Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2010 - Στρασβούργο

5. Τρέχουσες διαπραγματεύσεις σχετικά με την Εμπορική Συμφωνία για την Καταπολέμηση της Παραποίησης(ACTA) (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Τρέχουσες διαπραγματεύσεις σχετικά με την Εμπορική Συμφωνία για την Καταπολέμηση της Παραποίησης(ACTA)

Ο Karel De Gucht (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kader Arif, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Niccolò Rinaldi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jan Philipp Albrecht, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, και Angelika Werthmann, μη εγγεγραμμένη.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elisabeth Köstinger, Monika Flašíková Beňová, Carl Schlyter, Françoise Castex, Andrew Henry William Brons, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Eva Lichtenberger, Martin Ehrenhauser και Christian Engström.

Παρεμβαίνει ο Karel De Gucht.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.05 μ.μ.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου