Indekss 
Protokols
PDF 260kWORD 201k
Otrdiena, 2010. gada 7. septembris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana)
 4.Stāvoklis Eiropas Savienībā (debates)
 5.Svinīgā sēde - Mali
 6.Balsošanas laiks
  6.1.Darba ņēmēju brīva pārvietošanās Eiropas Savienībā (kodificēta redakcija) ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  6.2.Euro monētu autentiskuma noteikšana un rīkošanās ar apgrozībai nederīgām euro monētām ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  6.3.Makrofinansiālais atbalsts Moldovai ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  6.4.Kopējā muitas tarifa autonomo nodokļu pagaidu atlikšana attiecībā uz dažu rūpniecības ražojumu importu Madeirā un Azoru salās * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  6.5.Projekts budžeta grozījumam Nr. 2/2010 - Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestāde (BEREC) (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  6.6.Pieprasījums atcelt Viktor Uspaskich deputāta imunitāti (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  6.7.ES un Japānas nolīgums par savstarpēju tiesisku palīdzību krimināllietās *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  6.8.Uzņēmējdarbības reģistru sadarbība (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  6.9.Nodarbinātības potenciāla veidošana jaunas, ilgtspējīgas ekonomikas apstākļos (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  6.10.EEZ un Šveice — šķēršļi pilnīgai iekšējā tirgus izveidei (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  6.11.ES un Korejas brīvās tirdzniecības nolīguma divpusējā drošības klauzula ***I (balsošana)
  6.12.Taisnīgi ienākumi lauksaimniekiem: labāka pārtikas apgādes ķēdes darbība Eiropā (balsošana)
  6.13.Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda finansēšana un darbība (balsošana)
  6.14.Jurisdikcija un spriedumu atzīšana un izpilde civillietās un komerclietās (balsošana)
  6.15.Mazākumtautību sieviešu sociālā integrācija (balsošana)
  6.16.Sieviešu loma novecojošā sabiedrībā (balsošana)
  6.17.Žurnālistika un jaunie plašsaziņas līdzekļi — sabiedriskās sfēras izveide Eiropā (balsošana)
 7.Balsojuma skaidrojumi
 8.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 10.Cilvēktiesību stāvoklis Irānā, jo īpaši saistībā ar Sakineh Mohammadi-Ashtiani un Zahra Bahrami lietām (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)
 11.Romu stāvoklis Eiropā (debates)
 12.Humanitārā situācija pēc plūdiem Pakistānā (debates)
 13.Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes (debates)
 14.Padomes izklāsts par tās nostāju attiecībā uz vispārējā budžeta projektu – 2011. finanšu gads
 15.Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
 16.Vārda brīvība un preses brīvība Eiropas Savienībā (debates)
 17.Viendzimuma laulāto vai viendzimuma civilo partnerattiecību pāru diskriminācija (debates)
 18.Ilgtermiņa aprūpe vecāka gadagājuma cilvēkiem (debates)
 19.Nākamās sēdes darba kārtība
 20.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


PROTOKOLS

OTRDIENA, 2010. GADA 7. SEPTEMBRIS

SĒDI VADA: Jerzy BUZEK
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.05.


2. Dokumentu iesniegšana

Padome un Komisija ir iesniegušas turpmāk minētos dokumentus.

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Savienības vispārējam budžetam (COM(2010)0260 - C7-0142/2010 – 2010/0154(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

ITRE, JURI, CONT, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 97/68/EK attiecībā uz noteikumiem par motoriem, ko laiž tirgū saskaņā ar "elastīguma sistēmu" (COM(2010)0362 - C7-0171/2010 – 2010/0195(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 124. panta 1. punktu priekšsēdētājs informēja, ka par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE, TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka pārejas pasākumus divpusējiem ieguldījumu nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm (COM(2010)0344 - C7-0172/2010 – 2010/0197(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

ECON

- Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu attiecībā uz minimālās pamatlikmes ievērošanas pienākuma ilgumu (COM(2010)0331 - C7-0173/2010 – 2010/0179(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/9/EK par ieguldītāju kompensācijas sistēmām (COM(2010)0371 - C7-0174/2010 – 2010/0199(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

JURI, IMCO

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 35/2010 - III iedaļa - Komisija (N7-0032/2010 - C7-0175/2010 – 2010/2119(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 27/2010 - III iedaļa - Komisija (N7-0033/2010 - C7-0176/2010 – 2010/2121(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par noguldījumu garantiju sistēmām [pārstrādāta versija] (COM(2010)0368 - C7-0177/2010 – 2010/0207(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

JURI, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz iespēju, ka dalībvalstis var ierobežot vai aizliegt ĢMO audzēšanu savā teritorijā, groza Direktīvu 2001/18/EK (COM(2010)0375 - C7-0178/2010 – 2010/0208(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 124. panta 1. punktu priekšsēdētājs informēja, ka par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

AGRI, ITRE, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par uzņēmuma ietvaros pārceltu trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem (COM(2010)0378 - C7-0179/2010 – 2010/0209(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

FEMM, EMPL

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem sezonas nodarbinātības nolūkos (COM(2010)0379 - C7-0180/2010 – 2010/0210(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

FEMM, EMPL

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā apstiprinātu grozījumus Konvencijā par daudzpusējo sadarbību nākotnē Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecībā (11076/2010 - C7-0181/2010 – 2010/0042(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Jordānijas Hāšimītu Karalisti par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību (11362/2010 - C7-0182/2010 – 2009/0065(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Japānas valdību par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību (11363/2010 - C7-0183/2010 – 2009/0081(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Fēru salu valdību par zinātnisku un tehnoloģisku sadarbību, ar ko Fēru salas iesaista Savienības Septītajā pamatprogrammā pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007.–2013. gads) (11365/2010 - C7-0184/2010 – 2009/0160(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Beļģijas Karalistes, Bulgārijas Republikas, Igaunijas Republikas, Spānijas Karalistes, Austrijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Zviedrijas Karalistes iniciatīva Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu krimināllietās (09288/2010 - C7-0185/2010 – 2010/0817(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (ES) par euro skaidras naudas profesionāliem pārrobežu autotransporta pārvadājumiem starp euro zonas dalībvalstīm (COM(2010)0377 - C7-0186/2010 – 2010/0204(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

EMPL, TRAN

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai atjauninātu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā (11364/2010 - C7-0187/2010 – 2009/0062(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

AFET, BUDG

- Revīzijas palātas locekļa iecelšana (Lazaros Stavrou LAZAROU - CY) (N7-0034/2010 - C7-0188/2010 – 2010/0818(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā (COM(2010)0392 - C7-0189/2010 – 2010/0215(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

JURI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Dienvidāfrikas Republiku, no otras puses, ar ko groza Nolīgumu par tirdzniecību, attīstību un sadarbību (10297/2010 - C7-0190/2010 – 2010/0119(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

DEVE

atzinums:

INTA

- Revīzijas palātas locekļa iecelšana (Gijs de VRIES - NL) (N7-0035/2010 - C7-0191/2010 – 2010/0819(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu, lai segtu ITER projekta papildu finanšu vajadzības (COM(2010)0403 - C7-0192/2010 – 2010/2125(ACI)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

ITRE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz beznodokļu režīmu noteiktām aktīvām farmaceitiskām vielām ar starptautisku nepatentētu nosaukumu (SNN), ko piešķīrusi Pasaules Veselības organizācija, un noteiktiem produktiem, kurus izmanto gatavu farmaceitisko produktu ražošanai, un ar ko groza Regulas (EEK) Nr.2658/87 I pielikumu (COM(2010)0397 - C7-0193/2010 – 2010/0214(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

ENVI, ITRE, IMCO

- Projekts 2010. gada vispārējā budžeta grozījumam Nr. 2: Padomes 2010. gada 26. jūlija nostāja (12583/2010 - C7-0194/2010 – 2010/2046(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 14/2010 - III iedaļa - Komisija (N7-0038/2010 - C7-0195/2010 – 2010/2129(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 15/2010 - III iedaļa - Komisija (N7-0039/2010 - C7-0196/2010 – 2010/2130(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 36/2010 - III iedaļa - Komisija (N7-0040/2010 - C7-0197/2010 – 2010/2131(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 40/2010 - III iedaļa - Komisija (N7-0041/2010 - C7-0198/2010 – 2010/2132(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28.punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (pieteikums EGF/2009/031 DK/Linak no Dānijas) (COM(2010)0417 - C7-0199/2010 – 2010/2133(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28.punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (pieteikums EGF/2009/015 DK/Danfoss Group no Dānijas) (COM(2010)0416 - C7-0200/2010 – 2010/2134(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL

- Priekšlikums Padomes direktīvai, ar kuru izdara grozījumus Direktīvā 2008/9/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Direktīvā 2006/112/EK paredzētajai pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanai nodokļa maksātājiem, kas neveic uzņēmējdarbību attiecīgās valsts teritorijā, bet veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī (COM(2010)0381 - C7-0201/2010 – 2010/0205(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvas 98/78/EK, 2002/87/EK un 2006/48/EK attiecībā uz finanšu konglomerātā esošo finanšu vienību papildu uzraudzību (COM(2010)0433 - C7-0203/2010 – 2010/0232(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (ES) Nr.../.. par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu (COM(2010)0395 - C7-0204/2010 – 2010/0212(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 124. panta 1. punktu priekšsēdētājs informēja, ka par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

ITRE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28.punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Spānijas pieteikums EGF/2010/003 ES/Galicia Textiles) (COM(2010)0437 - C7-0205/2010 – 2010/2136(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL

- Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko saistībā ar akciju sabiedrību veidošanu un to kapitāla saglabāšanu un mainīšanu dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma 54.panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses (COM(2010)0388 - C7-0206/2010 – 2008/0173(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 124. panta 1. punktu priekšsēdētājs informēja, ka par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 20/2010 - III iedaļa - Komisija (N7-0042/2010 - C7-0207/2010 – 2010/2140(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par akciju sabiedrību apvienošanos (kodificēta redakcija) (COM(2010)0391 - C7-0209/2010 – 2008/0009(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 124. panta 1. punktu priekšsēdētājs informēja, ka par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28.punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Pieteikums EGF/2010/011 NL/NXP, pusvadītāji no Nīderlandes) (COM(2010)0446 - C7-0210/2010 – 2010/2141(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL

- Priekšlikums Padomes regulai (ES) par Eiropas Savienības patenta tulkošanas kārtību (COM(2010)0350 - C7-0221/2010 – 2010/0198(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28.punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Dānijas pieteikums EGF/2010/001 DK/ Nordjylland) (COM(2010)0451 - C7-0222/2010 – 2010/2163(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28.punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Portugāles pieteikums EGF/2009/023 PT/Qimonda) (COM(2010)0452 - C7-0223/2010 – 2010/2164(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28.punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (pieteikums EGF/2010/002ES/Cataluña automoción) (COM(2010)0453 - C7-0224/2010 – 2010/2165(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību, Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju par EEZ finanšu mehānismu laikposmam no 2009. gada līdz 2014. gadam, Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Norvēģiju par Norvēģijas finanšu mehānismu laikposmam no 2009. gada līdz 2014. gadam, Papildprotokolu Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Islandi par īpašiem noteikumiem, kas piemērojami dažu zivju un zivsaimniecības produktu importam Eiropas Savienībā laikposmā no 2009. gada līdz 2014. gadam, un Papildprotokolu Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Norvēģiju par īpašiem noteikumiem, kas piemērojami dažu zivju un zivsaimniecības produktu importam Eiropas Savienībā laikposmā no 2009. gada līdz 2014. gadam (09902/2010 - C7-0225/2010 – 2010/0129(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

PECH, BUDG


3. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 122. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūcijas priekšlikumiem.

I.   Kenijas atturēšanās arestēt Sudānas prezidentu Omar al-Bashir

- Charles Tannock, Derk Jan Eppink, Jan Zahradil, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba un Adam Bielan ECR grupas vārdā - par Keniju: neizmantotā iespēja arestēt Sudānas prezidentu Omar al-Bashir (B7-0505/2010);

- Marietje Schaake, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez un Marielle De Sarnez ALDE grupas vārdā - par Keniju: neizmantotā iespēja arestēt Sudānas prezidentu Omar al-Bashir (B7-0506/2010);

- Barbara Lochbihler un Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā - par Keniju: neizmantotā iespēja arestēt Sudānas prezidentu Omar al-Bashir (B7-0507/2010);

- Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā - par Keniju: atteikšanās arestēt Sudānas prezidentu Omar al-Bashir (B7-0508/2010);

- Ana Gomes un Thijs Berman S&D grupas vārdā - par Kenijas ielūgumu Sudānas prezidentam Omar al-Bashir (B7-0509/2010);

- Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Martin Kastler, Mario Mauro, Erminia Mazzoni un Bernd Posselt PPE grupas vārdā - par Keniju: neizmantotā iespēja arestēt Sudānas prezidentu Omar al-Bashir (B7-0510/2010).

II.   Cilvēktiesības Sīrijā, īpaši Haytham Al-Maleh lieta

- Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Renate Weber un Leonidas Donskis ALDE grupas vārdā - par cilvēktiesību stāvokli Sīrijā, īpaši Haytham Al-Maleh lieta (B7-0511/2010);

- Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Jean-Paul Besset, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Keith Taylor un Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā - par cilvēktiesību stāvokli Sīrijā, īpaši Haytham Al-Maleh lieta (B7-0512/2010);

- Marisa Matias un Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā - par cilvēktiesību stāvokli Sīrijā, īpaši Haytham Al-Maleh lieta (B7-0513/2010);

- Véronique De Keyser, Saïd El Khadraoui un Richard Howitt S&D grupas vārdā - par cilvēktiesību stāvokli Sīrijā, īpaši Haytham Al-Maleh lieta (B7-0514/2010);

- Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Martin Kastler, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Erminia Mazzoni, Cristian Dan Preda, Potito Salatto un Bogusław Sonik PPE grupas vārdā -par Sīriju, īpaši Haytham Al-Maleh lieta (B7-0515/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba un Ryszard Antoni Legutko ECR grupas vārdā - par cilvēktiesību stāvokli Sīrijā, īpaši Haytham Al-Maleh lieta (B7-0516/2010).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 149. pantu.


4. Stāvoklis Eiropas Savienībā (debates)

Komisijas paziņojums: Stāvoklis Eiropas Savienībā.

Sēdes vadītājs uzsvēra, ka pašreizējos apstākļos un Lisabonas līguma radītajā situācijā šīm pirmajām debatēm par stāvokli Eiropas Savienībā ir liela nozīme. Viņš informēja, ka pēc Prezidija sanāksmes un sazinoties ar politisko grupu priekšsēdētājiem ir nolemts, ka šo debašu laikā deputātu klātbūtni sēžu zālē nekontrolēs.

José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Joseph Daul PPE grupas vārdā, Martin Schulz S&D grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā, Michał Tomasz Kamiński ECR grupas vārdā, Lothar Bisky GUE/NGL grupas vārdā, Nigel Farage EFD grupas vārdā,Andreas Mölzer, pie grupām nepiederošs deputāts, José Manuel Barroso, Joseph Daul, Martin Schulz, Michał Tomasz Kamiński, Lothar Bisky un Nigel Farage.

Uzstājās Olivier Chastel (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs).

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Corien Wortmann-Kool, Csaba Sándor Tabajdi, Reinhard Bütikofer, Timothy Kirkhope, Mario Mauro, Catherine Trautmann, Anneli Jäätteenmäki, Eleni Theocharous, Proinsias De Rossa, Charles Goerens, Rui Tavares, Oreste Rossi un Andrew Henry William Brons.

SĒDI VADA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Priekšsēdētāja vietniece

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marian-Jean Marinescu, Monika Flašíková Beňová, Glenis Willmott, Ulrike Lunacek, Miloslav Ransdorf, Jaroslav Paška, Mairead McGuinness, Othmar Karas, Izaskun Bilbao Barandica un Malika Benarab-Attou.

Uzstājās José Manuel Barroso.

Debates tika slēgtas.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.55 līdz svinīgās sēdes sākumam.)


SĒDI VADA: Jerzy BUZEK
Priekšsēdētājs

5. Svinīgā sēde - Mali

No plkst. 12.05 līdz plkst. 12.30 notika Parlamenta svinīgā sēde, kurā uzrunu teica Mali Republikas prezidents Amadou Toumani Touré.


SĒDI VADA: Gianni PITTELLA
Priekšsēdētāja vietnieks

6. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


6.1. Darba ņēmēju brīva pārvietošanās Eiropas Savienībā (kodificēta redakcija) ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos Savienībā (kodificēta redakcija) [2010/0110(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0222/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2010)0291).


6.2. Euro monētu autentiskuma noteikšana un rīkošanās ar apgrozībai nederīgām euro monētām ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par euro monētu autentiskuma noteikšanu un rīkošanos ar apgrozībai nederīgām euro monētām [2009/0128(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Slavi Binev (A7-0212/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2010)0292).


6.3. Makrofinansiālais atbalsts Moldovai ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par makrofinansiālo atbalstu Moldovas Republikai [2010/0162(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Iuliu Winkler (A7-0242/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2010)0293).


6.4. Kopējā muitas tarifa autonomo nodokļu pagaidu atlikšana attiecībā uz dažu rūpniecības ražojumu importu Madeirā un Azoru salās * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko uz laiku atliek kopīgā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu dažu rūpniecības ražojumu importam Madeiras un Azoru salu autonomajos apgabalos [09109/2010 - C7-0106/2010 - 2009/0125(CNS)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Danuta Maria Hübner (A7-0232/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

PADOMES PROJEKTS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2010)0294).


6.5. Projekts budžeta grozījumam Nr. 2/2010 - Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestāde (BEREC) (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2010. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 2/2010 projektu [12583/2010 - C7-0194/2010 - 2010/2046(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: László Surján (A7-0240/2010).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2010)0295).


6.6. Pieprasījums atcelt Viktor Uspaskich deputāta imunitāti (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Viktor Uspakich deputāta imunitāti [2009/2147(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Bernhard Rapkay (A7-0244/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Uzstājās Viktor Uspaskich.

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2010)0296).


6.7. ES un Japānas nolīgums par savstarpēju tiesisku palīdzību krimināllietās *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Japānu par savstarpēju tiesisko palīdzību krimināllietās [05308/2010 - C7-0029/2010 - 2009/0188(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Salvatore Iacolino (A7-0209/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Salvatore Iacolino sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 138. panta 4. punktu.

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2010)0297).

Parlaments tādējādi deva savu piekrišanu.


6.8. Uzņēmējdarbības reģistru sadarbība (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par uzņēmējdarbības reģistru sadarbību [2010/2055(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: Kurt Lechner (A7-0218/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2010)0298).


6.9. Nodarbinātības potenciāla veidošana jaunas, ilgtspējīgas ekonomikas apstākļos (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par darbavietu potenciāla attīstīšanu jaunai, ilgtspējīgai ekonomikai [2010/2010(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Elisabeth Schroedter (A7-0234/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Elisabeth Schroedter sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 138. panta 4. punktu.

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2010)0299).


6.10. EEZ un Šveice — šķēršļi pilnīgai iekšējā tirgus izveidei (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par EEZ un Šveici — šķēršļi pilnīgai iekšējā tirgus izveidei [2009/2176(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Rafał Trzaskowski (A7-0216/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Rafał Trzaskowski sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 138. panta 4. punktu.

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2010)0300).


6.11. ES un Korejas brīvās tirdzniecības nolīguma divpusējā drošības klauzula ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko īsteno ES – Korejas brīvās tirdzniecības nolīguma divpusējo drošības klauzulu [COM(2010)0049 - C7-0025/2010 - 2010/0032(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Pablo Zalba Bidegain (A7-0210/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2010)0301).

Uzstājās referents Pablo Zalba Bidegain, kurš saskaņā ar Reglamenta 57. panta 2. punktu izteica Parlamentam oficiālu priekšlikumu par to, vai pāriet pie balsošanas par normatīvās rezolūcijas projektu, un Andris Piebalgs (Komisijas loceklis), lai iepazīstinātu ar Komisijas nostāju.

Parlaments nolēma atlikt balsošanu par normatīvās rezolūcijas projektu. Šis jautājums ir nododams atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā.


6.12. Taisnīgi ienākumi lauksaimniekiem: labāka pārtikas apgādes ķēdes darbība Eiropā (balsošana)

Ziņojums par taisnīgiem ienākumiem lauksaimniekiem: labāku pārtikas apgādes ķēdes darbību Eiropā [2009/2237(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: José Bové (A7-0225/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2010)0302).

Uzstāšanās

Elisabeth Köstinger ierosināja mutisku grozījumu 21. punktam, un šo grozījumu pieņēma.


6.13. Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda finansēšana un darbība (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda finansēšanu un darbību [2010/2072(INI)] - Budžeta komiteja. Referents: Miguel Portas (A7-0236/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2010)0303).


6.14. Jurisdikcija un spriedumu atzīšana un izpilde civillietās un komerclietās (balsošana)

Ziņojums par Padomes Regulas (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās īstenošanu un pārskatīšanu [2009/2140(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: Tadeusz Zwiefka (A7-0219/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi S&D grupa)

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2010)0304).


6.15. Mazākumtautību sieviešu sociālā integrācija (balsošana)

Ziņojums par mazākumtautību sieviešu sociālo integrāciju [2010/2041(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Antonyia Parvanova (A7-0221/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 15. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2010)0305).


6.16. Sieviešu loma novecojošā sabiedrībā (balsošana)

Ziņojums par sieviešu lomu novecojošā sabiedrībā [2009/2205(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Sirpa Pietikäinen (A7-0237/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 16. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2010)0306).


6.17. Žurnālistika un jaunie plašsaziņas līdzekļi — sabiedriskās sfēras izveide Eiropā (balsošana)

Ziņojums par žurnālistiku un jaunajiem plašsaziņas līdzekļiem — sabiedriskās sfēras izveide Eiropā [2010/2015(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referents: Morten Løkkegaard (A7-0223/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 17. punkts)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi S&D, PPE, ALDE grupa)

Pieņemts (P7_TA(2010)0307).


7. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Kurt Lechner ziņojums - A7-0218/2010:

Monika Flašíková Beňová un Daniel Hannan.

Pablo Zalba Bidegain ziņojums - A7-0210/2010:

Zuzana Roithová.

Uzstājās Alfredo Antoniozzi par noteikumiem, ko piemēro mutiskiem balsojuma skaidrojumiem.

José Bové ziņojums - A7-0225/2010:

Paolo Bartolozzi, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Zuzana Roithová, Inese Vaidere un Seán Kelly.

Miguel Portas ziņojums - A7-0236/2010:

Romana Jordan Cizelj, Barbara Matera un Inese Vaidere.

José Bové ziņojums - A7-0225/2010:

Czesław Adam Siekierski.

Tadeusz Zwiefka ziņojums - A7-0219/2010:

Bruno Gollnisch.

Antonyia Parvanova ziņojums - A7-0221/2010:

Zuzana Roithová un Philip Claeys.

Sirpa Pietikäinen ziņojums - A7-0237/2010:

Jarosław Kalinowski, Mairead McGuinness, Erminia Mazzoni, Zuzana Roithová un Seán Kelly.

Morten Løkkegaard ziņojums - A7-0223/2010:

Clemente Mastella, Morten Løkkegaard, Mairead McGuinness, Oldřich Vlasák, Inese Vaidere un Emma McClarkin.


8. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

°
° ° °

Christine De Veyrac norādīja, ka, balsojot par Danuta Maria Hübner ziņojumu (A7-0232/2010), viņas balsošanas iekārta nedarbojās.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.50 un atsākta plkst. 15.05.)

SĒDI VADA: Jerzy BUZEK
Priekšsēdētājs

9. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

°
° ° °

Francesco Enrico Speroni bija klāt 2010. gada 21. aprīļa sēdē, bet viņa vārda apmeklējumu reģistrā nav.


10. Cilvēktiesību stāvoklis Irānā, jo īpaši saistībā ar Sakineh Mohammadi-Ashtiani un Zahra Bahrami lietām (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)

Komisijas paziņojums: Cilvēktiesību stāvoklis Irānā, jo īpaši saistībā ar Sakineh Mohammadi-Ashtiani un Zahra Bahrami lietām.

Debates notika 2010. gada 6. septembrī (2010. gada 6. septembra protokola 18. punkts).

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

Fiorello Provera, Bastiaan Belder un Lorenzo Fontana EFD grupas vārdā - par cilvēktiesībām Irānā, jo īpaši saistībā ar Sakineh Mohammadi Ashtiani un Zahra Bahrami lietām (B7-0494/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric un Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā - par Irānu un jo īpaši par Sakineh Mohammadi-Ashtiani un Zahra Bahrami lietu (B7-0495/2010);

- Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani un Marc Tarabella S&D grupas vārdā - par cilvēktiesībām Irānā, jo īpaši saistībā ar Sakineh Mohammadi Ashtiani un Zahra Bahrami lietām (B7-0496/2010);

- Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi un Sonia Alfano ALDE grupas vārdā - par cilvēktiesībām Irānā, jo īpaši saistībā ar Sakineh Mohammadi Ashtiani un Zahra Bahrami lietām (B7-0497/2010);

- Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Nicole Kiil-Nielsen, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda un Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā - par cilvēktiesībām Irānā, jo īpaši saistībā ar Sakineh Mohammadi Ashtiani un Zahra Bahrami lietām (B7-0498/2010);

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba un Adam Bielan ECR grupas vārdā - par cilvēktiesībām Irānā, jo īpaši saistībā ar Sakineh Mohammadi Ashtiani un Zahra Bahrami lietām (B7-0499/2010);

- Rachida Dati, Ria Oomen-Ruijten, Roberta Angelilli, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Michèle Striffler un José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE grupas vārdā - par cilvēktiesību stāvokli Irānā, jo īpaši par Sakineh Mohammadi-Ashtiani un Zahra Bahrami lietām (B7-0501/2010).

Balsojums: 2010. gada 8. septembra protokola 6.3. punkts.


11. Romu stāvoklis Eiropā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Romu stāvoklis Eiropā.

Olivier Chastel (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs), Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece) un László Andor (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Lívia Járóka PPE grupas vārdā, Hannes Swoboda S&D grupas vārdā, Renate Weber ALDE grupas vārdā, Hélène Flautre Verts/ALE grupas vārdā, Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Mario Borghezio EFD grupas vārdā, Bruno Gollnisch, pie grupām nepiederošs deputāts, Manfred Weber, kurš atbildēja arī uz Rui Tavares uzdoto “zilās kartītes” jautājumu, Ioan Enciu, Sophia in 't Veld, Franziska Keller, Derk Jan Eppink, Marie-Christine Vergiat, Gerard Batten, Corneliu Vadim Tudor, Simon Busuttil, Sylvie Guillaume, Sarah Ludford, Catherine Grèze, Dimitar Stoyanov, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Marielle De Sarnez, Andrey Kovatchev, Kinga Göncz, Luigi de Magistris, Mario Mauro un Rita Borsellino.

SĒDI VADA: László TŐKÉS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Jean-Pierre Audy un Monika Flašíková Beňová.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sergio Paolo Francesco Silvestris, Juan Fernando López Aguilar, Jan Mulder, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Roberta Angelilli, Vasilica Viorica Dăncilă un Rui Tavares.

Uzstājās Viviane Reding, Anna Záborská par brīvā mikrofona procedūras norisi, Hannes Swoboda par precizējumiem, kurus Viviane Reding sniedza savas otrās uzstāšanās laikā, kā arī László Andor un Olivier Chastel.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Manfred Weber, Simon Busuttil, Jean-Pierre Audy, Michèle Striffler, Lívia Járóka un Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā - par romu stāvokli Eiropā un personu tiesību uz brīvu pārvietošanos pārkāpumiem (B7-0492/2010);

- Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon un Rita Borsellino S&D grupas vārdā - par romu stāvokli un pārvietošanās brīvību Eiropas Savienībā (B7-0493/2010);

- Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Jacky Hénin un Kyriacos Triantaphyllides - par romu stāvokli Eiropā (B7-0500/2010);

- Niki Tzavela, Jaroslav Paška, Paul Nuttall, Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos, Mario Borghezio, Oreste Rossi un Mara Bizzotto EFD grupas vārdā - par romu stāvokli Eiropā (B7-0502/2010);

- Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris, Alexander Alvaro un Nathalie Griesbeck ALDE grupas vārdā - par romu izraidīšanu no Francijas (B7-0503/2010);

- Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Reinhard Bütikofer, Marije Cornelissen, Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Keith Taylor, Bart Staes, Catherine Grèze un Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā - par romu stāvokli Eiropā (B7-0504/2010).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 7. septembra protokola 5.2. punkts.


12. Humanitārā situācija pēc plūdiem Pakistānā (debates)

Komisijas paziņojums: Humanitārā situācija pēc plūdiem Pakistānā.

Kristalina Georgieva (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

SĒDI VADA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Filip Kaczmarek PPE grupas vārdā, Véronique De Keyser S&D grupas vārdā, Charles Goerens ALDE grupas vārdā, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā, Sajjad Karim ECR grupas vārdā, Michèle Striffler, Thijs Berman, Louis Michel, Peter van Dalen, Eija-Riitta Korhola un Enrique Guerrero Salom.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elena Băsescu, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann un Janusz Władysław Zemke.

Uzstājās Kristalina Georgieva.

Debates tika slēgtas.


13. Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm — stratēģijas „Eiropa 2020” integrēto pamatnostādņu II daļa [COM(2010)0193 - C7-0111/2010- 2010/0115(NLE)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Csaba Őry (A7-0235/2010).

Csaba Őry iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās László Andor (Komisijas loceklis).

Uzstājās Eva-Britt Svensson (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Pascale Gruny PPE grupas vārdā, Jutta Steinruck S&D grupas vārdā, Siiri Oviir ALDE grupas vārdā, Emilie Turunen Verts/ALE grupas vārdā, Milan Cabrnoch ECR grupas vārdā, Thomas Händel GUE/NGL grupas vārdā, Mara Bizzotto EFD grupas vārdā, Franz Obermayr, pie grupām nepiederošs deputāts, Veronica Lope Fontagné, Alejandro Cercas, Marije Cornelissen, Jacek Olgierd Kurski, Ilda Figueiredo, Derek Roland Clark, Edit Bauer, Pervenche Berès, Timo Soini, Ria Oomen-Ruijten, Olle Ludvigsson, Raffaele Baldassarre, Evelyn Regner un Thomas Mann.

SĒDI VADA: Edward McMILLAN-SCOTT
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Danuta Maria Hübner un Elisabeth Morin-Chartier.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Horst Schnellhardt, Sylvana Rapti, Danuta Jazłowiecka, Derek Vaughan un Jan Kozłowski.

Uzstājās Olivier Chastel (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs), László Andor un Csaba Őry.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 8. septembra protokola 6.2. punkts.

Uzstājās Paul Rübig, kurš atsaucās uz Derek Roland Clark uzstāšanos.


14. Padomes izklāsts par tās nostāju attiecībā uz vispārējā budžeta projektu – 2011. finanšu gads

Melchior Wathelet (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Janusz Lewandowski (Komisijas loceklis), Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (referente), Helga Trüpel (referente), Jutta Haug (BUDG komitejas atzinuma sagatavotāja) un Melchior Wathelet.

Darba kārtības punkts tika slēgts.


15. Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)

Parlaments izskatīja vairākus jautājumus Komisijai (B7-0454/2010).

Uzstājās Gay Mitchell par jautājumu laika norisi.

Jautājums Nr. 16 (Justas Vincas Paleckis): Tiesību akti par radioaktīvo atkritumu pārvaldību un uzglabāšanu.

Karel De Gucht (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Justas Vincas Paleckis un Silvia-Adriana Ţicău.

Jautājums Nr. 17 (Liam Aylward): Eiropas MVU, starptautiskā tirdzniecība un bērnu darbs.

Karel De Gucht atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Liam Aylward un Paul Rübig.

Jautājums Nr. 18 (Mairead McGuinness): Ekonomikas politikas koordinēšanas uzlabošanas iespējamā ietekme.

Karel De Gucht atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Mairead McGuinness un Marian Harkin.

Jautājums Nr. 19 (Vilija Blinkevičiūtė): Pensiju sistēmu reformas saskaņā ar stratēģiju "Eiropa 2020".

László Andor (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Vilija Blinkevičiūtė.

Jautājums Nr. 20 (Georgios Papanikolaou): Jauno nosacījumu nodarbinātības jomā ietekme uz jauniešiem.

László Andor atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Georgios Papanikolaou un Brian Crowley.

Jautājums Nr. 23 (Gay Mitchell): Augstākā līmeņa sanāksme par Tūkstošgades attīstības mērķiem.

Andris Piebalgs (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Gay Mitchell.

Jautājums Nr. 22 (Pat the Cope Gallagher): Gaidāmā ES un Āfrikas augstākā līmeņa sanāksme.

Andris Piebalgs atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Pat the Cope Gallagher.

Jautājums Nr. 26 (Silvia-Adriana Ţicău): Pasākumi cīņā pret sausumu un pārtuksnešošanos.

Connie Hedegaard (Komisijas locekle) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Silvia-Adriana Ţicău.

Jautājums Nr. 27 (Karl-Heinz Florenz): Gatavošanās pušu konferencei (COP 16) saistībā ar Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām.

Jautājums Nr. 28 (Andres Perello Rodriguez): ES ieguldījums Kankunas augstākā līmeņa sanāksmes veiksmīgā norisē.

Connie Hedegaard atbildēja uz šiem jautājumiem, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Karl-Heinz Florenz un Andres Perello Rodriguez.

Uz jautājumiem, uz kuriem netika atbildēts laika trūkuma dēļ, sniegs rakstiskas atbildes (sk. sēdes stenogrammas pielikumu).

Komisijai atvēlētais jautājumu laiks ir beidzies.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 20.30 un atsākta 21.00.)

SĒDI VADA: Roberta ANGELILLI
Priekšsēdētāja vietniece

16. Vārda brīvība un preses brīvība Eiropas Savienībā (debates)

Komisijas paziņojums: Vārda brīvība un preses brīvība Eiropas Savienībā.

Neelie Kroes (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Monika Flašíková Beňová S&D grupas vārdā, Sonia Alfano ALDE grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Zbigniew Ziobro ECR grupas vārdā, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL grupas vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā, Daniël van der Stoep, pie grupām nepiederošs deputāts, Simon Busuttil, Kinga Göncz, Sophia in 't Veld, Marek Józef Gróbarczyk, Rui Tavares, John Bufton, Hans-Peter Martin, Marco Scurria, Victor Boştinaru, Renate Weber, Jacek Olgierd Kurski, Vladimír Remek, Mario Borghezio, Nicole Sinclaire, Monica Luisa Macovei, Ivailo Kalfin, Luigi de Magistris, Marek Henryk Migalski, Ivo Belet, David-Maria Sassoli, Cecilia Wikström, Georgios Papanikolaou, Andres Perello Rodriguez, Lena Kolarska-Bobińska, Csaba Sándor Tabajdi, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Ildikó Gáll-Pelcz un Mariya Nedelcheva.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Iosif Matula, Ioan Enciu, Chris Davies, Anna Záborská, Margrete Auken, Salvatore Iacolino, Seán Kelly, Izaskun Bilbao Barandica, Hella Ranner un Oreste Rossi.

Uzstājās Neelie Kroes.

Debates tika slēgtas.


17. Viendzimuma laulāto vai viendzimuma civilo partnerattiecību pāru diskriminācija (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0081/2010) un kuru uzdeva Cornelis de Jong un Eva-Britt Svensson GUE/NGL grupas vārdā, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda un Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā, Michael Cashman, Britta Thomsen, Sophia in 't Veld un Sirpa Pietikäinen Komisijai: Viendzimuma laulāto vai viendzimuma civilo partnerattiecību pāru diskriminācija (B7-0451/2010).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0117/2010) un kuru uzdeva Claude Moraes, Michael Cashman un Monika Flašíková Beňová S&D grupas vārdā Komisijai: Savstarpēja tādu laulību un partnerattiecību atzīšana, kas noslēgtas starp viena dzimuma partneriem (B7-0459/2010).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0118/2010) un kuru uzdeva Sophia in 't Veld, Renate Weber, Niccolò Rinaldi, Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro un Gianni Vattimo ALDE grupas vārdā Komisijai: Viena dzimuma pāru diskriminācija, pārvietošanās brīvība, lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu (LGBT) tiesības, ES ceļvedis (B7-0460/2010).

Cornelis de Jong, Marije Cornelissen, Michael Cashman un Sophia in 't Veld izvērsa jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski.

Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece) atbildēja uz šiem jautājumiem.

Uzstājās Salvatore Iacolino PPE grupas vārdā, Monika Flašíková Beňová S&D grupas vārdā, Sarah Ludford ALDE grupas vārdā, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā, Konrad Szymański ECR grupas vārdā, Eva-Britt Svensson GUE/NGL grupas vārdā, Oreste Rossi EFD grupas vārdā, kurš atbildēja arī uz Raül Romeva i Rueda uzdoto “zilās kartītes” jautājumu, Crescenzio Rivellini, Emine Bozkurt, Raül Romeva i Rueda, kurš atbildēja arī uz Crescenzio Rivellini uzdoto “zilās kartītes” jautājumu, un Joanna Senyszyn.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Anna Záborská, kura atbildēja arī uz Sarah Ludford uzdoto “zilās kartītes” jautājumu, Nicole Sinclaire, Sophia in 't Veld, kura uzdeva “zilās kartītes” jautājumu Crescenzio Rivellini, un Crescenzio Rivellini, kurš uz šo jautājumu atbildēja.

Uzstājās Viviane Reding.

Debates tika slēgtas.


18. Ilgtermiņa aprūpe vecāka gadagājuma cilvēkiem (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0102/2010) un kuru uzdeva Elizabeth Lynne un Pervenche Berès EMPL komitejas vārdā Komisijai: Vecāka gadagājuma cilvēku ilgtermiņa aprūpe (B7-0457/2010).

Elizabeth Lynne izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski.

László Andor (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu.

Uzstājās Csaba Sógor PPE grupas vārdā, Kinga Göncz S&D grupas vārdā, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā, Dimitar Stoyanov, pie grupām nepiederošs deputāts, Thomas Mann, Sylvana Rapti un Silvia-Adriana Ţicău.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Miroslav Mikolášik, Anna Záborská un Seán Kelly.

Uzstājās László Andor un Elizabeth Lynne.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Pervenche Berès un Elizabeth Lynne EMPL komitejas vārdā - par vecāka gadagājuma cilvēku ilgtermiņa aprūpi (B7-0491/2010).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 9. septembra protokola 5.3. punkts.


19. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 446.327/OJME).


20. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 0.25.

Klaus Welle

Gianni Pittella

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika