Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 8 septembrie 2010 - Strasbourg

A PREZIDAT: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepreşedinte

6. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


6.1. Protecția animalelor utilizate în scopuri științifice ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice [06106/1/2010 - C7-0147/2010- 2008/0211(COD)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportoare: Elisabeth Jeggle (A7-0230/2010)

(Majoritate calificată)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

POZIŢIA CONSILIULUI

Declarat aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2010)0308)

Intervenţii înaintea votării:

Sonia Alfano, pentru a cere retrimiterea la comisie a recomandării, în temeiul articolului 175 alineatul (2) din Regulamenutl de procedură; Jill Evans, în numele Grupului Verts/ALE, în favoarea cererii, Paolo De Castro, preşedintele Comisiei AGRI, precum şi Elisabeth Jeggle, raportoare, împotriva cererii, şi Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, pentru a preciza poziţia grupului său.

Parlamentul a respins cererea.

Intervenţii după votare:

Mário David şi Nicole Sinclaire, referitor la sistemul poştei electronice.


6.2. Orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre * (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre: Partea a II-a a Orientărilor integrate Europa 2020 [COM(2010)0193 - C7-0111/2010- 2010/0115(NLE)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportor: Csaba Őry (A7-0235/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2010)0309)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2010)0309)

Intervenţii

După votare, Olle Ludvigsson, care a semnalat o eroare în versiunea suedeză a amendamentului 48 şi Jutta Steinruck, care a invitat Consiliul să ia în considerare votul exprimat de Parlament.


6.3. Drepturile omului în Iran, în special cazul lui Sakineh Mohammadi-Ashtiani şi al lui Zahra Bahrami (vot)

Dezbaterea a avut loc la 6 septembrie 2010 (punctul 18 al PV din 6.9.2010).

Propunerile de rezoluţie au fost anunţate la 7 septembrie 2010 (punctul 10 al PV din 7.9.2010).

Propuneri de rezoluţii B7-0494/2010, B7-0495/2010, B7-0496/2010, B7-0497/2010, B7-0498/2010, B7-0499/2010 şi B7-0501/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0494/2010

(care înlocuieşte B7-0494/2010, B7-0495/2010, B7-0496/2010, B7-0497/2010, B7-0498/2010, B7-0499/2010 şi B7-0501/2010):

depusă de următorii deputaţi:

Roberta Angelilli, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Mario Mauro, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Kurt Lechner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska şi Sławomir Witold Nitras, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani şi Marc Tarabella, în numele Grupului S&D,

Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano şi Annemie Neyts-Uyttebroeck, în numele Grupului ALDE,

Isabelle Durant, Nicole Kiil-Nielsen, Emilie Turunen şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock şi Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR,

Marie-Christine Vergiat şi Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL

Fiorello Provera şi Bastiaan Belder, în numele Grupului EFD

Adoptat (P7_TA(2010)0310)

Intervenţii

Înaintea votării, Mario Mauro, pentru a solicita ca votul final să fie prin apel nominal.

Parlamentul a aprobat cererea.

Richard Howitt, pentru a solicita ca procedura de vot prin apel nominal să fie aplicată şi pentru punctul 7 şi referirea 5 din text.

În urma obiecţiilor exprimate, nu s-a dat curs celei de-a doua solicitări.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate