Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2846(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0494/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/09/2010 - 6.3
CRE 08/09/2010 - 6.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0310

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2010 - Στρασβούργο

6.3. Ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν και συγκεκριμένα οι περιπτώσεις των Sakineh Mohammadi-Ashtiani και Zahra Bahrami (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Η συζήτηση έγινε στις 6 Σεπτεμβρίου 2010 (σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.9.2010).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 7 Σεπτεμβρίου 2010 (σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.9.2010).

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0494/2010, B7-0495/2010, B7-0496/2010, B7-0497/2010, B7-0498/2010, B7-0499/2010 και B7-0501/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0494/2010

(αντικαθιστά τιςB7-0494/2010, B7-0495/2010, B7-0496/2010, B7-0497/2010, B7-0498/2010, B7-0499/2010 και B7-0501/2010):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Roberta Angelilli, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Mario Mauro, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Kurt Lechner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska και Sławomir Witold Nitras, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani και Marc Tarabella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano και Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Isabelle Durant, Nicole Kiil-Nielsen, Emilie Turunen και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Charles Tannock και Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

Marie-Christine Vergiat και Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Fiorello Provera και Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0310)

Παρεμβάσεις:

Πριν την ψηφοφορία, ο Mario Mauro, ζητεί η τελική ψηφοφορία να διεξαχθεί με ονομαστική κλήση.

Το Σώμα εγκρίνει τo αίτημα αυτό.

Ο Richard Howitt, ζητεί η διαδικασία της ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση να εφαρμοσθεί επίσης στην παράγραφο 7 και στην αιτιολογική αναφορά 5 του κειμένου.

Ως αποτέλεσμα των αντιρρήσεων που εκφράστηκαν, το δεύτερο αυτό αίτημα δεν κρατείται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου