Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 8. september 2010 - Strasbourg

18. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Udkast til Kommissionens forordning om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af husholdningsvaskemaskiner (D004369/04 - 2010/2779(RPS) - frist: 7.10.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: ITRE

- Udkast til Kommissionens forordning om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af husholdningsopvaskemaskiner (D004541/03 - 2010/2780(RPS) - frist: 7.10.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: ITRE

- Kommissionens forordning (EU) om ændring af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1896/2006 om indførelse af en europæisk betalingspåkravsprocedure (D005743/02 - 2010/2816(RPS) - frist: 9.10.2010)
henvist til: kor.udv.: JURI

- Kommissionens forordning (EU) nr. …/.. om regler for mærkning af kapaciteten af bærbare genopladelige batterier og bilbatterier og –akkumulatorer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF (D006629/02 - 2010/2822(RPS) - frist: 17.10.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Udkast til Kommissionens direktiv .../.../EU af … om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF, for så vidt angår listen over forsvarsrelaterede produkter (D006819/03 - 2010/2798(RPS) - frist: 7.10.2010)
henvist til: kor.udv.: IMCO
rådg.udv.: AFET

- Udkast til Kommissionens afgørelse om en teknisk specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet energi i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog (D007189/02 - 2010/2818(RPS) - frist: 13.10.2010)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Udkast til Kommissionens afgørelse om en teknisk specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Infrastruktur i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog (D007190/02 - 2010/2819(RPS) - frist: 13.10.2010)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens forordning (EU) om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF for så vidt angår interoperabilitet for geodatasæt og -tjenester (D007474/03 - 2010/2796(RPS) - frist: 7.10.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning (EU) om ændring af forordning (EF) nr. 976/2009, for så vidt angår downloadtjenester og transformationstjenester (D007475/02 - 2010/2799(RPS) - frist: 7.10.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Udkast til Kommissionens forordning af om henholdsvis godkendelse og afvisning af visse sundhedsanprisninger af fødevarer, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed (D008208/05 - 2010/2791(RPS) - frist: 8.10.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: IMCO

- Udkast til Kommissionens forordning af om afvisning af andre sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed (D008209/03 - 2010/2792(RPS) - frist: 8.10.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: IMCO

- Udkast til Kommissionens afgørelse om de moduler til procedurer for vurdering af overensstemmelse og anvendelsesegnethed og for EF-verifikation, der skal benyttes i tekniske specifikationer for interoperabilitet, som er vedtaget i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF (D008359/02 - 2010/2823(RPS) - frist: 20.10.2010)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens afgørelse af [ …] om fastlæggelse af kriterier for LNG-tankskibes anvendelse af teknologiske metoder som alternativ til anvendelse af skibsbrændstoffer med lavt svovlindhold, der opfylder kravene i artikel 4b i Rådets direktiv 1999/32/EF af 26. april 1999 (D008449/03 - 2010/2805(RPS) - frist: 7.10.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Udkast til Kommissionens forordning af om ændring af bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår listen over hurtige test (D008468/05 - 2010/2793(RPS) - frist: .8.10.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: AGRI

- Udkast til Kommissionens afgørelse om ændring af beslutning 2006/920/EF og 2008/231/EF om tekniske specifikationer for interoperabilitet gældende for delsystemet "drift og trafikstyring" i de transeuropæiske jernbanesystemer for konventionelle tog hhv. højhastighedstog (D008758/02 - 2010/2794(RPS) - frist: 7.10.2010)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens afgørelse om ændring af afsnit 3 i bilag 1 til forordning (EF) nr. 715/2009 om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet (D008895/03 - 2010/2795(RPS) - frist: 8.10.2010)
henvist til: kor.udv.: ITRE

- Udkast til Kommissionens afgørelse af om EU-tilskud til gennemførelse i medlemsstaterne af et samordnet program for overvågning af forekomsten af Listeria monocytogenes i visse spiseklare fødevarer (D008914/04 - 2010/2828(RPS) - frist: 24.10.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: AGRI

- Kommissionens forordning (EU) nr. …/.. af … om typegodkendelseskrav for slæbeanordninger til motorkøretøjer og om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (D009078/02 - 2010/2813(RPS) - frist: 9.10.2010)
henvist til: kor.udv.: IMCO

- Udkast til Kommissionens forordning (EU) nr. …/.. af … om krav til typegodkendelse af monteringsflade for og anbringelse af bagnummerplader på motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (D009096/02 - 2010/2814(RPS) - frist: 9.10.2010)
henvist til: kor.udv.: IMCO

- Udkast til Kommissionens forordning (EU) nr. …/.. af … om typegodkendelseskrav for hjulafskærmninger til visse motorkøretøjer og om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (D009097/02 - 2010/2815(RPS) - frist: 9.10.2010)
henvist til: kor.udv.: IMCO

- Udkast til Kommissionens forordning (EU) nr. …/.. af … om krav til typegodkendelse af forrudevisker- og forrudevaskersystemer for visse motorkøretøjer og om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (D009098/02 - 2010/2812(RPS) - frist: 9.10.2010)
henvist til: kor.udv.: IMCO

- Kommissionens forordning (EU) nr. …/.. af ... om det tidsmæssige og administrative forløb af auktioner over kvoter for drivhusgasemissioner og andre aspekter i forbindelse med sådanne auktioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet (D009287/03 - 2010/2827(RPS) - frist: 23.10.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning (EU) Nr. …/2010 af [ …] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2042/2003 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver (D009454/03 - 2010/2800(RPS) - frist: 7.10.2010)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Udkast til Kommissionens forordning af […] om ændring af bilag IV til forordning (EF) nr. 767/2009 om tilladte tolerancer i forbindelse med mærkning af sammensætningen af fodermidler eller foderblandinger, jf. artikel 11, stk. 5 (D009566/02 - 2010/2801(RPS) - frist: 8.10.2010)
henvist til: kor.udv.: AGRI
rådg.udv.: ENVI

- Udkast til Kommissionens afgørelse af […] om ændring af bilag II til beslutning 2009/861/EF om overgangsforanstaltninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår forarbejdning af rå mælk, der ikke opfylder EF-kravene, på visse mælkeforarbejdningsvirksomheder i Bulgarien (D009602/03 - 2010/2790(RPS) - frist: 8.10.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Udkast til Kommissionens direktiv ../…/EU af […] om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at udvide optagelsen af kuldioxid som et aktivt stof i bilag I hertil til at omfatte produkttype 18 (D009660/02 - 2010/2809(RPS) - frist: 8.10.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Udkast til Kommissionens direktiv ../…/EU af […] om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage metofluthrin som et aktivt stof i bilag I hertil (D009661/02 - 2010/2807(RPS) - frist: 08/10/2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Udkast til Kommissionens direktiv ../…/EU af […] om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage spinosad som et aktivt stof i bilag I hertil (D009662/02 - 2010/2808(RPS) - frist: 8.10.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Udkast til Kommissionens afgørelse af […] om, at bestemte stoffer ikke optages i bilag I, IA eller IB til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (D009665/02 - 2010/2810(RPS) - frist: 8.10.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Udkast til Kommissionens forordning (EU) om ændring af forordning (EU) nr. …/2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF for så vidt angår interoperabilitet for geodatasæt og -tjenester (D009923/02 - 2010/2832(RPS) - frist: 18.11.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Udkast til Kommissionens forordning om en fælles sikkerhedsmetode til vurdering af overholdelsen af kravene til opnåelse af jernbanesikkerhedsgodkendelser (D009940/02 - 2010/2825(RPS) - frist: 23.10.2010)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Udkast til Kommissionens forordning om en fælles sikkerhedsmetode til vurdering af overholdelsen af kravene til opnåelse af jernbanesikkerhedscertifikater (D009941/03 - 2010/2826(RPS) - frist: 23.10.2010)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens forordning (EU) nr. …/… af [ …] om gennemførelsesbestemmelser om dispensation fra de specifikke CO2-emissionsmål i medfør af artikel 11 i forordning (EF) nr. 443/2009 (D009978/02 - 2010/2811(RPS) - frist: 9.10.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: ITRE

- Udkast til Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af acequinocyl, bentazon, carbendazim, cyfluthrin, fenamidon, fenazaquin, flonicamid, flutriafol, imidacloprid, ioxynil, metconazol, prothioconazol, tebufenozid og thiophanat-methyl i eller på visse produkter (D010048/02 - 2010/2829(RPS) - frist: 24.9.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Udkast til Kommissionens direktiv af [...] om ændring af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/2/EF om andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer (D010069/02 - 2010/2831(RPS) - frist: 10.10.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Udkast til Kommissionens direktiv af om ændring af direktiv 2008/84/EF om specifikke renhedskriterier for andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer (D010070/02 - 2010/2817(RPS) - frist: 10.10.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens direktiv om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF om begrænsning af emissioner af flygtige organiske forbindelser (D010205/01 - 2010/2820(RPS) - frist: 14.10.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Udkast til Kommissionens forordning (EU) nr. …/.. af […] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) for så vidt angår listen for 2012 over sekundære målvariabler om boligforhold (D010295/02 - 2010/2824(RPS) - frist: 23.10.2010)
henvist til: kor.udv.: EMPL

- Udkast til Kommissionens forordning af […] om afvisning af en anden sundhedsanprisning af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed (D010400/02 - 2010/2837(RPS) - frist: 26.11.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: IMCO

- Udkast til Kommissionens forordning af […] om afvisning af visse sundhedsanprisninger af fødevarer, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed (D010401/02 - 2010/2838(RPS) - frist: 26.11.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: IMCO

- Udkast Kommissionens forordning (EU) om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af Kommissionens forordning (EF) nr. 440/2008 af 30. maj 2008 om fastlæggelse af forsøgsmetoder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (D010407/01 - 2010/2830(RPS) - frist: 23.10.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: ITRE, IMCO

- Udkast til Kommissionens afgørelse af [...] om ændring af beslutning 2003/322/EF for så vidt angår visse arter af ådselædende fugle i Italien og Grækenland, som kan fodres med visse animalske biprodukter (D010426/02 - 2010/2840(RPS) - frist: 30.11.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: AGRI

- Kommissionens direktiv af [dato] om tilpasning til den tekniske udvikling af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie (D010651/01 - 2010/2833(RPS) - frist: 21.11.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Udkast til Kommissionens forordning (EU) nr. …/.. af […] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1055/2008 of om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 for så vidt angår kvalitetskriterier og kvalitetsrapporter vedrørende betalingsbalancestatistik (D010740/01 - 2010/2853(RPS) - frist: 3.12.2010)
henvist til: kor.udv.: INTA
rådg.udv.: ECON

- Udkast til Kommissionens afgørelse om indførelse af en harmoniseret model for rapporter i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 336/2006 om gennemførelse af den internationale kode for sikker skibsdrift i Fællesskabet og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 3051/95 (D010744/02 - 2010/2845(RPS) - frist: 1.12.2010)
henvist til: kor.udv.: TRAN

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik