Indeks 
Protokół
PDF 267kWORD 206k
Wtorek, 7 września 2010 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 4.Stan Unii (debata)
 5.Uroczyste posiedzenie - Mali
 6.Głosowanie
  6.1.Swobodny przepływ pracowników wewnątrz Unii - wersja ujednolicona ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  6.2.Weryfikacja autentyczności monet euro oraz postępowanie z monetami euro nienadającymi się do obiegu ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  6.3.Udzielenie pomocy makrofinansowej Republice Mołdowy ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  6.4.Czasowe zawieszenie ceł autonomicznych wspólnej taryfy celnej na przywóz niektórych produktów przemysłowych do regionów autonomicznych Madery i Azorów * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  6.5.Projekt budżetu korygującego nr 2/2010 - część 1: BEREC (Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej) (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  6.6.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Viktora Uspaskicha (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  6.7.Umowa między Unią Europejską a Japonią o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  6.8.Integracja rejestrów przedsiębiorstw (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  6.9.Zwiększanie potencjału zatrudnienia w nowych zrównoważonych sektorach gospodaki (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  6.10.EOG-Szwajcaria: przeszkody w pełnej realizacji rynku wewnętrznego (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  6.11.Dwustronna klauzula ochronna zawarta w umowie o wolnym handlu UE-Korea ***I (głosowanie)
  6.12.Sprawiedliwe dochody dla rolników: poprawa funkcjonowania łańcucha dostaw żywności w Europie (głosowanie)
  6.13.Finansowanie i funkcjonowanie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (głosowanie)
  6.14.Jurysdykcja i uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych (głosowanie)
  6.15.Integracja społeczna kobiet należących do mniejszościowych grup etnicznych (głosowanie)
  6.16.Rola kobiet w starzejącym się społeczeństwie (głosowanie)
  6.17.Dziennikarstwo i nowe środki przekazu - tworzenie sfery publicznej w Europie (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 9.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Sprawa Sakineh Mohammadi-Ashtiani (złożone projekty rezolucji)
 11.Sytuacja ludności romskiej w Europie (debata)
 12.Sytuacja humanitarna po powodziach w Pakistanie (debata)
 13.Wytyczne dla polityki zatrudnienia państw członkowskich (debata)
 14.Przedstawienie przez Radę projektu budżetu ogólnego – rok budżetowy 2011
 15.Tura pytań (pytania do Komisji)
 16.Wolność wypowiedzi i wolność prasy w Unii Europejskiej (debata)
 17.Dyskryminacja osób tej samej płci pozostających związku małżeńskim lub w cywilnym związku partnerskim (debata)
 18.Długookresowa opieka nad osobami w podeszłym wieku (debata)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia
 20.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PROTOKÓŁ

WTOREK, DNIA 7 WRZEŚNIA 2010 R.

PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.05.


2. Składanie dokumentów

Rada i Komisja złożyły następujące dokumenty:

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej (przeredagowanie) (COM(2010)0260 - C7-0142/2010 - 2010/0154(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

ITRE, JURI, CONT, REGI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 97/68/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących silników wprowadzanych do obrotu według „formuły elastycznej” (COM(2010)0362 - C7-0171/2010 – 2010/0195(COD))

Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu PE przewodniczący poinformował, że odbędzie konsultacje z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym w sprawie tego wniosku.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE, TRAN

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające przepisy przejściowe w zakresie dwustronnych umów inwestycyjnych między państwami członkowskimi a państwami trzecimi (COM(2010)0344 - C7-0172/2010 - 2010/0197(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

ECON

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE dotyczącą wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej (COM(2010)0331 - C7-0173/2010 - 2010/0179(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 97/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemów rekompensat dla inwestorów (COM(2010)0371 - C7-0174/2010 - 2010/0199(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

JURI, IMCO

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 35/2010 - Sekcja III - Komisja (N7-0032/2010 - C7-0175/2010 - 2010/2119(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 27/2010 - Sekcja III - Komisja (N7-0033/2010 - C7-0176/2010 - 2010/2121(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemów gwarancji depozytów [wersja przekształcona] (COM(2010)0368 - C7-0177/2010 - 2010/0207(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

JURI, IMCO

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę 2001/18/WE w zakresie umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazania uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie na swoim terytorium (COM(2010)0375 - C7-0178/2010 – 2010/0208(COD))

Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu PE przewodniczący poinformował, że odbędzie konsultacje z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym w sprawie tego wniosku.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

AGRI, ITRE, JURI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (COM(2010)0378 - C7-0179/2010 - 2010/0209(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

FEMM, EMPL

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy sezonowej (COM(2010)0379 - C7-0180/2010 - 2010/0210(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

FEMM, EMPL

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zatwierdzenia, w imieniu Unii Europejskiej, zmian do Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-zachodnim Atlantyku (11076/2010 - C7-0181/2010 - 2010/0042(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

PECH

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim (11362/2010 - C7-0182/2010 - 2009/0065(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Japonii (11363/2010 - C7-0183/2010 - 2009/0081(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a rządem Wysp Owczych o współpracy naukowo-technicznej, przewidującej stowarzyszenie Wysp Owczych w ramach siódmego programu ramowego Unii w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (11365/2010 - C7-0184/2010 - 2009/0160(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Inicjatywa Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Republiki Estońskiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Austrii, Republiki Słowenii i Królestwa Szwecji dotycząca dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych (09288/2010 - C7-0185/2010 - 2010/0817(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie zawodowego, transgranicznego, drogowego transportu znaków pieniężnych denominowanych w euro między państwami członkowskimi należącymi do strefy euro (COM(2010)0377 - C7-0186/2010 - 2010/0204(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

EMPL, TRAN

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie przedłużenia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Ukrainą (11364/2010 - C7-0187/2010 - 2009/0062(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

AFET, BUDG

- Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Lazaros Stavrou LAZAROU (CY) (N7-0034/2010 - C7-0188/2010 - 2010/0818(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym (COM(2010)0392 - C7-0189/2010 - 2010/0215(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, zmieniającej umowę w sprawie handlu, rozwoju i współpracy (10297/2010 - C7-0190/2010 - 2010/0119(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

DEVE

opinia :

INTA

- Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Gijs de VRIES - NL (N7-0035/2010 - C7-0191/2010 - 2010/0819(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami w zakresie wieloletnich ram finansowych, w celu zaspokojenia dodatkowych potrzeb finansowych projektu ITER (COM(2010)0403 - C7-0192/2010 - 2010/2125(ACI))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

ITRE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady przewidującego bezcłowe traktowanie określonych aktywnych składników farmaceutycznych, noszących międzynarodową niezastrzeżoną nazwę (INN) Światowej Organizacji Zdrowia, i określonych produktów używanych do wytwarzania gotowych produktów farmaceutycznych, oraz zmieniającego załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 (COM(2010)0397 - C7-0193/2010 - 2010/0214(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

ENVI, ITRE, IMCO

- Projekt budżetu korygującego nr 2 do budżetu ogólnego na rok 2010: stanowisko Rady z dnia 26 lipca 2010 r. (12583/2010 - C7-0194/2010 - 2010/2046(BUD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 14/2010 - Sekcja III - Komisja (N7-0038/2010 - C7-0195/2010 - 2010/2129(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 15/2010 - Sekcja III - Komisja (N7-0039/2010 - C7-0196/2010 - 2010/2130(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 36/2010 - Sekcja III - Komisja (N7-0040/2010 - C7-0197/2010 - 2010/2131(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 40/2010 - Sekcja III - Komisja (N7-0041/2010 - C7-0198/2010 - 2010/2132(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2009/031 DK/Linak z Danii). (COM(2010)0417 - C7-0199/2010 - 2010/2133(BUD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2009/015 DK/Danfoss Group z Danii). (COM(2010)0416 - C7-0200/2010 - 2010/2134(BUD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę Rady 2008/9/WE określającą szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (COM(2010)0381 - C7-0201/2010 - 2010/0205(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany dyrektyw 98/78/WE, 2002/87/WE i 2006/48/WE w odniesieniu do dodatkowego nadzoru nad podmiotami finansowymi konglomeratu finansowego (COM(2010)0433 - C7-0203/2010 - 2010/0232(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/.. w sprawie homologacji pojazdów rolniczych lub leśnych (COM(2010)0395 - C7-0204/2010 – 2010/0212(COD))

Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu PE przewodniczący poinformował, że odbędzie konsultacje z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym w sprawie tego wniosku.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

ITRE

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/003 ES/Galicia Textiles z Hiszpanii) (COM(2010)0437 - C7-0205/2010 - 2010/2136(BUD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL

- Zmieniony wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 54 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału (COM(2010)0388 - C7-0206/2010 – 2008/0173(COD))

Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu PE przewodniczący poinformował, że odbędzie konsultacje z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym w sprawie tego wniosku.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 20/2010 - Sekcja III - Komisja (N7-0042/2010 - C7-0207/2010 - 2010/2140(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Zmieniony wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej łączenia się spółek akcyjnych (tekst jednolity) (COM(2010)0391 - C7-0209/2010 – 2008/0009(COD))

Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu PE przewodniczący poinformował, że odbędzie konsultacje z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym w sprawie tego wniosku.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/011 NL/NXP Semiconductors złożony przez Niderlandy) (COM(2010)0446 - C7-0210/2010 - 2010/2141(BUD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady (UE) w sprawie ustaleń dotyczących tłumaczeń patentu Unii Europejskiej (COM(2010)0350 - C7-0221/2010 - 2010/0198(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/001 DK/Nordjylland z Danii) (COM(2010)0451 - C7-0222/2010 - 2010/2163(BUD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami zdnia 17 maja 2006r. (wniosek EGF/2009/023 PT/Qimonda z Portugalii). (COM(2010)0452 - C7-0223/2010 - 2010/2164(BUD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami zdnia 17 maja 2006r. (wniosek EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción) (COM(2010)0453 - C7-0224/2010 - 2010/2165(BUD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2009-2014, umowy między Unią Europejską a Norwegią w sprawie norweskiego mechanizmu finansowego na lata 2009-2014, protokołu dodatkowego do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Islandią w sprawie postanowień szczególnych mających zastosowanie do przywozu do Unii Europejskiej niektórych ryb i produktów rybołówstwa w latach 2009-2014 i protokołu dodatkowego do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Norwegią w sprawie postanowień szczególnych mających zastosowanie do przywozu do Unii Europejskiej niektórych ryb i produktów rybołówstwa w latach 2009-2014 (09902/2010 - C7-0225/2010 - 2010/0129(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

PECH, BUDG


3. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zgodnie z art. 122 Regulaminu następujący posłowie lub grupy polityczne złożyli wniosek o przeprowadzenie takiej debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I.   Kenia: nieudane aresztowanie prezydenta Sudanu Omara al-Bashira

- Charles Tannock, Derk Jan Eppink, Jan Zahradil, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba i Adam Bielan w imieniu grupy ECR w sprawie Kenii: nieudanego aresztowania prezydenta Sudanu Omara al-Bashira (B7-0505/2010);

- Marietje Schaake, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez i Marielle De Sarnez w imieniu grupy ALDE w sprawie Kenii: nieudanego aresztowania prezydenta Sudanu Omara al-Bashira (B7-0506/2010);

- Barbara Lochbihler i Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie Kenii: nieudanego aresztowania prezydenta Sudanu Omara al-Bashira (B7-0507/2010);

- Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie Kenii: odmowy aresztowania prezydenta Sudanu Omara al-Bashira (B7-0508/2010);

- Ana Gomes i Thijs Berman w imieniu grupy S&D w sprawie zaproszenia prezydenta Sudanu Omara al-Bashira do Kenii (B7-0509/2010);

- Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Martin Kastler, Mario Mauro, Erminia Mazzoni i Bernd Posselt w imieniu grupy PPE w sprawie Kenii: nieudanego aresztowania prezydenta Sudanu Omara al-Bashira (B7-0510/2010).

II.   Prawa człowieka w Syrii, a w szczególności sprawa Haythana Al-Maleha

- Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Renate Weber i Leonidas Donskis w imieniu grupy ALDE w sprawie praw człowieka w Syrii: w sprawie sytuacji praw człowieka w Syrii, a w szczególności w sprawie Haytama Al-Maleha (B7-0511/2010);

- Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Jean-Paul Besset, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Keith Taylor i Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie sytuacji praw człowieka w Syrii, a w szczególności w sprawie Haytama Al-Maleha (B7-0512/2010);

- Marisa Matias i Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie sytuacji praw człowieka w Syrii, a w szczególności w sprawie Haytama Al-Maleha (B7-0513/2010);

- Véronique De Keyser, Saïd El Khadraoui i Richard Howitt w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji praw człowieka w Syrii, a w szczególności w sprawie Haytama Al-Maleha (B7-0514/2010);

- Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Martin Kastler, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Erminia Mazzoni, Cristian Dan Preda, Potito Salatto i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE w sprawie Syrii, a w szczególności w sprawie Haytama al-Maleha (B7-0515/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba i Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR w sprawie sytuacji praw człowieka w Syrii, a w szczególności w sprawie Haytama Al-Maleha (B7-0516/2010).

Czas wystąpień przyznany zostanie zgodnie z art. 149 Regulaminu.


4. Stan Unii (debata)

Oświadczenie Komisji: Stan Unii

Przewodniczący podkreślił znaczenie tej pierwszej debaty poświęconej kwestii stanu Unii w obecnym kontekście i w ramach stworzonych przez traktat lizboński. Poinformował, że w następstwie posiedzenia Prezydium i kontaktów z przewodniczącymi grup politycznych postanowił nie wprowadzać kontroli obecności w sali posiedzeń podczas tej debaty.

José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE, Martin Schulz w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Michał Tomasz Kamiński w imieniu grupy ECR, Lothar Bisky w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy EFD, Andreas Mölzer niezrzeszony, José Manuel Barroso, Joseph Daul, Martin Schulz, Michał Tomasz Kamiński, Lothar Bisky i Nigel Farage.

Głos zabrał: Olivier Cahstel (urzędujący przewodniczący Rady).

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Corien Wortmann-Kool, Csaba Sándor Tabajdi, Reinhard Bütikofer, Timothy Kirkhope, Mario Mauro, Catherine Trautmann, Anneli Jäätteenmäki, Eleni Theocharous, Proinsias De Rossa, Charles Goerens, Rui Tavares, Oreste Rossi i Andrew Henry William Brons.

PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Wiceprzewodnicząca

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marian-Jean Marinescu, Monika Flašíková Beňová, Glenis Willmott, Ulrike Lunacek, Miloslav Ransdorf, Jaroslav Paška, Mairead McGuinness, Othmar Karas, Izaskun Bilbao Barandica i Malika Benarab-Attou.

Głos zabrał José Manuel Barroso.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 11.55 w oczekiwaniu na uroczyste posiedzenie.)


PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący

5. Uroczyste posiedzenie - Mali

W godzinach od 12.05 do 12.30 Parlament zebrał się na uroczystym posiedzeniu w związku z przemówieniem Prezydenta Republiki Mali Amadou Toumaniego Touré.


PRZEWODNCTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący

6. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


6.1. Swobodny przepływ pracowników wewnątrz Unii - wersja ujednolicona ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii (tekst jednolity) [2010/0110(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0222/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0291)


6.2. Weryfikacja autentyczności monet euro oraz postępowanie z monetami euro nienadającymi się do obiegu ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie weryfikacji autentyczności monet euro oraz postępowania z monetami euro nienadającymi się do obiegu [2009/0128(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Slavi Binev (A7-0212/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0292)


6.3. Udzielenie pomocy makrofinansowej Republice Mołdowy ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Mołdowy [2010/0162(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Iuliu Winkler (A7-0242/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0293)


6.4. Czasowe zawieszenie ceł autonomicznych wspólnej taryfy celnej na przywóz niektórych produktów przemysłowych do regionów autonomicznych Madery i Azorów * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady czasowo zawieszającego cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na przywóz niektórych produktów przemysłowych do regionów autonomicznych Madery i Azorów [09109/2010 - C7-0106/2010 - 2009/0125(CNS)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Danuta Maria Hübner (A7-0232/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT RADY, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0294)


6.5. Projekt budżetu korygującego nr 2/2010 - część 1: BEREC (Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej) (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 2/2010 na rok budżetowy 2010 [12583/2010 - C7-0194/2010 - 2010/2046(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: László Surján (A7-0240/2010)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0295)


6.6. Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Viktora Uspaskicha (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Viktora Uspaskicha [2009/2147(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Bernhard Rapkay (A7-0244/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT DECYZJI

Głos zabrał Viktor Uspaskich.

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0296)


6.7. Umowa między Unią Europejską a Japonią o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Japonią o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych [05308/2010 - C7-0029/2010 - 2009/0188(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Salvatore Iacolino (A7-0209/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Salvatore Iacolino złożył oświadczenie na podstawie art. 138 ust. 4 Regulaminu.

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0297)

W ten sposób Parlament wyraził swoją zgodę.


6.8. Integracja rejestrów przedsiębiorstw (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie integracji rejestrów przedsiębiorstw [2010/2055(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Kurt Lechner (A7-0218/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0298)


6.9. Zwiększanie potencjału zatrudnienia w nowych zrównoważonych sektorach gospodaki (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie rozwoju potencjału nowej zrównoważonej gospodarki w zakresie miejsc pracy [2010/2010(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Elisabeth Schroedter (A7-0234/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Elisabeth Schroedter złożyła oświadczenie na podstawie art. 138 ust. 4 Regulaminu.

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0299)


6.10. EOG-Szwajcaria: przeszkody w pełnej realizacji rynku wewnętrznego (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie EOG-Szwajcaria: przeszkody w pełnej realizacji rynku wewnętrznego [2009/2176(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Rafał Trzaskowski (A7-0216/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Rafał Trzaskowski złożył oświadczenie na podstawie art. 138 ust. 4 Regulaminu.

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0300)


6.11. Dwustronna klauzula ochronna zawarta w umowie o wolnym handlu UE-Korea ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej zawartej w umowie o wolnym handlu między UE a Koreą [COM(2010)0049 - C7-0025/2010 - 2010/0032(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Pablo Zalba Bidegain (A7-0210/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2010)0301)

Głos zabrali: Pablo Zalba Bidegain, sprawozdawca, który - zgodnie z art. 57 ust. 2 Regulaminu – złożył formalny wniosek w sprawie możliwości przystąpienia do głosowania nad projektem rezolucji legislacyjnej, i Andris Piebalgs (członek Komisji), który przedstawił stanowisko Komisji Europejskiej.

Parlament postanowił przenieść głosowanie nad projektem rezolucji legislacyjnej na inny termin. Kwestię tę uznano za odesłaną właściwej komisji do ponownego rozpatrzenia.


6.12. Sprawiedliwe dochody dla rolników: poprawa funkcjonowania łańcucha dostaw żywności w Europie (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawiedliwego wynagrodzenia dla rolników: poprawa funkcjonowania łańcucha dostaw żywności w Europie [2009/2237(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: José Bové (A7-0225/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0302)

Wystąpienia

Elisabeth Köstinger złożyła poprawkę ustną do ust. 21; poprawka ta została przyjęta.


6.13. Finansowanie i funkcjonowanie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie finansowania i funkcjonowania Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji [2010/2072(INI)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Miguel Portas (A7-0236/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0303)


6.14. Jurysdykcja i uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stosowania i przeglądu rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych [2009/2140(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A7-0219/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

ALTERNATYWNY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę S&D)

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0304)


6.15. Integracja społeczna kobiet należących do mniejszościowych grup etnicznych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie integracji społecznej kobiet należących do mniejszości etnicznych [2010/2041(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawca: Antonyia Parvanova (A7-0221/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0305)


6.16. Rola kobiet w starzejącym się społeczeństwie (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie roli kobiet w starzejącym się społeczeństwie [2009/2205(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawca: Sirpa Pietikäinen (A7-0237/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0306)


6.17. Dziennikarstwo i nowe środki przekazu - tworzenie sfery publicznej w Europie (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie dziennikarstwa i nowych mediów – tworzenie sfery publicznej w Europie [2010/2015(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Morten Løkkegaard (A7-0223/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

ALTERNATYWNY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupy S&D, PPE, ALDE)

Przyjęto (P7_TA(2010)0307)


7. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Sprawozdanie Kurt Lechner - A7-0218/2010

Monika Flašíková Beňová i Daniel Hannan.

Sprawozdanie Pablo Zalba Bidegain - A7-0210/2010

Zuzana Roithová

Głos zabrał Alfredo Antoniozzi w sprawie przepisów obowiązujących w odniesieniu do ustnych wyjaśnień głosowania.

Sprawozdanie José Bové - A7-0225/2010

Paolo Bartolozzi, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Zuzana Roithová, Inese Vaidere i Seán Kelly.

Sprawozdanie Miguel Portas - A7-0236/2010

Romana Jordan Cizelj, Barbara Matera i Inese Vaidere.

Sprawozdanie José Bové - A7-0225/2010

Czesław Adam Siekierski

Sprawozdanie Tadeusz Zwiefka - A7-0219/2010

Bruno Gollnisch

Sprawozdanie Antonyia Parvanova - A7-0221/2010

Zuzana Roithová i Philip Claeys.

Sprawozdanie Sirpa Pietikäinen - A7-0237/2010

Jarosław Kalinowski, Mairead McGuinness, Erminia Mazzoni, Zuzana Roithová i Seán Kelly.

Sprawozdanie Morten Løkkegaard - A7-0223/2010

Clemente Mastella, Morten Løkkegaard, Mairead McGuinness, Oldřich Vlasák, Inese Vaidere i Emma McClarkin.


8. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes) oraz w wersji drukowanej załącznika Wyniki głosowania imiennego.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

°
° ° °

Christine De Veyrac poinformowała, że jej stanowisko do głosowania nie zadziałało w czasie głosowania nad sprawozdaniem Danuty Marii Hübner - A7-0232/2010.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13.50 i wznowione o 15.05.)

PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący

9. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

°
° ° °

Francesco Enrico Speroni był obecny na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2010 r., lecz jego nazwisko nie figuruje na liście obecności.


10. Sprawa Sakineh Mohammadi-Ashtiani (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Komisji: Sprawa Sakineh Mohammadi-Ashtiani

Debata odbyła się dnia 6 września 2010 (pkt 18 protokołu z dnia 6.9.2010).

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Fiorello Provera, Bastiaan Belder i Lorenzo Fontana w imieniu grupy EFD w sprawie praw człowieka w Iranie, a w szczególności w sprawie Sakineh Mohamadi Asztiani i Zahry Bahrami (B7-0494/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric i Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie Iranu, a w szczególności w sprawie Sakineh Mohamadi Asztiani i Zahry Bahrami (B7-0495/2010);

- Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani i Marc Tarabella w imieniu grupy S&D w sprawie praw człowieka w Iranie, a w szczególności w sprawie Sakineh Mohamadi Asztiani i Zahry Bahrami (B7-0496/2010);

- Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi i Sonia Alfano w imieniu grupy ALDE w sprawie praw człowieka w Iranie, a w szczególności w sprawie Sakineh Mohamadi Asztiani i Zahry Bahrami (B7-0497/2010);

- Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Nicole Kiil-Nielsen, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda i Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie praw człowieka w Iranie, a w szczególności w sprawie Sakineh Mohamadi Asztiani i Zahry Bahrami (B7-0498/2010);

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba i Adam Bielan w imieniu grupy ECR w sprawie praw człowieka w Iranie, a w szczególności w sprawie Sakineh Mohamadi Asztiani i Zahry Bahrami (B7-0499/2010);

- Rachida Dati, Ria Oomen-Ruijten, Roberta Angelilli, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Michèle Striffler i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE w sprawie sytuacji praw człowieka w Iranie, a w szczególności w sprawie Sakineh Mohamadi Asztiani i Zahry Bahrami (B7-0501/2010).

Głosowanie: pkt 6.3. protokołu z dnia 8.9.2010.


11. Sytuacja ludności romskiej w Europie (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Sytuacja ludności romskiej w Europie

Olivier Chastel (urzędujący przewodniczący Rady), Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji) i László Andor (członek Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Lívia Járóka w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Renate Weber w imieniu grupy ALDE, Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Mario Borghezio w imieniu grupy EFD, Bruno Gollnisch, niezrzeszony, Manfred Weber (który odpowiedział również na pytanie, które w procedurze „niebieskiej karty” zadał Rui Tavares), Ioan Enciu, Sophia in 't Veld, Franziska Keller, Derk Jan Eppink, Marie-Christine Vergiat, Gerard Batten, Corneliu Vadim Tudor, Simon Busuttil, Sylvie Guillaume, Sarah Ludford, Catherine Grèze, Dimitar Stoyanov, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Marielle De Sarnez, Andrey Kovatchev, Kinga Göncz, Luigi de Magistris, Mario Mauro i Rita Borsellino.

PRZEWODNICTWO: László TŐKÉS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Jean-Pierre Audy i Monika Flašíková Beňová.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Juan Fernando López Aguilar, Jan Mulder, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Roberta Angelilli, Vasilica Viorica Dăncilă i Rui Tavares.

Głos zabrali: Viviane Reding, Anna Záborská w sprawie przebiegu procedury pytań z sali, Hannes Swoboda w sprawie szczegółów podanych przez Viviane Reding w drugim wystąpieniu, László Andor i Olivier Chastel.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Manfred Weber, Simon Busuttil, Jean-Pierre Audy, Michèle Striffler, Lívia Járóka i Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR w sprawie sytuacji Romów w Europie oraz naruszenia prawa do swobodnego przemieszczania się (B7-0492/2010);

- Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon i Rita Borsellino w imieniu grupy S&D w sprawie sytuacji Romów i swobody przemieszczania się w Unii Europejskiej (B7-0493/2010);

- Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Jacky Hénin i Kyriacos Triantaphyllides w sprawie sytuacji Romów w Europie (B7-0500/2010);

- Niki Tzavela, Jaroslav Paška, Paul Nuttall, Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos, Mario Borghezio, Oreste Rossi i Mara Bizzotto w imieniu grupy EFD w sprawie sytuacji Romów w Europie (B7-0502/2010);

- Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris, Alexander Alvaro i Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE w sprawie wydalenia Romów z Francji (B7-0503/2010);

- Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Reinhard Bütikofer, Marije Cornelissen, Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Keith Taylor, Bart Staes, Catherine Grèze i Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie sytuacji Romów w Europie (B7-0504/2010).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.2 protokołu z dnia 9.9.2010.


12. Sytuacja humanitarna po powodziach w Pakistanie (debata)

Oświadczenie Komisji: Sytuacja humanitarna po powodziach w Pakistanie

Kristalina Georgieva (członkini Komisji) złożyła oświadczenie.

PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Filip Kaczmarek w imieniu grupy PPE, Véronique De Keyser w imieniu grupy S&D, Charles Goerens w imieniu grupy ALDE, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Sajjad Karim w imieniu grupy ECR, Michèle Striffler, Thijs Berman, Louis Michel, Peter van Dalen, Eija-Riitta Korhola i Enrique Guerrero Salom.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann i Janusz Władysław Zemke.

Głos zabrał Kristalina Georgieva.

Debata została zamknięta.


13. Wytyczne dla polityki zatrudnienia państw członkowskich (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dla polityki zatrudnienia państw członkowskich: Zintegrowane wytyczne dotyczące strategii Europa 2020 – część druga [COM(2010)0193 - C7-0111/2010- 2010/0115(NLE)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Csaba Őry (A7-0235/2010)

Csaba Őry przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał László Andor (członek Komisji).

Głos zabrali: Eva-Britt Svensson (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Pascale Gruny w imieniu grupy PPE, Jutta Steinruck w imieniu grupy S&D, Siiri Oviir w imieniu grupy ALDE, Emilie Turunen w imieniu grupy Verts/ALE, Milan Cabrnoch w imieniu grupy ECR, Thomas Händel w imieniu grupy GUE/NGL, Mara Bizzotto w imieniu grupy EFD, Franz Obermayr niezrzeszony, Veronica Lope Fontagné, Alejandro Cercas, Marije Cornelissen, Jacek Olgierd Kurski, Ilda Figueiredo, Derek Roland Clark, Edit Bauer, Pervenche Berès, Timo Soini, Ria Oomen-Ruijten, Olle Ludvigsson, Raffaele Baldassarre, Evelyn Regner i Thomas Mann.

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

Głos zabrały: Danuta Maria Hübner i Elisabeth Morin-Chartier.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Horst Schnellhardt, Sylvana Rapti, Danuta Jazłowiecka, Derek Vaughan i Jan Kozłowski.

Głos zabrali: Olivier Chastel (urzędujący przewodniczący Rady), László Andor i Csaba Őry.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.2 protokołu z dnia 8.9.2010.

Głos zabrał Paul Rübig, który powrócił do wystąpienia Dereka Rolanda Clarka.


14. Przedstawienie przez Radę projektu budżetu ogólnego – rok budżetowy 2011

Melchior Wathelet (urzędujący przewodniczący Rady) przedstawił projekt budżetu ogólnego.

Głos zabrali: Janusz Lewandowski (członek Komisji), Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (sprawozdawczyni), Helga Trüpel (sprawozdawczyni), Jutta Haug (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej BUDG) i Melchior Wathelet.

Punkt został zamknięty.


15. Tura pytań (pytania do Komisji)

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Komisji (B7-0454/2010).

Głos zabrał Gay Mitchell w sprawie przebiegu tury pytań.

Pytanie 16 (Justas Vincas Paleckis): Przepisy dotyczące zarządzania odpadami radioaktywnymi i ich składowania.

Karel De Gucht (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Justas Vincas Paleckis i Silvia-Adriana Ţicău.

Pytanie 17 (Liam Aylward): Małe i średnie przedsiębiorstwa europejskie, handel międzynarodowy a praca dzieci.

Karel De Gucht udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Liam Aylward i Paul Rübig.

Pytanie 18 (Mairead McGuinness): możliwe skutki wzmocnienia koordynacji polityki gospodarczej.

Karel De Gucht udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowały Mairead McGuinness i Marian Harkin.

Pytanie 19 (Vilija Blinkevičiūtė): Realizacja reform systemów emerytalnych w ramach strategii Europa 2020.

László Andor (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowała Vilija Blinkevičiūtė.

Pytanie 20 (Georgios Papanikolaou): Konsekwencje nowych stosunków pracy dla młodych ludzi.

László Andor udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Georgios Papanikolaou i Brian Crowley.

Pytanie 23 (Gay Mitchell): Szczyt poświęcony milenijnym celom rozwoju.

Andris Piebalgs (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Gay Mitchell.

Pytanie 22 (Pat the Cope Gallagher): Zbliżający się szczyt UE-Afryka.

Andris Piebalgs udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Pat the Cope Gallagher.

Pytanie 26 (Silvia-Adriana Ţicău): Środki zwalczania suszy i pustynnienia.

Connie Hedegaard (członkini Komisji) udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowała Silvia-Adriana Ţicău.

Pytanie 27 (Karl-Heinz Florenz): Przygotowania do konferencji stron ramowej konwencji w sprawie zmian klimatu COP 16.

Pytanie 28 (Andres Perello Rodriguez): Wkład UE na rzecz powodzenia szczytu w Cancún.

Connie Hedegaard odpowiedziała na pytania oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Karl-Heinz Florenz i Andres Perello Rodriguez.

Odpowiedzi na pytania pozostawione bez odpowiedzi z braku czasu zostaną udzielone na piśmie (patrz załącznik pełnego sprawozdania z obrad).

Tura pytań do Komisji została zamknięta.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 20.30 i wznowione o 21.00.)

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

16. Wolność wypowiedzi i wolność prasy w Unii Europejskiej (debata)

Oświadczenie Komisji: Wolność wypowiedzi i wolność prasy w Unii Europejskiej

Neelie Kroes (wiceprzewodniczący Komisji) złożyła oświadczenie.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Monika Flašíková Beňová w imieniu grupy S&D, Sonia Alfano w imieniu grupy ALDE, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Zbigniew Ziobro w imieniu grupy ECR, Takis Hadjigeorgiou w imieniu grupy GUE/NGL, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, Daniël van der Stoep niezrzeszony, Simon Busuttil, Kinga Göncz, Sophia in 't Veld, Marek Józef Gróbarczyk, Rui Tavares, John Bufton, Hans-Peter Martin, Marco Scurria, Victor Boştinaru, Renate Weber, Jacek Olgierd Kurski, Vladimír Remek, Mario Borghezio, Nicole Sinclaire, Monica Luisa Macovei, Ivailo Kalfin, Luigi de Magistris, Marek Henryk Migalski, Ivo Belet, David-Maria Sassoli, Cecilia Wikström, Georgios Papanikolaou, Andres Perello Rodriguez, Lena Kolarska-Bobińska, Csaba Sándor Tabajdi, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Ildikó Gáll-Pelcz i Mariya Nedelcheva.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Iosif Matula, Ioan Enciu, Chris Davies, Anna Záborská, Margrete Auken, Salvatore Iacolino, Seán Kelly, Izaskun Bilbao Barandica, Hella Ranner i Oreste Rossi.

Głos zabrał Neelie Kroes.

Debata została zamknięta.


17. Dyskryminacja osób tej samej płci pozostających związku małżeńskim lub w cywilnym związku partnerskim (debata)

Pytanie ustne (O-0081/2010) zadali Cornelis de Jong i Eva-Britt Svensson w imieniu grupy GUE/NGL, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda i Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, Michael Cashman, Britta Thomsen, Sophia in 't Veld i Sirpa Pietikäinen, do Komisji: Dyskryminacja osób tej samej płci pozostających związku małżeńskim lub w cywilnym związku partnerskim (B7-0451/2010)

Pytanie ustne (O-0117/2010) zadali Claude Moraes, Michael Cashman i Monika Flašíková Beňová w imieniu grupy S&D, do Komisji: Wzajemne uznawanie związków małżeńskich i cywilnych umów partnerskich zawieranych przez osoby tej samej płci (B7-0459/2010)

Pytanie ustne (O-0118/2010) zadali Sophia in 't Veld, Renate Weber, Niccolò Rinaldi, Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro i Gianni Vattimo w imieniu grupy ALDE, do Komisji: Dyskryminacja związków między osobami tej samej płci, swoboda przemieszczania się, prawa lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transseksualnych, plan działania UE (B7-0460/2010)

Cornelis de Jong, Marije Cornelissen, Michael Cashman i Sophia in 't Veld zadali pytania ustne.

Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji) odpowiedziała na pytania ustne.

Głos zabrali: Salvatore Iacolino w imieniu grupy PPE, Monika Flašíková Beňová w imieniu grupy S&D, Sarah Ludford w imieniu grupy ALDE, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, Konrad Szymański w imieniu grupy ECR, Eva-Britt Svensson w imieniu grupy GUE/NGL, Oreste Rossi w imieniu grupy EFD, który odpowiedział także na pytanie zadane przez Raüla Romevę i Ruedę w procedurze „niebieskiej kartki”, Crescenzio Rivellini, Emine Bozkurt, Raül Romeva i Rueda, który odpowiedział również na pytanie zadane przez Crescenzia Rivelliniego w procedurze „niebieskiej kartki”, et Joanna Senyszyn.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Anna Záborská, która odpowiedziała także na pytanie zadane przez Sarę Ludford w procedurze „niebieskiej kartki”, Nicole Sinclaire, Sophia in 't Veld, która zadała pytanie w procedurze „niebieskiej kartki” Crescenzio Rivelliniemu, orazCrescenzio Rivellini, który odpowiedział na to pytanie.

Głos zabrała Viviane Reding.

Debata została zamknięta.


18. Długookresowa opieka nad osobami w podeszłym wieku (debata)

Pytanie ustne (O-0102/2010) zadane przez Elizabeth Lynne i Pervenche Berès, w imieniu komisji EMPL, do Komisji: Opieka długoterminowa nad osobami starszymi (B7-0457/2010)

Elizabeth Lynne zadał pytanie ustne.

László Andor (członek Komisji) odpowiedział na pytanie ustne

Głos zabrali: Csaba Sógor w imieniu grupy PPE, Kinga Göncz w imieniu grupy S&D, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Dimitar Stoyanov niezrzeszony, Thomas Mann, Sylvana Rapti i Silvia-Adriana Ţicău.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Miroslav Mikolášik, Anna Záborská i Seán Kelly.

Głos zabrali: László Andor i Elizabeth Lynne.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Pervenche Berès i Elizabeth Lynne, w imieniu komisji EMPL, w sprawie opieki długoterminowej nad osobami starszymi (B7-0491/2010)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.3 protokołu z dnia 9.9.2010.


19. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w kolejnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 446.327/OJME).


20. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 0.25.

Klaus Welle

Gianni Pittella

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności