Indeks 
Protokol
PDF 233kWORD 139k
Onsdag den 8. september 2010 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Udvalgenes sammensætning
 3.Konklusioner fra det særlige møde i Økofin-Rådet den 7. september (forhandling)
 4.Beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål ***II (forhandling)
 5.Igangværende forhandlinger om handelsaftalen vedrørende bekæmpelse af forfalskning (ACTA) (forhandling)
 6.Afstemningstid
  
6.1.Beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål ***II (afstemning)
  
6.2.Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker * (afstemning)
  
6.3.Menneskerettigheder i Iran, særlig sagerne Sakineh Mohammadi-Ashtiani og Zahra Bahrami (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Meddelelse fra formanden
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Våbeneksport (forhandling)
 12.Lovforslag om israelske ngo'er (forhandling)
 13.Jordanflodens tilstand, herunder navnlig området omkring Jordanflodens nedre løb (forhandling)
 14.Spørgetid (spørgsmål til Rådet)
 15.Fri bevægelighed for arbejdstagere - midliertidige begrænsninger for rumænske og bulgarske statsborgere på EU's arbejdsmarked (forhandling)
 16.Produkter fra klonede dyr i fødevarekæden (forhandling)
 17.EU's kartoffelstivelsessektor efter 2012 (forhandling)
 18.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)
 19.Dagsorden for næste møde
 20.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


PROTOKOL

ONSDAG DEN 8. SEPTEMBER 2010

FORSÆDE: Isabelle DURANT
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.


2. Udvalgenes sammensætning

Formanden havde fra S&D modtaget følgende anmodninger om udnævnelse:

AGRI: Sergio Gutiérrez Prieto i stedet for Miguel Angel Martínez Martínez

Det Særlige Udvalg om den Finansielle, Økonomiske og Sociale Krise: Antolín Sánchez Presedo

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


3. Konklusioner fra det særlige møde i Økofin-Rådet den 7. september (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Konklusioner fra det særlige møde i Økofin-Rådet den 7. september

Didier Reynders (formand for Rådet) og Michel Barnier (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Corien Wortmann-Kool for PPE-Gruppen, Udo Bullmann for S&D-Gruppen, Sylvie Goulard for ALDE-Gruppen, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, Kay Swinburne for ECR-Gruppen, Miguel Portas for GUE/NGL-Gruppen, Hans-Peter Martin, løsgænger, Jean-Paul Gauzès, Anni Podimata, Jens Rohde, Derk Jan Eppink, Othmar Karas, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Sophie Auconie, Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner og Liem Hoang Ngoc.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Sławomir Witold Nitras, George Sabin Cutaş, Ilda Figueiredo og Liisa Jaakonsaari.

Talere: Michel Barnier og Didier Reynders.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


4. Beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål ***II (forhandling)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets holdning ved førstebehandling med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål [06106/1/2010 - C7-0147/2010- 2008/0211(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Elisabeth Jeggle (A7-0230/2010)

Elisabeth Jeggle forelagde indstillingen ved andenbehandling.

John Dalli (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Herbert Dorfmann for PPE-Gruppen, Daciana Octavia Sârbu for S&D-Gruppen, Marit Paulsen for ALDE-Gruppen, Jill Evans for Verts/ALE-Gruppen, Janusz Wojciechowski for ECR-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen og Giancarlo Scottà for EFD-Gruppen.

FORSÆDE: Stavros LAMBRINIDIS
næstformand

Talere: Mike Nattrass, løsgænger, Martin Kastler, Paolo De Castro, George Lyon, Carl Schlyter, John Stuart Agnew, Miroslav Mikolášik, Luis Manuel Capoulas Santos, Jorgo Chatzimarkakis, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Cristiana Muscardini og Elisabetta Gardini.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Rareş-Lucian Niculescu, Anna Záborská, Karin Kadenbach, Frédérique Ries, Martin Häusling, João Ferreira, Anna Rosbach, Laima Liucija Andrikienė, Paul Rübig og Elisabeth Köstinger.

Talere: John Dalli og Elisabeth Jeggle.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.1 i protokollen af 8.9.2010.


5. Igangværende forhandlinger om handelsaftalen vedrørende bekæmpelse af forfalskning (ACTA) (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Igangværende forhandlinger om handelsaftalen vedrørende bekæmpelse af forfalskning (ACTA)

Karel De Gucht (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Daniel Caspary for PPE-Gruppen, Kader Arif for S&D-Gruppen, Niccolò Rinaldi for ALDE-Gruppen, Jan Philipp Albrecht for Verts/ALE-Gruppen, Syed Kamall for ECR-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Francesco Enrico Speroni for EFD-Gruppen, og Angelika Werthmann, løsgænger.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elisabeth Köstinger, Monika Flašíková Beňová, Carl Schlyter, Françoise Castex, Andrew Henry William Brons, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Eva Lichtenberger, Martin Ehrenhauser og Christian Engström.

Karel De Gucht tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat kl. 12.00 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 12.05)


FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

6. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


6.1. Beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets holdning ved førstebehandling med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål [06106/1/2010 - C7-0147/2010- 2008/0211(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Elisabeth Jeggle (A7-0230/2010)

(Kvalificeret flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt som ændret (P7_TA(2010)0308)

Talere inden afstemningen

Sonia Alfano, for at anmode om, at indstillingen blev henvist til fornyet udvalgsbehandling, jf. forretningsordenens artikel 175, stk. 2; Jill Evans for Verts/ALE-Gruppen, for anmodningen, Paolo De Castro, formand for AGRI, samt Elisabeth Jeggle, ordfører, imod anmodningen, og Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, der gjorde opmærksom på hendes gruppes holdning.

Parlamentet forkastede denne anmodning.

Talere efter afstemningen

Mário David og Nicole Sinclaire, om det elektroniske mailsystem.


6.2. Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker * (afstemning)

Betænkning om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker - Del II i de integrerede retningslinjer for Europa 2020 [KOM(2010)0193 - C7-0111/2010- 2010/0115(NLE)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Csaba Őry (A7-0235/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2010)0309)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2010)0309)

Talere

Olle Ludvigsson, efter afstemningen, der gjorde opmærksom på en fejl i den svenske udgave af ændringsforslag 48 og Jutta Steinruck, der opfordrede Rådet til at tage hensyn til afstemningen i Parlamentet.


6.3. Menneskerettigheder i Iran, særlig sagerne Sakineh Mohammadi-Ashtiani og Zahra Bahrami (afstemning)

Forhandlingen havde fundet sted den 6. september 2010 (punkt 18 i protokollen af 6.9.2010).

Der var givet meddelelse om beslutningsforslagene den 7. september 2010 (punkt 10 i protokollen af 7.9.2010).

Forslag til beslutning B7-0494/2010, B7-0495/2010, B7-0496/2010, B7-0497/2010, B7-0498/2010, B7-0499/2010 og B7-0501/2010

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0494/2010

(erstatter B7-0494/2010, B7-0495/2010, B7-0496/2010, B7-0497/2010, B7-0498/2010, B7-0499/2010 og B7-0501/2010):

stillet af:

Roberta Angelilli, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Mario Mauro, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Kurt Lechner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska og Sławomir Witold Nitras for PPE-Gruppen,

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani og Marc Tarabella for S&D-Gruppen,

Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano og Annemie Neyts-Uyttebroeck for ALDE-Gruppen,

Isabelle Durant, Nicole Kiil-Nielsen, Emilie Turunen og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen,

Charles Tannock og Geoffrey Van Orden for ECR-Gruppen,

Marie-Christine Vergiat og Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen

Fiorello Provera og Bastiaan Belder for EFD-Gruppen

Vedtaget (P7_TA(2010)0310)

Talere

Mario Mauro, inden afstemningen, for at anmode om afstemning ved navneopråb ved den endelige afstemning.

Parlamentet godkendte denne anmodning.

Richard Howitt, der anmodede om, at der også ved afstemningen om punkt 7 og led 5 blev anvendt afstemning ved navneopråb.

Der blev gjort indsigelse mod denne anmodning, som derfor ikke blev imødekommet.


7. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Indstilling ved andenbehandling: Elisabeth Jeggle - A7-0230/2010

Jarosław Kalinowski, Romana Jordan Cizelj, Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Mairead McGuinness, Jens Rohde, Mario Pirillo, Marian Harkin, Hannu Takkula, Anna Záborská, Bogusław Liberadzki og Sirpa Pietikäinen

Betænkning: Csaba Őry - A7-0235/2010
Clemente Mastella, Erminia Mazzoni, Alajos Mészáros, Sergej Kozlík, Giommaria Uggias, Tunne Kelam, Alfredo Antoniozzi, Marian Harkin, Czesław Adam Siekierski, Daniel Hannan og Syed Kamall

Menneskerettigheder i Iran, særlig sagerne Sakineh Mohammadi-Ashtiani og Zahra Bahrami - RC-B7-0494/2010
Erminia Mazzoni, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Cristiana Muscardini, Hannu Takkula, Seán Kelly, Syed Kamall og Daniel Hannan


8. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

°
° ° °

Reinhard Bütikofer havde meddelt, at hans afstemningsanlæg ikke havde fungeret under afstemningen om indstilling af Elisabeth Jeggle (A7-0230/2010) og betænkning af Csaba Őry (A7-0235/2010).

Véronique De Keyser havde meddelt, at hendes afstemningsanlæg ikke havde fungeret under afstemningen om det fælles beslutningsforslag RC-B7-0494/2010.

John Attard-Montalto havde meddelt, at hans afstemningsanlæg ikke havde fungeret korrekt.


(Mødet udsat kl. 13.10 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Gianni PITTELLA
næstformand

9. Meddelelse fra formanden

Formanden meddelte, at det iranske udenrigsministerium havde bekendtgjort, at dødsdommen over Sakineh Mohammadi-Ashtiani var suspenderet.

Formanden understregede, at det var nødvendigt at insistere på en genoptagelse af sagen, og at Europa-Parlamentet fortsat ville forsvare menneskerettighederne overalt i verden.


10. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

°
° ° °

Sonia Alfano havde været til stede under mødet den 25. marts 2010, men hendes navn fremgik ikke af tilstedeværelseslisten.


11. Våbeneksport (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0076/2010) af Arturs Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis, Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Jacek Saryusz-Wolski, Ville Itälä, Sandra Kalniete, Inese Vaidere, Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra og Laima Liucija Andrikienė for PPE-Gruppen, til Rådet: Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (B7-0320/2010)

Arturs Krišjānis Kariņš begrundede den mundtlige forespørgsel.

Olivier Chastel (formand for Rådet) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Roberto Gualtieri for S&D-Gruppen, Elmar Brok for PPE-Gruppen, Johannes Cornelis van Baalen for ALDE-Gruppen, Indrek Tarand for Verts/ALE-Gruppen, Geoffrey Van Orden for ECR-Gruppen, Sabine Lösing for GUE/NGL-Gruppen, der også besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Geoffrey Van Orden, David Campbell Bannerman for EFD-Gruppen, Andrew Henry William Brons, løsgænger, der også besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Charles Tannock, Michael Gahler, Justas Vincas Paleckis, Ryszard Czarnecki, Nikolaos Chountis, Jaroslav Paška, Arnaud Danjean, Zoran Thaler, Charles Tannock, Inese Vaidere, Marietta Giannakou, Alf Svensson, Tunne Kelam og Krzysztof Lisek.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Andrzej Grzyb, Kyriakos Mavronikolas, Raül Romeva i Rueda, Laima Liucija Andrikienė, Janusz Władysław Zemke og Katarína Neveďalová.

Olivier Chastel tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Frédérique Ries tog ordet vedrørende suspenderingen af dødsdommen over Sakineh Mohammadi-Ashtiani.


12. Lovforslag om israelske ngo'er (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0046/2010) af Franziska Katharina Brantner og Nicole Kiil-Nielsen for Verts/ALE-Gruppen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexandra Thein, Ivo Vajgl, Sarah Ludford og Leonidas Donskis for ALDE-Gruppen, Véronique De Keyser for S&D-Gruppen og Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen til Kommissionen: Udkast til lovforslag om israelske ngo'er (B7-0319/2010)

Franziska Katharina Brantner, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Véronique De Keyser, Marie-Christine Vergiat begrundede den mundtlige forespørgsel.

Štefan Füle (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Hans-Gert Pöttering for PPE-Gruppen, Richard Howitt for S&D-Gruppen, Chris Davies for ALDE-Gruppen, Nicole Kiil-Nielsen for Verts/ALE-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen og Kyriacos Triantaphyllides for GUE/NGL-Gruppen.

FORSÆDE: Stavros LAMBRINIDIS
næstformand

Talere: Bastiaan Belder for EFD-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, der også besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Chris Davies, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Proinsias De Rossa, der også besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bastiaan Belder, Frédérique Ries, der også besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Fiorello Provera, Franz Obermayr, Ria Oomen-Ruijten, Monika Flašíková Beňová, Margrete Auken, Zuzana Roithová, Pier Antonio Panzeri, Sari Essayah, Marek Siwiec og Zoran Thaler.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ulrike Lunacek, Ivo Vajgl og Alexandra Thein.

Štefan Füle tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


13. Jordanflodens tilstand, herunder navnlig området omkring Jordanflodens nedre løb (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0092/2010) af Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen og Adrian Severin for S&D-Gruppen, Liisa Jaakonsaari, Ivo Vajgl, Michael Cashman, Antigoni Papadopoulou, Vincent Peillon, Maria Eleni Koppa, Patrizia Toia, Jean Lambert, Tokia Saïfi, Maria Da Graça Carvalho, Tanja Fajon, Edite Estrela, Marietje Schaake, Jutta Steinruck, Mariya Nedelcheva, Kriton Arsenis, Santiago Fisas Ayxela, María Muñiz De Urquiza, Hélène Flautre, Rui Tavares, Vincenzo Iovine, Sonia Alfano, Zoran Thaler, Michel Dantin, Vittorio Prodi, Anne Delvaux, Alexandra Thein, Kyriacos Triantaphyllides, Charles Goerens, Nikolaos Chountis, Kader Arif, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Margrete Auken, Ioannis A. Tsoukalas, Roberto Gualtieri, Reinhard Bütikofer, Emilio Menéndez del Valle, Nicole Kiil-Nielsen, Raimon Obiols, Proinsias De Rossa, Antonyia Parvanova, Erminia Mazzoni, Guido Milana, Olga Sehnalová, Stephen Hughes, Kartika Tamara Liotard, Sajjad Karim, Isabelle Durant, José Manuel Fernandes, Patrick Le Hyaric, Izaskun Bilbao Barandica, Gabriele Albertini, Malika Benarab-Attou, Rosario Crocetta, Thijs Berman, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Richard Howitt, Ana Gomes, Ioan Enciu, Hans-Gert Pöttering, Marek Siwiec og Corina Creţu til Kommissionen: om situationen ved Jordanfloden, især vedrørende området ved flodens nedre løb (B7-0452/2010)

Paolo De Castro begrundede den mundtlige forespørgsel.

Štefan Füle (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou for PPE-Gruppen, Véronique De Keyser for S&D-Gruppen, Antonyia Parvanova for ALDE-Gruppen, Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Willy Meyer for GUE/NGL-Gruppen, Cristian Dan Preda, Proinsias De Rossa, Alexandra Thein, Nicole Kiil-Nielsen, Mário David, Olga Sehnalová, Malika Benarab-Attou, Monika Flašíková Beňová og Richard Howitt.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elena Băsescu, Ioan Enciu, Andreas Mölzer, Véronique De Keyser og Mariya Nedelcheva.

Štefan Füle tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 115, stk. 5):

- Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen og Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen om situationen ved Jordanfloden, især vedrørende området ved flodens nedre løb (B7-0484/2010)

- Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen, Adrian Severin, Proinsias De Rossa, Saïd El Khadraoui, Olga Sehnalová, Thijs Berman, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza og Raimon Obiols for S&D-Gruppen om situationen ved Jordanfloden, især vedrørende flodens nedre løb (B7-0485/2010)

- Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides og Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen om situationen vedrørende Jordanfloden og særligt flodens nedre løb (B7-0486/2010)

- Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric og Willy Meyer for GUE/NGL-Gruppen om situationen ved Jordanfloden, især vedrørende flodens nedre løb (B7-0487/2010)

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl og Graham Watson for ALDE-Gruppen om situationen vedrørende Jordanfloden (B7-0488/2010).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.4 i protokollen af 9.9.2010.

(Mødet udsat kl. 17.55 i afventning af spørgetiden og genoptaget kl. 18.00)


FORSÆDE: Diana WALLIS
næstformand

14. Spørgetid (spørgsmål til Rådet)

Parlamentet behandlede en række spørgsmål til Rådet (B7-0454/2010).

Spørgsmål nr. 1 (Vilija Blinkevičiūtė): Handicappede og EU 2020-strategien.

Olivier Chastel (formand for Rådet) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Vilija Blinkevičiūtė, Janusz Władysław Zemke og Silvia-Adriana Ţicău.

Spørgsmål nr. 2 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Finanspolitisk tilpasning og privat gæld.

Olivier Chastel besvarede spørgsmålet samt et tillægsspørgsmål af Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Spørgsmål nr. 3 (Silvia-Adriana Ţicău): Revision af TEN-T.

Olivier Chastel besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Silvia-Adriana Ţicău, Nikolaos Chountis og Janusz Władysław Zemke.

Spørgsmål nr. 4 (Georgios Papanikolaou): Evaluering af den åbne koordinationsmetode.

Olivier Chastel besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Georgios Papanikolaou og Vilija Blinkevičiūtė.

Spørgsmål nr. 5 (Nikolaos Chountis): Aftalememorandummet om gensidig forståelse mellem Grækenland, EU og IMF samt inflationsspiralen.

Olivier Chastel besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Nikolaos Chountis og Georgios Papanikolaou.

Spørgsmål nr. 6 (Laima Liucija Andrikienė): Det belgiske formandskabs prioriteringer for så vidt angår FN og dets organer.

Olivier Chastel besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Laima Liucija Andrikienė og Paul Rübig.

Spørgsmål nr. 7 (Liam Aylward): Styrkelse af biodiversiteten i EU.

Olivier Chastel besvarede spørgsmålet samt et tillægsspørgsmål af Liam Aylward.

Spørgsmål nr. 8 (Mairead McGuinness): Uformel samling i Rådet (landbrug), september 2010.

Olivier Chastel besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Mairead McGuinness, Paul Rübig og Liam Aylward.

Spørgsmål nr. 9 (Ryszard Czarnecki): Balkanlandenes udsigter til EU-medlemskab.

Olivier Chastel besvarede spørgsmålet samt et tillægsspørgsmål af Ryszard Czarnecki.

Spørgsmål, der på grund af tidnød ikke var blevet besvaret, ville blive besvaret skriftligt (se bilag til det fuldstændige forhandlingsreferat).

Formanden erklærede spørgetiden til Rådet for afsluttet.


(Mødet udsat kl. 19.00 og genoptaget kl. 21.00)

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

15. Fri bevægelighed for arbejdstagere - midliertidige begrænsninger for rumænske og bulgarske statsborgere på EU's arbejdsmarked (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0096/2010) af Rovana Plumb, Iliana Malinova Iotova, Pervenche Berès, Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Gianni Pittella og Jutta Steinruck for S&D-Gruppen til Kommissionen: Fri bevægelse for arbejdstagere - midlertidige begrænsninger for rumænske og bulgarske statsborgere på Den Europæiske Unions arbejdsmarked (B7-0455/2010)

Rovana Plumb begrundede den mundtlige forespørgsel.

John Dalli (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Thomas Mann for PPE-Gruppen, Ivailo Kalfin for S&D-Gruppen, Adina-Ioana Vălean for ALDE-Gruppen, Rui Tavares for GUE/NGL-Gruppen, Gerard Batten for EFD-Gruppen, Traian Ungureanu, Evgeni Kirilov, Antonyia Parvanova, Marie-Christine Vergiat, Iliana Ivanova, Iliana Malinova Iotova, Renate Weber, Silvia-Adriana Ţicău, Cătălin Sorin Ivan og Corina Creţu.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Ilda Figueiredo, Seán Kelly og Peter Jahr.

John Dalli tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


16. Produkter fra klonede dyr i fødevarekæden (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Produkter fra klonede dyr i fødevarekæden

John Dalli (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Pilar Ayuso for PPE-Gruppen, Luis Manuel Capoulas Santos for S&D-Gruppen, George Lyon for ALDE-Gruppen, Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen, Janusz Wojciechowski for ECR-Gruppen, Kartika Tamara Liotard for GUE/NGL-Gruppen, John Stuart Agnew for EFD-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, Horst Schnellhardt, Linda McAvan, Martin Häusling, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Renate Sommer, Csaba Sándor Tabajdi, Françoise Grossetête, Daciana Octavia Sârbu, Anne Delvaux og Kriton Arsenis.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Peter Jahr, João Ferreira og Anna Záborská.

John Dalli tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


17. EU's kartoffelstivelsessektor efter 2012 (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0097/2010) af Esther de Lange og Albert Deß for PPE-Gruppen, Thijs Berman og Jo Leinen for S&D-Gruppen, til Kommissionen: Den europæiske kartoffelstivelsessektor efter 2012 (B7-0456/2010)

Esther de Lange og Thijs Berman begrundede den mundtlige forespørgsel.

John Dalli (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Peter Jahr for PPE-Gruppen, Jan Mulder for ALDE-Gruppen, og Janusz Wojciechowski for ECR-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger og Seán Kelly.

Talere: John Dalli og Esther de Lange.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


18. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Udkast til Kommissionens forordning om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af husholdningsvaskemaskiner (D004369/04 - 2010/2779(RPS) - frist: 7.10.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: ITRE

- Udkast til Kommissionens forordning om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af husholdningsopvaskemaskiner (D004541/03 - 2010/2780(RPS) - frist: 7.10.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: ITRE

- Kommissionens forordning (EU) om ændring af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1896/2006 om indførelse af en europæisk betalingspåkravsprocedure (D005743/02 - 2010/2816(RPS) - frist: 9.10.2010)
henvist til: kor.udv.: JURI

- Kommissionens forordning (EU) nr. …/.. om regler for mærkning af kapaciteten af bærbare genopladelige batterier og bilbatterier og –akkumulatorer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF (D006629/02 - 2010/2822(RPS) - frist: 17.10.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Udkast til Kommissionens direktiv .../.../EU af … om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF, for så vidt angår listen over forsvarsrelaterede produkter (D006819/03 - 2010/2798(RPS) - frist: 7.10.2010)
henvist til: kor.udv.: IMCO
rådg.udv.: AFET

- Udkast til Kommissionens afgørelse om en teknisk specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet energi i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog (D007189/02 - 2010/2818(RPS) - frist: 13.10.2010)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Udkast til Kommissionens afgørelse om en teknisk specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Infrastruktur i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog (D007190/02 - 2010/2819(RPS) - frist: 13.10.2010)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens forordning (EU) om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF for så vidt angår interoperabilitet for geodatasæt og -tjenester (D007474/03 - 2010/2796(RPS) - frist: 7.10.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning (EU) om ændring af forordning (EF) nr. 976/2009, for så vidt angår downloadtjenester og transformationstjenester (D007475/02 - 2010/2799(RPS) - frist: 7.10.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Udkast til Kommissionens forordning af om henholdsvis godkendelse og afvisning af visse sundhedsanprisninger af fødevarer, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed (D008208/05 - 2010/2791(RPS) - frist: 8.10.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: IMCO

- Udkast til Kommissionens forordning af om afvisning af andre sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed (D008209/03 - 2010/2792(RPS) - frist: 8.10.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: IMCO

- Udkast til Kommissionens afgørelse om de moduler til procedurer for vurdering af overensstemmelse og anvendelsesegnethed og for EF-verifikation, der skal benyttes i tekniske specifikationer for interoperabilitet, som er vedtaget i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF (D008359/02 - 2010/2823(RPS) - frist: 20.10.2010)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens afgørelse af [ …] om fastlæggelse af kriterier for LNG-tankskibes anvendelse af teknologiske metoder som alternativ til anvendelse af skibsbrændstoffer med lavt svovlindhold, der opfylder kravene i artikel 4b i Rådets direktiv 1999/32/EF af 26. april 1999 (D008449/03 - 2010/2805(RPS) - frist: 7.10.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Udkast til Kommissionens forordning af om ændring af bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår listen over hurtige test (D008468/05 - 2010/2793(RPS) - frist: .8.10.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: AGRI

- Udkast til Kommissionens afgørelse om ændring af beslutning 2006/920/EF og 2008/231/EF om tekniske specifikationer for interoperabilitet gældende for delsystemet "drift og trafikstyring" i de transeuropæiske jernbanesystemer for konventionelle tog hhv. højhastighedstog (D008758/02 - 2010/2794(RPS) - frist: 7.10.2010)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens afgørelse om ændring af afsnit 3 i bilag 1 til forordning (EF) nr. 715/2009 om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet (D008895/03 - 2010/2795(RPS) - frist: 8.10.2010)
henvist til: kor.udv.: ITRE

- Udkast til Kommissionens afgørelse af om EU-tilskud til gennemførelse i medlemsstaterne af et samordnet program for overvågning af forekomsten af Listeria monocytogenes i visse spiseklare fødevarer (D008914/04 - 2010/2828(RPS) - frist: 24.10.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: AGRI

- Kommissionens forordning (EU) nr. …/.. af … om typegodkendelseskrav for slæbeanordninger til motorkøretøjer og om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (D009078/02 - 2010/2813(RPS) - frist: 9.10.2010)
henvist til: kor.udv.: IMCO

- Udkast til Kommissionens forordning (EU) nr. …/.. af … om krav til typegodkendelse af monteringsflade for og anbringelse af bagnummerplader på motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (D009096/02 - 2010/2814(RPS) - frist: 9.10.2010)
henvist til: kor.udv.: IMCO

- Udkast til Kommissionens forordning (EU) nr. …/.. af … om typegodkendelseskrav for hjulafskærmninger til visse motorkøretøjer og om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (D009097/02 - 2010/2815(RPS) - frist: 9.10.2010)
henvist til: kor.udv.: IMCO

- Udkast til Kommissionens forordning (EU) nr. …/.. af … om krav til typegodkendelse af forrudevisker- og forrudevaskersystemer for visse motorkøretøjer og om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (D009098/02 - 2010/2812(RPS) - frist: 9.10.2010)
henvist til: kor.udv.: IMCO

- Kommissionens forordning (EU) nr. …/.. af ... om det tidsmæssige og administrative forløb af auktioner over kvoter for drivhusgasemissioner og andre aspekter i forbindelse med sådanne auktioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet (D009287/03 - 2010/2827(RPS) - frist: 23.10.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning (EU) Nr. …/2010 af [ …] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2042/2003 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver (D009454/03 - 2010/2800(RPS) - frist: 7.10.2010)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Udkast til Kommissionens forordning af […] om ændring af bilag IV til forordning (EF) nr. 767/2009 om tilladte tolerancer i forbindelse med mærkning af sammensætningen af fodermidler eller foderblandinger, jf. artikel 11, stk. 5 (D009566/02 - 2010/2801(RPS) - frist: 8.10.2010)
henvist til: kor.udv.: AGRI
rådg.udv.: ENVI

- Udkast til Kommissionens afgørelse af […] om ændring af bilag II til beslutning 2009/861/EF om overgangsforanstaltninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår forarbejdning af rå mælk, der ikke opfylder EF-kravene, på visse mælkeforarbejdningsvirksomheder i Bulgarien (D009602/03 - 2010/2790(RPS) - frist: 8.10.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Udkast til Kommissionens direktiv ../…/EU af […] om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at udvide optagelsen af kuldioxid som et aktivt stof i bilag I hertil til at omfatte produkttype 18 (D009660/02 - 2010/2809(RPS) - frist: 8.10.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Udkast til Kommissionens direktiv ../…/EU af […] om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage metofluthrin som et aktivt stof i bilag I hertil (D009661/02 - 2010/2807(RPS) - frist: 08/10/2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Udkast til Kommissionens direktiv ../…/EU af […] om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage spinosad som et aktivt stof i bilag I hertil (D009662/02 - 2010/2808(RPS) - frist: 8.10.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Udkast til Kommissionens afgørelse af […] om, at bestemte stoffer ikke optages i bilag I, IA eller IB til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (D009665/02 - 2010/2810(RPS) - frist: 8.10.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Udkast til Kommissionens forordning (EU) om ændring af forordning (EU) nr. …/2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF for så vidt angår interoperabilitet for geodatasæt og -tjenester (D009923/02 - 2010/2832(RPS) - frist: 18.11.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Udkast til Kommissionens forordning om en fælles sikkerhedsmetode til vurdering af overholdelsen af kravene til opnåelse af jernbanesikkerhedsgodkendelser (D009940/02 - 2010/2825(RPS) - frist: 23.10.2010)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Udkast til Kommissionens forordning om en fælles sikkerhedsmetode til vurdering af overholdelsen af kravene til opnåelse af jernbanesikkerhedscertifikater (D009941/03 - 2010/2826(RPS) - frist: 23.10.2010)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens forordning (EU) nr. …/… af [ …] om gennemførelsesbestemmelser om dispensation fra de specifikke CO2-emissionsmål i medfør af artikel 11 i forordning (EF) nr. 443/2009 (D009978/02 - 2010/2811(RPS) - frist: 9.10.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: ITRE

- Udkast til Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af acequinocyl, bentazon, carbendazim, cyfluthrin, fenamidon, fenazaquin, flonicamid, flutriafol, imidacloprid, ioxynil, metconazol, prothioconazol, tebufenozid og thiophanat-methyl i eller på visse produkter (D010048/02 - 2010/2829(RPS) - frist: 24.9.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Udkast til Kommissionens direktiv af [...] om ændring af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/2/EF om andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer (D010069/02 - 2010/2831(RPS) - frist: 10.10.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Udkast til Kommissionens direktiv af om ændring af direktiv 2008/84/EF om specifikke renhedskriterier for andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer (D010070/02 - 2010/2817(RPS) - frist: 10.10.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens direktiv om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF om begrænsning af emissioner af flygtige organiske forbindelser (D010205/01 - 2010/2820(RPS) - frist: 14.10.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Udkast til Kommissionens forordning (EU) nr. …/.. af […] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) for så vidt angår listen for 2012 over sekundære målvariabler om boligforhold (D010295/02 - 2010/2824(RPS) - frist: 23.10.2010)
henvist til: kor.udv.: EMPL

- Udkast til Kommissionens forordning af […] om afvisning af en anden sundhedsanprisning af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed (D010400/02 - 2010/2837(RPS) - frist: 26.11.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: IMCO

- Udkast til Kommissionens forordning af […] om afvisning af visse sundhedsanprisninger af fødevarer, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed (D010401/02 - 2010/2838(RPS) - frist: 26.11.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: IMCO

- Udkast Kommissionens forordning (EU) om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af Kommissionens forordning (EF) nr. 440/2008 af 30. maj 2008 om fastlæggelse af forsøgsmetoder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (D010407/01 - 2010/2830(RPS) - frist: 23.10.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: ITRE, IMCO

- Udkast til Kommissionens afgørelse af [...] om ændring af beslutning 2003/322/EF for så vidt angår visse arter af ådselædende fugle i Italien og Grækenland, som kan fodres med visse animalske biprodukter (D010426/02 - 2010/2840(RPS) - frist: 30.11.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: AGRI

- Kommissionens direktiv af [dato] om tilpasning til den tekniske udvikling af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie (D010651/01 - 2010/2833(RPS) - frist: 21.11.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Udkast til Kommissionens forordning (EU) nr. …/.. af […] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1055/2008 of om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 for så vidt angår kvalitetskriterier og kvalitetsrapporter vedrørende betalingsbalancestatistik (D010740/01 - 2010/2853(RPS) - frist: 3.12.2010)
henvist til: kor.udv.: INTA
rådg.udv.: ECON

- Udkast til Kommissionens afgørelse om indførelse af en harmoniseret model for rapporter i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 336/2006 om gennemførelse af den internationale kode for sikker skibsdrift i Fællesskabet og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 3051/95 (D010744/02 - 2010/2845(RPS) - frist: 1.12.2010)
henvist til: kor.udv.: TRAN


19. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 446.327/OJJE).


20. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.20.

Klaus Welle

Diana Wallis

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik