Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 8 september 2010 - Strasbourg

18. Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Utkast till kommissionens förordning om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för tvättmaskiner för hushållsbruk (D004369/04 - 2010/2779(RPS) - tidsfrist: 07/10/2010) hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE

- Utkast till kommissionens förordning om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för diskmaskiner för hushållsbruk (D004541/03 - 2010/2780(RPS) - tidsfrist: 07/10/2010) hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE

- Kommissionens förordning (EU) om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande (D005743/02 - 2010/2816(RPS) - tidsfrist: 09/10/2010) hänvisat till ansvarigt utskott: JURI

- Kommissionens förordning (EU) nr …/.. om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG, av regler om kapacitetsmärkning av bärbara sekundära (laddningsbara) batterier och ackumulatorer samt bilbatterier och bilackumulatorer (D006629/02 - 2010/2822(RPS) - tidsfrist: 17/10/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Utkast till kommissionens direktiv ../…/EU av den … om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG vad gäller förteckningen över försvarsrelaterade produkter (D006819/03 - 2010/2798(RPS) - tidsfrist: 07/10/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO
rådgivande utskott: AFET

- Utkast till kommissionens beslut om en teknisk specifikation för driftskompatibilitet (TSD) avseende delsystemet Energi i det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionell trafik (D007189/02 - 2010/2818(RPS) - tidsfrist: 13/10/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Utkast till kommissionens beslut om en teknisk specifikation för driftskompatibilitet (TSD) avseende delsystemet Infrastruktur i det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionell trafik (D007190/02 - 2010/2819(RPS) - tidsfrist: 13/10/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning (EU) om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (D007474/03 - 2010/2796(RPS) - tidsfrist: 07/10/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning (EU) om ändring av förordning (EG) nr 976/2009 vad gäller nedladdningstjänster och omvandlingstjänster (D007475/02 - 2010/2799(RPS) - tidsfrist: 07/10/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Utkast till kommissionens förordning av den […] om godkännande respektive icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (D008208/05 - 2010/2791(RPS) - tidsfrist: 08/10/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: IMCO

- Utkast till kommissionens förordning av den […] om icke-godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel annat än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (D008209/03 - 2010/2792(RPS) - tidsfrist: 08/10/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: IMCO

- Utkast till kommissionens beslut om moduler för förfarandena för bedömning av överensstämmelse, bedömning av lämplighet för användning och EG-kontroll som ska användas i de tekniska specifikationer för driftskompatibilitet som antas i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG (D008359/02 - 2010/2823(RPS) - tidsfrist: 20/10/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens beslut av den […] om inrättandet av kriterier för LNG-fartygs användning av tekniska metoder som alternativ till användning av lågsvavliga marina bränslen som uppfyller kraven i artikel 4b i direktiv 1999/32/EG av den 26 april 1999 (D008449/03 - 2010/2805(RPS) - tidsfrist: 07/10/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Utkast till kommissionens förordning av den […] om ändring av bilaga X till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 när det gäller förteckningen över snabbtest (D008468/05 - 2010/2793(RPS) - tidsfrist: 08/10/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: AGRI

- Utkast till kommissionens beslut om ändring av besluten 2006/920/EG och 2008/231/EG gällande de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet (TSD:er) avseende delsystemet ”Drift och trafikledning” hos de transeuropeiska järnvägssystemen för konventionell trafik och höghastighetstrafik (D008758/02 - 2010/2794(RPS) - tidsfrist: 07/10/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens beslut om ändring av avsnitt 3 i bilaga I till förordning (EG) nr 715/2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten (D008895/03 - 2010/2795(RPS) - tidsfrist: 08/10/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Utkast till kommissionens beslut om ett ekonomiskt bidrag från unionen till ett samordnat övervakningsprogram för förekomst av Listeria monocytogenes i vissa ätfärdiga livsmedel vilket ska genomföras i medlemsstaterna (D008914/04 - 2010/2828(RPS) - tidsfrist: 24/10/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: AGRI

- Kommissionens förordning (EU) nr …/.. av den … om krav för typgodkännande av draganordningar till motorfordon och om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem (D009078/02 - 2010/2813(RPS) - tidsfrist: 09/10/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Utkast till kommissionens förordning (EU) nr …/.. av den … om krav för typgodkännande av monteringsutrymmet för och fastsättningen av bakre registreringsskyltar på motorfordon och deras släpvagnar och om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon, deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem (D009096/02 - 2010/2814(RPS) - tidsfrist: 09/10/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Förslag till kommissionens förordning (EU) nr …/.. av den … om krav för typgodkännande av hjulskydd till vissa motorfordon och om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem (D009097/02 - 2010/2815(RPS) - tidsfrist: 09/10/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Utkast till kommissionens förordning (EU) nr …/.. av den … om krav för typgodkännande av vindrutetorkare och vindrutespolare för vissa motorfordon och om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem (D009098/02 - 2010/2812(RPS) - tidsfrist: 09/10/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens förordning (EU) nr …/... om tidsschema, administration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen (D009287/03 - 2010/2827(RPS) - tidsfrist: 23/10/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning (EU) nr …/2010 av den […] om ändring av förordning (EG) nr 2042/2003 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och utrustning och om godkännande av organisationer och personal som arbetar med dessa arbetsuppgifter (D009454/03 - 2010/2800(RPS) - tidsfrist: 07/10/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Utkast till kommissionens förordning av den [...] om ändring av bilaga IV till förordning (EG) nr 767/2009 rörande tillåtna toleranser för märkning av foderråvaror eller foderblandningar som det hänvisas till i artikel 11.5 (D009566/02 - 2010/2801(RPS) - tidsfrist: 08/10/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI
rådgivande utskott: ENVI

- Utkast till kommissionens beslut av den […] om ändring av bilaga II till beslut 2009/861/EG om övergångsbestämmelser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 vad gäller bearbetning i vissa mjölkbearbetningsanläggningar i Bulgarien av obehandlad mjölk som inte uppfyller kraven (D009602/03 - 2010/2790(RPS) - tidsfrist: 08/10/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Utkast till kommissionens direktiv ../…/EU av den […] om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att utvidga upptagandet av koldioxid som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet till att omfatta produkttyp 18 (D009660/02 - 2010/2809(RPS) - tidsfrist: 08/10/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Utkast till kommissionens direktiv ../…/EU av den […] om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp metoflutrin som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet (D009661/02 - 2010/2807(RPS) - tidsfrist: 08/10/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Utkast till kommissionens direktiv ../…/EU av den […] om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp spinosad som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet (D009662/02 - 2010/2808(RPS) - tidsfrist: 08/10/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Utkast till kommissionens beslut av den […] om att inte ta upp vissa ämnen i bilaga I, IA eller IB till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (D009665/02 - 2010/2810(RPS) - tidsfrist: 08/10/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Utkast till kommissionens förordning (EU) om ändring av förordning (EU) nr .../2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG när det gäller rumsliga datamängders och datatjänsters interoperabilitet (D009923/02 - 2010/2832(RPS) - tidsfrist: 18/11/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Förslag till kommissionens förordning om en gemensam säkerhetsmetod för bedömning av överensstämmelse med kraven för att erhålla ett säkerhetstillstånd för järnväg (D009940/02 - 2010/2825(RPS) - tidsfrist: 23/10/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Förslag till kommissionens förordning om en gemensam säkerhetsmetod för bedömning av överensstämmelse med kraven för att erhålla säkerhetsintyg för järnväg (D009941/03 - 2010/2826(RPS) - tidsfrist: 23/10/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning (EU) nr …/.. av den […] om tillämpningsföreskrifter för undantag från de specifika målen för koldioxidutsläpp enligt artikel 11 i förordning (EG) nr 443/2009 (D009978/02 - 2010/2811(RPS) - tidsfrist: 09/10/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE

- Utkast till kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för acekvinocyl, bentazon, karbendazim, cyflutrin, fenamidon, fenazakin, flonicamid, flutriafol, imidakloprid, ioxinil, metkonazol, protiokonazol, tebufenozid och tiofanatmetyl i eller på vissa produkter (D010048/02 - 2010/2829(RPS) - tidsfrist: 24/09/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Utkast till kommissionens direktiv av den [...] om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets direktiv 95/2/EG om andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel (D010069/02 - 2010/2831(RPS) - tidsfrist: 10/10/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Förslag till kommissionens direktiv av den […] om ändring av direktiv 2008/84/EG om särskilda renhetskriterier för andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel (D010070/02 - 2010/2817(RPS) - tidsfrist: 10/10/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens direktiv om anpassning till den tekniska utvecklingen av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar (D010205/01 - 2010/2820(RPS) - tidsfrist: 14/10/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Förslag till kommissionens förordning (EU) nr …/... av den […] om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/2003 om gemenskapsstatistik över inkomst- och levnadsvillkor (EU–Silc) vad gäller 2012 års förteckning över sekundära målvariabler för boendeförhållanden (D010295/02 - 2010/2824(RPS) - tidsfrist: 23/10/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL

- Utkast till kommissionens förordning av den [...] om icke-godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel annat än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (D010400/02 - 2010/2837(RPS) - tidsfrist: 26/11/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: IMCO

- Utkast till kommissionens förordning av den [...] om icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (D010401/02 - 2010/2838(RPS) - tidsfrist: 26/11/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: IMCO

- Utkast till kommissionens förordning (EU) om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av förordning (EG) nr 440/2008 om testmetoder enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (D010407/01 - 2010/2830(RPS) - tidsfrist: 23/10/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE, IMCO

- Utkast till kommissionens beslut av den [...] om ändring av beslut 2003/322/EG vad gäller vissa arter av asätande fåglar i Italien och Grekland som får utfodras med vissa animaliska biprodukter (D010426/02 - 2010/2840(RPS) - tidsfrist: 30/11/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: AGRI

- Kommissionens direktiv av den […] om ändring, för anpassning till tekniska framsteg, av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen (D010651/01 - 2010/2833(RPS) - tidsfrist: 21/11/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Utkast till kommissionens förordning (EU) nr …/… av den […] om ändring av förordning (EG) nr 1055/2008 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 184/2005 när det gäller kvalitetskriterier och kvalitetsrapportering för statistik över betalningsbalansen (D010740/01 - 2010/2853(RPS) - tidsfrist: 03/12/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: INTA
rådgivande utskott: ECON

- Utkast till kommissionens beslut om fastställande av en harmoniserad mall för rapporter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 336/2006 om genomförande av Internationella säkerhetsorganisationskoden i gemenskapen och upphävande av rådets förordning (EG) nr 3051/95 (D010744/02 - 2010/2845(RPS) - tidsfrist: 01/12/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy