Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 8 września 2010 r. - Strasburg

18. Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych związane z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą:

- Projekt dotyczący rozporządzenia Komisji w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pralek dla gospodarstw domowych (D004369/04 - 2010/2779(RPS) - termin: 07/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE

- Projekt dotyczący rozporządzenia Komisji w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych (D004541/03 - 2010/2780(RPS) - termin: 07/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE

- Rozporządzenie Komisji (UE) zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (D005743/02 - 2010/2816(RPS) - termin: 09/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: JURI

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr…/… ustalające, na mocy dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, przepisy dotyczące znakowania baterii i akumulatorów przenośnych wtórnych (ładowalnych) oraz samochodowych informacjami o ich pojemności (D006629/02 - 2010/2822(RPS) - termin: 17/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Projekt dotyczący dyrektywy Komisji ../…/UE z dnia ... zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE w odniesieniu do wykazu produktów związanych z obronnością (D006819/03 - 2010/2798(RPS) - termin: 07/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: IMCO
opinia: AFET

- Projekt dotyczący decyzji Komisji w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Energia” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (D007189/02 - 2010/2818(RPS) - termin: 13/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

- Projekt dotyczący decyzji Komisji w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (D007190/02 - 2010/2819(RPS) - termin: 13/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji (UE) w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych (D007474/03 - 2010/2796(RPS) - termin: 07/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji (UE) zmieniające rozporządzenie (WE) nr 976/2009 w zakresie usług pobierania i usług przekształcania (D007475/02 - 2010/2799(RPS) - termin: 07/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie udzielenia i odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (D008208/05 - 2010/2791(RPS) - termin: 08/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: IMCO

- Projekt dotyczący rozporządzenia Komisji w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż dotyczące zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (D008209/03 - 2010/2792(RPS) - termin: 08/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: IMCO

- Projekt dotyczący decyzji Komisji w sprawie modułów procedur oceny zgodności, przydatności do stosowania i weryfikacji WE stosowanych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności przyjętych na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE (D008359/02 - 2010/2823(RPS) - termin: 20/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

- Decyzja Komisji z dnia […] r. w sprawie ustanowienia kryteriów stosowania przez gazowce LNG metod technicznych jako alternatywy dla stosowania paliw żeglugowych o niskiej zawartości siarki spełniających wymogi art. 4b dyrektywy Rady 1999/32/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. (D008449/03 - 2010/2805(RPS) - termin: 07/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Projekt dotyczący rozporządzenia Komisji zmieniającego załącznik X do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazów szybkich testów (D008468/05 - 2010/2793(RPS) - termin: 08/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI

- Projekt dotyczący decyzji Komisji zmieniającej decyzje 2006/920/WE i 2008/231/WE dotyczące technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Ruch kolejowy” transeuropejskich systemów kolei konwencjonalnych i kolei dużych prędkości (D008758/02 - 2010/2794(RPS) - termin: 07/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

- Decyzja Komisji zmieniająca rozdział 3 załącznika 1 do rozporządzenia (WE) nr 715/2009 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego (D008895/03 - 2010/2795(RPS) - termin: 08/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ITRE

- Projekt dotyczący decyzji Komisji dotyczącej wkładu finansowego Unii na rzecz skoordynowanego programu monitorowania występowania Listeria monocytogenes w niektórych rodzajach żywności gotowej do spożycia przeprowadzanego w państwach członkowskich (D008914/04 - 2010/2828(RPS) - termin: 24/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI

- Rozporządzenie (UE) w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu zaczepów holowniczych pojazdów silnikowych oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (D009078/02 - 2010/2813(RPS) - termin: 09/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: IMCO

- Projekt dotyczący rozporządzenia Komisji (UE) nr .../.. z dnia […] r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu odnoszących się do miejsca do montowania i mocowania tylnych tablic rejestracyjnych na pojazdach silnikowych i ich przyczepach oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (D009096/02 - 2010/2814(RPS) - termin: 09/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: IMCO

- Projekt dotyczący rozporządzenia Komisji (UE) nr .../.. z dnia […] r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu osłon kół pojazdów silnikowych oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (D009097/02 - 2010/2815(RPS) - termin: 09/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: IMCO

- Projekt dotyczący rozporządzenia Komisji (UE) nr …/.. z dnia […] r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu wycieraczek i spryskiwaczy szyby przedniej niektórych pojazdów silnikowych oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (D009098/02 - 2010/2812(RPS) - termin: 09/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/.. . w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (D009287/03 - 2010/2827(RPS) - termin: 23/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/2010 z dnia […] r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2042/2003 w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (D009454/03 - 2010/2800(RPS) - termin: 07/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

- Projekt dotyczący rozporządzenia Komisji zmieniającego załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 767/2009 dotyczący dopuszczalnych tolerancji w odniesieniu do etykietowania składu materiałów paszowych lub mieszanek paszowych, o których mowa w art. 11 ust. 5 (D009566/02 - 2010/2801(RPS) - termin: 08/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: AGRI
opinia: ENVI

- Projekt dotyczący decyzji Komisji zmieniającej załącznik II do decyzji 2009/861/WE w sprawie środków przejściowych na mocy rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przetwarzania mleka surowego niespełniającego wymagań UE w niektórych zakładach mleczarskich w Bułgarii (D009602/03 - 2010/2790(RPS) - termin: 08/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Projekt dotyczący dyrektywy Komisji ../…/UE z dnia […] r. zmieniającej dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu rozszerzenia włączenia ditlenku węgla jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy na produkty typu 18 (D009660/02 - 2010/2809(RPS) - termin: 08/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Projekt dotyczący dyrektywy Komisji ../…/UE z dnia […] r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia metoflutryny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (D009661/02 - 2010/2807(RPS) - termin: 08/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Projekt dotyczący dyrektywy Komisji ../…/UE z dnia […] r. zmieniającej dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia spinosadu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (D009662/02 - 2010/2808(RPS) - termin: 08/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Projekt dotyczący decyzji Komisji z dnia […] r. dotyczącej niewłączania niektórych substancji do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (D009665/02 - 2010/2810(RPS) - termin: 08/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Projekt dotyczący rozporządzenia Komisji (UE) zmieniające rozporządzenie (UE) nr …/2010 w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych (D009923/02 - 2010/2832(RPS) - termin: 18/11/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Projekt dotyczący rozporządzenia Komisji w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami w zakresie uzyskania kolejowych autoryzacji bezpieczeństwa (D009940/02 - 2010/2825(RPS) - termin: 23/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

- Projekt dotyczący rozporządzenia Komisji w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami w zakresie uzyskania kolejowych certyfikatów bezpieczeństwa (D009941/03 - 2010/2826(RPS) - termin: 23/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/.. z dnia […] r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące występowania o odstępstwo od docelowych indywidualnych poziomów emisji CO2 na mocy art. 11 rozporządzenia (WE) nr 443/2009 (D009978/02 - 2010/2811(RPS) - termin: 09/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE

- Projekt dotyczący rozporządzenia Komisji zmieniającego załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acekwinocylu, bentazonu, cyflutryny, fenamidonu, fenazachiny, flonikamidu, flutriafolu, imidakloprydu, joksynilu, karbendazymu, metkonazolu, protiokonazolu, tebufenozydu i tiofanatu metylowego w określonych produktach lub na ich powierzchni (D010048/02 - 2010/2829(RPS) - termin: 24/09/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Wniosek w sprawie dyrektywy Komisji z dnia r. zmieniającej załączniki do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 95/2/WE w sprawie dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące (D010069/02 - 2010/2831(RPS) - termin: 10/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Projekt dyrektywy Komisji z dnia […] r. zmieniającej dyrektywę 2008/84/WE ustanawiającą szczególne kryteria czystości dla dodatków do środków spożywczych innych niż barwniki i substancje słodzące (D010070/02 - 2010/2817(RPS) - termin: 10/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa Komisji w sprawie dostosowania do postępu technicznego załącznika III do dyrektywy 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych (D010205/01 - 2010/2820(RPS) - termin: 14/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Projekt dotyczący rozporządzenia Komisji (UE) nr …/.. z dnia […] r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu dodatkowych zmiennych obowiązkowych na 2012 r. odnoszących się do warunków mieszkaniowych (D010295/02 - 2010/2824(RPS) - termin: 23/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: EMPL

- Projekt dotyczący rozporządzenia Komisji z dnia […] w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż dotyczące zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (D010400/02 - 2010/2837(RPS) - termin: 26/11/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: IMCO

- Projekt dotyczący rozporządzenia Komisji z dnia […] r. w sprawie odmowy udzielenia zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (D010401/02 - 2010/2838(RPS) - termin: 26/11/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: IMCO

- Projekt dotyczący rozporządzenia Komisji (UE) zmieniającego, w celu dostosowania do postępu technicznego, rozporządzenie (WE) nr 440/2008 ustalające metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (D010407/01 - 2010/2830(RPS) - termin: 23/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE, IMCO

- Projekt dotyczący decyzji Komisji z dnia […] r. zmieniająca decyzję 2003/322/WE w odniesieniu do karmienia niektórych ptaków padlinożernych we Włoszech i w Grecji określonymi produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego (D010426/02 - 2010/2840(RPS) - termin: 30/11/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI

- Dyrektywa Komisji z dnia […] r. zmieniająca w celu dostosowania do postępu technicznego dyrektywę 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych (D010651/01 - 2010/2833(RPS) - termin: 21/11/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Projekt rozporządzenia Komisji (UE) nr …/... z dnia […] r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1055/2008 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie kryteriów jakości i sprawozdawczości jakościowej w dziedzinie statystyki bilansu płatniczego (D010740/01 - 2010/2853(RPS) - termin: 03/12/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: INTA
opinia: ECON

- Projekt dotyczący decyzji Komisji ustanawiającej ujednolicony formularz sprawozdań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 336/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrożenia we Wspólnocie Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczeństwem oraz uchylającej rozporządzenie Rady (WE) nr 3051/95 (D010744/02 - 2010/2845(RPS) - termin: 01/12/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności