Seznam 
Zápis
PDF 232kWORD 139k
Středa, 8. září 2010 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Členství ve výborech
 3.Závěry zvláštního zasedání Rady ECOFIN konaného dne 7. září (rozprava)
 4.Ochrana zvířat používaných pro vědecké účely ***II (rozprava)
 5.Probíhající jednání o obchodní dohodě proti padělání (ACTA) (rozprava)
 6.Hlasování
  
6.1.Ochrana zvířat používaných pro vědecké účely ***II (hlasování)
  
6.2.Hlavní zásady politiky zaměstnanosti členských států * (hlasování)
  
6.3.Lidská práva v Íránu, zejména případy Sakíne Muhammadí Aštíáníové a Zahry Bahrámíové (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Sdělení předsednictví
 10.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 11.Vývoz zbraní (rozprava)
 12.Návrh zákona o izraelských nevládních organizacích (rozprava)
 13.Stav řeky Jordánu a zejména oblasti dolního toku Jordánu (rozprava)
 14.Doba vyhrazená pro otázky (Rada)
 15.Volný pohyb pracovníků - dočasná omezení týkající se rumunských a bulharských občanů na trhu práce Evropské unie (rozprava)
 16.Produkty z klonovaných zvířat v potravinovém řetězci (rozprava)
 17.Odvětví bramborového škrobu v EU po roce 2012 (rozprava)
 18.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)
 19.Pořad jednání příštího denního zasedání
 20.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

STŘEDA 8. ZÁŘÍ 2010

PŘEDSEDNICTVÍ: Isabelle DURANT
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:05.


2. Členství ve výborech

Předseda obdržel od skupiny S&D následující žádosti o jmenování:

výbor AGRI: Sergio Gutiérrez Prieto, kterým je nahrazen Miguel Angel Martínez Martínez

zvláštní výbor pro finanční, hospodářskou a sociální krizi: Antolín Sánchez Presedo

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


3. Závěry zvláštního zasedání Rady ECOFIN konaného dne 7. září (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Závěry zvláštního zasedání Rady ECOFIN konaného dne 7. září

Didier Reynders (úřadující předseda Rady) a Michel Barnier (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Corien Wortmann-Kool za skupinu PPE, Udo Bullmann za skupinu S&D, Sylvie Goulard za skupinu ALDE, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, Kay Swinburne za skupinu ECR, Miguel Portas za skupinu GUE/NGL, Hans-Peter Martin nezařazený, Jean-Paul Gauzès, Anni Podimata, Jens Rohde, Derk Jan Eppink, Othmar Karas, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Sophie Auconie, Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner a Liem Hoang Ngoc.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Sławomir Witold Nitras, George Sabin Cutaş, Ilda Figueiredo a Liisa Jaakonsaari.

Vystoupili: Michel Barnier a Didier Reynders.

Rozprava byla ukončena.


4. Ochrana zvířat používaných pro vědecké účely ***II (rozprava)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely [06106/1/2010 - C7-0147/2010- 2008/0211(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodajka: Elisabeth Jeggle (A7-0230/2010)

Elisabeth Jeggle uvedla doporučení pro druhé čtení.

Vystoupil John Dalli (člen Komise).

Vystoupili: Herbert Dorfmann za skupinu PPE, Daciana Octavia Sârbu za skupinu S&D, Marit Paulsen za skupinu ALDE, Jill Evans za skupinu Verts/ALE, Janusz Wojciechowski za skupinu ECR, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, a Giancarlo Scottà za skupinu EFD.

PŘEDSEDNICTVÍ: Stavros LAMBRINIDIS
místopředseda

Vystoupili: Mike Nattrass nezařazený, Martin Kastler, Paolo De Castro, George Lyon, Carl Schlyter, John Stuart Agnew, Miroslav Mikolášik, Luis Manuel Capoulas Santos, Jorgo Chatzimarkakis, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Cristiana Muscardini a Elisabetta Gardini.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Rareş-Lucian Niculescu, Anna Záborská, Karin Kadenbach, Frédérique Ries, Martin Häusling, João Ferreira, Anna Rosbach, Laima Liucija Andrikienė, Paul Rübig a Elisabeth Köstinger.

Vystoupili: John Dalli a Elisabeth Jeggle.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 6.1 zápisu ze dne 8.9.2010.


5. Probíhající jednání o obchodní dohodě proti padělání (ACTA) (rozprava)

Prohlášení Komise: Probíhající jednání o obchodní dohodě proti padělání (ACTA)

Karel De Gucht (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Daniel Caspary za skupinu PPE, Kader Arif za skupinu S&D, Niccolò Rinaldi za skupinu ALDE, Jan Philipp Albrecht za skupinu Verts/ALE, Syed Kamall za skupinu ECR, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni za skupinu EFD, a Angelika Werthmann nezařazená.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elisabeth Köstinger, Monika Flašíková Beňová, Carl Schlyter, Françoise Castex, Andrew Henry William Brons, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Eva Lichtenberger, Martin Ehrenhauser a Christian Engström.

Vystoupil Karel De Gucht.

Rozprava byla ukončena.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 12:00 před hlasováním a pokračovalo v 12:05)


PŘEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
místopředseda

6. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


6.1. Ochrana zvířat používaných pro vědecké účely ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely [06106/1/2010 - C7-0147/2010- 2008/0211(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodajka: Elisabeth Jeggle (A7-0230/2010)

(potřebná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený v pozměněném znění (P7_TA(2010)0308)

Vystoupení před hlasováním

Sonia Alfano, aby na základě čl. 175 odst. 2 jednacího řádu požádala, aby bylo doporučení vráceno výboru; Jill Evans za skupinu Verts/ALE ve prospěch žádosti, předseda výboru AGRI Paolo De Castro a zpravodajka Elisabeth Jeggle proti žádosti a Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, aby upřesnila postoj své skupiny.

Parlament žádost zamítl.

Vystoupení po hlasování

Mário David a Nicole Sinclaire k systému elektronické pošty.


6.2. Hlavní zásady politiky zaměstnanosti členských států * (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních zásadách politiky zaměstnanosti členských států: Část II integrovaných hlavních směrů strategie Evropa 2020 [KOM(2010)0193 - C7-0111/2010- 2010/0115(NLE)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Csaba Őry (A7-0235/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2010)0309)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2010)0309)

Vystoupení

Po hlasování Olle Ludvigsson, aby upozornil na chybu ve švédském znění pozměňovacího návrhu 48, a Jutta Steinruck, která vyzvala Radu, aby vzala v potaz hlasování Parlamentu.


6.3. Lidská práva v Íránu, zejména případy Sakíne Muhammadí Aštíáníové a Zahry Bahrámíové (hlasování)

Rozprava se konala dne 6. září 2010 (bod 18 zápisu ze dne 6.9.2010).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 7. září 2010 (bod 10 zápisu ze dne 7.9.2010).

Návrhy usnesení: B7-0494/2010, B7-0495/2010, B7-0496/2010, B7-0497/2010, B7-0498/2010, B7-0499/2010 a B7-0501/2010

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0494/2010

(nahrazující B7-0494/2010, B7-0495/2010, B7-0496/2010, B7-0497/2010, B7-0498/2010, B7-0499/2010 a B7-0501/2010):

předložen těmito poslanci:

Roberta Angelilli, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Mario Mauro, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Kurt Lechner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska a Sławomir Witold Nitras za skupinu PPE,

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani a Marc Tarabella za skupinu S&D,

Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano a Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE,

Isabelle Durant, Nicole Kiil-Nielsen, Emilie Turunen a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE,

Charles Tannock a Geoffrey Van Orden za skupinu ECR,

Marie-Christine Vergiat a Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL

Fiorello Provera a Bastiaan Belder za skupinu EFD

přijat (P7_TA(2010)0310)

Vystoupení

Před hlasováním Mario Mauro s žádostí, aby se při konečném hlasování hlasovalo jmenovitě.

Parlament žádost schválil.

Richard Howitt s žádostí, aby se hlasovalo jmenovitě rovněž o bodu 7 a právním východisku 5 textu.

S ohledem na vyjádřené námitky nebyla tato druhá žádost vzata v potaz.


7. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Doporučení pro druhé čtení Elisabeth Jeggle - A7-0230/2010

Jarosław Kalinowski, Romana Jordan Cizelj, Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Mairead McGuinness, Jens Rohde, Mario Pirillo, Marian Harkin, Hannu Takkula, Anna Záborská, Bogusław Liberadzki a Sirpa Pietikäinen

zpráva Csaba Őry - A7-0235/2010
Clemente Mastella, Erminia Mazzoni, Alajos Mészáros, Sergej Kozlík, Giommaria Uggias, Tunne Kelam, Alfredo Antoniozzi, Marian Harkin, Czesław Adam Siekierski, Daniel Hannan a Syed Kamall

Lidská práva v Íránu, zejména případy Sakíne Muhammadí Aštíáníové a Zahry Bahrámíové - RC-B7-0494/2010
Erminia Mazzoni, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Cristiana Muscardini, Hannu Takkula, Seán Kelly, Syed Kamall a Daniel Hannan


8. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

°
° ° °

Reinhard Bütikofer oznámil, že jeho hlasovací zařízení nefungovalo při hlasování o doporučení Elisabeth Jeggle (A7-0230/2010) a o zprávě Csaba Őry (A7-0235/2010).

Véronique De Keyser oznámila, že její hlasovací zařízení nefungovalo při hlasování o společném návrhu usnesení RC-B7-0494/2010.

John Attard-Montalto oznámil, že jeho hlasovací zařízení řádně nefungovalo.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:10, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Gianni PITTELLA
místopředseda

9. Sdělení předsednictví

Předseda oznámil, že íránské ministerstvo zahraničních věcí uvedlo, že trest smrti Sakíne Muhammadí Aštíáníové byl odložen.

Předseda zdůraznil, že je třeba trvat na přezkoumání případu a že Evropský parlament bude i nadále bránit lidská práva všude ve světě.


10. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.

°
° ° °

Sonia Alfano byla přítomna dne 25. března 2010, její jméno však není uvedeno na prezenční listině.


11. Vývoz zbraní (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0076/2010), kterou pokládají Arturs Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis, Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Jacek Saryusz-Wolski, Ville Itälä, Sandra Kalniete, Inese Vaidere, Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a Laima Liucija Andrikienė za skupinu PPE Radě: Společná zahraniční a bezpečnostní politika (B7-0320/2010)

Arturs Krišjānis Kariņš rozvinul otázku k ústnímu zodpovězení.

Olivier Chastel (úřadující předseda Rady) odpověděl na otázku k ústnímu zodpovězení.

Vystoupili: Roberto Gualtieri za skupinu S&D, Elmar Brok za skupinu PPE, Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE, Indrek Tarand za skupinu Verts/ALE, Geoffrey Van Orden za skupinu ECR, Sabine Lösing za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Geoffrey Van Orden, David Campbell Bannerman za skupinu EFD, Andrew Henry William Brons nezařazený, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Charles Tannock, Michael Gahler, Justas Vincas Paleckis, Ryszard Czarnecki, Nikolaos Chountis, Jaroslav Paška, Arnaud Danjean, Zoran Thaler, Charles Tannock, Inese Vaidere, Marietta Giannakou, Alf Svensson, Tunne Kelam a Krzysztof Lisek.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Andrzej Grzyb, Kyriakos Mavronikolas, Raül Romeva i Rueda, Laima Liucija Andrikienė, Janusz Władysław Zemke a Katarína Neveďalová.

Vystoupil Olivier Chastel.

Rozprava byla ukončena.

Vystoupila Frédérique Ries k odložení trestu smrti Sakíne Muhammadí Aštíáníové.


12. Návrh zákona o izraelských nevládních organizacích (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0046/2010), kterou pokládají Franziska Katharina Brantner a Nicole Kiil-Nielsen za skupinu Verts/ALE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexandra Thein, Ivo Vajgl, Sarah Ludford a Leonidas Donskis za skupinu ALDE, Véronique De Keyser za skupinu S&D, a Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL Komisi: Návrh zákona o izraelských nevládních organizacích (B7-0319/2010)

Franziska Katharina Brantner, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Véronique De Keyser, Marie-Christine Vergiat rozvinuly otázku k ústnímu zodpovězení.

Štefan Füle (člen Komise) odpověděl na otázku k ústnímu zodpovězení.

Vystoupili: Hans-Gert Pöttering za skupinu PPE, Richard Howitt za skupinu S&D, Chris Davies za skupinu ALDE, Nicole Kiil-Nielsen za skupinu Verts/ALE, Charles Tannock za skupinu ECR, a Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL.

PŘEDSEDNICTVÍ: Stavros LAMBRINIDIS
místopředseda

Vystoupili: Bastiaan Belder za skupinu EFD, Diane Dodds nezařazená, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Chris Davies, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Proinsias De Rossa, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bastiaan Belder, Frédérique Ries, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Fiorello Provera, Franz Obermayr, Ria Oomen-Ruijten, Monika Flašíková Beňová, Margrete Auken, Zuzana Roithová, Pier Antonio Panzeri, Sari Essayah, Marek Siwiec a Zoran Thaler.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ulrike Lunacek, Ivo Vajgl a Alexandra Thein.

Vystoupil Štefan Füle.

Rozprava byla ukončena.


13. Stav řeky Jordánu a zejména oblasti dolního toku Jordánu (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0092/2010), kterou pokládají Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen a Adrian Severin za skupinu S&D, Liisa Jaakonsaari, Ivo Vajgl, Michael Cashman, Antigoni Papadopoulou, Vincent Peillon, Maria Eleni Koppa, Patrizia Toia, Jean Lambert, Tokia Saïfi, Maria Da Graça Carvalho, Tanja Fajon, Edite Estrela, Marietje Schaake, Jutta Steinruck, Mariya Nedelcheva, Kriton Arsenis, Santiago Fisas Ayxela, María Muñiz De Urquiza, Hélène Flautre, Rui Tavares, Vincenzo Iovine, Sonia Alfano, Zoran Thaler, Michel Dantin, Vittorio Prodi, Anne Delvaux, Alexandra Thein, Kyriacos Triantaphyllides, Charles Goerens, Nikolaos Chountis, Kader Arif, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Margrete Auken, Ioannis A. Tsoukalas, Roberto Gualtieri, Reinhard Bütikofer, Emilio Menéndez del Valle, Nicole Kiil-Nielsen, Raimon Obiols, Proinsias De Rossa, Antonyia Parvanova, Erminia Mazzoni, Guido Milana, Olga Sehnalová, Stephen Hughes, Kartika Tamara Liotard, Sajjad Karim, Isabelle Durant, José Manuel Fernandes, Patrick Le Hyaric, Izaskun Bilbao Barandica, Gabriele Albertini, Malika Benarab-Attou, Rosario Crocetta, Thijs Berman, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Richard Howitt, Ana Gomes, Ioan Enciu, Hans-Gert Pöttering, Marek Siwiec a Corina Creţu Komisi: Stav řeky Jordánu a zejména oblasti dolního toku Jordánu (B7-0452/2010)

Paolo De Castro rozvinul otázku k ústnímu zodpovězení.

Štefan Füle (člen Komise) odpověděl na otázku k ústnímu zodpovězení.

Vystoupili: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou za skupinu PPE, Véronique De Keyser za skupinu S&D, Antonyia Parvanova za skupinu ALDE, Margrete Auken za skupinu Verts/ALE, Charles Tannock za skupinu ECR, Willy Meyer za skupinu GUE/NGL, Cristian Dan Preda, Proinsias De Rossa, Alexandra Thein, Nicole Kiil-Nielsen, Mário David, Olga Sehnalová, Malika Benarab-Attou, Monika Flašíková Beňová a Richard Howitt.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elena Băsescu, Ioan Enciu, Andreas Mölzer, Véronique De Keyser a Mariya Nedelcheva.

Vystoupil Štefan Füle.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen a Margrete Auken za skupinu Verts/ALE o stavu Jordánu a zejména oblasti jeho dolního toku (B7-0484/2010),

- Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen, Adrian Severin, Proinsias De Rossa, Saïd El Khadraoui, Olga Sehnalová, Thijs Berman, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza a Raimon Obiols za skupinu S&D o stavu Jordánu, a zejména oblasti jeho dolního toku (B7-0485/2010),

- Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides a Cristian Dan Preda za skupinu PPE o stavu Jordánu a zejména oblasti jeho dolního toku (B7-0486/2010),

- Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric a Willy Meyer za skupinu GUE/NGL o stavu Jordánu, a zejména oblasti jeho dolního toku (B7-0487/2010),

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl a Graham Watson za skupinu ALDE o stavu Jordánu (B7-0488/2010).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 5.4 zápisu ze dne 9.9.2010.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 17:55 před dobou vyhrazenou pro otázky a pokračovalo v 18:00)


PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně

14. Doba vyhrazená pro otázky (Rada)

Parlament projednal řadu otázek Radě (B7-0454/2010).

Otázka 1 (Vilija Blinkevičiūtė): Osoby se zdravotním postižením a strategie Evropa 2020.

Otázka a doplňující otázky: Vilija Blinkevičiūtė, Janusz Władysław Zemke a Silvia-Adriana Ţicău. Odpověď: Olivier Chastel (úřadující předseda Rady).

Otázka 2 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Úpravy rozpočtu a soukromé zadlužení.

Otázka a doplňující otázka: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou. Odpověď: Olivier Chastel.

Otázka 3 (Silvia-Adriana Ţicău): Revize sítě TEN-T.

Otázka a doplňující otázky: Silvia-Adriana Ţicău, Nikolaos Chountis a Janusz Władysław Zemke. Odpověď: Olivier Chastel.

Otázka 4 (Georgios Papanikolaou): Hodnocení otevřené metody koordinace.

Otázka a doplňující otázky: Georgios Papanikolaou a Vilija Blinkevičiūtė. Odpověď: Olivier Chastel.

Otázka 5 (Nikolaos Chountis): Memorandum o porozumění, které uzavřelo Řecko s EU a MMF, a prudce rostoucí inflace.

Otázka a doplňující otázky: Nikolaos Chountis a Georgios Papanikolaou. Odpověď: Olivier Chastel.

Otázka 6 (Laima Liucija Andrikienė): Priority belgického předsednictví v souvislosti s OSN a jejími orgány.

Otázka a doplňující otázky: Laima Liucija Andrikienė a Paul Rübig. Odpověď: Olivier Chastel.

Otázka 7 (Liam Aylward): Posilování biologické rozmanitosti v EU.

Otázka a doplňující otázka: Liam Aylward. Odpověď: Olivier Chastel.

Otázka 8 (Mairead McGuinness): Neformální zasedání Rady ministrů ve složení pro zemědělství, září 2010.

Otázka a doplňující otázky: Mairead McGuinness, Paul Rübig a Liam Aylward. Odpověď: Olivier Chastel.

Otázka 9 (Ryszard Czarnecki): Perspektiva přistoupení balkánských zemí k EU.

Otázka a doplňující otázka: Ryszard Czarnecki. Odpověď: Olivier Chastel.

Autoři otázek, které nebyly zodpovězeny pro nedostatek času, obdrží písemné odpovědi (viz příloha doslovného záznamu).

Doba vyhrazená pro otázky Radě skončila.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 19:00, pokračovalo v 21:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

15. Volný pohyb pracovníků - dočasná omezení týkající se rumunských a bulharských občanů na trhu práce Evropské unie (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0096/2010), kterou pokládají Rovana Plumb, Iliana Malinova Iotova, Pervenche Berès, Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Gianni Pittella a Jutta Steinruck za skupinu S&D Komisi: Volný pohyb pracovníků - dočasná omezení ovlivňující pohyb rumunských a bulharských občanů na trhu práce v Evropské unii (B7-0455/2010)

Rovana Plumb rozvinula otázku k ústnímu zodpovězení.

John Dalli (člen Komise) odpověděl na otázku k ústnímu zodpovězení.

Vystoupili: Thomas Mann za skupinu PPE, Ivailo Kalfin za skupinu S&D, Adina-Ioana Vălean za skupinu ALDE, Rui Tavares za skupinu GUE/NGL, Gerard Batten za skupinu EFD, Traian Ungureanu, Evgeni Kirilov, Antonyia Parvanova, Marie-Christine Vergiat, Iliana Ivanova, Iliana Malinova Iotova, Renate Weber, Silvia-Adriana Ţicău, Cătălin Sorin Ivan a Corina Creţu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Ilda Figueiredo, Seán Kelly a Peter Jahr.

Vystoupil John Dalli.

Rozprava byla ukončena.


16. Produkty z klonovaných zvířat v potravinovém řetězci (rozprava)

Prohlášení Komise: Produkty z klonovaných zvířat v potravinovém řetězci

John Dalli (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Pilar Ayuso za skupinu PPE, Luis Manuel Capoulas Santos za skupinu S&D, George Lyon za skupinu ALDE, Bart Staes za skupinu Verts/ALE, Janusz Wojciechowski za skupinu ECR, Kartika Tamara Liotard za skupinu GUE/NGL, John Stuart Agnew za skupinu EFD, Diane Dodds nezařazená, Horst Schnellhardt, Linda McAvan, Martin Häusling, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Renate Sommer, Csaba Sándor Tabajdi, Françoise Grossetête, Daciana Octavia Sârbu, Anne Delvaux a Kriton Arsenis.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Peter Jahr, João Ferreira a Anna Záborská.

Vystoupil John Dalli.

Rozprava byla ukončena.


17. Odvětví bramborového škrobu v EU po roce 2012 (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0097/2010), kterou pokládají Esther de Lange a Albert Deß za skupinu PPE, Thijs Berman a Jo Leinen za skupinu S&D Komisi: Odvětví bramborového škrobu v Evropě po roce 2012 (B7-0456/2010)

Esther de Lange a Thijs Berman rozvinuli otázku k ústnímu zodpovězení.

John Dalli (člen Komise) odpověděl na otázku k ústnímu zodpovězení.

Vystoupili: Peter Jahr za skupinu PPE, Jan Mulder za skupinu ALDE, a Janusz Wojciechowski za skupinu ECR.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger a Seán Kelly.

Vystoupili: John Dalli a Esther de Lange.

Rozprava byla ukončena.


18. Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)

Parlamentu byly předloženy následující návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- Návrh nařízení Komise, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign praček pro domácnost (D004369/04 - 2010/2779(RPS) - lhůta: 07/10/2010)

předáno příslušný výbor: ENVI
stanovisko: ITRE

- Návrh nařízení Komise, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign myček nádobí pro domácnost (D004541/03 - 2010/2780(RPS) - lhůta: 07/10/2010)

předáno příslušný výbor: ENVI
stanovisko: ITRE

- Nařízení (EU), kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu (D005743/02 - 2010/2816(RPS) - lhůta: 09/10/2010)

předáno příslušný výbor: JURI

- Nařízení Komise (EU) č. …/.., kterým se stanoví pravidla podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES týkající se označování kapacity přenosných sekundárních (schopných opětovného nabití) a automobilových baterií a akumulátorů (D006629/02 - 2010/2822(RPS) - lhůta: 17/10/2010)

předáno příslušný výbor: ENVI

- Návrh směrnice Komise ../…/EU ze dne […], kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o seznam produktů pro obranné účely (D006819/03 - 2010/2798(RPS) - lhůta: 07/10/2010)
předáno příslušný výbor: IMCO
stanovisko: AFET

- Návrh rozhodnutí Komise o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Energie“ transevropského konvenčního železničního systému (D007189/02 - 2010/2818(RPS) - lhůta: 13/10/2010)
předáno příslušný výbor: TRAN

- Návrh rozhodnutí Komise o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „infrastruktura“ transevropského konvenčního železničního systému (D007190/02 - 2010/2819(RPS) - lhůta: 13/10/2010)

předáno příslušný výbor: TRAN

- Nařízení Komise (EU), kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat (D007474/03 - 2010/2796(RPS) - lhůta: 07/10/2010)

předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise (EU), kterým se mění nařízení (ES) č. 976/2009, pokud jde o služby stahování dat a transformační služby (D007475/02 - 2010/2799(RPS) - lhůta: 07/10/2010)

předáno příslušný výbor: ENVI

- Návrh nařízení Komise o schválení a zamítnutí schválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí (D008208/05 - 2010/2791(RPS) - lhůta: 08/10/2010)

předáno příslušný výbor: ENVI

stanovisko: IMCO

- Návrh nařízení Komise o zamítnutí schválení zdravotního tvrzení při označování potravin jiného, než je tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí (D008209/03 - 2010/2792(RPS) - lhůta: 08/10/2010)
předáno příslušný výbor: ENVI
stanovisko: IMCO

- Návrh rozhodnutí Komise o modulech pro postupy posuzování shody, vhodnosti pro použití a ES ověřování, které mají být použity v technických specifikacích pro interoperabilitu přijatých na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES (D008359/02 - 2010/2823(RPS) - lhůta: 20/10/2010)

předáno příslušný výbor: TRAN

- Rozhodnutí Komise ze dne […] o stanovení kritérií pro použití technických postupů tankery na zkapalněný zemní plyn jako alternativy k používání lodních paliv s nízkým obsahem síry, která splňují požadavky článku 4b směrnice 1999/32/ES ze dne 26. dubna 1999 (D008449/03 - 2010/2805(RPS) - lhůta: 07/10/2010)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Návrh nařízení Komise, kterým se mění příloha X nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o seznam rychlých testů (D008468/05 - 2010/2793(RPS) - lhůta: 08/10/2010)

předáno příslušný výbor: ENVI
stanovisko: AGRI

- Návrh rozhodnutí Komise, kterým se mění rozhodnutí č. 2006/920/ES a č. 2008/231/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „Provoz a řízení dopravy“ transevropského konvenčního a vysokorychlostního železničního systému (D008758/02 - 2010/2794(RPS) - lhůta: 07/10/2010)
předáno příslušný výbor: TRAN

- Rozhodnutí Komise, kterým se mění kapitola 3 přílohy 1 nařízení (ES) č. 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám (D008895/03 - 2010/2795(RPS) - lhůta: 08/10/2010)
předáno příslušný výbor: ITRE

- Návrh rozhodnutí Komise o finančním příspěvku Unie na koordinovaný program sledování prevalence Listeria monocytogenes v některých potravinách určených k přímé spotřebě, který má být proveden v členských státech (D008914/04 - 2010/2828(RPS) - lhůta: 24/10/2010)
předáno příslušný výbor: ENVI
stanovisko: AGRI

- Nařízení (EU), které se týká požadavků pro schvalování typu odtahových úchytů motorových vozidel a kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (D009078/02 - 2010/2813(RPS) - lhůta: 09/10/2010)
předáno příslušný výbor: IMCO

- Návrh nařízení Komise (EU) č. …/.. ze dne …, které se týká požadavků pro schvalování typu týkajících se umístění a připevnění zadních registračních tabulek na motorových vozidlech a jejich přípojných vozidlech a kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (D009096/02 - 2010/2814(RPS) - lhůta: 09/10/2010)
předáno příslušný výbor: IMCO

- Návrh nařízení Komise (EU) č. …/.. ze dne …, o požadavcích pro schvalování typu krytů kol některých motorových vozidel, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (D009097/02 - 2010/2815(RPS) - lhůta: 09/10/2010)
předáno příslušný výbor: IMCO

- Návrh nařízení Komise (EU) č. …/.. ze dne …, které se týká požadavků pro schvalování typu systémů stírání a ostřikování čelního skla některých motorových vozidel a kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (D009098/02 - 2010/2812(RPS) - lhůta: 09/10/2010)
předáno příslušný výbor: IMCO

- Nařízení Komise (EU) č. …/… o harmonogramu, správě a jiných aspektech dražeb povolenek na emise skleníkových plynů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (D009287/03 - 2010/2827(RPS) - lhůta: 23/10/2010)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise (EU) č. …/2010 ze dne […], kterým se mění nařízení (ES) č. 2042/2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (D009454/03 - 2010/2800(RPS) - lhůta: 07/10/2010)
předáno příslušný výbor: TRAN

- Návrh nařízení Komise, kterým se mění příloha IV nařízení (ES) č. 767/2009 týkající se povolených tolerancí pro označování složení krmných surovin nebo krmných směsí podle čl. 11 odst. 5 (D009566/02 - 2010/2801(RPS) - lhůta: 08/10/2010)
předáno příslušný výbor: AGRI
stanovisko: ENVI

- Návrh rozhodnutí Komise, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2009/861/ES o přechodných opatřeních podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 týkajících se zpracovávání nevyhovujícího syrového mléka v určitých zařízeních na zpracování mléka v Bulharsku (D009602/03 - 2010/2790(RPS) - lhůta: 08/10/2010)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Návrh směrnice Komise ../…/EU ze dne […], kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES tak, aby se zařazení účinné látky oxidu uhličitého do přílohy I uvedené směrnice rozšířilo na typ přípravku 18 (D009660/02 - 2010/2809(RPS) - lhůta: 08/10/2010)

předáno příslušný výbor: ENVI

- Návrh směrnice Komise ../…/EU ze dne […], kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky metofluthrin do přílohy I uvedené směrnice (D009661/02 - 2010/2807(RPS) - lhůta: 08/10/2010)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Návrh směrnice Komise ../…/EU ze dne […], kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky spinosad do přílohy I uvedené směrnice (D009662/02 - 2010/2808(RPS) - lhůta: 08/10/2010)

předáno příslušný výbor: ENVI

- Návrh rozhodnutí Komise ze dne […] o nezařazení některých látek do přílohy I, IA nebo IB směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (D009665/02 - 2010/2810(RPS) - lhůta: 08/10/2010)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Návrh nařízení Komise (EU) , kterým se mění nařízení (EU) č. .../2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat (D009923/02 - 2010/2832(RPS) - lhůta: 18/11/2010)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Návrh nařízení Komise o společné bezpečnostní metodě pro posuzování shody s požadavky pro získání schválení z hlediska bezpečnosti železnic (D009940/02 - 2010/2825(RPS) - lhůta: 23/10/2010)
předáno příslušný výbor: TRAN

- Návrh nařízení Komise o společné bezpečnostní metodě pro posuzování shody s požadavky pro získání osvědčení o bezpečnosti železnic (D009941/03 - 2010/2826(RPS) - lhůta: 23/10/2010)
předáno příslušný výbor: TRAN

- Nařízení Komise (EU) č .../.. ze dne […], kterým se stanoví pravidla pro žádost o výjimku z cílů pro specifické emise CO2 podle článku 11 nařízení (ES) č. 443/2009 (D009978/02 - 2010/2811(RPS) - lhůta: 09/10/2010)
předáno příslušný výbor: ENVI
stanovisko: ITRE

- Návrh nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acechinocyl, bentazon, carbendazim, cyflutrin, fenamidon, fenazachin, flonicamid, flutriafol, imidacloprid, ioxynil, metkonazol, prothiokonazol, tebufenozid a thiofanátmethyl v některých produktech nebo na jejich povrchu (D010048/02 - 2010/2829(RPS) - lhůta: 24/09/2010)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Návrh směrnice Komise, kterou se mění přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla (D010069/02 - 2010/2831(RPS) - lhůta: 10/10/2010)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Návrh směrnice Komise, kterou se mění směrnice 2008/84/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu potravinářských přídatných látek jiných než barviva a náhradní sladidla (D010070/02 - 2010/2817(RPS) - lhůta: 10/10/2010)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Směrnice Komise, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES o omezování emisí těkavých organických sloučenin (D010205/01 - 2010/2820(RPS) - lhůta: 14/10/2010)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Návrh nařízení Komise (EU) č. …/… ze dne […], kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových sekundárních proměnných pro rok 2012, které se týkají podmínek bydlení (D010295/02 - 2010/2824(RPS) - lhůta: 23/10/2010)
předáno příslušný výbor: EMPL

- Návrh nařízení Komise o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se netýká snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí (D010400/02 - 2010/2837(RPS) - lhůta: 26/11/2010)
předáno příslušný výbor: ENVI
stanovisko: IMCO

- Návrh nařízení Komise o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se týkají snížení rizika onemocnění a vývoje a zdraví dětí (D010401/02 - 2010/2838(RPS) - lhůta: 26/11/2010)
předáno příslušný výbor: ENVI
stanovisko: IMCO

- Návrh nařízení Komise (EU), kterým se přizpůsobuje technickému pokroku nařízení (ES) č. 440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (D010407/01 - 2010/2830(RPS) - lhůta: 23/10/2010)
předáno příslušný výbor: ENVI
stanovisko: ITRE, IMCO

- Návrh rozhodnutí Komise ze dne […], kterým se mění rozhodnutí 2003/322/ES, pokud jde o některé druhy mrchožravých ptáků v Itálii a Řecku, kteří mohou být krmeni určitými vedlejšími produkty živočišného původu (D010426/02 - 2010/2840(RPS) - lhůta: 30/11/2010)
předáno příslušný výbor: ENVI
stanovisko: AGRI

- Směrnice Komise ze dne […], kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty (D010651/01 - 2010/2833(RPS) - lhůta: 21/11/2010)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Návrh nařízení Komise (EU) č. …/.. ze dne […], kterým se mění nařízení (ES) č. 1055/2008, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005, pokud jde o kritéria kvality a podávání zpráv o kvalitě v oblasti statistiky platební bilance (D010740/01 - 2010/2853(RPS) - lhůta: 03/12/2010)
předáno příslušný výbor: INTA
stanovisko: ECON

- Návrh rozhodnutí Komise, kterým se zavádí harmonizovaný formulář pro podávání zpráv podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 336/2006 o provádění Mezinárodního předpisu pro řízení bezpečnosti ve Společenství a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 3051/95 (D010744/02 - 2010/2845(RPS) - lhůta: 01/12/2010)
předáno příslušný výbor: TRAN


19. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 446.327/OJJE).


20. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 23:20.

Klaus Welle

Diana Wallis

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí