Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 8 september 2010 - Straatsburg

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

6. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


6.1. Bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt [06106/1/2010 - C7-0147/2010- 2008/0211(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Elisabeth Jeggle (A7-0230/2010)

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2010)0308)

Voor de stemming werd het woord gevoerd door:

Sonia Alfano, om te verzoeken om terugverwijzing van de aanbeveling naar de commissie, overeenkomstig artikel 175, lid 2, van het Reglement; Jill Evans, namens de Verts/ALE-Fractie, die het verzoek steunde, Paolo De Castro, voorzitter van de Commissie AGRI, alsmede Elisabeth Jeggle, rapporteur, die bezwaar maakte tegen het verzoek, en Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, die het standpunt van haar fractie toelichtte.

Het Parlement verwierp het verzoek.

Na de stemming werd het woord gevoerd door:

Mário David en Nicole Sinclaire over het e-mailsysteem.


6.2. Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten: Deel II van de geïntegreerde richtsnoeren van Europa 2020 [COM(2010)0193 - C7-0111/2010- 2010/0115(NLE)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Csaba Őry (A7-0235/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2010)0309)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0309)

Het woord werd gevoerd door:

Olle Ludvigsson, na de stemming, om te wijzen op een fout in de Zweedse versie van amendement 48 en Jutta Steinruck, die de Raad verzocht rekening te houden met het standpunt van het Parlement.


6.3. De situatie van de mensenrechten in Iran, in het bijzonder de zaken Sakineh Mohammadi-Ashtiani en Zahra Bahrami (stemming)

Het debat heeft op 6 september 2010 plaatsgevonden (punt 18 van de notulen van 6.9.2010).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 7 september 2010 (punt 10 van de notulen van 7.9.2010).

Ontwerpresoluties B7-0494/2010, B7-0495/2010, B7-0496/2010, B7-0497/2010, B7-0498/2010, B7-0499/2010 en B7-0501/2010

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0494/2010

(ter vervanging van B7-0494/2010, B7-0495/2010, B7-0496/2010, B7-0497/2010, B7-0498/2010, B7-0499/2010 en B7-0501/2010):

ingediend door de volgende leden:

Roberta Angelilli, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Mario Mauro, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Kurt Lechner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska en Sławomir Witold Nitras, namens de PPE-Fractie,

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani en Marc Tarabella, namens de S&D-Fractie,

Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano en Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ALDE-Fractie,

Isabelle Durant, Nicole Kiil-Nielsen, Emilie Turunen en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock en Geoffrey Van Orden, namens de ECR-Fractie,

Marie-Christine Vergiat en Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie

Fiorello Provera en Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie

Aangenomen (P7_TA(2010)0310)

Het woord werd gevoerd door:

Mario Mauro, vóór de stemming, om te verzoeken om hoofdelijke eindstemming.

Het Parlement willigde het verzoek in.

Richard Howitt, die verzocht om over paragraaf 7 en visum 5 van de tekst eveneens een hoofdelijke stemming te houden.

Naar aanleiding van de geuite bezwaren werd dit tweede verzoek niet ingewilligd.

Juridische mededeling - Privacybeleid