Rodyklė 
Protokolas
PDF 259kWORD 204k
Antradienis, 2010 m. rugsėjo 7 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Sąjungos padėtis (diskusijos)
 5.Iškilmingas posėdis - Malis
 6.Balsuoti skirtas laikas
  
6.1.Laisvas darbuotojų judėjimas Sąjungoje (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
6.2.Euro monetų autentiškumo tikrinimas ir apyvartai netinkamų euro monetų tvarkymas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
6.3.Makrofinansinės pagalbos teikimas Moldovos Respublikai ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
6.4.Laikinas autonominio Bendrojo muitų tarifo muitų taikymo tam tikriems pramonės gaminiams, importuojamiems į Madeiros ir Azorų salas, sustabdymas * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
6.5.Taisomojo biudžeto projektas Nr. 2/2010. Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (BEREC) biuras (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
6.6.Prašymas atšaukti Europos Parlamento nario Viktoro Uspaskicho imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
6.7.Europos Sąjungos ir Japonijos susitarimas dėl savitarpio teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
6.8.Verslo registrų sąveika (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
6.9.Naujos tvarios ekonomikos potencialo, susijusio su užimtumu, vystymas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
6.10.Europos ekonominė erdvė (EEE) ir Šveicarija. Kliūtys, susijusios su visapusišku vidaus rinkos įgyvendinimu (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
6.11.ES ir Korėjos laisvosios prekybos susitarimo dvišalė apsaugos sąlyga ***I (balsavimas)
  
6.12.Sąžiningos pajamos ūkininkams: veiksmingesnė Europos maisto produktų tiekimo grandinė (balsavimas)
  
6.13.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo finansavimas ir veikimas (balsavimas)
  
6.14.Jurisdikcija ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas (balsavimas)
  
6.15.Tautinių mažumų grupėms priklausančių moterų socialinė įtrauktis (balsavimas)
  
6.16.Moterų vaidmuo senėjančioje visuomenėje (balsavimas)
  
6.17.Žurnalistika ir naujos žiniasklaidos priemonės. Viešosios erdvės kūrimas Europoje (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 10.Žmogaus teisės Irane, ypač Sakineh Mohammadi-Ashtiani ir Zahros Bahrami bylos (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 11.Romų padėtis Europoje (diskusijos)
 12.Humanitarinė padėtis Pakistane po potvynių (diskusijos)
 13.Valstybių narių užimtumo politikos gairės (diskusijos)
 14.Tarybos 2011 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto pristatymas
 15.Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
 16.Saviraiškos laisvė ir spaudos laisvė Europos Sąjungoje (diskusijos)
 17.Tos pačios lyties susituokusių arba įregistravusių civilinę partnerystę porų diskriminavimas (diskusijos)
 18.Ilgalaikė pagyvenusių žmonių priežiūra (diskusijos)
 19.Kito posėdžio darbotvarkė
 20.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PROTOKOLAS

2010 M. RUGSĖJO 7 D., ANTRADIENIS

PIRMININKAVO: Jerzy BUZEK
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.


2. Gauti dokumentai

Gauti šie Tarybos ir Komisijos pateikti dokumentai:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (COM(2010)0260 - C7-0142/2010 - 2010/0154(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

ITRE, JURI, CONT, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 97/68/EB nuostatos dėl variklių, pateiktų rinkai pagal lankstumo schemą (COM(2010)0362 - C7-0171/2010 – 2010/0195(COD))

Pirmininkas, remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE, TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma valstybių narių ir trečiųjų šalių dvišaliams investicijų susitarimams skirta pereinamojo laikotarpio tvarka (COM(2010)0344 - C7-0172/2010 - 2010/0197(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

ECON

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostata dėl minimalaus standartinio tarifo taikymo trukmės (COM(2010)0331 - C7-0173/2010 - 2010/0179(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/9/EB dėl investuotojų kompensavimo sistemų (COM(2010)0371 - C7-0174/2010 - 2010/0199(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

JURI, IMCO

- Pasiūlymas perkelti DEC 35/2010 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0032/2010 - C7-0175/2010 - 2010/2119(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 27/2010 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0033/2010 - C7-0176/2010 - 2010/2121(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas Dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos …/…/ES dėl indėlių garantijų sistemų [nauja redakcija] (COM(2010)0368 - C7-0177/2010 - 2010/0207(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

JURI, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/18/EB nuostatos dėl valstybių narių galimybės savo teritorijoje riboti ar drausti GMO auginimą (COM(2010)0375 - C7-0178/2010 – 2010/0208(COD))

Pirmininkas, remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

AGRI, ITRE, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl bendrovių viduje perkeliamų trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų (COM(2010)0378 - C7-0179/2010 - 2010/0209(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

FEMM, EMPL

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sezoninio darbo tikslais sąlygų (COM(2010)0379 - C7-0180/2010 - 2010/0210(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

FEMM, EMPL

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Konvencijos dėl būsimo daugiašalio bendradarbiavimo šiaurės vakarų Atlanto žvejyboje pakeitimų patvirtinimo Europos Sąjungos vardu (11076/2010 - C7-0181/2010 - 2010/0042(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Jordanijos Hašimitų Karalystės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo sudarymo (11362/2010 - C7-0182/2010 - 2009/0065(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Japonijos Vyriausybės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo sudarymo (11363/2010 - C7-0183/2010 - 2009/0081(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Farerų Vyriausybės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo, kuriuo Farerų Salos prisijungia prie Sąjungos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.), sudarymo (11365/2010 - C7-0184/2010 - 2009/0160(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Belgijos Karalystės, Bulgarijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Austrijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl Europos tyrimo orderio baudžiamosiose bylose (09288/2010 - C7-0185/2010 - 2010/0817(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.…/… dėl profesionalaus tarpvalstybinio grynųjų eurų vežimo kelių transportu iš vienos euro zonos valstybės narės į kitą (COM(2010)0377 - C7-0186/2010 - 2010/0204(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

EMPL, TRAN

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Ukrainos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo galiojimo pratęsimo (11364/2010 - C7-0187/2010 - 2009/0062(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

AFET, BUDG

- Audito Rūmų nario Lazaros Stavrou LAZAROU (CY) skyrimas (N7-0034/2010 - C7-0188/2010 - 2010/0818(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl teisės į informaciją baudžiamajame procese (COM(2010)0392 - C7-0189/2010 - 2010/0215(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

JURI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimas, sudarymo (10297/2010 - C7-0190/2010 - 2010/0119(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

DEVE

nuomonė :

INTA

- Audito Rūmų nario Gijs de VRIES (NL) skyrimas (N7-0035/2010 - C7-0191/2010 - 2010/0819(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamos 2006 m. gegužės 17d . Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo nuostatos, susijusios su daugiamete finansine programa, kad būtų patenkinti papildomi ITER projekto finansavimo poreikiai (COM(2010)0403 - C7-0192/2010 - 2010/2125(ACI))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

ITRE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas bemuitis režimas nurodytoms farmacinėms veikliosioms medžiagoms, turinčioms Pasaulio sveikatos organizacijos tarptautinį prekės ženklu neregistruotą pavadinimą (INN), ir nurodytiems produktams, naudojamiems galutiniams farmacijos produktams gaminti, ir iš dalies keičiamas Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedas (COM(2010)0397 - C7-0193/2010 - 2010/0214(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

ENVI, ITRE, IMCO

- 2010 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 2 projektas. 2010 m. liepos 26 d. Tarybos pozicija (12583/2010 - C7-0194/2010 - 2010/2046(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 14/2010 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0038/2010 - C7-0195/2010 - 2010/2129(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 15/2010 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0039/2010 - C7-0196/2010 - 2010/2130(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 36/2010 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0040/2010 - C7-0197/2010 - 2010/2131(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 40/2010 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0041/2010 - C7-0198/2010 - 2010/2132(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Danijos paraiška „EGF/2009/031DK/Linak“) (COM(2010)0417 - C7-0199/2010 - 2010/2133(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Danijos paraiška „EGF/2009/015DK/Danfoss Group“) (COM(2010)0416 - C7-0200/2010 - 2010/2134(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 2008/9/EB, nustatanti Direktyvoje2006/112/EB numatyto pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo apmokestinamiesiems asmenims, kurie nėra įsisteigę PVM grąžinančioje valstybėje narėje, o yra įsisteigę kitoje valstybėje narėje, išsamias taisykles (COM(2010)0381 - C7-0201/2010 - 2010/0205(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 98/78/EB, 2002/87/EB ir 2006/48/EB nuostatos dėl finansiniam konglomeratui priklausančių finansų subjektų papildomos priežiūros (COM(2010)0433 - C7-0203/2010 - 2010/0232(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. …/…... dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo (COM(2010)0395 - C7-0204/2010 – 2010/0212(COD))

Pirmininkas, remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

ITRE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Ispanijos paraiška „EGF/2010/003 ES/ Galicia Textiles“) (COM(2010)0437 - C7-0205/2010 - 2010/2136(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL

- Pakeistas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės, siekdamos tokias priemones suvienodinti, reikalauja iš Sutarties 54 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų bendrovių, jų narių ir kitų interesų apsaugai, bendroves steigiant, palaikant ir keičiant jų kapitalą, koordinavimo (COM(2010)0388 - C7-0206/2010 – 2008/0173(COD))

Pirmininkas, remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas perkelti DEC 20/2010 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0042/2010 - C7-0207/2010 - 2010/2140(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pakeistas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl akcinių bendrovių jungimo (Kodifikuota redakcija) (COM(2010)0391 - C7-0209/2010 – 2008/0009(COD))

Pirmininkas, remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Nyderlandų paraiška „EGF/2010/011 NL/NXP Semiconductors“) (COM(2010)0446 - C7-0210/2010 - 2010/2141(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento (ES) dėl Europos Sąjungos patento vertimo tvarkos (COM(2010)0350 - C7-0221/2010 - 2010/0198(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Danijos paraiška „EGF/2010/001DK/Nordjylland“) (COM(2010)0451 - C7-0222/2010 - 2010/2163(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Portugalijos paraiška „EGF/2009/023 PT/Qimonda“) (COM(2010)0452 - C7-0223/2010 - 2010/2164(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (paraiška „EGF/2010/002ES/Cataluña automoción“) (COM(2010)0453 - C7-0224/2010 - 2010/2165(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos, Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos susitarimo dėl 2009–2014 m. EEE finansinio mechanizmo, Europos Sąjungos ir Norvegijos susitarimo dėl 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo, Europos ekonominės bendrijos ir Islandijos susitarimo papildomo protokolo dėl specialių nuostatų, taikomų tam tikroms į Europos Sąjungą importuojamoms žuvims ir žuvininkystės produktams 2009–2014 m., ir Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos susitarimo papildomo protokolo dėl specialių nuostatų, taikomų tam tikroms į Europos Sąjungą importuojamoms žuvims ir žuvininkystės produktams 2009–2014 m., sudarymo (09902/2010 - C7-0225/2010 - 2010/0129(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

PECH, BUDG


3. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Kenija: nepavykęs bandymas areštuoti Sudano prezidentą Omarą al-Bashirą

- Charles Tannock, Derk Jan Eppink, Jan Zahradil, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba ir Adam Bielan ECR frakcijos vardu dėl Kenijos: nepavykęs bandymas areštuoti Sudano prezidentą Omarą al-Bashirą (B7-0505/2010);

- Marietje Schaake, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez ir Marielle De Sarnez ALDE frakcijos vardu dėl Kenijos: nepavykęs bandymas areštuoti Sudano prezidentą Omarą al-Bashirą (B7-0506/2010);

- Barbara Lochbihler ir Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu dėl Kenijos: nepavykęs bandymas areštuoti Sudano prezidentą Omarą al-Bashirą (B7-0507/2010);

- Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu dėl Kenijos: nepavykęs bandymas areštuoti Sudano prezidentą Omarą al-Bashirą (B7-0508/2010);

- Ana Gomes ir Thijs Berman S&D frakcijos vardu dėl Kenijos pakvietimo Sudano prezidentui Omarui Al-Bashirui (B7-0509/2010);

- Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Martin Kastler, Mario Mauro, Erminia Mazzoni ir Bernd Posselt PPE frakcijos vardu dėl Kenijos: nepavykęs bandymas areštuoti Sudano prezidentą Omarą al-Bashirą (B7-0510/2010).

II.   Žmogaus teisės Sirijoje, ypač Haythano Al - Maleh byla

- Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Renate Weber ir Leonidas Donskis ALDE frakcijos vardu dėl žmogaus teisių Sirijoje, ypač Haythano Al - Maleh bylos(B7-0511/2010);

- Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Jean-Paul Besset, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Keith Taylor ir Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu dėl žmogaus teisių Sirijoje, ypač Haythano Al - Maleh bylos (B7-0512/2010);

- Marisa Matias ir Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu dėl žmogaus teisių Sirijoje, ypač Haythano Al - Maleh bylos (B7-0513/2010);

- Véronique De Keyser, Saïd El Khadraoui ir Richard Howitt S&D frakcijos vardu dėl žmogaus teisių Sirijoje, ypač Haythano Al - Maleh bylos (B7-0514/2010);

- Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Martin Kastler, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Erminia Mazzoni, Cristian Dan Preda, Potito Salatto ir Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu, dėl žmogaus teisių Sirijoje, ypač Haythano Al - Maleh bylos (B7-0515/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba ir Ryszard Antoni Legutko ECR frakcijos vardu dėl žmogaus teisių Sirijoje, ypač Haythano Al - Maleh bylos (B7-0516/2010).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnį.


4. Sąjungos padėtis (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Sąjungos padėtis

Pirmininkas pabrėžė šių pirmųjų diskusijų dėl Sąjungos padėties svarbą atsižvelgiant į Lisabonos sutartį. Jis pranešė, kad pasitarus su frakcijų pirmininkais ir atsižvelgiant į Biuro posėdžio išvadas, šių diskusijų metu nebus tikrinamas narių dalyvavimas posėdžių salėje.

José Manuel Barroso (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Joseph Daul PPE frakcijos vardu, Martin Schulz S&D frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu, Michał Tomasz Kamiński ECR frakcijos vardu, Lothar Bisky GUE/NGL frakcijos vardu, Nigel Farage EFD frakcijos vardu, Andreas Mölzer , nepriklausomas Parlamento narys, José Manuel Barroso, Joseph Daul, Martin Schulz, Michał Tomasz Kamiński, Lothar Bisky ir Nigel Farage.

Kalbėjo: Olivier Chastel (einantis Tarybos pirmininko pareigas).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Corien Wortmann-Kool, Csaba Sándor Tabajdi, Reinhard Bütikofer, Timothy Kirkhope, Mario Mauro, Catherine Trautmann, Anneli Jäätteenmäki, Eleni Theocharous, Proinsias De Rossa, Charles Goerens, Rui Tavares, Oreste Rossi ir Andrew Henry William Brons.

PIRMININKAVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Pirmininko pavaduotoja

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marian-Jean Marinescu, Monika Flašíková Beňová, Glenis Willmott, Ulrike Lunacek, Miloslav Ransdorf, Jaroslav Paška, Mairead McGuinness, Othmar Karas, Izaskun Bilbao Barandica ir Malika Benarab-Attou.

Kalbėjo José Manuel Barroso.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas 11.55 val. prieš iškilmingą posėdį.)


PIRMININKAVO: Jerzy BUZEK
Pirmininkas

5. Iškilmingas posėdis - Malis

Malio Respublikos prezidento Amadou Toumani Touré, kuris pasakė kalbą, proga nuo 12.05 val. iki 12.30 val. vyko iškilmingas Parlamento posėdis.


PIRMININKAVO: Gianni PITTELLA
Pirmininko pavaduotojas

6. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


6.1. Laisvas darbuotojų judėjimas Sąjungoje (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl laisvo darbuotojų judėjimo Sąjungoje (kodifikuota redakcija) [2010/0110(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0222/2010)

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2010)0291)


6.2. Euro monetų autentiškumo tikrinimas ir apyvartai netinkamų euro monetų tvarkymas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl euro monetų autentiškumo tikrinimo ir apyvartai netinkamų euro monetų tvarkymo [2009/0128(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Slavi Binev (A7-0212/2010)

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2010)0292)


6.3. Makrofinansinės pagalbos teikimas Moldovos Respublikai ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl makrofinansinės pagalbos teikimo Moldovos Respublikai [2010/0162(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Iuliu Winkler (A7-0242/2010)

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2010)0293)


6.4. Laikinas autonominio Bendrojo muitų tarifo muitų taikymo tam tikriems pramonės gaminiams, importuojamiems į Madeiros ir Azorų salas, sustabdymas * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo laikinai sustabdomas autonominis Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems pramonės gaminiams, importuojamiems į autonominius Madeiros ir Azorų salų regionus [09109/2010 - C7-0106/2010 - 2009/0125(CNS)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Danuta Maria Hübner (A7-0232/2010)

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TARYBOS PROJEKTAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2010)0294)


6.5. Taisomojo biudžeto projektas Nr. 2/2010. Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (BEREC) biuras (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl 2010 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto projekto Nr. 2/2010 [12583/2010 - C7-0194/2010 - 2010/2046(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: László Surján (A7-0240/2010)

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2010)0295)


6.6. Prašymas atšaukti Europos Parlamento nario Viktoro Uspaskicho imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Viktoro Uspaskicho imunitetą [2009/2147(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Bernhard Rapkay (A7-0244/2010)

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Kalbėjo Viktor Uspaskich.

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2010)0296)


6.7. Europos Sąjungos ir Japonijos susitarimas dėl savitarpio teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Japonijos susitarimo dėl savitarpio teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose sudarymo projekto [05308/2010 - C7-0029/2010 - 2009/0188(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Salvatore Iacolino (A7-0209/2010)

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Salvatore Iacolino padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnio 4 dalį.

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2010)0297)

Parlamentas davė pritarimą.


6.8. Verslo registrų sąveika (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl verslo registrų sąveikos [2010/2055(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Kurt Lechner (A7-0218/2010)

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2010)0298)


6.9. Naujos tvarios ekonomikos potencialo, susijusio su užimtumu, vystymas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl naujos tvarios ekonomikos potencialo, susijusio su užimtumu, vystymo [2010/2010(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Elisabeth Schroedter (A7-0234/2010)

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Elisabeth Schroedter padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnio 4 dalį.

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2010)0299)


6.10. Europos ekonominė erdvė (EEE) ir Šveicarija. Kliūtys, susijusios su visapusišku vidaus rinkos įgyvendinimu (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Šveicarijos. Kliūtys, susijusios su visapusišku vidaus rinkos įgyvendinimu [2009/2176(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Rafał Trzaskowski (A7-0216/2010)

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Rafał Trzaskowski padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnio 4 dalį.

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2010)0300)


6.11. ES ir Korėjos laisvosios prekybos susitarimo dvišalė apsaugos sąlyga ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įgyvendinama ES ir Korėjos laisvosios prekybos susitarimo dvišalė apsaugos sąlyga [COM(2010)0049 - C7-0025/2010 - 2010/0032(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Pablo Zalba Bidegain (A7-0210/2010)

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2010)0301)

Kalbėjo: Pablo Zalba Bidegain, pranešėjas, kuris pagal Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalį pateikė Parlamentui oficialų pasiūlymą dėl galimybės teikti teisėkūros rezoliucijos projektą balsuoti, ir Andris Piebalgs (Komisijos narys), kuris supažindino su Komisijos pozicija.

Parlamentas nusprendė atidėti balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos projekto. Klausimas grąžinamas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui.


6.12. Sąžiningos pajamos ūkininkams: veiksmingesnė Europos maisto produktų tiekimo grandinė (balsavimas)

Pranešimas dėl sąžiningų pajamų ūkininkams: veiksmingesnė Europos maisto produktų tiekimo grandinė [2009/2237(INI)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: José Bové (A7-0225/2010)

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2010)0302)

Kalbėjo:

Elisabeth Köstinger pasiūlė 21 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas.


6.13. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo finansavimas ir veikimas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo finansavimo ir veikimo [2010/2072(INI)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Miguel Portas (A7-0236/2010)

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2010)0303)


6.14. Jurisdikcija ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo įgyvendinimo ir peržiūros [2009/2140(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A7-0219/2010)

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė S&D frakcija)

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2010)0304)


6.15. Tautinių mažumų grupėms priklausančių moterų socialinė įtrauktis (balsavimas)

Pranešimas dėl tautinių mažumų grupėms priklausančių moterų socialinės įtraukties [2010/2041(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Antonyia Parvanova (A7-0221/2010)

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2010)0305)


6.16. Moterų vaidmuo senėjančioje visuomenėje (balsavimas)

Pranešimas dėl moterų vaidmens senėjančioje visuomenėje [2009/2205(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Sirpa Pietikäinen (A7-0237/2010)

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2010)0306)


6.17. Žurnalistika ir naujos žiniasklaidos priemonės. Viešosios erdvės kūrimas Europoje (balsavimas)

Pranešimas dėl žurnalistikos ir naujos žiniasklaidos priemonių. Viešosios erdvės kūrimas Europoje [2010/2015(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjas: Morten Løkkegaard (A7-0223/2010)

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė S&D, PPE ir ALDE frakcijos)

Priimta (P7_TA(2010)0307).


7. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Kurt Lechner - A7-0218/2010

Monika Flašíková Beňová ir Daniel Hannan.

Pranešimas: Pablo Zalba Bidegain - A7-0210/2010

Zuzana Roithová

Kalbėjo Alfredo Antoniozzi dėl nuostatų, taikytinų žodiniams paaiškinimams dėl balsavimo.

Pranešimas: José Bové - A7-0225/2010

Paolo Bartolozzi, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Zuzana Roithová, Inese Vaidere ir Seán Kelly.

Pranešimas: Miguel Portas - A7-0236/2010

Romana Jordan Cizelj, Barbara Matera ir Inese Vaidere.

Pranešimas: José Bové - A7-0225/2010

Czesław Adam Siekierski

Pranešimas: Tadeusz Zwiefka - A7-0219/2010

Bruno Gollnisch

Pranešimas: Antonyia Parvanova - A7-0221/2010

Zuzana Roithová ir Philip Claeys.

Pranešimas: Sirpa Pietikäinen - A7-0237/2010

Jarosław Kalinowski, Mairead McGuinness, Erminia Mazzoni, Zuzana Roithová ir Seán Kelly.

Pranešimas: Morten Løkkegaard - A7-0223/2010

Clemente Mastella, Morten Løkkegaard, Mairead McGuinness, Oldřich Vlasák, Inese Vaidere ir Emma McClarkin.


8. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

°
° ° °

Christine De Veyrac pranešė, kad balsuojant dėl Danuta Maria Hübner pranešimo A7-0232/2010 jos balsavimo pultas neveikė.


(Posėdis sustabdytas 13.50 val. ir atnaujintas 15.05 val.)

PIRMININKAVO: Jerzy BUZEK
Pirmininkas

9. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

°
° ° °

Francesco Enrico Speroni dalyvavo 2010 m. balandžio 21 d. posėdyje, tačiau jo pavardė neįrašyta į posėdžių lankomumo sąrašą.


10. Žmogaus teisės Irane, ypač Sakineh Mohammadi-Ashtiani ir Zahros Bahrami bylos (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pareiškimas: Žmogaus teisės Irane, ypač Sakineh Mohammadi-Ashtiani ir Zahros Bahrami bylos

Diskusijos buvo surengtos 2010 m. rugsėjo 6 d. (punktas 18 protokolo 6.9.2010).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Fiorello Provera, Bastiaan Belder ir Lorenzo Fontana EFD frakcijos vardu, dėl žmogaus teisių padėties Irane, ypač dėl Sakineh Mohammadi Ashtiani ir Zahros Bahrami bylų (B7-0494/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric ir Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, dėl Irano, ypač dėl Sakineh Mohammadi-Ashtiani ir Zahros Barami bylų (B7-0495/2010);

- Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani ir Marc Tarabella S&D frakcijos vardu, dėl žmogaus teisių padėties Irane, ypač dėl Sakineh Mohammadi Ashtiani ir Zahros Bahrami bylų (B7-0496/2010);

- Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi ir Sonia Alfano ALDE frakcijos vardu, dėl žmogaus teisių padėties Irane, ypač dėl Sakineh Mohammadi Ashtiani ir Zahros Barami bylų (B7-0497/2010);

- Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Nicole Kiil-Nielsen, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda ir Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, dėl žmogaus teisių padėties Irane, ypač dėl Sakineh Mohammadi Ashtiani ir Zahros Bahrami bylų (B7-0498/2010);

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba ir Adam Bielan ECR frakcijos vardu, dėl žmogaus teisių padėties Irane, ypač dėl Sakineh Mohammadi Ashtiani ir Zahros Bahrami bylų (B7-0499/2010);

- Rachida Dati, Ria Oomen-Ruijten, Roberta Angelilli, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Michèle Striffler ir José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu, dėl žmogaus teisių padėties Irane, ypač dėl Sakineh Mohammadi-Ashtiani ir Zahros Bahrami bylų (B7-0501/2010).

Balsavimas: punktas 6.3. protokolo 8.9.2010.


11. Romų padėtis Europoje (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Romų padėtis Europoje

Olivier Chastel (einantis Tarybos pirmininko pareigas), Viviane Reding (Komisijos pirmininko pavaduotoja) ir László Andor (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Lívia Járóka PPE frakcijos vardu, Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu, Renate Weber ALDE frakcijos vardu, Hélène Flautre Verts/ALE frakcijos vardu, Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Mario Borghezio EFD frakcijos vardu, Bruno Gollnisch, nepriklausomas Parlamento narys, Manfred Weber, kuris taip pat atsakė į Rui Tavares pateiktą klausimą pagal mėlynosios kortelės sistemą, Ioan Enciu, Sophia in 't Veld, Franziska Keller, Derk Jan Eppink, Marie-Christine Vergiat, Gerard Batten, Corneliu Vadim Tudor, Simon Busuttil, Sylvie Guillaume, Sarah Ludford, Catherine Grèze, Dimitar Stoyanov, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Marielle De Sarnez, Andrey Kovatchev, Kinga Göncz, Luigi de Magistris, Mario Mauro ir Rita Borsellino.

PIRMININKAVO: László TŐKÉS
Pirmininkas

Kalbėjo: Jean-Pierre Audy ir Monika Flašíková Beňová.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Juan Fernando López Aguilar, Jan Mulder, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Roberta Angelilli, Vasilica Viorica Dăncilă ir Rui Tavares.

Kalbėjo: Viviane Reding, Anna Záborská dėl procedūros „prašau žodžio“ eigos, Hannes Swoboda dėl Viviane Reding antro kalbėjimo metu pateiktų paaiškinimų László Andor ir Olivier Chastel.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Manfred Weber, Simon Busuttil, Jean-Pierre Audy, Michèle Striffler, Lívia Járóka ir Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu, dėl romų padėties Europoje ir judėjimo laisvės pažeidimo (B7-0492/2010);

- Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon ir Rita Borsellino S&D frakcijos vardu, dėl romų padėties ir judėjimo laisvės Europos Sąjungoje (B7-0493/2010);

- Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Jacky Hénin ir Kyriacos Triantaphyllides, dėl romų padėties Europoje (B7-0500/2010);

- Niki Tzavela, Jaroslav Paška, Paul Nuttall, Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos, Mario Borghezio, Oreste Rossi ir Mara Bizzotto EFD frakcijos vardu, dėl romų padėties Europoje (B7-0502/2010);

- Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris, Alexander Alvaro ir Nathalie Griesbeck ALDE frakcijos vardu, dėl romų išsiuntimo iš Prancūzijos (B7-0503/2010);

- Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Reinhard Bütikofer, Marije Cornelissen, Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Keith Taylor, Bart Staes, Catherine Grèze ir Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, dėl romų padėties Europoje (B7-0504/2010).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.2 protokolo 9.9.2010.


12. Humanitarinė padėtis Pakistane po potvynių (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Humanitarinė padėtis Pakistane po potvynių

Kristalina Georgieva (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

PIRMININKAVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Filip Kaczmarek PPE frakcijos vardu, Véronique De Keyser S&D frakcijos vardu, Charles Goerens ALDE frakcijos vardu, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, Sajjad Karim ECR frakcijos vardu, Michèle Striffler, Thijs Berman, Louis Michel, Peter van Dalen, Eija-Riitta Korhola ir Enrique Guerrero Salom.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann ir Janusz Władysław Zemke.

Kalbėjo Kristalina Georgieva.

Diskusijos baigtos.


13. Valstybių narių užimtumo politikos gairės (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių. 2020 m. Europos strategijos integruotų gairių II dalis [COM(2010)0193 - C7-0111/2010- 2010/0115(NLE)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Csaba Őry (A7-0235/2010)

Csaba Őry pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo László Andor (Komisijos narys).

Kalbėjo: Eva-Britt Svensson (FEMM komiteto nuomonės referentas), Pascale Gruny PPE frakcijos vardu, Jutta Steinruck S&D frakcijos vardu, Siiri Oviir ALDE frakcijos vardu, Emilie Turunen Verts/ALE frakcijos vardu, Milan Cabrnoch ECR frakcijos vardu, Thomas Händel GUE/NGL frakcijos vardu, Mara Bizzotto EFD frakcijos vardu, Franz Obermayr , nepriklausomas Parlamento narys, Veronica Lope Fontagné, Alejandro Cercas, Marije Cornelissen, Jacek Olgierd Kurski, Ilda Figueiredo, Derek Roland Clark, Edit Bauer, Pervenche Berès, Timo Soini, Ria Oomen-Ruijten, Olle Ludvigsson, Raffaele Baldassarre, Evelyn Regner ir Thomas Mann.

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Danuta Maria Hübner ir Elisabeth Morin-Chartier.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Horst Schnellhardt, Sylvana Rapti, Danuta Jazłowiecka, Derek Vaughan ir Jan Kozłowski.

Kalbėjo: Olivier Chastel (einantis Tarybos pirmininko pareigas), László Andor ir Csaba Őry.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.2 protokolo 8.9.2010.

Kalbėjo Paul Rübig dėl Derek Roland Clark komentarų.


14. Tarybos 2011 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto pristatymas

Melchior Wathelet (einantis Tarybos pirmininko pareigas) pateikė pristatymą.

Kalbėjo: Janusz Lewandowski (Komisijos narys), Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (pranešėja), Helga Trüpel (pranešėja), Jutta Haug (BUDG komiteto nuomonės referentas) ir Melchior Wathelet.

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.


15. Klausimų valanda (klausimai Komisijai)

Parlamentas svarstė klausimus Komisijai (B7-0454/2010).

Kalbėjo Gay Mitchell dėl klausimų valandos eigos.

Klausimas 16 (Justas Vincas Paleckis): Radioaktyvių atliekų tvarkymo ir saugojimo teisės aktai.

Karel De Gucht (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Justo Vinco Paleckio ir Silvia-Adriana Ţicău papildomus klausimus.

Klausimas 17 (Liam Aylward): Europos MVĮ, tarptautinė prekyba ir vaikų darbas.

Karel De Gucht atsakė į klausimą ir į Liam Aylward ir Paul Rübig papildomus klausimus.

Klausimas 18 (Mairead McGuinness): Galimas poveikis, susijęs su labiau koordinuojama ekonomine politika.

Karel De Gucht atsakė į klausimą ir į Mairead McGuinness ir Marian Harkin papildomus klausimus.

Klausimas 19 (Vilija Blinkevičiūtė): Pensijų reformų įgyvendinimas pagal strategiją "Europa 2020".

László Andor (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Vilijos Blinkevičiūtės papildomą klausimą.

Klausimas 20 (Georgios Papanikolaou): Naujų įdarbinimo sąlygų poveikis jaunimui.

László Andor atsakė į klausimą ir į Georgios Papanikolaou ir Brian Crowley papildomus klausimus.

Klausimas 23 (Gay Mitchell): Aukščiausiojo lygio susitikimas dėl Tūkstantmečio vystymosi tikslų.

Andris Piebalgs (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Gay Mitchell papildomą klausimą.

Klausimas 22 (Pat the Cope Gallagher): Artėjantis ES ir Afrikos aukščiausiojo lygio susitikimas.

Andris Piebalgs atsakė į klausimą ir į Pat the Cope Gallagher papildomą klausimą.

Klausimas 26 (Silvia-Adriana Ţicău): Kovos su sausra ir dykumėjimu priemonės.

Connie Hedegaard (Komisijos narė) atsakė į klausimą ir į Silvia-Adriana Ţicău papildomą klausimą.

Klausimas 27 (Karl-Heinz Florenz): Pasirengimas 16-ajai JT bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencijai.

Klausimas 28 (Andres Perello Rodriguez): ES indėlis į Kankuno viršūnių susitikimo sėkmę.

Connie Hedegaard atsakė į klausimus ir į Karl-Heinz Florenz ir Andres Perello Rodriguez papildomus klausimus.

Atsakymai į klausimus, į kuriuos nebuvo atsakyta dėl laiko stokos, bus pateikti raštu (žr. stenogramos priedą).

Klausimų Komisijai valanda baigta.


(Posėdis sustabdytas 20.30 val ir vėl pradėtas 21.00 val.)

PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

16. Saviraiškos laisvė ir spaudos laisvė Europos Sąjungoje (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Saviraiškos laisvė ir spaudos laisvė Europos Sąjungoje

Neelie Kroes (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Monika Flašíková Beňová S&D frakcijos vardu, Sonia Alfano ALDE frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Zbigniew Ziobro ECR frakcijos vardu, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu, Daniël van der Stoep , nepriklausomas Parlamento narys, Simon Busuttil, Kinga Göncz, Sophia in 't Veld, Marek Józef Gróbarczyk, Rui Tavares, John Bufton, Hans-Peter Martin, Marco Scurria, Victor Boştinaru, Renate Weber, Jacek Olgierd Kurski, Vladimír Remek, Mario Borghezio, Nicole Sinclaire, Monica Luisa Macovei, Ivailo Kalfin, Luigi de Magistris, Marek Henryk Migalski, Ivo Belet, David-Maria Sassoli, Cecilia Wikström, Georgios Papanikolaou, Andres Perello Rodriguez, Lena Kolarska-Bobińska, Csaba Sándor Tabajdi, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Ildikó Gáll-Pelcz ir Mariya Nedelcheva.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Iosif Matula, Ioan Enciu, Chris Davies, Anna Záborská, Margrete Auken, Salvatore Iacolino, Seán Kelly, Izaskun Bilbao Barandica, Hella Ranner ir Oreste Rossi.

Kalbėjo Neelie Kroes.

Diskusijos baigtos.


17. Tos pačios lyties susituokusių arba įregistravusių civilinę partnerystę porų diskriminavimas (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0081/2010), kurį pateikė Cornelis de Jong ir Eva-Britt Svensson GUE/NGL frakcijos vardu, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda ir Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu, Michael Cashman, Britta Thomsen, Sophia in 't Veld ir Sirpa Pietikäinen Komisijai: Tos pačios lyties susituokusių arba įregistravusių civilinę parterystę porų diskriminavimas (B7-0451/2010)

Žodinis klausimas ( O-0117/2010), kurį pateikė Claude Moraes, Michael Cashman ir Monika Flašíková Beňová S&D frakcijos vardu Komisijai: Abišalis tos pačios lyties asmenų sudarytos santuokos ir civilinės partnerystės pripažinimas (B7-0459/2010)

Žodinis klausimas (O-0118/2010), kurį pateikė Sophia in 't Veld, Renate Weber, Niccolò Rinaldi, Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro ir Gianni Vattimo ALDE frakcijos vardu Komisijai: Tos pačios lyties porų diskriminacija, judėjimo laisvė, lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transseksualų (LGBT) teisės, ES veiksmų planas (B7-0460/2010)

Cornelis de Jong, Marije Cornelissen, Michael Cashman ir Sophia in 't Veld pateikė žodinius klausimus.

Viviane Reding (Komisijos pirmininko pavaduotoja) atsakė į žodinius klausimus.

Kalbėjo: Salvatore Iacolino PPE frakcijos vardu, Monika Flašíková Beňová S&D frakcijos vardu, Sarah Ludford ALDE frakcijos vardu, Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu, Konrad Szymański ECR frakcijos vardu, Eva-Britt Svensson GUE/NGL frakcijos vardu, Oreste Rossi EFD frakcijos vardu, kuris taip pat atsakė į Raül Romeva i Rueda klausimą pagal mėlynosios kortelės sistemą, Crescenzio Rivellini, Emine Bozkurt, Raül Romeva i Rueda, kuris taip pat atsakė į Crescenzio Rivellini klausimą pagal mėlynosios kortelės sistemą, ir Joanna Senyszyn.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Anna Záborská, kuri taip pat atsakė į Sarah Ludford klausimą pagal mėlynosios kortelės sistemą, Nicole Sinclaire, Sophia in 't Veld, kuri uždavė klausimą Crescenzio Rivelliniui pagal mėlynosios kortelės sistemą, ir Crescenzio Rivellini, kuris į jį atsakė.

Kalbėjo Viviane Reding.

Diskusijos baigtos.


18. Ilgalaikė pagyvenusių žmonių priežiūra (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0102/2010), kurį uždavė Elizabeth Lynne ir Pervenche Berès, EMPL komiteto vardu Komisijai: Ilgalaikė pagyvenusių žmonių priežiūra (B7-0457/2010)

Elizabeth Lynne pateikė žodinį klausimą.

László Andor (Komisijos narys) atsakė į žodinį klausimą

Kalbėjo: Csaba Sógor PPE frakcijos vardu, Kinga Göncz S&D frakcijos vardu, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, Dimitar Stoyanov , nepriklausomas Parlamento narys, Thomas Mann, Sylvana Rapti ir Silvia-Adriana Ţicău.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Miroslav Mikolášik, Anna Záborská ir Seán Kelly.

Kalbėjo: László Andor ir Elizabeth Lynne.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Pervenche Berès ir Elizabeth Lynne, EMPL komiteto vardu, dėl ilgalaikės vyresnio amžiaus asmenų priežiūros (B7-0491/2010)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.3 protokolo 9.9.2010.


19. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 446.327/OJME).


20. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 00.25 val.

Klaus Welle

Gianni Pittella

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika