818(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä (KOM(2010)0392 - C7-0189/2010 - 2010/0215(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

JURI

- Neuvoston päätös kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen muuttamista koskevan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä (10297/2010 - C7-0190/2010 - 2010/0119(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

DEVE

lausuntoa varten:

INTA

- Uuden jäsenen nimittäminen tilintarkastustuomioistuimeen - Gijs de VRIES - NL (N7-0035/2010 - C7-0191/2010 - 2010/0819(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen muuttamisesta monivuotisen rahoituskehyksen osalta ITER-hankkeen lisärahoitustarpeen kattamiseksi (KOM(2010)0403 - C7-0192/2010 - 2010/2125(ACI))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

ITRE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tullittomuuden myöntämisestä tietyille farmaseuttisille vaikuttaville aineille, joilla on Maailman terveysjärjestön yhteisen kansainvälisen nimistön (INN) mukainen nimi, ja tietyille farmaseuttisten lopputuotteiden valmistuksessa käytettäville tuotteille sekä asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta (KOM(2010)0397 - C7-0193/2010 - 2010/0214(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

ENVI, ITRE, IMCO

- Lisätalousarvioesitys nro 2 vuoden 2010 yleiseen talousarvioon: Neuvoston kanta 26. heinäkuuta 2010 (12583/2010 - C7-0194/2010 - 2010/2046(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 14/2010 - Pääluokka III – Komissio (N7-0038/2010 - C7-0195/2010 - 2010/2129(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 15/2010 - Pääluokka III – Komissio (N7-0039/2010 - C7-0196/2010 - 2010/2130(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 36/2010 - Pääluokka III – Komissio (N7-0040/2010 - C7-0197/2010 - 2010/2131(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 40/2010 - Pääluokka III – Komissio (N7-0041/2010 - C7-0198/2010 - 2010/2132(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2009/031 DK/Linak, Tanska) (KOM(2010)0417 - C7-0199/2010 - 2010/2133(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2009/015 DK/Danfoss Group, Tanska) (KOM(2010)0416 - C7-0200/2010 - 2010/2134(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL

- Ehdotus neuvoston direktiiviksi yksityiskohtaisista säännöistä direktiivissä 2006/112/EY säädetyn arvonlisäveron palauttamiseksi palautusjäsenvaltioon sijoittautumattomille mutta toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneille verovelvollisille annetun direktiivin 2008/9/EY muuttamisesta (KOM(2010)0381 - C7-0201/2010 - 2010/0205(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 98/78/EY, 2002/87/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta finanssiryhmittymään kuuluvien rahoitusalan yhteisöjen lisävalvonnan osalta (KOM(2010)0433 - C7-0203/2010 - 2010/0232(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (EU) N:o …/…, maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksynnästä (KOM(2010)0395 - C7-0204/2010 – 2010/0212(COD))
Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti kuulevansa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ITRE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2010/003 ES/Galicia Textiles, Espanja) (KOM(2010)0437 - C7-0205/2010 - 2010/2136(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL

- Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi niiden takeiden yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa vaaditaan perussopimuksen 54 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi osakeyhtiöitä perustettaessa sekä niiden pääomaa säilytettäessä ja muutettaessa (KOM(2010)0388 - C7-0206/2010 – 2008/0173(COD))
Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti kuulevansa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

- Määrärahasiirtoesitys DEC 20/2010 - Pääluokka III – Komissio (N7-0042/2010 - C7-0207/2010 - 2010/2140(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi osakeyhtiöiden sulautumisesta (Kodifikaatio) (KOM(2010)0391 - C7-0209/2010 – 2008/0009(COD))
Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti kuulevansa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2010/011 NL/NXP Semiconductors, Alankomaat) (KOM(2010)0446 - C7-0210/2010 - 2010/2141(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL

- Ehdotus neuvoston asetukseksi (EU) kääntämistä koskevista järjestelyistä Euroopan unionin patentin osalta (KOM(2010)0350 - C7-0221/2010 - 2010/0198(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2010/001 DK/Nordjylland, Tanska) (KOM(2010)0451 - C7-0222/2010 - 2010/2163(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2009/023 PT/Qimonda, Portugali) (KOM(2010)0452 - C7-0223/2010 - 2010/2164(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción) (KOM(2010)0453 - C7-0224/2010 - 2010/2165(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ja Norjan välisen, vuosia 2009–2014 koskevasta ETA:n rahoitusjärjestelmästä tehdyn sopimuksen, Euroopan unionin ja Norjan välisen, vuosia 2009–2014 koskevasta Norjan rahoitusjärjestelmästä tehdyn sopimuksen, Euroopan talousyhteisön ja Islannin väliseen sopimukseen liitettävän tiettyjen kalojen ja kalastustuotteiden tuontia Euroopan unioniin vuosina 2009–2014 koskevan lisäpöytäkirjan sekä Euroopan talousyhteisön ja Norjan väliseen sopimukseen liitettävän tiettyjen kalojen ja kalastustuotteiden tuontia Euroopan unioniin vuosina 2009–2014 koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä (09902/2010 - C7-0225/2010 - 2010/0129(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

PECH, BUDG


3. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 122 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Kenia: Sudanin presidentin Omar al-Bashirin pidättämättä jättäminen

- Charles Tannock, Derk Jan Eppink, Jan Zahradil, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba ja Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta Keniasta: Sudanin presidentin Omar al-Bashirin pidättämättä jättämisestä (B7-0505/2010);

- Marietje Schaake, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez ja Marielle De Sarnez ALDE-ryhmän puolesta Keniasta: Sudanin presidentin Omar al-Bashirin pidättämättä jättämisestä (B7-0506/2010);

- Barbara Lochbihler ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta Keniasta: Sudanin presidentin Omar al-Bashirin pidättämättä jättämisestä (B7-0507/2010);

- Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta Keniasta: Sudanin presidentin Omar al-Bashirin pidättämättä jättämisestä (B7-0508/2010);

- Ana Gomes ja Thijs Berman S&D-ryhmän puolesta Sudanin presidentin Omar al-Bashirin kutsumisesta Keniaan (B7-0509/2010);

- Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Martin Kastler, Mario Mauro, Erminia Mazzoni ja Bernd Posselt PPE-ryhmän puolesta Keniasta: Sudanin presidentin Omar al-Bashirin pidättämättä jättämisestä (B7-0510/2010).

II.   Ihmisoikeudet Syyriassa ja erityisesti Haytham Al-Malehin tapaus

- Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Renate Weber ja Leonidas Donskis ALDE-ryhmän puolesta Syyrian ihmisoikeustilanteesta ja erityisesti Haytham Al-Malehin tapauksesta (B7-0511/2010);

- Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Jean-Paul Besset, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Keith Taylor ja Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta Syyrian ihmisoikeustilanteesta ja erityisesti Haytham Al-Malehin tapauksesta (B7-0512/2010);

- Marisa Matias ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta Syyrian ihmisoikeustilanteesta ja erityisesti Haytham Al-Malehin tapauksesta (B7-0513/2010);

- Véronique De Keyser, Saïd El Khadraoui ja Richard Howitt S&D-ryhmän puolesta Syyrian ihmisoikeustilanteesta ja erityisesti Haytham Al-Malehin tapauksesta (B7-0514/2010);

- Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Martin Kastler, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Erminia Mazzoni, Cristian Dan Preda, Potito Salatto ja Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta Syyriasta ja erityisesti Haytham Al-Malehin tapauksesta (B7-0515/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba ja Ryszard Antoni Legutko ECR-ryhmän puolesta Syyrian ihmisoikeustilanteesta ja erityisesti Haytham Al-Malehin tapauksesta (B7-0516/2010).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 149 artiklan mukaisesti.


4. Unionin tila (keskustelu)

Komission julkilausuma: Unionin tila

Puhemies korosti tämän unionin tilaa koskevan ensimmäisen keskustelun merkitystä nykytilanteessa ja Lissabonin sopimuksella luoduissa puitteissa. Hän ilmoitti, että puhemiehistön kokouksen ja hänen poliittisten ryhmien puheenjohtajien kanssa käymänsä yhteydenpidon johdosta istuntosalissa ei suoriteta läsnäolotarkastusta tämän keskustelun kuluessa.

José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta, Martin Schulz S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta, Michał Tomasz Kamiński ECR-ryhmän puolesta, Lothar Bisky GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andreas Mölzer, José Manuel Barroso, Joseph Daul, Martin Schulz, Michał Tomasz Kamiński, Lothar Bisky ja Nigel Farage.

Olivier Chastel (neuvoston puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Corien Wortmann-Kool, Csaba Sándor Tabajdi, Reinhard Bütikofer, Timothy Kirkhope, Mario Mauro, Catherine Trautmann, Anneli Jäätteenmäki, Eleni Theocharous, Proinsias De Rossa, Charles Goerens, Rui Tavares, Oreste Rossi ja Andrew Henry William Brons.

Puhetta johti Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
varapuhemies

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marian-Jean Marinescu, Monika Flašíková Beňová, Glenis Willmott, Ulrike Lunacek, Miloslav Ransdorf, Jaroslav Paška, Mairead McGuinness, Othmar Karas, Izaskun Bilbao Barandica ja Malika Benarab-Attou.

José Manuel Barroso käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 11.55 juhlaistunnon alkamista odotettaessa.)


Puhetta johti Jerzy BUZEK
puhemies

5. Juhlaistunto - Mali

Parlamentti kokoontui klo 12.05 - 12.30 juhlaistuntoon Malin tasavallan presidentin Amadou Toumani Tourén puheen johdosta.


Puhetta johti Gianni PITTELLA
varapuhemies

6. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta -äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä "Äänestysten tulokset".

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


6.1. Työntekijöiden vapaa liikkuvuus unionin alueella (kodifioitu toisinto) ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta unionin alueella (kodifioitu toisinto) [2010/0110(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0222/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2010)0291)


6.2. Eurokolikoiden aitouden tarkistaminen ja kiertoon kelpaamattomien eurokolikoiden käsittely ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurokolikoiden aitouden tarkistamisesta ja kiertoon kelpaamattomien eurokolikoiden käsittelystä [2009/0128(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Slavi Binev (A7-0212/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2010)0292)


6.3. Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Moldovan tasavallalle ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Moldovan tasavallalle [2010/0162(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Iuliu Winkler (A7-0242/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2010)0293)


6.4. Yhteisen tullitariffin autonomisten tullien tilapäinen suspensio eräiden teollisuustuotteiden tuonnissa Madeiralle ja Azoreille * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisen tullitariffin autonomisten tullien tilapäisestä suspensiosta eräiden teollisuustuotteiden tuonnissa Madeiran ja Azoreiden autonomisille alueille [09109/2010 - C7-0106/2010 - 2009/0125(CNS)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Danuta Maria Hübner (A7-0232/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

NEUVOSTON EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2010)0294)


6.5. Lisätalousarvioesitys nro 2/2010 osa 1: BEREC (sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin) (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta Euroopan unionin lisätalousarvioesitykseen nro 2 vuoden 2010 yleiseen talousarvioon [12583/2010 - C7-0194/2010 - 2010/2046(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: László Surján (A7-0240/2010)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2010)0295)


6.6. Viktor Uspaskichin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö Viktor Uspaskichin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2009/2147(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Bernhard Rapkay (A7-0244/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Viktor Uspaskich käytti puheenvuoron.

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2010)0296)


6.7. EU:n ja Japanin välinen sopimus keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Japanin välisen keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan sopimuksen tekemisestä [05308/2010 - C7-0029/2010 - 2009/0188(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Salvatore Iacolino (A7-0209/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Salvatore Iacolino käytti työjärjestyksen 138 artiklan 4 kohdan mukaisen puheenvuoron.

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2010)0297)

Parlamentti antoi näin ollen puoltavan lausuntonsa.


6.8. Kaupparekistereiden yhteenliittäminen (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö kaupparekistereiden yhteenliittämisestä [2010/2055(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Kurt Lechner (A7-0218/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2010)0298)


6.9. Uuden kestävän talouden työllisyyspotentiaalin kehittäminen (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö uuden kestävän talouden työllisyyspotentiaalin kehittämisestä [2010/2010(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Elisabeth Schroedter (A7-0234/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Elisabeth Schroedter käytti työjärjestyksen 138 artiklan 4 kohdan mukaisen puheenvuoron.

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2010)0299)


6.10. ETA–Sveitsi: Sisämarkkinoiden täysimääräisen täytäntöönpanon esteet (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ETA–Sveitsi: Sisämarkkinoiden täysimääräiseen täytäntöönpanoon liittyvistä esteistä [2009/2176(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Rafał Trzaskowski (A7-0216/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Rafał Trzaskowski käytti työjärjestyksen 138 artiklan 4 kohdan mukaisen puheenvuoron.

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2010)0300)


6.11. EU:n ja Korean vapaakauppasopimuksen kahdenvälinen suojalauseke ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n ja Korean vapaakauppasopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen täytäntöönpanosta [KOM(2010)0049 - C7-0025/2010 - 2010/0032(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Pablo Zalba Bidegain (A7-0210/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2010)0301)

Puheenvuorot: Pablo Zalba Bidegain, esittelijä, joka teki työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti parlamentille virallisen ehdotuksen siitä, äänestetäänkö luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi, ja Andris Piebalgs (komission jäsen) ilmoittaakseen komission kannan kyseiseen asiaan.

Parlamentti päätti lykätä äänestystä luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi. Asia päätettiin palauttaa valiokuntakäsittelyyn.


6.12. Oikeudenmukaiset tulot maanviljelijöille: toimivampi elintarvikeketju Eurooppaan (äänestys)

Mietintö oikeudenmukaisista tuloista maanviljelijöille: toimivampi elintarvikeketju Eurooppaan [2009/2237(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: José Bové (A7-0225/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0302)

Puheenvuorot:

Elisabeth Köstinger esitti 21 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


6.13. Euroopan globalisaatiorahaston rahoitus ja toiminta (äänestys)

Mietintö Euroopan globalisaatiorahaston rahoituksesta ja toiminnasta [2010/2072(INI)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Miguel Portas (A7-0236/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0303)


6.14. Tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla (äänestys)

Mietintö tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 täytäntöönpanosta ja tarkistamisesta [2009/2140(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A7-0219/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (S&D-ryhmän esittämä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0304)


6.15. Etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien naisten sosiaalinen integraatio (äänestys)

Mietintö etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien naisten sosiaalisesta integraatiosta [2010/2041(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Antonyia Parvanova (A7-0221/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0305)


6.16. Naisten asema ikääntyvässä yhteiskunnassa (äänestys)

Mietintö naisten asemasta ikääntyvässä yhteiskunnassa [2009/2205(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Sirpa Pietikäinen (A7-0237/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0306)


6.17. Journalismi ja uusi media – julkisen alueen luominen Eurooppaan (äänestys)

Mietintö aiheesta journalismi ja uusi media – julkisen alueen luominen Eurooppaan [2010/2015(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Morten Løkkegaard (A7-0223/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (S&D-, PPE- ja ALDE- ryhmien esittämä)

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0307)


7. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Kurt Lechner - A7-0218/2010

Monika Flašíková Beňová ja Daniel Hannan

Mietintö Pablo Zalba Bidegain - A7-0210/2010

Zuzana Roithová

Alfredo Antoniozzi käytti puheenvuoron suullisiin äänestysselityksiin sovellettavista määräyksistä.

Mietintö José Bové - A7-0225/2010

Paolo Bartolozzi, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Zuzana Roithová, Inese Vaidere ja Seán Kelly

Mietintö Miguel Portas - A7-0236/2010

Romana Jordan Cizelj, Barbara Matera ja Inese Vaidere

Mietintö José Bové - A7-0225/2010

Czesław Adam Siekierski

Mietintö Tadeusz Zwiefka - A7-0219/2010

Bruno Gollnisch

Mietintö Antonyia Parvanova - A7-0221/2010

Zuzana Roithová ja Philip Claeys

Mietintö Sirpa Pietikäinen - A7-0237/2010

Jarosław Kalinowski, Mairead McGuinness, Erminia Mazzoni, Zuzana Roithová ja Seán Kelly

Mietintö Morten Løkkegaard - A7-0223/2010

Clemente Mastella, Morten Løkkegaard, Mairead McGuinness, Oldřich Vlasák, Inese Vaidere ja Emma McClarkin


8. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

°
° ° °

Christine De Veyrac ilmoitti, että hänen äänestyskoneensa ei toiminut äänestettäessä mietinnöstä Danuta Maria Hübner - A7-0232/2010.


(Istunto keskeytettiin klo 13.50 ja sitä jatkettiin klo 15.05.)

Puhetta johti Jerzy BUZEK
puhemies

9. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

°
° ° °

Francesco Enrico Speroni on ilmoittanut olleensa läsnä 21. huhtikuuta 2010 pidetyssä istunnossa, mutta hänen nimensä ei ole läsnäololistassa.


10. Ihmisoikeudet Iranissa ja erityisesti Sakineh Mohammadi-Ashtianin ja Zahra Bahramin tapaukset (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission julkilausuma: Ihmisoikeudet Iranissa ja erityisesti Sakineh Mohammadi-Ashtianin ja Zahra Bahramin tapaukset

Keskustelu käytiin 6. syyskuuta 2010 (istunnon pöytäkirja 6.9.2010, kohta 18).

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Fiorello Provera, Bastiaan Belder ja Lorenzo Fontana EFD-ryhmän puolesta Iranin ihmisoikeustilanteesta ja erityisesti Sakineh Mohammadi-Ashtianin ja Zahra Bahramin tapauksista (B7-0494/2010)

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric ja Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta Iranista ja erityisesti Sakineh Mohammadi-Ashtianin ja Zahra Bahramin tapauksista (B7-0495/2010)

- Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani ja Marc Tarabella S&D-ryhmän puolesta Iranin ihmisoikeustilanteesta ja erityisesti Sakineh Mohammadi-Ashtianin ja Zahra Bahramin tapauksista (B7-0496/2010)

- Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi ja Sonia Alfano ALDE-ryhmän puolesta Iranin ihmisoikeustilanteesta ja erityisesti Sakineh Mohammadi-Ashtianin ja Zahra Bahramin tapauksista (B7-0497/2010)

- Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Nicole Kiil-Nielsen, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta Iranin ihmisoikeustilanteesta ja erityisesti Sakineh Mohammadi-Ashtianin ja Zahra Bahramin tapauksista (B7-0498/2010)

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba ja Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta Iranin ihmisoikeustilanteesta ja erityisesti Sakineh Mohammadi-Ashtianin ja Zahra Bahramin tapauksista (B7-0499/2010)

- Rachida Dati, Ria Oomen-Ruijten, Roberta Angelilli, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Michèle Striffler ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta ihmisoikeustilanteesta Iranissa ja erityisesti Sakineh Mohammadi-Ashtianin ja Zahra Bahramin tapauksista (B7-0501/2010).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.9.2010, kohta 6.3..


11. Romanien tilanne Euroopassa (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Romanien tilanne Euroopassa

Olivier Chastel (neuvoston puheenjohtaja), Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) ja László Andor (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Lívia Járóka PPE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, Renate Weber ALDE-ryhmän puolesta, Hélène Flautre Verts/ALE-ryhmän puolesta, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Mario Borghezio EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Bruno Gollnisch, Manfred Weber, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Rui Tavares, Ioan Enciu, Sophia in 't Veld, Franziska Keller, Derk Jan Eppink, Marie-Christine Vergiat, Gerard Batten, Corneliu Vadim Tudor, Simon Busuttil, Sylvie Guillaume, Sarah Ludford, Catherine Grèze, Dimitar Stoyanov, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Marielle De Sarnez, Andrey Kovatchev, Kinga Göncz, Luigi de Magistris, Mario Mauro ja Rita Borsellino.

Puhetta johti László TŐKÉS
varapuhemies

Puheenvuorot: Jean-Pierre Audy ja Monika Flašíková Beňová.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Juan Fernando López Aguilar, Jan Mulder, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Roberta Angelilli, Vasilica Viorica Dăncilă ja Rui Tavares.

Puheenvuorot: Viviane Reding, Anna Záborská "catch the eye" -menettelyn kulusta, Hannes Swoboda, joka kommentoi Viviane Redingin toisessa puheenvuorossaan esittämiä huomioita, László Andor ja Olivier Chastel.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Manfred Weber, Simon Busuttil, Jean-Pierre Audy, Michèle Striffler, Lívia Járóka ja Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta romanien tilanteesta Euroopassa sekä vapaata liikkuvuutta koskevan lainsäädännön rikkomisesta (B7-0492/2010)

- Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon ja Rita Borsellino S&D-ryhmän puolesta romanien tilanteesta ja vapaasta liikkuvuudesta Euroopan unionissa (B7-0493/2010)

- Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Jacky Hénin ja Kyriacos Triantaphyllides romaniväestön tilanteesta Euroopassa (B7-0500/2010)

- Niki Tzavela, Jaroslav Paška, Paul Nuttall, Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos, Mario Borghezio, Oreste Rossi ja Mara Bizzotto EFD-ryhmän puolesta romanien tilanteesta Euroopassa (B7-0502/2010)

- Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris, Alexander Alvaro ja Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta romanien karkottamisesta Ranskasta (B7-0503/2010)

- Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Reinhard Bütikofer, Marije Cornelissen, Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Keith Taylor, Bart Staes, Catherine Grèze ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta romanien tilanteesta Euroopassa (B7-0504/2010).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.9.2010, kohta 5.2.


12. Pakistanin humanitaarinen tilanne tulvien jälkeen (keskustelu)

Komission julkilausuma: Pakistanin humanitaarinen tilanne tulvien jälkeen

Kristalina Georgieva (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puhetta johti Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
varapuhemies

Puheenvuorot: Filip Kaczmarek PPE-ryhmän puolesta, Véronique De Keyser S&D-ryhmän puolesta, Charles Goerens ALDE-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Sajjad Karim ECR-ryhmän puolesta, Michèle Striffler, Thijs Berman, Louis Michel, Peter van Dalen, Eija-Riitta Korhola ja Enrique Guerrero Salom.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann ja Janusz Władysław Zemke.

Kristalina Georgieva käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


13. Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista: Eurooppa 2020 -strategian yhdennettyjen suuntaviivojen II osa [KOM(2010)0193 - C7-0111/2010- 2010/0115(NLE)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Csaba Őry (A7-0235/2010)

Csaba Őry esitteli laatimansa mietinnön.

László Andor (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Eva-Britt Svensson (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pascale Gruny PPE-ryhmän puolesta, Jutta Steinruck S&D-ryhmän puolesta, Siiri Oviir ALDE-ryhmän puolesta, Emilie Turunen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Milan Cabrnoch ECR-ryhmän puolesta, Thomas Händel GUE/NGL-ryhmän puolesta, Mara Bizzotto EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Franz Obermayr, Veronica Lope Fontagné, Alejandro Cercas, Marije Cornelissen, Jacek Olgierd Kurski, Ilda Figueiredo, Derek Roland Clark, Edit Bauer, Pervenche Berès, Timo Soini, Ria Oomen-Ruijten, Olle Ludvigsson, Raffaele Baldassarre, Evelyn Regner ja Thomas Mann.

Puhetta johti Edward McMILLAN-SCOTT
varapuhemies

Puheenvuorot: Danuta Maria Hübner ja Elisabeth Morin-Chartier.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Horst Schnellhardt, Sylvana Rapti, Danuta Jazłowiecka, Derek Vaughan ja Jan Kozłowski.

Puheenvuorot: Olivier Chastel (neuvoston puheenjohtaja), László Andor ja Csaba Őry.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.9.2010, kohta 6.2.

Paul Rübig käytti puheenvuoron, jossa hän kommentoi Derek Roland Clarkin puheenvuorossaan esittämiä huomioita.


14. Neuvosto esittelee esityksen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varanhoitovuodeksi 2011

Melchior Wathelet (neuvoston puheenjohtaja) piti aihetta koskevan esittelyn.

Puheenvuorot: Janusz Lewandowski (komission jäsen), Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (esittelijä), Helga Trüpel (esittelijä), Jutta Haug (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Melchior Wathelet.

Käsittely julistettiin päättyneeksi.


15. Kyselytunti (kysymykset komissiolle)

Parlamentti käsitteli komissiolle osoitettuja kysymyksiä (B7-0454/2010).

Gay Mitchell käytti puheenvuoron kyselytunnin kulusta.

Kysymys 16 (Justas Vincas Paleckis): Radioaktiivisen jätteen hallintaa ja varastointia koskeva lainsäädäntö.

Karel De Gucht (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Justas Vincas Paleckis ja Silvia-Adriana Ţicău.

Kysymys 17 (Liam Aylward): Eurooppalaiset pk-yritykset, kansainvälinen kauppa ja lapsityövoima.

Karel De Gucht vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Liam Aylward ja Paul Rübig.

Kysymys 18 (Mairead McGuinness): Talouspolitiikan koordinoinnin tehostamisen mahdolliset vaikutukset.

Karel De Gucht vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Mairead McGuinness ja Marian Harkin.

Kysymys 19 (Vilija Blinkevičiūtė): Eläkeuudistusten toteuttaminen Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti.

László Andor (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Vilija Blinkevičiūtė.

Kysymys 20 (Georgios Papanikolaou): Uusien työmarkkinasuhteiden vaikutukset nuorisoon.

László Andor vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Georgios Papanikolaou ja Brian Crowley.

Kysymys 23 (Gay Mitchell): Vuosituhannen kehitystavoitteita käsittelevä huippukokous.

Andris Piebalgs (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Gay Mitchell.

Kysymys 22 (Pat the Cope Gallagher): Tuleva EU:n ja Afrikan huippukokous.

Andris Piebalgs vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Pat the Cope Gallagher.

Kysymys 26 (Silvia-Adriana Ţicău): Kuivuuden ja aavikoitumisen torjuntatoimet.

Connie Hedegaard (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Silvia-Adriana Ţicău.

Kysymys 27 (Karl-Heinz Florenz): Ilmastopuitesopimuksen osapuolten COP-16-konferenssin valmistelu.

Kysymys 28 (Andres Perello Rodriguez): Euroopan unionin panos Cancúnin huippukokouksen onnistumiseen.

Connie Hedegaard vastasi kysymyksiin sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Karl-Heinz Florenz ja Andres Perello Rodriguez.

Kysymyksiin, joihin ei ajanpuutteen vuoksi voitu vastata, vastataan kirjallisesti (ks. sanatarkkojen istuntoselostusten liite).

Komissiolle varattu kyselytunti julistettiin päättyneeksi.


(Istunto keskeytettiin klo 20.30 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)

Puhetta johti Roberta ANGELILLI
varapuhemies

16. Ilmaisunvapaus ja lehdistönvapaus Euroopan unionissa (keskustelu)

Komission julkilausuma: Ilmaisunvapaus ja lehdistönvapaus Euroopan unionissa

Neelie Kroes (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Monika Flašíková Beňová S&D-ryhmän puolesta, Sonia Alfano ALDE-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Zbigniew Ziobro ECR-ryhmän puolesta, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Daniël van der Stoep, Simon Busuttil, Kinga Göncz, Sophia in 't Veld, Marek Józef Gróbarczyk, Rui Tavares, John Bufton, Hans-Peter Martin, Marco Scurria, Victor Boştinaru, Renate Weber, Jacek Olgierd Kurski, Vladimír Remek, Mario Borghezio, Nicole Sinclaire, Monica Luisa Macovei, Ivailo Kalfin, Luigi de Magistris, Marek Henryk Migalski, Ivo Belet, David-Maria Sassoli, Cecilia Wikström, Georgios Papanikolaou, Andres Perello Rodriguez, Lena Kolarska-Bobińska, Csaba Sándor Tabajdi, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Ildikó Gáll-Pelcz ja Mariya Nedelcheva.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Iosif Matula, Ioan Enciu, Chris Davies, Anna Záborská, Margrete Auken, Salvatore Iacolino, Seán Kelly, Izaskun Bilbao Barandica, Hella Ranner ja Oreste Rossi.

Neelie Kroes käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


17. Samaa sukupuolta olevien avioparien tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävien syrjintä (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-0081/2010) Cornelis de Jong ja Eva-Britt Svensson GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda ja Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta, Michael Cashman, Britta Thomsen, Sophia in 't Veld ja Sirpa Pietikäinen komissiolle: Samaa sukupuolta olevien avioparien tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävien henkilöiden syrjintä (B7-0451/2010)

Suullinen kysymys (O-0117/2010) Claude Moraes, Michael Cashman ja Monika Flašíková Beňová S&D-ryhmän puolesta komissiolle: Samaa sukupuolta olevien henkilöiden avioliittojen ja rekisteröityjen parisuhteiden vastavuoroinen tunnustaminen (B7-0459/2010)

Suullinen kysymys (O-0118/2010) Sophia in 't Veld, Renate Weber, Niccolò Rinaldi, Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro ja Gianni Vattimo ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: Samaa sukupuolta olevien parien syrjiminen, vapaa liikkuvuus, homo-, bi- ja transseksuaalisten henkilöiden oikeudet, EU:n toimintasuunnitelma (B7-0460/2010)

Cornelis de Jong, Marije Cornelissen, Michael Cashman ja Sophia in 't Veld esittelivät suulliset kysymykset.

Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) vastasi suullisiin kysymyksiin.

Puheenvuorot: Salvatore Iacolino PPE-ryhmän puolesta, Monika Flašíková Beňová S&D-ryhmän puolesta, Sarah Ludford ALDE-ryhmän puolesta, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta, Konrad Szymański ECR-ryhmän puolesta, Eva-Britt Svensson GUE/NGL-ryhmän puolesta, Oreste Rossi EFD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Raül Romeva i Rueda, Crescenzio Rivellini, Emine Bozkurt, Raül Romeva i Rueda, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Crescenzio Rivellini, ja Joanna Senyszyn.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Anna Záborská, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sarah Ludford, Nicole Sinclaire, Sophia in 't Veld, joka esitti Crescenzio Rivellinille kysymyksen sinistä korttia nostamalla, ja Crescenzio Rivellini, joka vastasi kysymykseen.

Viviane Reding käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


18. Ikääntyneiden pitkäaikaishoito (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-0102/2010) Elizabeth Lynne ja Pervenche Berès EMPL-valiokunnan puolesta komissiolle: Ikääntyneiden pitkäaikaishoito (B7-0457/2010)

Elizabeth Lynne esitteli suullisen kysymyksen.

László Andor (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Csaba Sógor PPE-ryhmän puolesta, Kinga Göncz S&D-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dimitar Stoyanov, Thomas Mann, Sylvana Rapti ja Silvia-Adriana Ţicău.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Miroslav Mikolášik, Anna Záborská ja Seán Kelly.

Puheenvuorot: László Andor ja Elizabeth Lynne.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Pervenche Berès ja Elizabeth Lynne EMPL-valiokunnan puolesta iäkkäiden ihmisten pitkäaikaishoidosta (B7-0491/2010)

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.9.2010, kohta 5.3.


19. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 446.327/OJME).


20. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 0.25.

Klaus Welle

Gianni Pittella

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö