Показалец 
Протокол
PDF 260kWORD 149k
Сряда, 8 септември 2010 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Състав на комисиите
 3.Заключения от специалното заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси, проведено на 7 септември (разискване)
 4.Защита на животните, използвани за научни цели ***II (разискване)
 5.Текущи преговори по Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (АСТА) (разискване)
 6.Време за гласуване
  6.1.Защита на животните, използвани за научни цели ***II (гласуване)
  6.2.Насоки за политиките за заетостта на държавите-членки * (гласуване)
  6.3.Правата на човека в Иран, по-специално случаите Sakineh Mohammadi-Ashtiani и Zahra Bahrami (гласуване)
 7.Обяснениe на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Съобщение на председателството
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Износ на оръжия (разискване)
 12.Проектозакон относно израелските неправителствени организации (разискване)
 13.Положението на река Йордан особено по отношение на областта по долното течение на реката (разискване)
 14.Време за въпроси (въпроси към Съвета)
 15.Свободно движение на работници - временни ограничения за румънски и български граждани на пазара на труда в Европейския съюз (разискване)
 16.Продукти от клонирани животни в хранителната верига (разискване)
 17.Европейският сектор на картофеното нишесте след 2012 г. (разискване)
 18.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)
 19.Дневен ред на следващото заседание
 20.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Isabelle DURANT
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.05 ч.


2. Състав на комисиите

Председателят получава от групата S&D искания за следните назначения:

комисия AGRI: Sergio Gutiérrez Prieto на мястото на Miguel Angel Martínez Martínez

специална комисия по финансовата, икономическа и социална криза: Antolín Sánchez Presedo

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


3. Заключения от специалното заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси, проведено на 7 септември (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Заключения от специалното заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси, проведено на 7 септември

Didier Reynders (действащ председател на Съвета) и Michel Barnier (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Corien Wortmann-Kool, от името на групата PPE, Udo Bullmann, от името на групата S&D, Sylvie Goulard, от името на групата ALDE, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Kay Swinburne, от името на групата ECR, Miguel Portas, от името на групата GUE/NGL, Hans-Peter Martin, независим член на ЕП, Jean-Paul Gauzès, Anni Podimata, Jens Rohde, Derk Jan Eppink, Othmar Karas, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Sophie Auconie, Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner и Liem Hoang Ngoc.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Sławomir Witold Nitras, George Sabin Cutaş, Ilda Figueiredo и Liisa Jaakonsaari.

Изказаха се: Michel Barnier и Didier Reynders.

Разискването приключи.


4. Защита на животните, използвани за научни цели ***II (разискване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и Съвета относно защитата на животните, използвани за научни цели [06106/1/2010 - C7-0147/2010- 2008/0211(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Elisabeth Jeggle (A7-0230/2010)

Elisabeth Jeggle представи препоръката за второ четене.

Изказа се John Dalli (член на Комисията).

Изказаха се: Herbert Dorfmann, от името на групата PPE, Daciana Octavia Sârbu, от името на групата S&D, Marit Paulsen, от името на групата ALDE, Jill Evans, от името на групата Verts/ALE, Janusz Wojciechowski, от името на групата ECR, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, и Giancarlo Scottà, от името на групата EFD.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Stavros LAMBRINIDIS
Заместник-председател

Изказаха се: Mike Nattrass, независим член на ЕП, Martin Kastler, Paolo De Castro, George Lyon, Carl Schlyter, John Stuart Agnew, Miroslav Mikolášik, Luis Manuel Capoulas Santos, Jorgo Chatzimarkakis, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Cristiana Muscardini и Elisabetta Gardini.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Rareş-Lucian Niculescu, Anna Záborská, Karin Kadenbach, Frédérique Ries, Martin Häusling, João Ferreira, Anna Rosbach, Laima Liucija Andrikienė, Paul Rübig и Elisabeth Köstinger.

Изказаха се: John Dalli и Elisabeth Jeggle.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.1 от протокола от 8.9.2010.


5. Текущи преговори по Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (АСТА) (разискване)

Изявление на Комисията: Текущи преговори по Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (АСТА)

Karel De Gucht (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Daniel Caspary, от името на групата PPE, Kader Arif, от името на групата S&D, Niccolò Rinaldi, от името на групата ALDE, Jan Philipp Albrecht, от името на групата Verts/ALE, Syed Kamall, от името на групата ECR, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni, от името на групата EFD, и Angelika Werthmann, независим член на ЕП.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Elisabeth Köstinger, Monika Flašíková Beňová, Carl Schlyter, Françoise Castex, Andrew Henry William Brons, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Eva Lichtenberger, Martin Ehrenhauser и Christian Engström.

Изказа се Karel De Gucht.

Разискването приключи.

(Заседанието, прекъснато в 12.00 ч. , в очакване на времето за гласуване, бе възобновено в 12.05 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

6. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


6.1. Защита на животните, използвани за научни цели ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и Съвета относно защитата на животните, използвани за научни цели [06106/1/2010 - C7-0147/2010- 2008/0211(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Elisabeth Jeggle (A7-0230/2010)

(Квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2010)0308)

Изказвания преди гласуването
Sonia Alfano, която поиска връщане на препоръката за ново разглеждане в комисия, въз основа на член 175, параграф 2 от Правилника за дейността; Jill Evans, от името на групата Verts/ALE, в подкрепа на искането, Paolo De Castro, председател на комисията AGRI, както и Elisabeth Jeggle, докладчик, против искането, и Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, която уточни позицията на своята група.

Парламентът отхвърли искането.

Изказвания след гласуването
Mário David и Nicole Sinclaire относно системата за електронна поща.


6.2. Насоки за политиките за заетостта на държавите-членки * (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетостта на държавите-членки: част II от интегрираните насоки „Европа-2020 г.“ [COM(2010)0193 - C7-0111/2010- 2010/0115(NLE)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Csaba Őry (A7-0235/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2010)0309)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0309)

Изказвания

След гласуването, Olle Ludvigsson, посочи грешка в шведския текст на изменение 48 и Jutta Steinruck, която прикани Съвета да вземе под внимание изразения от Парламента вот.


6.3. Правата на човека в Иран, по-специално случаите Sakineh Mohammadi-Ashtiani и Zahra Bahrami (гласуване)

Разискването се състоя на 6 септември 2010 (точка 18 от протокола от 6.9.2010).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 7 септември 2010 (точка 10 от протокола от 7.9.2010).

Предложения за резолюция B7-0494/2010, B7-0495/2010, B7-0496/2010, B7-0497/2010, B7-0498/2010, B7-0499/2010 и B7-0501/2010

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0494/2010

(за замяна на B7-0494/2010, B7-0495/2010, B7-0496/2010, B7-0497/2010, B7-0498/2010, B7-0499/2010 и B7-0501/2010):

внесени от следните членове на ЕП:

Roberta Angelilli, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Mario Mauro, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Kurt Lechner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska и Sławomir Witold Nitras, от името на групата PPE,

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani и Marc Tarabella, от името на групата S&D,

Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano и Annemie Neyts-Uyttebroeck, от името на групата ALDE,

Isabelle Durant, Nicole Kiil-Nielsen, Emilie Turunen и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE,

Charles Tannock и Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR,

Marie-Christine Vergiat и Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL

Fiorello Provera и Bastiaan Belder, от името на групата EFD

приема се (P7_TA(2010)0310)

Изказвания

Преди гласуването, Mario Mauro, който поиска окончателното гласуване да бъде поименно.

Парламентът одобрява искането.

Richard Howitt, който поиска процедурата за поименно гласуване да се приложи също така към параграф 7 и позоваване 5 от текста.

В резултат на изразените възражения, това второ искане не беше прието.


7. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Препоръка за второ четене Elisabeth Jeggle - A7-0230/2010

Jarosław Kalinowski, Romana Jordan Cizelj, Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Mairead McGuinness, Jens Rohde, Mario Pirillo, Marian Harkin, Hannu Takkula, Anna Záborská, Bogusław Liberadzki и Sirpa Pietikäinen

Доклад Csaba Őry - A7-0235/2010
Clemente Mastella, Erminia Mazzoni, Alajos Mészáros, Sergej Kozlík, Giommaria Uggias, Tunne Kelam, Alfredo Antoniozzi, Marian Harkin, Czesław Adam Siekierski, Daniel Hannan и Syed Kamall

Правата на човека в Иран, по-специално случаите Sakineh Mohammadi-Ashtiani и Zahra Bahrami - RC-B7-0494/2010
Erminia Mazzoni, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Cristiana Muscardini, Hannu Takkula, Seán Kelly, Syed Kamall и Daniel Hannan


8. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

°
° ° °

Reinhard Bütikofer уведоми, че нейният апарат за гласуване не е бил в изправност по време на гласуването по препоръката Elisabeth Jeggle .(A7-0230/2010) и на доклада Csaba Őry (A7-0235/2010).

Véronique De Keyser уведоми, че нейният апарат за гласуване не е бил в изправност по време на гласуването на предложението за обща резолюция RC-B7-0494/2010.

John Attard-Montalto уведоми, че неговият апарат за гласуване не е бил в изправност.


(Заседанието, прекъснато в 13.10 ч., бе възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA
Заместник-председател

9. Съобщение на председателството

Председателят съобщи, че министърът на външните работи на Иран е обявил, че смъртната присъда на Sakineh Mohammadi-Ashtiani е отложена.

Председателят подчерта, че трябва да се настоява за преразглеждане на делото и че Европейският парламент ще продължи да защитава правата на човека навсякъде по света.


10. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.

°
° ° °

Sonia Alfano е присъствала на заседанието от 25 март 2010 г., но името ѝ не фигурира в присъствения списък.


11. Износ на оръжия (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0076/2010) зададен от Arturs Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis, Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Jacek Saryusz-Wolski, Ville Itälä, Sandra Kalniete, Inese Vaidere, Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra и Laima Liucija Andrikienė, от името на групата PPE, към Съвета: Обща външна политика и политика на сигурност (B7-0320/2010)

Arturs Krišjānis Kariņš разви въпроса, изискващ устен отговор.

Olivier Chastel (действащ председател на Съвета) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Roberto Gualtieri, от името на групата S&D, Elmar Brok, от името на групата PPE, Johannes Cornelis van Baalen, от името на групата ALDE, Indrek Tarand, от името на групата Verts/ALE, Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR, Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL, която отговори също така на един въпрос „синя карта“ на Geoffrey Van Orden, David Campbell Bannerman, от името на групата EFD, Andrew Henry William Brons, независим член на ЕП, който отговори също така на един въпрос „синя карта“ на Charles Tannock, Michael Gahler, Justas Vincas Paleckis, Ryszard Czarnecki, Nikolaos Chountis, Jaroslav Paška, Arnaud Danjean, Zoran Thaler, Charles Tannock, Inese Vaidere, Marietta Giannakou, Alf Svensson, Tunne Kelam и Krzysztof Lisek.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Andrzej Grzyb, Kyriakos Mavronikolas, Raül Romeva i Rueda, Laima Liucija Andrikienė, Janusz Władysław Zemke и Katarína Neveďalová.

Изказа се Olivier Chastel.

Разискването приключи.

Изказа се Frédérique Ries относно отлагането на присъдата на Sakineh Mohammadi-Ashtiani.


12. Проектозакон относно израелските неправителствени организации (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0046/2010) зададен от Franziska Katharina Brantner и Nicole Kiil-Nielsen, от името на групата Verts/ALE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexandra Thein, Ivo Vajgl, Sarah Ludford и Leonidas Donskis, от името на групата ALDE, Véronique De Keyser, от името на групата S&D, и Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, към Комисията: Проектозакон относно израелските неправителствени организации (B7-0319/2010)

Franziska Katharina Brantner, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Véronique De Keyser, Marie-Christine Vergiat развиха въпроса, изискващ устен отговор.

Štefan Füle (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Hans-Gert Pöttering, от името на групата PPE, Richard Howitt, от името на групата S&D, Chris Davies, от името на групата ALDE, Nicole Kiil-Nielsen, от името на групата Verts/ALE, Charles Tannock, от името на групата ECR, и Kyriacos Triantaphyllides, от името на групата GUE/NGL.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Stavros LAMBRINIDIS
Заместник-председател

Изказаха се: Bastiaan Belder, от името на групата EFD, Diane Dodds, независим член на ЕП, която отговори също така на един въпрос „синя карта“ на Chris Davies, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Proinsias De Rossa отговори също така на един въпрос „синя карта“ на Bastiaan Belder, Frédérique Ries, която отговори също така на един въпрос „синя карта“ на Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Fiorello Provera, Franz Obermayr, Ria Oomen-Ruijten, Monika Flašíková Beňová, Margrete Auken, Zuzana Roithová, Pier Antonio Panzeri, Sari Essayah, Marek Siwiec и Zoran Thaler.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Ulrike Lunacek, Ivo Vajgl и Alexandra Thein.

Изказа се Štefan Füle.

Разискването приключи.


13. Положението на река Йордан особено по отношение на областта по долното течение на реката (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0092/2010) зададен от Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen и Adrian Severin, от името на групата S&D, Liisa Jaakonsaari, Ivo Vajgl, Michael Cashman, Antigoni Papadopoulou, Vincent Peillon, Maria Eleni Koppa, Patrizia Toia, Jean Lambert, Tokia Saïfi, Maria Da Graça Carvalho, Tanja Fajon, Edite Estrela, Marietje Schaake, Jutta Steinruck, Мария Неделчева, Kriton Arsenis, Santiago Fisas Ayxela, María Muñiz De Urquiza, Hélène Flautre, Rui Tavares, Vincenzo Iovine, Sonia Alfano, Zoran Thaler, Michel Dantin, Vittorio Prodi, Anne Delvaux, Alexandra Thein, Kyriacos Triantaphyllides, Charles Goerens, Nikolaos Chountis, Kader Arif, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Margrete Auken, Ioannis A. Tsoukalas, Roberto Gualtieri, Reinhard Bütikofer, Emilio Menéndez del Valle, Nicole Kiil-Nielsen, Raimon Obiols, Proinsias De Rossa, Антония Първанова, Erminia Mazzoni, Guido Milana, Olga Sehnalová, Stephen Hughes, Kartika Tamara Liotard, Sajjad Karim, Isabelle Durant, José Manuel Fernandes, Patrick Le Hyaric, Izaskun Bilbao Barandica, Gabriele Albertini, Malika Benarab-Attou, Rosario Crocetta, Thijs Berman, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Richard Howitt, Ana Gomes, Ioan Enciu, Hans-Gert Pöttering, Marek Siwiec и Corina Creţu, към Комисията: Положението на река Йордан особено по отношение на областта по долното течение на реката (B7-0452/2010)

Paolo De Castro разви въпроса, изискващ устен отговор.

Štefan Füle (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, от името на групата PPE, Véronique De Keyser, от името на групата S&D, Антония Първанова, от името на групата ALDE, Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE, Charles Tannock, от името на групата ECR, Willy Meyer, от името на групата GUE/NGL, Cristian Dan Preda, Proinsias De Rossa, Alexandra Thein, Nicole Kiil-Nielsen, Mário David, Olga Sehnalová, Malika Benarab-Attou, Monika Flašíková Beňová и Richard Howitt.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Elena Băsescu, Ioan Enciu, Andreas Mölzer, Véronique De Keyser и Мария Неделчева.

Изказа се Štefan Füle.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen и Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE, относно положението на река Йордан и по-специално на региона на долното течение на река Йордан (B7-0484/2010),

- Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen, Adrian Severin, Proinsias De Rossa, Saïd El Khadraoui, Olga Sehnalová, Thijs Berman, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza и Raimon Obiols, от името на групата S&D, относно положението на река Йордан и по-специално на региона по долното течение на река Йордан (B7-0485/2010),

- Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides и Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, относно положението на река Йордан и по-специално на региона по долното течение на река Йордан (B7-0486/2010),

- Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric и Willy Meyer, от името на групата GUE/NGL, относно положението на река Йордан и по-специално на региона по долното течение на река Йордан (B7-0487/2010),

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl и Graham Watson, от името на групата ALDE, относно положението на река Йордан (B7-0488/2010).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.4 от протокола от 9.9.2010.

(Заседанието, прекъснато в 17.55 ч. , в очакване на времето за въпроси, бе възобновено в 18.00 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

14. Време за въпроси (въпроси към Съвета)

Парламентът разгледа серия от въпроси към Съвета (B7-0454/2010).

Въпрос 1 (Vilija Blinkevičiūtė): Хората с увреждания и стратегията "Европа 2020".

Olivier Chastel (действащ председател на Съвета) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Vilija Blinkevičiūtė, Janusz Władysław Zemke и Silvia-Adriana Ţicău.

Въпрос 2 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Приспособяване на бюджета и частен дълг.

Olivier Chastel отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Въпрос 3 (Silvia-Adriana Ţicău): Ревизиране на мрежата TEN-T.

Olivier Chastel отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Silvia-Adriana Ţicău, Nikolaos Chountis и Janusz Władysław Zemke.

Въпрос 4 (Georgios Papanikolaou): Оценка на отворения метод на координация.

Olivier Chastel отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Georgios Papanikolaou и Vilija Blinkevičiūtė.

Въпрос 5 (Nikolaos Chountis): Меморандумът за взаимно разбирателство Гърция - ЕС - МВФ и инфлационният бум.

Olivier Chastel отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Nikolaos Chountis и Georgios Papanikolaou.

Въпрос 6 (Laima Liucija Andrikienė): Приоритети на белгийското председателство относно ООН и нейните органи.

Olivier Chastel отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Laima Liucija Andrikienė и Paul Rübig.

Въпрос 7 (Liam Aylward): засилване на биологичното разнообразие в ЕС.

Olivier Chastel отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Liam Aylward.

Въпрос 8 (Mairead McGuinness): Неформален съвет по въпросите на селското стопанство през септември 2010 г..

Olivier Chastel отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Mairead McGuinness, Paul Rübig и Liam Aylward.

Въпрос 9 (Ryszard Czarnecki): Изгледи за присъединяването на балканските държави към ЕС.

Olivier Chastel отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Ryszard Czarnecki.

Въпросите, останали без отговор поради липса на време, ще получат писмен отговор (вж. Приложение към Пълни стенографски протоколи).

Времето за въпроси към Съвета приключи.


(Заседанието, прекъснато в 19.00 ч., бе възобновено в 21.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

15. Свободно движение на работници - временни ограничения за румънски и български граждани на пазара на труда в Европейския съюз (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0096/2010) зададен от Rovana Plumb, Илияна Малинова Йотова, Pervenche Berès, Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Gianni Pittella и Jutta Steinruck, от името на групата S&D, към Комисията: Свободно движение на работници - временни ограничения за румънски и български граждани на пазара на труда в Европейския съюз (B7-0455/2010)

Rovana Plumb разви въпроса, изискващ устен отговор.

John Dalli (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Thomas Mann, от името на групата PPE, Ивайло Калфин, от името на групата S&D, Adina-Ioana Vălean, от името на групата ALDE, Rui Tavares, от името на групата GUE/NGL, Gerard Batten, от името на групата EFD, Traian Ungureanu, Евгени Кирилов, Антония Първанова, Marie-Christine Vergiat, Илиaна Ивaнова, Илияна Малинова Йотова, Renate Weber, Silvia-Adriana Ţicău, Cătălin Sorin Ivan и Corina Creţu.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Ilda Figueiredo, Seán Kelly и Peter Jahr.

Изказа се John Dalli.

Разискването приключи.


16. Продукти от клонирани животни в хранителната верига (разискване)

Изявление на Комисията: Продукти от клонирани животни в хранителната верига

John Dalli (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Pilar Ayuso, от името на групата PPE, Luis Manuel Capoulas Santos, от името на групата S&D, George Lyon, от името на групата ALDE, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, Janusz Wojciechowski, от името на групата ECR, Kartika Tamara Liotard, от името на групата GUE/NGL, John Stuart Agnew, от името на групата EFD, Diane Dodds, независим член на ЕП, Horst Schnellhardt, Linda McAvan, Martin Häusling, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Renate Sommer, Csaba Sándor Tabajdi, Françoise Grossetête, Daciana Octavia Sârbu, Anne Delvaux и Kriton Arsenis.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Seán Kelly, Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Peter Jahr, João Ferreira и Anna Záborská.

Изказа се John Dalli.

Разискването приключи.


17. Европейският сектор на картофеното нишесте след 2012 г. (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0097/2010) зададен от Esther de Lange и Albert Deß, от името на групата PPE, Thijs Berman и Jo Leinen, от името на групата S&D, към Комисията: Секторът за производство картофеното нишесте в Европа след 2012 г. (B7-0456/2010)

Esther de Lange и Thijs Berman развиха въпроса, изискващ устен отговор.

John Dalli (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Peter Jahr, от името на групата PPE, Jan Mulder, от името на групата ALDE, и Janusz Wojciechowski, от името на групата ECR.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger и Seán Kelly.

Изказаха се: John Dalli и Esther de Lange.

Разискването приключи.


18. Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Проект на регламент на Комисията за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на битови перални машини (D004369/04 - 2010/2779(RPS) - срок: 07/10/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: ITRE

- Проект на регламент на Комисията за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на домакински съдомиялни машини (D004541/03 - 2010/2780(RPS) - срок: 07/10/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: ITRE

- Регламент на Комисията за изменение на приложенията към Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за създаване на процедура за европейска заповед за плащане (D005743/02 - 2010/2816(RPS) - срок: 09/10/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : JURI

- Регламент (ЕС) № .../... на Комисията относно установяване на правила по отношение на етикетиране на капацитета на преносими вторични (презаредими) батерии и автомобилни батерии и акумулатори съгласно Директива 2006/66/EО на Европейския парламент и Съвета (D006629/02 - 2010/2822(RPS) - срок: 17/10/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Проект на Директива .../.../ЕС на Комисията от […] година за изменение на Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на свързаните с отбраната продукти (D006819/03 - 2010/2798(RPS) - срок: 07/10/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : IMCO
подпомагаща: AFET

- Проект на решение на Комисията относно техническа спецификация за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата „Енергия“ на трансевропейската конвенционална железопътна система (D007189/02 - 2010/2818(RPS) - срок: 13/10/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Проект за решение на Комисията относно техническа спецификация за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата „Инфраструктура“ на трансевропейската конвенционална железопътна система (D007190/02 - 2010/2819(RPS) - срок: 13/10/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Регламент (ЕС) на Комисията за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оперативната съвместимост на масиви от пространствени данни и услуги за пространствени данни (D007474/03 - 2010/2796(RPS) - срок: 07/10/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент (ЕО) на Комисията за изменение на Регламент (EО) № 976/2009 по отношение на услугите за изтегляне и трансформиране (D007475/02 - 2010/2799(RPS) - срок: 07/10/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Проект на регламент на Комисията от […] година за разрешаване и отхвърляне на определени здравни претенции за храните, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата (D008208/05 - 2010/2791(RPS) - срок: 08/10/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: IMCO

- Проект на регламент на Комисията от […] година за отхвърляне на здравна претенция за храни, различни от онези, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата (D008209/03 - 2010/2792(RPS) - срок: 08/10/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: IMCO

- Проект за решение на Комисията относно модули за процедурите за оценяване на съответствието, на годността за употреба, както и за проверката на ЕО, които да се използват в техническите спецификации за оперативна съвместимост, приети с Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (D008359/02 - 2010/2823(RPS) - срок: 20/10/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Решение на Комисията от […] година за формулиране на критерии за прилагането в танкери за втечнен природен газ на алтернативни технологични методи вместо използването на нискосернисти корабни горива, отговарящи на изискванията на член 4б от Директива 1999/32/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. (D008449/03 - 2010/2805(RPS) - срок: 07/10/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Проект на регламент на Комисията от […] година за изменение на приложение X към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка с бързи тестове (D008468/05 - 2010/2793(RPS) - срок: 08/10/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: AGRI

- Проект на решение на Комисията за изменение на Решение 2006/920/ЕО и Решение 2008/231/ЕО относно техническите спецификации за оперативна съвместимост, свързани с подсистемата „Експлоатация и управление на трафика“ на трансевропейската конвенционална железопътна система и трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове (D008758/02 - 2010/2794(RPS) - срок: 07/10/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Решение на Комисията за изменение на Глава 3 от Приложение 1 към Регламент (ЕО) № 715/2009 относно условията за достъп до преносни мрежи за природен газ (D008895/03 - 2010/2795(RPS) - срок: 08/10/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : ITRE

- Проект на решение на Комисията относно финансовото участие на Съюза в координирана програма за мониторинг относно разпространението на Listeria monocytogenes в някои готови за консумация храни, която ще се проведе в държавите-членки (D008914/04 - 2010/2828(RPS) - срок: 24/10/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: AGRI

- Проект на регламент (ЕС) № .../.. на Комисията от […] година относно изискванията за одобрението на типа за теглително-прикачните устройства на моторните превозни средства и за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (D009078/02 - 2010/2813(RPS) - срок: 09/10/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : IMCO

- Проект на регламент (ЕС) № .../.. на Комисията от […] година относно изискванията за одобрение на типа по отношение на мястото за поставяне и монтиране на задните табели с регистрационния номер на моторните превозни средства и техните ремаркета и за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (D009096/02 - 2010/2814(RPS) - срок: 09/10/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : IMCO

- Проект на регламент (ЕС) № .../.. на Комисията от […] година относно изискванията за одобрението на типа за калобрани за някои моторни превозни средства и за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (D009097/02 - 2010/2815(RPS) - срок: 09/10/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : IMCO

- Проект на регламент (ЕС) № .../.. на Комисията от […] година относно изискванията за одобрение на типа по отношение на устройствата за почистване и измиване на предни стъкла на определени моторни превозни средства и за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (D009098/02 - 2010/2812(RPS) - срок: 09/10/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : IMCO

- Регламент (ЕС) № .../.. на Комисията относно насрочването, администрирането и други аспекти на тръжната продажба на квоти за емисии на парникови газове, предвидена в Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (D009287/03 - 2010/2827(RPS) - срок: 23/10/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент (ЕС) № …/2010 на Комисията от […] година за изменение на Регламент (ЕО) № 2042/2003 относно поддържане на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства, и за одобряване на организациите и персонала, изпълняващ тези задачи (D009454/03 - 2010/2800(RPS) - срок: 07/10/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Проект на регламент на Комисията от […] година за изменение на приложение IV към Регламент (ЕО) № 767/2009 относно допустими отклонения при етикетиране на съдържанието на фуражни суровини или комбиниран фураж, посочени в член 11, параграф 5 (D009566/02 - 2010/2801(RPS) - срок: 08/10/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : AGRI
подпомагаща: ENVI

- Проект на решение на Комисията от […] година за изменение на приложение ІІ към Решение 2009/861/EО относно преходни мерки съгласно Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на преработката на несъответстващо на критериите сурово мляко в някои млекопреработвателни предприятия в България (D009602/03 - 2010/2790(RPS) - срок: 08/10/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Проект на Директива ../.../ЕС на Комисията от […] година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за продължаване на включването в приложение I към нея на активното вещество въглероден двуокис към продуктов тип 18 (D009660/02 - 2010/2809(RPS) - срок: 08/10/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Проект на Директива ../.../ЕО на Комисията от […] година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване на метофлутрин като активно вещество в приложение I към нея (D009661/02 - 2010/2807(RPS) - срок: 08/10/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Проект на Директива ../.../ЕС на Комисията от […] година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към нея на веществото спинозад като активно вещество (D009662/02 - 2010/2808(RPS) - срок: 08/10/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Проект на решение на Комисията от […] година относно невключването на определени вещества в приложение І, ІА или ІБ към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (D009665/02 - 2010/2810(RPS) - срок: 08/10/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Проект на Регламент (ЕС) на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № …/2010 за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оперативната съвместимост на масиви от пространствени данни и услуги за пространствени данни (D009923/02 - 2010/2832(RPS) - срок: 18/11/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Проект на регламент на Комисията относно общ метод за безопасност за оценка на съответствието с изискванията с оглед на получаване на разрешително за железопътна безопасност (D009940/02 - 2010/2825(RPS) - срок: 23/10/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Проект на регламент на Комисията относно общ метод за безопасност за оценка на съответствието с изискванията с оглед на получаване на сертификат за безопасност на железопътния транспорт (D009941/03 - 2010/2826(RPS) - срок: 23/10/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Регламент (ЕС) № .../.. на Комисията от […] година за определяне на подробни разпоредби относно заявлението за дерогация по отношение на целите за специфични емисии на CO2 в съответствие с член 11 от Регламент (ЕО) № 443/2009 (D009978/02 - 2010/2811(RPS) - срок: 09/10/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: ITRE

- Проект на регламент на Комисията от година за изменение на приложения ІІ и ІІІ към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ацеквиноцил, бентазон, карбендазим, цифлутрин, фенамидон, феназаквин, флоникамид, флутриафол, имидаклоприд, йоксинил, метконазол, протиоконазол, тебуфенозид и тиофанат-метил във или върху определени продукти (D010048/02 - 2010/2829(RPS) - срок: 24/09/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Проект на Директива на Комисията за изменение на приложенията към Директива 95/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно добавките в храни, различни от оцветители и подсладители (D010069/02 - 2010/2831(RPS) - срок: 10/10/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Проект на Директива на Комисията за изменение на Директива 2008/84/ЕО за определяне на специфични критерии за чистота на хранителните добавки, различни от оцветителите и подсладителите (D010070/02 - 2010/2817(RPS) - срок: 10/10/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Директива на Комисията от година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Приложение III към Директива 2004/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно намаляването на емисиите на летливи органични съединения (D010205/01 - 2010/2820(RPS) - срок: 14/10/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Проект на регламент (ЕС) № …/.. на Комисията от […] година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (ЕU-SILC) по отношение на списъка за 2012 г. на целевите второстепенни променливи за жилищните условия (D010295/02 - 2010/2824(RPS) - срок: 23/10/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : EMPL

- Проект на регламент на Комисията за отхвърляне на здравна претенция за храни, различна от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата (D010400/02 - 2010/2837(RPS) - срок: 26/11/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: IMCO

- Проект на регламент на Комисията за отхвърляне на определени здравни претенции за храни, отнасящи се до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата (D010401/02 - 2010/2838(RPS) - срок: 26/11/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: IMCO

- Проект Регламент (ЕС) на Комисията за изменение с цел адаптиране към научно-техническия напредък на Регламент (ЕО) № 440/2008 за определяне на методи за изпитване в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (D010407/01 - 2010/2830(RPS) - срок: 23/10/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: ITRE, IMCO

- Проект на решение на Комисията за изменение на Решение 2003/322/ЕО по отношение на някои видове лешоядни птици в Италия и Гърция, които могат да бъдат хранени с определени странични животински продукти (D010426/02 - 2010/2840(RPS) - срок: 30/11/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: AGRI

- Директива на Комисията от […] г. за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на Директива 98/70/EО на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на бензиновите и дизеловите горива (D010651/01 - 2010/2833(RPS) - срок: 21/11/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Проект на регламент (ЕС) № .../.. на Комисията от […] година за изменение на Регламент (ЕО) № 1055/2008 за прилагане на Регламент (ЕО) № 184/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на критериите за качеството и отчетите за качеството на статистиката на платежния баланс (D010740/01 - 2010/2853(RPS) - срок: 03/12/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : INTA
подпомагаща: ECON

- Проект на решение на Комисията за установяване на съгласуван образец на формуляр за доклади в съответствие с Регламент (ЕО) № 336/2006 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на Международния кодекс за управление на безопасността в рамките на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 3051/95 на Съвета (D010744/02 - 2010/2845(RPS) - срок: 01/12/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN


19. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 446.327/OJJE).


20. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 23.20 ч.

Klaus Welle

Diana Wallis

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Йотова, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ивaнова, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Казак, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Ковачев, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Неделчева, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Първанова, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Емил Стоянов, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност