Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 8 септември 2010 г. - Страсбург

16. Продукти от клонирани животни в хранителната верига (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на Комисията: Продукти от клонирани животни в хранителната верига

John Dalli (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Pilar Ayuso, от името на групата PPE, Luis Manuel Capoulas Santos, от името на групата S&D, George Lyon, от името на групата ALDE, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, Janusz Wojciechowski, от името на групата ECR, Kartika Tamara Liotard, от името на групата GUE/NGL, John Stuart Agnew, от името на групата EFD, Diane Dodds, независим член на ЕП, Horst Schnellhardt, Linda McAvan, Martin Häusling, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Renate Sommer, Csaba Sándor Tabajdi, Françoise Grossetête, Daciana Octavia Sârbu, Anne Delvaux и Kriton Arsenis.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Seán Kelly, Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Peter Jahr, João Ferreira и Anna Záborská.

Изказа се John Dalli.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност