Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2775(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0484/2010

Debatter :

PV 08/09/2010 - 13
CRE 08/09/2010 - 13

Omröstningar :

PV 09/09/2010 - 5.4
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0314

Protokoll
Onsdagen den 8 september 2010 - Strasbourg

13. Situationen gällande Jordanfloden och särskilt det nedre Jordanflodsområdet (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Muntlig fråga (O-0092/2010) från Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen och Adrian Severin för S&D-gruppen, Liisa Jaakonsaari, Ivo Vajgl, Michael Cashman, Antigoni Papadopoulou, Vincent Peillon, Maria Eleni Koppa, Patrizia Toia, Jean Lambert, Tokia Saïfi, Maria Da Graça Carvalho, Tanja Fajon, Edite Estrela, Marietje Schaake, Jutta Steinruck, Mariya Nedelcheva, Kriton Arsenis, Santiago Fisas Ayxela, María Muñiz De Urquiza, Hélène Flautre, Rui Tavares, Vincenzo Iovine, Sonia Alfano, Zoran Thaler, Michel Dantin, Vittorio Prodi, Anne Delvaux, Alexandra Thein, Kyriacos Triantaphyllides, Charles Goerens, Nikolaos Chountis, Kader Arif, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Margrete Auken, Ioannis A. Tsoukalas, Roberto Gualtieri, Reinhard Bütikofer, Emilio Menéndez del Valle, Nicole Kiil-Nielsen, Raimon Obiols, Proinsias De Rossa, Antonyia Parvanova, Erminia Mazzoni, Guido Milana, Olga Sehnalová, Stephen Hughes, Kartika Tamara Liotard, Sajjad Karim, Isabelle Durant, José Manuel Fernandes, Patrick Le Hyaric, Izaskun Bilbao Barandica, Gabriele Albertini, Malika Benarab-Attou, Rosario Crocetta, Thijs Berman, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Richard Howitt, Ana Gomes, Ioan Enciu, Hans-Gert Pöttering, Marek Siwiec och Corina Creţu, till kommissionen: Situationen gällande Jordanfloden och särskilt det nedre Jordanflodsområdet (B7-0452/2010)

Paolo De Castro utvecklade den muntliga frågan.

Štefan Füle (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou för PPE-gruppen, Véronique De Keyser för S&D-gruppen, Antonyia Parvanova för ALDE-gruppen, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen, Cristian Dan Preda, Proinsias De Rossa, Alexandra Thein, Nicole Kiil-Nielsen, Mário David, Olga Sehnalová, Malika Benarab-Attou, Monika Flašíková Beňová och Richard Howitt.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu, Ioan Enciu, Andreas Mölzer, Véronique De Keyser och Mariya Nedelcheva.

Talare: Štefan Füle.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen och Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Jordanfloden, särskilt det nedre flodområdet (B7-0484/2010),

- Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen, Adrian Severin, Proinsias De Rossa, Saïd El Khadraoui, Olga Sehnalová, Thijs Berman, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza och Raimon Obiols för S&D-gruppen, om situationen i Jordanfloden, särskilt det nedre flodområdet (B7-0485/2010),

- Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides och Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, om situationen i Jordanfloden, särskilt det nedre flodområdet (B7-0486/2010),

- Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric och Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Jordanfloden, särskilt det nedre flodområdet (B7-0487/2010),

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl och Graham Watson för ALDE-gruppen, om situationen i Jordanfloden (B7-0488/2010).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.4 i protokollet av den 9.9.2010.

(Sammanträdet avbröts kl. 17.55, i avvaktan på frågestunden, och återupptogs kl. 18.00.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy