Index 
Notulen
PDF 260kWORD 209k
Dinsdag 7 september 2010 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 4.Staat van de Unie (debat)
 5.Plechtige vergadering - Mali
 6.Stemmingen
  
6.1.Vrij verkeer van werknemers binnen de Unie - codificatie ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.2.Echtheidscontrole van euromunten en de behandeling van euromunten die ongeschikt zijn voor circulatie ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.3.Toekenning van macrofinanciële bijstand aan Moldavië ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.4.Opschorting van de autonome tarieven van het gemeenschappelijke douanetarief bij de invoer van bepaalde industriële producten op Madeira en de Azoren * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.5.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2010: BEREC (Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie) (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.6.Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van de heer Viktor Uspaskich (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.7.Overeenkomst tussen de EU en Japan betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.8.Koppeling van ondernemingsregisters (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.9.Ontwikkeling van het werkgelegenheidspotentieel van een nieuwe duurzame economie (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.10.EER-Zwitserland: obstakels voor de volledige tenuitvoerlegging van de interne markt (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.11.Bilaterale vrijwaringsclausule in de vrijhandelsovereenkomst EU-Korea ***I (stemming)
  
6.12.Billijke inkomens voor de boeren: een beter werkende voedselvoorzieningsketen in Europa (stemming)
  
6.13.Financiering en werking van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (stemming)
  
6.14.Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Brussel I) (stemming)
  
6.15.Maatschappelijke integratie van vrouwen uit etnische minderheden (stemming)
  
6.16.De rol van de vrouw in een vergrijzende samenleving (stemming)
  
6.17.Journalistiek en nieuwe media - totstandbrenging van een publieke ruimte in Europa (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.De situatie van de mensenrechten in Iran, in het bijzonder de zaken Sakineh Mohammadi-Ashtiani en Zahra Bahrami (ingediende ontwerpresoluties)
 11.Situatie van de Roma in Europa (debat)
 12.Humanitaire situatie na de overstromingen in Pakistan (debat)
 13.Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (debat)
 14.Presentatie door de Raad van zijn standpunt over het ontwerp van algemene begroting - begrotingsjaar 2011
 15.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 16.Vrijheid van meningsuiting en persvrijheid in de Europese Unie (debat)
 17.Discriminatie van koppels van hetzelfde geslacht die gehuwd zijn of een civiel partnerschap hebben (debat)
 18.Langdurige zorg voor ouderen (debat)
 19.Agenda van de volgende vergadering
 20.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


NOTULEN

DINSDAG 7 SEPTEMBER 2010

VOORZITTER: Jerzy BUZEK
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.


2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van Raad en Commissie:

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Unie (herschikking) (COM(2010)0260 - C7-0142/2010 - 2010/0154(COD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

ITRE, JURI, CONT, REGI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 97/68/EG wat betreft de voorschriften voor motoren die in het kader van de flexibele regeling in de handel zijn gebracht (COM(2010)0362 - C7-0171/2010 – 2010/0195(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement deelt de Voorzitter mede dat hij het Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel zal raadplegen

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE, TRAN

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van overgangsregelingen voor bilaterale investeringsovereenkomsten tussen lidstaten en derde landen (COM(2010)0344 - C7-0172/2010 - 2010/0197(COD))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

ECON

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de geldigheidsduur van de minimumhoogte van het normale tarief (COM(2010)0331 - C7-0173/2010 - 2010/0179(CNS))

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de beleggerscompensatiestelsels (COM(2010)0371 - C7-0174/2010 - 2010/0199(COD))

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

JURI, IMCO

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 35/2010 - Afdeling III - Commissie (N7-0032/2010 - C7-0175/2010 - 2010/2119(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 27/2010 - Afdeling III - Commissie (N7-0033/2010 - C7-0176/2010 - 2010/2121(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de depositogarantiestelsels [herschikking] (COM(2010)0368 - C7-0177/2010 - 2010/0207(COD))

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

JURI, IMCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG wat betreft de mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt van ggo's op hun grondgebied te beperken of te verbieden (COM(2010)0375 - C7-0178/2010 – 2010/0208(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement deelt de Voorzitter mede dat hij het Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel zal raadplegen

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

AGRI, ITRE, JURI

- Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming (COM(2010)0378 - C7-0179/2010 - 2010/0209(COD))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

FEMM, EMPL

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op seizoenarbeid (COM(2010)0379 - C7-0180/2010 - 2010/0210(COD))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

FEMM, EMPL

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de goedkeuring, namens de Europese Unie, van wijzigingen in het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (11076/2010 - C7-0181/2010 - 2010/0042(NLE))

verwezen naar

ten principale :

PECH

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking (11362/2010 - C7-0182/2010 - 2009/0065(NLE))

verwezen naar

ten principale :

ITRE

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Japan betreffende samenwerking op het gebied van wetenschap en technologie (11363/2010 - C7-0183/2010 - 2009/0081(NLE))

verwezen naar

ten principale :

ITRE

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Faeröer betreffende wetenschappelijke en technologische samenwerking, waarbij de Faeröer geassocieerd worden met het zevende kaderprogramma voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013) van de Unie (11365/2010 - C7-0184/2010 - 2009/0160(NLE))

verwezen naar

ten principale :

ITRE

- Initiatief van het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Republiek Estland, het Koninkrijk Spanje, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Slovenië en het Koninkrijk Zweden voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken (09288/2010 - C7-0185/2010 - 2010/0817(COD))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Voorstel voor een verordening (EU) Nr. …/… van het Europees Parlement en de Raad betreffende professioneel grensoverschrijdend transport van eurocontanten over de weg tussen lidstaten van de eurozone (COM(2010)0377 - C7-0186/2010 - 2010/0204(COD))

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

EMPL, TRAN

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de verlenging van de Overeenkomst voor samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne (11364/2010 - C7-0187/2010 - 2009/0062(NLE))

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

AFET, BUDG

- Benoeming van een lid van de Rekenkamer (de heer Lazaros Stavrou LAZAROU - CY) (N7-0034/2010 - C7-0188/2010 - 2010/0818(NLE))

verwezen naar

ten principale :

CONT

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het recht op informatie in strafprocedures (COM(2010)0392 - C7-0189/2010 - 2010/0215(COD))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

JURI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, tot wijziging van de overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking (10297/2010 - C7-0190/2010 - 2010/0119(NLE))

verwezen naar

ten principale :

DEVE

advies :

INTA

- Benoeming van een lid van de Rekenkamer (de heer Gijs de VRIES - NL) (N7-0035/2010 - C7-0191/2010 - 2010/0819(NLE))

verwezen naar

ten principale :

CONT

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer ten aanzien van het meerjarig financieel kader om in de extra financieringsbehoeften van het ITER-project te voorzien (COM(2010)0403 - C7-0192/2010 - 2010/2125(ACI))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

ITRE

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende vrijstelling van rechten voor bepaalde farmaceutisch werkzame bestanddelen met een "internationale generieke benaming" ("international nonproprietary name", INN) van de Wereldgezondheidsorganisatie en voor bepaalde producten die gebruikt worden voor de vervaardiging van farmaceutische eindproducten, en tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 (COM(2010)0397 - C7-0193/2010 - 2010/0214(COD))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

ENVI, ITRE, IMCO

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 bij de algemene begroting 2010: standpunt van de Raad van 26 juli 2010 (12583/2010 - C7-0194/2010 - 2010/2046(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 14/2010 - Afdeling III – Commissie (N7-0038/2010 - C7-0195/2010 - 2010/2129(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 15/2010 - Afdeling III – Commissie (N7-0039/2010 - C7-0196/2010 - 2010/2130(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 36/2010 - Afdeling III – Commissie (N7-0040/2010 - C7-0197/2010 - 2010/2131(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 40/2010 - Afdeling III – Commissie (N7-0041/2010 - C7-0198/2010 - 2010/2132(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende begrotingsdiscipline en goed financieel beheer (aanvraag EFG/2009/031 DK/Linak, Denemarken) (COM(2010)0417 - C7-0199/2010 - 2010/2133(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende begrotingsdiscipline en goed financieel beheer (aanvraag EFG/2009/015 DK/Danfoss Groep, Denemarken) (COM(2010)0416 - C7-0200/2010 - 2010/2134(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende wijziging van Richtlijn 2008/9/EG tot vaststelling van nadere voorschriften voor de in Richtlijn 2006/112/EG vastgestelde teruggaaf van de belasting over de toegevoegde waarde aan belastingplichtigen die niet in de lidstaat van teruggaaf maar in een andere lidstaat gevestigd zijn (COM(2010)0381 - C7-0201/2010 - 2010/0205(CNS))

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van de Richtlijnen 98/78/EG, 2002/87/EG en 2006/48/EG betreffende het aanvullende toezicht op financiële entiteiten in een financieel conglomeraat (COM(2010)0433 - C7-0203/2010 - 2010/0232(COD))

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

JURI

- Voorstel voor een Verordening (EU) nr. …/… van het Europees Parlement en de Raad betreffende de goedkeuring van landbouw- en bosbouwvoertuigen (COM(2010)0395 - C7-0204/2010 – 2010/0212(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement deelt de Voorzitter mede dat hij het Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel zal raadplegen

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

ITRE

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2010/003 ES/Textielproducten Galicië, Spanje) (COM(2010)0437 - C7-0205/2010 - 2010/2136(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL

- Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad strekkende tot het coördineren van de waarborgen welke in de lidstaten worden verlangd van de vennootschappen in de zin van artikel 54, tweede alinea, van het Verdrag, om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden met betrekking tot de oprichting van de naamloze vennootschap, alsook de instandhouding en wijziging van haar kapitaal, zulks teneinde die waarborgen gelijkwaardig te maken (COM(2010)0388 - C7-0206/2010 – 2008/0173(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement deelt de Voorzitter mede dat hij het Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel zal raadplegen

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 20/2010 - Afdeling III – Commissie (N7-0042/2010 - C7-0207/2010 - 2010/2140(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende fusies van naamloze vennootschappen (Codificatie) (COM(2010)0391 - C7-0209/2010 – 2008/0009(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement deelt de Voorzitter mede dat hij het Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel zal raadplegen

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2010/011 NL/NXP Halfgeleiders uit Nederland) (COM(2010)0446 - C7-0210/2010 - 2010/2141(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL

- Voorstel voor een verordening (EU) van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi (COM(2010)0350 - C7-0221/2010 - 2010/0198(CNS))

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2010/001 DK/Noord-Jutland, Denemarken) (COM(2010)0451 - C7-0222/2010 - 2010/2163(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2009/023 PT/Quimonda, Portugal) (COM(2010)0452 - C7-0223/2010 - 2010/2164(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2010/002 ES/Catalonië automobielsector) (COM(2010)0453 - C7-0224/2010 - 2010/2165(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL

- Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van een Overeenkomst tussen de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen betreffende een financieel mechanisme van de EER voor de periode 2009-2014, een Overeenkomst tussen de Europese Unie en Noorwegen betreffende een financieel mechanisme van Noorwegen voor de periode 2009-2014, een Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en IJsland betreffende bepaalde vis en visserijproducten voor de periode 2009-2014 en een Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en Noorwegen tot vaststelling van bijzondere bepalingen betreffende de invoer in de Europese Unie van bepaalde vis en visserijproducten voor de periode 2009-2014 (09902/2010 - C7-0225/2010 - 2010/0129(NLE))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

PECH, BUDG


3. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 122 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken ingediend om het houden van een debat:

I.   Kenia: uitblijven van de arrestatie van de president van Sudan, Omar al-Bashir

- Charles Tannock, Derk Jan Eppink, Jan Zahradil, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba en Adam Bielan, namens de ECR-Fractie, over Kenia: de mislukte arrestatie van de Soedanese president Omar al-Bashir (B7-0505/2010);

- Marietje Schaake, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez en Marielle De Sarnez, namens de ALDE-Fractie, over Kenia: de mislukte arrestatie van de Soedanese president Omar al-Bashir (B7-0506/2010);

- Barbara Lochbihler en Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, over Kenia: de mislukte arrestatie van de Soedanese president Omar al-Bashir (B7-0507/2010);

- Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, over Kenia: de weigering om de Soedanese president Omar al-Bashir te arresteren (B7-0508/2010);

- Ana Gomes en Thijs Berman, namens de S&D-Fractie, over de uitnodiging door Kenia van de Soedanese president Omar Al-Bashir (B7-0509/2010);

- Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Martin Kastler, Mario Mauro, Erminia Mazzoni en Bernd Posselt, namens de PPE-Fractie, over Kenia: de mislukte arrestatie van de Soedanese president Omar al-Bashir (B7-0510/2010).

II.   Situatie van de mensenrechten in Syrië, in het bijzonder de zaak Haytham Al-Maleh

- Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Renate Weber en Leonidas Donskis, namens de ALDE-Fractie, over de mensenrechten in Syrië, in het bijzonder de zaak Haytham Al-Maleh (B7-0511/2010);

- Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Jean-Paul Besset, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Keith Taylor en Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie van de mensenrechten in Syrië, in het bijzonder de zaak Haytham Al-Maleh (B7-0512/2010);

- Marisa Matias en Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie van de mensenrechten in Syrië, in het bijzonder de zaak Haytham Al-Maleh (B7-0513/2010);

- Véronique De Keyser, Saïd El Khadraoui en Richard Howitt, namens de S&D-Fractie, over de situatie van de mensenrechten in Syrië, in het bijzonder de zaak Haytham Al-Maleh (B7-0514/2010);

- Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Martin Kastler, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Erminia Mazzoni, Cristian Dan Preda, Potito Salatto en Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie, over de situatie van de mensenrechten in Syrië, in het bijzonder de zaak Haytham Al-Maleh (B7-0515/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba en Ryszard Antoni Legutko, namens de ECR-Fractie, over de situatie van de mensenrechten in Syrië, in het bijzonder de zaak Haytham Al-Maleh (B7-0516/2010).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 149 van het Reglement.


4. Staat van de Unie (debat)

Verklaring van de Commissie: Staat van de Unie

De Voorzitter onderstreept het belang van dit eerste debat over de Staat van de Unie in de huidige situatie en in het nieuwe kader van het Verdrag van Lissabon. Hij deelt mee dat naar aanleiding van de vergadering van het Bureau en zijn gesprekken met de fractievoorzitters de aanwezigheid van de leden in de vergaderzaal tijdens dit debat niet zal worden gecontroleerd.

José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-Fractie, Martin Schulz, namens de S&D-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, Michał Tomasz Kamiński, namens de ECR-Fractie, Lothar Bisky, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de EFD-Fractie, Andreas Mölzer, niet-ingeschrevene, José Manuel Barroso, Joseph Daul, Martin Schulz, Michał Tomasz Kamiński, Lothar Bisky en Nigel Farage.

Het woord wordt gevoerd door Olivier Chastel (fungerend voorzitter van de Raad).

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Corien Wortmann-Kool, Csaba Sándor Tabajdi, Reinhard Bütikofer, Timothy Kirkhope, Mario Mauro, Catherine Trautmann, Anneli Jäätteenmäki, Eleni Theocharous, Proinsias De Rossa, Charles Goerens, Rui Tavares, Oreste Rossi en Andrew Henry William Brons.

VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marian-Jean Marinescu, Monika Flašíková Beňová, Glenis Willmott, Ulrike Lunacek, Miloslav Ransdorf, Jaroslav Paška, Mairead McGuinness, Othmar Karas, Izaskun Bilbao Barandica en Malika Benarab-Attou.

Het woord wordt gevoerd door José Manuel Barroso.

Het debat wordt gesloten.

(In afwachting van de plechtige vergadering wordt de vergadering om 11.55 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Jerzy BUZEK
Voorzitter

5. Plechtige vergadering - Mali

Van 12.05 tot 12.30 uur komt het Parlement in plechtige vergadering bijeen ter gelegenheid van de toespraak van de heer Amadou Toumani Touré, president van de Republiek Mali.


VOORZITTER: Gianni PITTELLA
Ondervoorzitter

6. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


6.1. Vrij verkeer van werknemers binnen de Unie - codificatie ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie (codificatie) [2010/0110(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0222/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2010)0291)


6.2. Echtheidscontrole van euromunten en de behandeling van euromunten die ongeschikt zijn voor circulatie ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de echtheidscontrole van euromunten en de behandeling van euromunten die ongeschikt zijn voor circulatie [2009/0128(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Slavi Binev (A7-0212/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2010)0292)


6.3. Toekenning van macrofinanciële bijstand aan Moldavië ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan de Republiek Moldavië [2010/0162(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Iuliu Winkler (A7-0242/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2010)0293)


6.4. Opschorting van de autonome tarieven van het gemeenschappelijke douanetarief bij de invoer van bepaalde industriële producten op Madeira en de Azoren * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van bepaalde industrieproducten in de autonome regio's Madeira en de Azoren [09109/2010 - C7-0106/2010 - 2009/0125(CNS)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A7-0232/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERP VAN DE RAAD, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2010)0294)


6.5. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2010: BEREC (Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie) (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2010 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010 [12583/2010 - C7-0194/2010 - 2010/2046(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: László Surján (A7-0240/2010)

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2010)0295)


6.6. Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van de heer Viktor Uspaskich (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Viktor Uspaskich [2009/2147(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Bernhard Rapkay (A7-0244/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPBESLUIT

Het woord wordt gevoerd door Viktor Uspaskich.

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2010)0296)


6.7. Overeenkomst tussen de EU en Japan betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Japan betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken [05308/2010 - C7-0029/2010 - 2009/0188(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Salvatore Iacolino (A7-0209/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Salvatore Iacolino legt overeenkomstig artikel 138, lid 4, van het Reglement een verklaring af.

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2010)0297)

Het Parlement verleent hiermede zijn instemming.


6.8. Koppeling van ondernemingsregisters (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de koppeling van ondernemingsregisters [2010/2055(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Kurt Lechner (A7-0218/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2010)0298)


6.9. Ontwikkeling van het werkgelegenheidspotentieel van een nieuwe duurzame economie (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de ontwikkeling van het werkgelegenheidspotentieel van een nieuwe duurzame economie [2010/2010(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Elisabeth Schroedter (A7-0234/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Elisabeth Schroedter legt overeenkomstig artikel 138, lid 4, van het Reglement een verklaring af.

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2010)0299)


6.10. EER-Zwitserland: obstakels voor de volledige tenuitvoerlegging van de interne markt (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over EER-Zwitserland: obstakels voor de volledige tenuitvoerlegging van de interne markt [2009/2176(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Rafał Trzaskowski (A7-0216/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Rafał Trzaskowski legt overeenkomstig artikel 138, lid 4, van het Reglement een verklaring af.

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2010)0300)


6.11. Bilaterale vrijwaringsclausule in de vrijhandelsovereenkomst EU-Korea ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot uitvoering van de bilaterale vrijwaringsclausule in de vrijhandelsovereenkomst EU-Korea [COM(2010)0049 - C7-0025/2010 - 2010/0032(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Pablo Zalba Bidegain (A7-0210/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2010)0301)

Het woord wordt gevoerd door Pablo Zalba Bidegain, rapporteur die, overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Reglement, bij het Parlement een formeel voorstel indient over de wenselijkheid om over de ontwerpwetgevingsresolutie te stemmen, en Andris Piebalgs (lid van de Commissie) die het standpunt van de Commissie te kennen geeft.

Het Parlement besluit de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie uit te stellen. De zaak wordt geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.


6.12. Billijke inkomens voor de boeren: een beter werkende voedselvoorzieningsketen in Europa (stemming)

Verslag over billijke inkomens voor de boeren: een beter werkende voedselvoorzieningsketen in Europa [2009/2237(INI)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: José Bové (A7-0225/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0302)

Het woord werd gevoerd door:

Elisabeth Köstinger stelde een mondeling amendement voor op paragraaf 21, dat in aanmerking werd genomen.


6.13. Financiering en werking van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (stemming)

Verslag over de financiering en de werking van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering [2010/2072(INI)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Miguel Portas (A7-0236/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0303)


6.14. Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Brussel I) (stemming)

Verslag over de uitvoering en herziening van Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken [2009/2140(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A7-0219/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de S&D-Fractie)

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0304)


6.15. Maatschappelijke integratie van vrouwen uit etnische minderheden (stemming)

Verslag over de maatschappelijke integratie van vrouwen uit etnische minderheden [2010/2041(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Antonyia Parvanova (A7-0221/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0305)


6.16. De rol van de vrouw in een vergrijzende samenleving (stemming)

Verslag over de rol van de vrouw in een vergrijzende samenleving [2009/2205(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Sirpa Pietikäinen (A7-0237/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0306)


6.17. Journalistiek en nieuwe media - totstandbrenging van een publieke ruimte in Europa (stemming)

Verslag over journalistiek en nieuwe media - totstandbrenging van een publieke ruimte in Europa [2010/2015(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Morten Løkkegaard (A7-0223/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de S&D-, PPE- en ALDE-Fractie)

Aangenomen (P7_TA(2010)0307)


7. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement, zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Kurt Lechner - A7-0218/2010

Monika Flašíková Beňová en Daniel Hannan.

Verslag Pablo Zalba Bidegain - A7-0210/2010

Zuzana Roithová

Het woord wordt gevoerd door Alfredo Antoniozzi over de bepalingen die voor de mondelinge stemverklaringen gelden.

Verslag José Bové - A7-0225/2010

Paolo Bartolozzi, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Zuzana Roithová, Inese Vaidere en Seán Kelly.

Verslag Miguel Portas - A7-0236/2010

Romana Jordan Cizelj, Barbara Matera en Inese Vaidere.

Verslag José Bové - A7-0225/2010

Czesław Adam Siekierski

Verslag Tadeusz Zwiefka - A7-0219/2010

Bruno Gollnisch

Verslag Antonyia Parvanova - A7-0221/2010

Zuzana Roithová en Philip Claeys.

Verslag Sirpa Pietikäinen - A7-0237/2010

Jarosław Kalinowski, Mairead McGuinness, Erminia Mazzoni, Zuzana Roithová en Seán Kelly.

Verslag Morten Løkkegaard - A7-0223/2010

Clemente Mastella, Morten Løkkegaard, Mairead McGuinness, Oldřich Vlasák, Inese Vaidere en Emma McClarkin.


8. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

°
° ° °

Christine De Veyrac heeft laten weten dat haar stemapparaat niet werkte bij de stemming over het verslag Danuta Maria Hübner - A7-0232/2010.


(De vergadering wordt om 13.50 uur onderbroken en om 15.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Jerzy BUZEK
Voorzitter

9. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

Francesco Enrico Speroni was aanwezig op de vergadering van 21 april 2010 maar zijn naam staat niet op de presentielijst.


10. De situatie van de mensenrechten in Iran, in het bijzonder de zaken Sakineh Mohammadi-Ashtiani en Zahra Bahrami (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de Commissie: De situatie van de mensenrechten in Iran, in het bijzonder de zaken Sakineh Mohammadi-Ashtiani en Zahra Bahrami

Het debat heeft op 6 september 2010 plaatsgevonden (punt 18 van de notulen van 6.9.2010).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Fiorello Provera, Bastiaan Belder en Lorenzo Fontana, namens de EFD-Fractie, over de mensenrechten in Iran, en in het bijzonder over de gevallen van Sakineh Mohammadi Ashtiani en Zahra Bahrami (B7-0494/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric en Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, over Iran en met name de veroordelingen van Sakineh Mohammadi-Ashtiani en Zahra Bahrami (B7-0495/2010);

- Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani en Marc Tarabella, namens de S&D-Fractie, over de mensenrechten in Iran, en met name de gevallen van Sakineh Mohammadi Ashtiani en Zahra Bahrami (B7-0496/2010);

- Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi en Sonia Alfano, namens de ALDE-Fractie, over de mensenrechten in Iran en in het bijzonder de gevallen van Sakineh Mohammadi Ashtiani en Zahra Bahrami (B7-0497/2010);

- Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Nicole Kiil-Nielsen, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda en Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, over de mensenrechten in Iran, en met name de gevallen van Sakineh Mohammadi Ashtiani en Zahra Bahrami (B7-0498/2010);

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba en Adam Bielan, namens de ECR-Fractie, over de mensenrechten in Iran, en in het bijzonder over de gevallen van Sakineh Mohammadi Ashtiani en Zahra Bahrami (B7-0499/2010);

- Rachida Dati, Ria Oomen-Ruijten, Roberta Angelilli, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Michèle Striffler en José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Iran, en met name de situatie van Sakineh Mohammadi-Ashtiani en Zahra Bahrami (B7-0501/2010).

Stemming: punt 6.3. van de notulen van 8.9.2010.


11. Situatie van de Roma in Europa (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Situatie van de Roma in Europa

Olivier Chastel (fungerend voorzitter van de Raad), Viviane Reding (vice-voorzitter van de Commissie) en László Andor (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Lívia Járóka, namens de PPE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, Renate Weber, namens de ALDE-Fractie, Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Mario Borghezio, namens de EFD-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-ingeschrevene, Manfred Weber, die tevens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Rui Tavares, Ioan Enciu, Sophia in 't Veld, Franziska Keller, Derk Jan Eppink, Marie-Christine Vergiat, Gerard Batten, Corneliu Vadim Tudor, Simon Busuttil, Sylvie Guillaume, Sarah Ludford, Catherine Grèze, Dimitar Stoyanov, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Marielle De Sarnez, Andrey Kovatchev, Kinga Göncz, Luigi de Magistris, Mario Mauro en Rita Borsellino.

VOORZITTER: László TŐKÉS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jean-Pierre Audy en Monika Flašíková Beňová.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Sergio Paolo Francesco Silvestris, Juan Fernando López Aguilar, Jan Mulder, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Roberta Angelilli, Vasilica Viorica Dăncilă en Rui Tavares.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding, Anna Záborská over het verloop van de "catch the eye"-procedure, Hannes Swoboda over de nadere informatie die Viviane Reding in haar tweede interventie heeft gegeven, László Andor en Olivier Chastel.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Manfred Weber, Simon Busuttil, Jean-Pierre Audy, Michèle Striffler, Lívia Járóka en Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, over de situatie van de Roma in Europa en schending van de wetgeving inzake de vrijheid van verkeer (B7-0492/2010);

- Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon en Rita Borsellino, namens de S&D-Fractie, over de situatie van de Roma en het vrije verkeer in de Europese Unie (B7-0493/2010);

- Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Jacky Hénin en Kyriacos Triantaphyllides, over de situatie van de Roma in Europa (B7-0500/2010);

- Niki Tzavela, Jaroslav Paška, Paul Nuttall, Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos, Mario Borghezio, Oreste Rossi en Mara Bizzotto, namens de EFD-Fractie, over de situatie van de Roma in Europa (B7-0502/2010);

- Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris, Alexander Alvaro en Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie, over de uitzetting van Roma in Frankrijk (B7-0503/2010);

- Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Reinhard Bütikofer, Marije Cornelissen, Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Keith Taylor, Bart Staes, Catherine Grèze en Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie van de Roma in Europa (B7-0504/2010).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.2 van de notulen van 9.9.2010.


12. Humanitaire situatie na de overstromingen in Pakistan (debat)

Verklaring van de Commissie: Humanitaire situatie na de overstromingen in Pakistan

Kristalina Georgieva (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Filip Kaczmarek, namens de PPE-Fractie, Véronique De Keyser, namens de S&D-Fractie, Charles Goerens, namens de ALDE-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Sajjad Karim, namens de ECR-Fractie, Michèle Striffler, Thijs Berman, Louis Michel, Peter van Dalen, Eija-Riitta Korhola en Enrique Guerrero Salom.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Băsescu, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann en Janusz Władysław Zemke.

Het woord wordt gevoerd door Kristalina Georgieva.

Het debat wordt gesloten.


13. Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (debat)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten: Deel II van de geïntegreerde richtsnoeren van Europa 2020 [COM(2010)0193 - C7-0111/2010- 2010/0115(NLE)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Csaba Őry (A7-0235/2010)

Csaba Őry leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door László Andor (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Eva-Britt Svensson (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Pascale Gruny, namens de PPE-Fractie, Jutta Steinruck, namens de S&D-Fractie, Siiri Oviir, namens de ALDE-Fractie, Emilie Turunen, namens de Verts/ALE-Fractie, Milan Cabrnoch, namens de ECR-Fractie, Thomas Händel, namens de GUE/NGL-Fractie, Mara Bizzotto, namens de EFD-Fractie, Franz Obermayr, niet-ingeschrevene, Veronica Lope Fontagné, Alejandro Cercas, Marije Cornelissen, Jacek Olgierd Kurski, Ilda Figueiredo, Derek Roland Clark, Edit Bauer, Pervenche Berès, Timo Soini, Ria Oomen-Ruijten, Olle Ludvigsson, Raffaele Baldassarre, Evelyn Regner en Thomas Mann.

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Danuta Maria Hübner en Elisabeth Morin-Chartier.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Horst Schnellhardt, Sylvana Rapti, Danuta Jazłowiecka, Derek Vaughan en Jan Kozłowski.

Het woord wordt gevoerd door Olivier Chastel (fungerend voorzitter van de Raad), László Andor en Csaba Őry.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.2 van de notulen van 8.9.2010.

Het woord wordt gevoerd door Paul Rübig, die terugkomt op de opmerkingen van Derek Roland Clark.


14. Presentatie door de Raad van zijn standpunt over het ontwerp van algemene begroting - begrotingsjaar 2011

Melchior Wathelet (fungerend voorzitter van de Raad) geeft een toelichting.

Het woord wordt gevoerd door Janusz Lewandowski (lid van de Commissie), Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (rapporteur), Helga Trüpel (rapporteur), Jutta Haug (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG) en Melchior Wathelet.

Het punt wordt gesloten.


15. Vragenuur (vragen aan de Commissie)

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Commissie (B7-0454/2010).

Het woord wordt gevoerd door Gay Mitchell over het verloop van het vragenuur.

Vraag 16 (Justas Vincas Paleckis): Wetgeving inzake het beheer en de opslag van radioactief afval.

Karel De Gucht (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Justas Vincas Paleckis en Silvia-Adriana Ţicău.

Vraag 17 (Liam Aylward): Europese kmo's, internationale handel en kinderarbeid.

Karel De Gucht beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Liam Aylward en Paul Rübig.

Vraag 18 (Mairead McGuinness): Eventuele gevolgen van een intensievere economische beleidscoördinatie.

Karel De Gucht beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Mairead McGuinness en Marian Harkin.

Vraag 19 (Vilija Blinkevičiūtė): Pensioenhervormingen in het kader van de Europa 2020-strategie.

László Andor (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Vilija Blinkevičiūtė.

Vraag 20 (Georgios Papanikolaou): Gevolgen van de nieuwe arbeidsvoorwaarden voor jongeren.

László Andor beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Georgios Papanikolaou en Brian Crowley.

Vraag 23 (Gay Mitchell): Topbijeenkomst over de millenniumontwikkelingsdoelen.

Andris Piebalgs (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Gay Mitchell.

Vraag 22 (Pat the Cope Gallagher): De komende Top EU-Afrika.

Andris Piebalgs beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Pat the Cope Gallagher.

Vraag 26 (Silvia-Adriana Ţicău): Maatregelen ter bestrijding van droogte en woestijnvorming.

Connie Hedegaard (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Silvia-Adriana Ţicău.

Vraag 27 (Karl-Heinz Florenz): Voorbereiding conferentie van de partijen bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (COP 16).

Vraag 28 (Andres Perello Rodriguez): Bijdrage van de EU tot het welslagen van de Top van Cancún.

Connie Hedegaard beantwoordt de vragen alsmede de aanvullende vragen van Karl-Heinz Florenz en Andres Perello Rodriguez.

De vragen die wegens tijdgebrek niet zijn beantwoord, zullen schriftelijk worden beantwoord (zie Bijlage bij het Volledig verslag van de vergadering).

Het vragenuur aan de Commissie wordt gesloten.


(De vergadering wordt om 20.30 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

16. Vrijheid van meningsuiting en persvrijheid in de Europese Unie (debat)

Verklaring van de Commissie: Vrijheid van meningsuiting en persvrijheid in de Europese Unie

Neelie Kroes (vice-voorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Monika Flašíková Beňová, namens de S&D-Fractie, Sonia Alfano, namens de ALDE-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Zbigniew Ziobro, namens de ECR-Fractie, Takis Hadjigeorgiou, namens de GUE/NGL-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Daniël van der Stoep, niet-ingeschrevene, Simon Busuttil, Kinga Göncz, Sophia in 't Veld, Marek Józef Gróbarczyk, Rui Tavares, John Bufton, Hans-Peter Martin, Marco Scurria, Victor Boştinaru, Renate Weber, Jacek Olgierd Kurski, Vladimír Remek, Mario Borghezio, Nicole Sinclaire, Monica Luisa Macovei, Ivailo Kalfin, Luigi de Magistris, Marek Henryk Migalski, Ivo Belet, David-Maria Sassoli, Cecilia Wikström, Georgios Papanikolaou, Andres Perello Rodriguez, Lena Kolarska-Bobińska, Csaba Sándor Tabajdi, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Ildikó Gáll-Pelcz en Mariya Nedelcheva.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Iosif Matula, Ioan Enciu, Chris Davies, Anna Záborská, Margrete Auken, Salvatore Iacolino, Seán Kelly, Izaskun Bilbao Barandica, Hella Ranner en Oreste Rossi.

Het woord wordt gevoerd door Neelie Kroes.

Het debat wordt gesloten.


17. Discriminatie van koppels van hetzelfde geslacht die gehuwd zijn of een civiel partnerschap hebben (debat)

Mondelinge vraag (O-0081/2010) van Cornelis de Jong en Eva-Britt Svensson, namens de GUE/NGL-Fractie, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda en Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie, Michael Cashman, Britta Thomsen, Sophia in 't Veld en Sirpa Pietikäinen, aan de Commissie: Discriminatie van koppels van hetzelfde geslacht die gehuwd zijn of een civiel partnerschap hebben (B7-0451/2010)

Mondelinge vraag (O-0117/2010) van Claude Moraes, Michael Cashman en Monika Flašíková Beňová, namens de S&D-Fractie, aan de Commissie: Wederzijdse erkenning van huwelijken en geregistreerde partnerschappen tussen koppels van hetzelfde geslacht (B7-0459/2010)

Mondelinge vraag (O-0118/2010) van Sophia in 't Veld, Renate Weber, Niccolò Rinaldi, Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro en Gianni Vattimo, namens de ALDE-Fractie, aan de Commissie: Discriminatie van gelijkslachtige paren, vrij verkeer, holebi-rechten, EU-stappenplan (B7-0460/2010)

Cornelis de Jong, Marije Cornelissen, Michael Cashman en Sophia in 't Veld lichten de mondelinge vragen toe.

Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie) beantwoordt de mondelinge vragen.

Het woord wordt gevoerd door Salvatore Iacolino, namens de PPE-Fractie, Monika Flašíková Beňová, namens de S&D-Fractie, Sarah Ludford, namens de ALDE-Fractie, Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie, Konrad Szymański, namens de ECR-Fractie, Eva-Britt Svensson, namens de GUE/NGL-Fractie, Oreste Rossi, namens de EFD-Fractie, die tevens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Raül Romeva i Rueda, Crescenzio Rivellini, Emine Bozkurt, Raül Romeva i Rueda, die tevens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Crescenzio Rivellini, en Joanna Senyszyn.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Anna Záborská, die tevens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Sarah Ludford, Nicole Sinclaire, Sophia in 't Veld, die een “blauwe kaart”-vraag stelt aan Crescenzio Rivellini, en Crescenzio Rivellini die hierop ingaat.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding.

Het debat wordt gesloten.


18. Langdurige zorg voor ouderen (debat)

Mondelinge vraag (O-0102/2010) van Elizabeth Lynne en Pervenche Berès, namens de Commissie EMPL, aan de Commissie: Langdurige zorg voor ouderen (B7-0457/2010)

Elizabeth Lynne licht de mondelinge vraag toe.

László Andor (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Csaba Sógor, namens de PPE-Fractie, Kinga Göncz, namens de S&D-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Dimitar Stoyanov, niet-ingeschrevene, Thomas Mann, Sylvana Rapti en Silvia-Adriana Ţicău.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Miroslav Mikolášik, Anna Záborská en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door László Andor en Elizabeth Lynne.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Pervenche Berès en Elizabeth Lynne, namens de Commissie EMPL, over langdurige zorg voor ouderen (B7-0491/2010)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.3 van de notulen van 9.9.2010.


19. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 446.327/OJME).


20. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 00.25 uur gesloten.

Klaus Welle

Gianni Pittella

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid