Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2846(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0494/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 08/09/2010 - 6.3
CRE 08/09/2010 - 6.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0310

Протокол
Сряда, 8 септември 2010 г. - Страсбург

6.3. Правата на човека в Иран, по-специално случаите Sakineh Mohammadi-Ashtiani и Zahra Bahrami (гласуване)
CRE

Разискването се състоя на 6 септември 2010 (точка 18 от протокола от 6.9.2010).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 7 септември 2010 (точка 10 от протокола от 7.9.2010).

Предложения за резолюция B7-0494/2010, B7-0495/2010, B7-0496/2010, B7-0497/2010, B7-0498/2010, B7-0499/2010 и B7-0501/2010

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0494/2010

(за замяна на B7-0494/2010, B7-0495/2010, B7-0496/2010, B7-0497/2010, B7-0498/2010, B7-0499/2010 и B7-0501/2010):

внесени от следните членове на ЕП:

Roberta Angelilli, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Mario Mauro, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Kurt Lechner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska и Sławomir Witold Nitras, от името на групата PPE,

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani и Marc Tarabella, от името на групата S&D,

Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano и Annemie Neyts-Uyttebroeck, от името на групата ALDE,

Isabelle Durant, Nicole Kiil-Nielsen, Emilie Turunen и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE,

Charles Tannock и Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR,

Marie-Christine Vergiat и Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL

Fiorello Provera и Bastiaan Belder, от името на групата EFD

приема се (P7_TA(2010)0310)

Изказвания

Преди гласуването, Mario Mauro, който поиска окончателното гласуване да бъде поименно.

Парламентът одобрява искането.

Richard Howitt, който поиска процедурата за поименно гласуване да се приложи също така към параграф 7 и позоваване 5 от текста.

В резултат на изразените възражения, това второ искане не беше прието.

Правна информация - Политика за поверителност