Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 226kWORD 140k
Kolmapäev, 8. september 2010 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Parlamendi komisjonide koosseis
 3.Majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 7. septembri erakorralise kohtumise järeldused (arutelu)
 4.Teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse ***II (arutelu)
 5.Käimasolevad läbirääkimised võltsimisvastast võitlust käsitleva kaubanduslepingu (ACTA) üle (arutelu)
 6.Hääletused
  6.1.Teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse ***II (hääletus)
  6.2.Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised * (hääletus)
  6.3.Inimõiguste olukord Iraanis ning eelkõige Sakineh Mohammadi-Ashtiani ja Zahra Bahrami juhtumid (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Presidentuuri teadaanne
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Relvaeksport (arutelu)
 12.Iisraeli valitsusväliseid organisatsioone käsitlev seaduseelnõu (arutelu)
 13.Jordani jõe olukord, eelkõige alamjooksu piirkonnas (arutelu)
 14.Infotund (küsimused nõukogule)
 15.Töötajate vaba liikumine ning ajutised piirangud Rumeenia ja Bulgaaria kodanike suhtes Euroopa Liidu tööturul (arutelu)
 16.Kloonitud loomadest saadud tooted toiduahelas (arutelu)
 17.ELi kartulitärklise sektor pärast 2012. aastat (arutelu)
 18.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)
 19.Järgmise istungi päevakord
 20.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Isabelle DURANT
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.05.


2. Parlamendi komisjonide koosseis

President on saanud fraktsiooni S&D taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

AGRI komisjon: Miguel Angel Martínez Martínezi asemel Sergio Gutiérrez Prieto,

finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi erikomisjon: Antolín Sánchez Presedo.

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


3. Majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 7. septembri erakorralise kohtumise järeldused (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 7. septembri erakorralise kohtumise järeldused

Didier Reynders (nõukogu eesistuja) ja Michel Barnier (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Corien Wortmann-Kool fraktsiooni PPE nimel, Udo Bullmann fraktsiooni S&D nimel, Sylvie Goulard fraktsiooni ALDE nimel, Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel, Kay Swinburne fraktsiooni ECR nimel, Miguel Portas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Hans-Peter Martin (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jean-Paul Gauzès, Anni Podimata, Jens Rohde, Derk Jan Eppink, Othmar Karas, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Sophie Auconie, Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner ja Liem Hoang Ngoc.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Sławomir Witold Nitras, George Sabin Cutaş, Ilda Figueiredo ja Liisa Jaakonsaari.

Sõna võtsid Michel Barnier ja Didier Reynders.

Arutelu lõpetati.


4. Teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse kohta [06106/1/2010 - C7-0147/2010- 2008/0211(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Elisabeth Jeggle (A7-0230/2010)

Elisabeth Jeggle tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Sõna võttis John Dalli (komisjoni liige).

Sõna võtsid Herbert Dorfmann fraktsiooni PPE nimel, Daciana Octavia Sârbu fraktsiooni S&D nimel, Marit Paulsen fraktsiooni ALDE nimel, Jill Evans fraktsiooni Verts/ALE nimel, Janusz Wojciechowski fraktsiooni ECR nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Giancarlo Scottà fraktsiooni EFD nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Stavros LAMBRINIDIS
asepresident

Sõna võtsid Mike Nattrass (fraktsioonilise kuuluvuseta), Martin Kastler, Paolo De Castro, George Lyon, Carl Schlyter, John Stuart Agnew, Miroslav Mikolášik, Luis Manuel Capoulas Santos, Jorgo Chatzimarkakis, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Cristiana Muscardini ja Elisabetta Gardini.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Rareş-Lucian Niculescu, Anna Záborská, Karin Kadenbach, Frédérique Ries, Martin Häusling, João Ferreira, Anna Rosbach, Laima Liucija Andrikienė, Paul Rübig ja Elisabeth Köstinger.

Sõna võtsid John Dalli ja Elisabeth Jeggle.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.9.2010protokoll punkt 6.1.


5. Käimasolevad läbirääkimised võltsimisvastast võitlust käsitleva kaubanduslepingu (ACTA) üle (arutelu)

Komisjoni avaldus: Käimasolevad läbirääkimised võltsimisvastast võitlust käsitleva kaubanduslepingu (ACTA) üle

Karel De Gucht (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Daniel Caspary fraktsiooni PPE nimel, Kader Arif fraktsiooni S&D nimel, Niccolò Rinaldi fraktsiooni ALDE nimel, Jan Philipp Albrecht fraktsiooni Verts/ALE nimel, Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Francesco Enrico Speroni fraktsiooni EFD nimel ja Angelika Werthmann (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elisabeth Köstinger, Monika Flašíková Beňová, Carl Schlyter, Françoise Castex, Andrew Henry William Brons, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Eva Lichtenberger, Martin Ehrenhauser ja Christian Engström.

Sõna võttis Karel De Gucht.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati enne hääletust kell 12.00 ja jätkus kell 12.05.)


ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

6. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


6.1. Teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse kohta [06106/1/2010 - C7-0147/2010- 2008/0211(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Elisabeth Jeggle (A7-0230/2010)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Muudetud kujul heaks kiidetud (P7_TA(2010)0308)

Sõnavõtud enne hääletust

Sonia Alfano taotles vastavalt kodukorra artikli 175 lõikele 2 soovituse tagasisaatmist vastutavale komisjonile, Jill Evans fraktsiooni Verts/ALE nimel toetas taotlust, AGRI komisjoni esimees Paolo De Castro ja raportöör Elisabeth Jeggle ei toetanud taotlust ning Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel täpsustas fraktsiooni seisukohta.

Parlament lükkas taotluse tagasi.

Sõnavõtud pärast hääletust

Mário David ja Nicole Sinclaire kõnelesid elektronposti süsteemist.


6.2. Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta: Euroopa 2020. aasta strateegia koondsuuniste II osa [KOM(2010)0193 - C7-0111/2010- 2010/0115(NLE)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Csaba Őry (A7-0235/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2010)0309)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2010)0309)

Sõnavõtud

Pärast hääletust teatas Olle Ludvigsson veast muudatusettepaneku 48 rootsikeelses tekstis ja Jutta Steinruck kutsus nõukogu võtma arvesse Euroopa Parlamendi hääletuse tulemusi.


6.3. Inimõiguste olukord Iraanis ning eelkõige Sakineh Mohammadi-Ashtiani ja Zahra Bahrami juhtumid (hääletus)

Arutelu toimus 6. septembril 2010 (6.9.2010 protokolli punkt 18).

Resolutsiooni ettepanekutest teatati 7. septembril 2010 (7.9.2010 protokolli punkt 10).

Resolutsiooni ettepanekud B7-0494/2010, B7-0495/2010, B7-0496/2010, B7-0497/2010, B7-0498/2010, B7-0499/2010 ja B7-0501/2010

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0494/2010

(asendades B7-0494/2010, B7-0495/2010, B7-0496/2010, B7-0497/2010, B7-0498/2010, B7-0499/2010 ja B7-0501/2010),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Roberta Angelilli, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Mario Mauro, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Kurt Lechner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska ja Sławomir Witold Nitras fraktsiooni PPE nimel,

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani ja Marc Tarabella fraktsiooni S&D nimel,

Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano ja Annemie Neyts-Uyttebroeck fraktsiooni ALDE nimel,

Isabelle Durant, Nicole Kiil-Nielsen, Emilie Turunen ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Charles Tannock ja Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel,

Marie-Christine Vergiat ja Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel,

Fiorello Provera ja Bastiaan Belder fraktsiooni EFD nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2010)0310)

Sõnavõtud

Enne hääletust võttis sõna Mario Mauro, kes palus lõpphääletusel nimelist hääletust.

Parlament kiitis taotluse heaks.

Richard Howitt taotles ka lõike 7 ja viienda volituse nimelisele hääletusele panemist.

Väljendatud vastuseisu tõttu ei võetud viimast taotlust vastu.


7. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Soovitus teisele lugemisele: Elisabeth Jeggle - A7-0230/2010

Jarosław Kalinowski, Romana Jordan Cizelj, Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Mairead McGuinness, Jens Rohde, Mario Pirillo, Marian Harkin, Hannu Takkula, Anna Záborská, Bogusław Liberadzki ja Sirpa Pietikäinen

Raport: Csaba Őry - A7-0235/2010
Clemente Mastella, Erminia Mazzoni, Alajos Mészáros, Sergej Kozlík, Giommaria Uggias, Tunne Kelam, Alfredo Antoniozzi, Marian Harkin, Czesław Adam Siekierski, Daniel Hannan ja Syed Kamall

Inimõigused Iraanis, eelkõige Sakineh Mohammadi-Ashtiani ja Zahra Bahrami juhtumid - RC-B7-0494/2010
Erminia Mazzoni, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Cristiana Muscardini, Hannu Takkula, Seán Kelly, Syed Kamall ja Daniel Hannan


8. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

°
° ° °

Reinhard Bütikofer teatas, et tema hääletusseade ei töötanud Elisabeth Jeggle soovituse (A7-0230/2010) ja Csaba Őry i raporti (A7-0235/2010) hääletuse ajal.

Véronique De Keyser teatas, et tema hääletusseade ei töötanud resolutsiooni ühisettepaneku RC-B7-0494/2010 ajal.

John Attard-Montalto teatas, et tema hääletusseade ei töötanud korralikult.


(Istung katkestati kell 13.10 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Gianni PITTELLA
asepresident

9. Presidentuuri teadaanne

Istungi juhataja teatas, et Iraani välisministeerium on teada andnud Sakineh Mohammadi-Ashtiani surmanuhtluse peatamisest.

Istungi juhataja rõhutas, et tuleb nõuda kohtuasja läbivaatamist ning Euroopa Parlament jätkab inimõiguste kaitsmist kõikjal maailmas.


10. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.

°
° ° °

Sonia Alfano oli kohal 25. märtsil 2010, kuid tema nime ei ole kohalolijate nimekirjas.


11. Relvaeksport (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0076/2010) esitas(id) Arturs Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis, Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Jacek Saryusz-Wolski, Ville Itälä, Sandra Kalniete, Inese Vaidere, Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Laima Liucija Andrikienė fraktsiooni PPE nimel, nõukogule: Ühine välis- ja julgeolekupoliitika (B7-0320/2010)

Arturs Krišjānis Kariņš esitas suuliselt vastatava küsimuse.

Olivier Chastel (nõukogu eesistuja) vastas suuliselt vastatavale küsimusele.

Sõna võtsid Roberto Gualtieri fraktsiooni S&D nimel, Elmar Brok fraktsiooni PPE nimel, Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel, Indrek Tarand fraktsiooni Verts/ALE nimel, Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel, Sabine Lösing fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Geoffrey Van Orden, David Campbell Bannerman fraktsiooni EFD nimel, Andrew Henry William Brons (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Charles Tannock, Michael Gahler, Justas Vincas Paleckis, Ryszard Czarnecki, Nikolaos Chountis, Jaroslav Paška, Arnaud Danjean, Zoran Thaler, Charles Tannock, Inese Vaidere, Marietta Giannakou, Alf Svensson, Tunne Kelam ja Krzysztof Lisek.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Andrzej Grzyb, Kyriakos Mavronikolas, Raül Romeva i Rueda, Laima Liucija Andrikienė, Janusz Władysław Zemke ja Katarína Neveďalová.

Sõna võttis Olivier Chastel.

Arutelu lõpetati.

Sõna võttis Frédérique Ries Sakineh Mohammadi-Ashtiani süüdimõistva kohtuotsuse peatamise teemal.


12. Iisraeli valitsusväliseid organisatsioone käsitlev seaduseelnõu (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0046/2010), mille esitas(id) Franziska Katharina Brantner ja Nicole Kiil-Nielsen fraktsiooni Verts/ALE nimel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexandra Thein, Ivo Vajgl, Sarah Ludford ja Leonidas Donskis fraktsiooni ALDE nimel, Véronique De Keyser fraktsiooni S&D nimel, ja Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel komisjonile: Iisraeli valitsusväliseid organisatsioone käsitlev seaduseelnõu (B7-0319/2010)

Franziska Katharina Brantner, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Véronique De Keyser, Marie-Christine Vergiat esitasid suuliselt vastatava küsimuse.

Štefan Füle (komisjoni liige) vastas suuliselt vastatavale küsimusele.

Sõna võtsid Hans-Gert Pöttering fraktsiooni PPE nimel, Richard Howitt fraktsiooni S&D nimel, Chris Davies fraktsiooni ALDE nimel, Nicole Kiil-Nielsen fraktsiooni Verts/ALE nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel ja Kyriacos Triantaphyllides fraktsiooni GUE/NGL nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Stavros LAMBRINIDIS
asepresident

Sõna võtsid Bastiaan Belder fraktsiooni EFD nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Chris Davies, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Proinsias De Rossa, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bastiaan Belder, Frédérique Ries, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Fiorello Provera, Franz Obermayr, Ria Oomen-Ruijten, Monika Flašíková Beňová, Margrete Auken, Zuzana Roithová, Pier Antonio Panzeri, Sari Essayah, Marek Siwiec ja Zoran Thaler.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ulrike Lunacek, Ivo Vajgl ja Alexandra Thein.

Sõna võttis Štefan Füle.

Arutelu lõpetati.


13. Jordani jõe olukord, eelkõige alamjooksu piirkonnas (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0092/2010), mille esitas(id) Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen ja Adrian Severin fraktsiooni S&D nimel, Liisa Jaakonsaari, Ivo Vajgl, Michael Cashman, Antigoni Papadopoulou, Vincent Peillon, Maria Eleni Koppa, Patrizia Toia, Jean Lambert, Tokia Saïfi, Maria Da Graça Carvalho, Tanja Fajon, Edite Estrela, Marietje Schaake, Jutta Steinruck, Mariya Nedelcheva, Kriton Arsenis, Santiago Fisas Ayxela, María Muñiz De Urquiza, Hélène Flautre, Rui Tavares, Vincenzo Iovine, Sonia Alfano, Zoran Thaler, Michel Dantin, Vittorio Prodi, Anne Delvaux, Alexandra Thein, Kyriacos Triantaphyllides, Charles Goerens, Nikolaos Chountis, Kader Arif, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Margrete Auken, Ioannis A. Tsoukalas, Roberto Gualtieri, Reinhard Bütikofer, Emilio Menéndez del Valle, Nicole Kiil-Nielsen, Raimon Obiols, Proinsias De Rossa, Antonyia Parvanova, Erminia Mazzoni, Guido Milana, Olga Sehnalová, Stephen Hughes, Kartika Tamara Liotard, Sajjad Karim, Isabelle Durant, José Manuel Fernandes, Patrick Le Hyaric, Izaskun Bilbao Barandica, Gabriele Albertini, Malika Benarab-Attou, Rosario Crocetta, Thijs Berman, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Richard Howitt, Ana Gomes, Ioan Enciu, Hans-Gert Pöttering, Marek Siwiec ja Corina Creţu komisjonile: Jordani jõe olukord, eelkõige Jordani jõe alamjooksu piirkonnas (B7-0452/2010)

Paolo De Castro esitas suuliselt vastatava küsimuse.

Štefan Füle (komisjoni liige) vastas suuliselt vastatavale küsimusele.

Sõna võtsid Rodi Kratsa-Tsagaropoulou fraktsiooni PPE nimel, Véronique De Keyser fraktsiooni S&D nimel, Antonyia Parvanova fraktsiooni ALDE nimel, Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Willy Meyer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Cristian Dan Preda, Proinsias De Rossa, Alexandra Thein, Nicole Kiil-Nielsen, Mário David, Olga Sehnalová, Malika Benarab-Attou, Monika Flašíková Beňová ja Richard Howitt.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elena Băsescu, Ioan Enciu, Andreas Mölzer, Véronique De Keyser ja Mariya Nedelcheva.

Sõna võttis Štefan Füle.

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen ja Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel: Jordani jõe olukord, eelkõige alamjooksu piirkonnas (B7-0484/2010),

- Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen, Adrian Severin, Proinsias De Rossa, Saïd El Khadraoui, Olga Sehnalová, Thijs Berman, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza ja Raimon Obiols fraktsiooni S&D nimel: Jordani jõe olukord, eelkõige alamjooksu piirkonnas (B7-0485/2010),

- Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides ja Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel: Jordani jõe olukord, eelkõige alamjooksu piirkonnas (B7-0486/2010),

- Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric ja Willy Meyer fraktsiooni GUE/NGL nimel: Jordani jõe olukord, eelkõige alamjooksu piirkonnas (B7-0487/2010),

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl ja Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel: Olukord Jordani jõe piirkonnas (B7-0488/2010).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.9.2010protokoll punkt 5.4.

(Istung katkestati enne infotundi kell 17.55 ja jätkus kell 18.00.)


ISTUNGI JUHATAJA: Diana WALLIS
asepresident

14. Infotund (küsimused nõukogule)

Parlament vaatas läbi nõukogule esitatavad küsimused (B7-0454/2010).

Küsimus 1 (Vilija Blinkevičiūtė): Puuetega inimesed ja Euroopa 2020. aasta strateegia.

Olivier Chastel (nõukogu eesistuja) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Vilija Blinkevičiūtė, Janusz Władysław Zemke ja Silvia-Adriana Ţicău.

Küsimus 2 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Eelarve kohandamine ja erasektori võlg.

Olivier Chastel vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Küsimus 3 (Silvia-Adriana Ţicău): TEN-T võrgu läbivaatamine.

Olivier Chastel vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Silvia-Adriana Ţicău, Nikolaos Chountis ja Janusz Władysław Zemke.

Küsimus 4 (Georgios Papanikolaou): Avatud koordineerimismeetodile hinnangu andmine.

Olivier Chastel vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Georgios Papanikolaou ja Vilija Blinkevičiūtė.

Küsimus 5 (Nikolaos Chountis): Kreeka ning Euroopa Liidu ja Rahvusvahelise Valuutafondi vahel sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandum ning hüppeliselt suurenenud inflatsioon.

Olivier Chastel vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Nikolaos Chountis ja Georgios Papanikolaou.

Küsimus 6 (Laima Liucija Andrikienė): Eesistujariigi Belgia prioriteedid ÜRO ja selle institutsioonide suhtes.

Olivier Chastel vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Laima Liucija Andrikienė ja Paul Rübig.

Küsimus 7 (Liam Aylward): Bioloogilise mitmekesisuse edendamine ELis.

Olivier Chastel vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Liam Aylward.

Küsimus 8 (Mairead McGuinness): 2010. aasta septembris toimuv mitteametlik põllumajanduse nõukogu.

Olivier Chastel vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Mairead McGuinness, Paul Rübig ja Liam Aylward.

Küsimus 9 (Ryszard Czarnecki): Balkani riikide väljavaated ühineda ELiga.

Olivier Chastel vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Ryszard Czarnecki.

Küsimustele, millele ajapuuduse tõttu ei jõutud vastata, vastatakse kirjalikult (vt stenogrammi lisa).

Nõukogu infotund lõppes.


(Istung katkestati kell 19.00 ja jätkus kell 21.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

15. Töötajate vaba liikumine ning ajutised piirangud Rumeenia ja Bulgaaria kodanike suhtes Euroopa Liidu tööturul (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0096/2010), mille esitas(id) Rovana Plumb, Iliana Malinova Iotova, Pervenche Berès, Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Gianni Pittella ja Jutta Steinruck fraktsiooni S&D nimel komisjonile: Töötajate vaba liikumine - ajutised piirangud Rumeenia ja Bulgaaria kodanike suhtes Euroopa Liidu tööturul (B7-0455/2010)

Rovana Plumb esitas suuliselt vastatava küsimuse.

John Dalli (komisjoni liige) vastas suuliselt vastatavale küsimusele.

Sõna võtsid Thomas Mann fraktsiooni PPE nimel, Ivailo Kalfin fraktsiooni S&D nimel, Adina-Ioana Vălean fraktsiooni ALDE nimel, Rui Tavares fraktsiooni GUE/NGL nimel, Gerard Batten fraktsiooni EFD nimel, Traian Ungureanu, Evgeni Kirilov, Antonyia Parvanova, Marie-Christine Vergiat, Iliana Ivanova, Iliana Malinova Iotova, Renate Weber, Silvia-Adriana Ţicău, Cătălin Sorin Ivan ja Corina Creţu.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Ilda Figueiredo, Seán Kelly ja Peter Jahr.

Sõna võttis John Dalli.

Arutelu lõpetati.


16. Kloonitud loomadest saadud tooted toiduahelas (arutelu)

Komisjoni avaldus: Kloonitud loomadest saadud tooted toiduahelas

John Dalli (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Pilar Ayuso fraktsiooni PPE nimel, Luis Manuel Capoulas Santos fraktsiooni S&D nimel, George Lyon fraktsiooni ALDE nimel, Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Janusz Wojciechowski fraktsiooni ECR nimel, Kartika Tamara Liotard fraktsiooni GUE/NGL nimel, John Stuart Agnew fraktsiooni EFD nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), Horst Schnellhardt, Linda McAvan, Martin Häusling, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Renate Sommer, Csaba Sándor Tabajdi, Françoise Grossetête, Daciana Octavia Sârbu, Anne Delvaux ja Kriton Arsenis.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Peter Jahr, João Ferreira ja Anna Záborská.

Sõna võttis John Dalli.

Arutelu lõpetati.


17. ELi kartulitärklise sektor pärast 2012. aastat (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0097/2010), mille esitas(id) Esther de Lange ja Albert Deß fraktsiooni PPE nimel, Thijs Berman ja Jo Leinen fraktsiooni S&D nimel komisjonile: ELi kartulitärklise sektor pärast 2012. aastat (B7-0456/2010)

Esther de Lange ja Thijs Berman esitasid suuliselt vastatava küsimuse.

John Dalli (komisjoni liige) vastas suuliselt vastatavale küsimusele.

Sõna võtsid Peter Jahr fraktsiooni PPE nimel, Jan Mulder fraktsiooni ALDE nimel, ja Janusz Wojciechowski fraktsiooni ECR nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger ja Seán Kelly.

Sõna võtsid John Dalli ja Esther de Lange.

Arutelu lõpetati.


18. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete projektid:

- Eelnõu: komisjoni määrus, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ seoses kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ökodisaini nõuetega (D004369/04 - 2010/2779(RPS) - tähtaeg: 07/10/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE

- Eelnõu: komisjoni määrus, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ seoses kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate ökodisaini nõuetega (D004541/03 - 2010/2780(RPS) - tähtaeg: 07/10/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE

- Komisjoni määrus (EL), millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1896/2006 (millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus) lisasid (D005743/02 - 2010/2816(RPS) - tähtaeg: 09/10/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: JURI

- Komisjoni määrus (EL) nr …/.., millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2006/66/EÜ kehtestatakse kantavate sekundaarsete (taaslaetavate) ning mootorsõidukite patareide ja akude mahtuvuse märgistamise eeskirjad (D006629/02 - 2010/2822(RPS) - tähtaeg: 17/10/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Eelnõu: komisjoni direktiiv …/…/EL, [kuupäev], millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/43/EÜ seoses kaitseotstarbeliste toodete nimekirjaga (D006819/03 - 2010/2798(RPS) - tähtaeg: 07/10/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO
nõuandvad komisjonid: AFET

- Eelnõu: komisjoni otsus üleeuroopalise tavaraudteesüsteemi energiavarustuse allsüsteemi koostalitluse tehnilise kirjelduse kohta (D007189/02 - 2010/2818(RPS) - tähtaeg: 13/10/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Eelnõu: komisjoni otsus üleeuroopalise tavaraudteesüsteemi infrastruktuuri allsüsteemi koostalitluse tehnilise kirjelduse kohta (D007190/02 - 2010/2819(RPS) - tähtaeg: 13/10/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus (EL), millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega (D007474/03 - 2010/2796(RPS) - tähtaeg: 07/10/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus (EL), millega muudetakse määrust (EÜ) nr 976/2009 seoses allalaadimis- ja transformeerimisteenustega (D007475/02 - 2010/2799(RPS) - tähtaeg: 07/10/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Eelnõu: komisjoni määrus, mis käsitleb selliste toidu kohta esitatavate tervisealaste väidete lubamist ja nende lubamisest keeldumist, mis viitavad haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele (D008208/05 - 2010/2791(RPS) - tähtaeg: 08/10/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: IMCO

- Eelnõu: komisjoni määrus, millega ei anta luba teatavale toidu kohta esitatavale tervisealasele väitele, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavale väitele (D008209/03 - 2010/2792(RPS) - tähtaeg: 08/10/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: IMCO

- Eelnõu: komisjoni otsus, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/57/EÜ alusel vastu võetud koostalitluse tehnilistes kirjeldustes kasutatavaid vastavushindamise, kasutuskõlblikkuse hindamise ja EÜ vastavustõendamise menetluse mooduleid (D008359/02 - 2010/2823(RPS) - tähtaeg: 20/10/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni otsus, [kuupäev], millega kehtestatakse kriteeriumid, mille alusel veeldatud maagaasi tankerid saavad kasutada muid tehnilisi meetodeid alternatiivina nõukogu 26. aprilli 1999. aasta direktiivi 1999/32/EÜ artikli 4b nõuetele vastavate madala väävlisisaldusega laevakütuste kasutamisele (D008449/03 - 2010/2805(RPS) - tähtaeg: 07/10/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Eelnõu: komisjoni määrus, [kuupäev], millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001 X lisas esitatud kiirtestide loetelu (D008468/05 - 2010/2793(RPS) - tähtaeg: 08/10/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: AGRI

- Eelnõu: komisjoni otsus, millega muudetakse otsuseid 2006/920/EÜ ja 2008/231/EÜ, mis käsitlevad üleeuroopalise tava- ja kiirraudteesüsteemi käitamise ja liikluskorralduse allsüsteemi koostalitluse tehnilisi kirjeldusi (D008758/02 - 2010/2794(RPS) - tähtaeg: 07/10/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni otsus, millega muudetakse maagaasiedastusvõrkudele juurdepääsu tingimusi käsitleva määruse (EÜ) nr 715/2009 I lisa 3. peatükki (D008895/03 - 2010/2795(RPS) - tähtaeg: 08/10/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE

- Eelnõu: komisjoni otsus liidu rahalise toetuse kohta teatavates valmistoitudes Listeria monocytogenes'e levimust käsitleva kooskõlastatud seireprogrammi tegemiseks liikmesriikides (D008914/04 - 2010/2828(RPS) - tähtaeg: 24/10/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: AGRI

- Komisjoni määrus (EL), mis käsitleb mootorsõidukite pukseerimisseadiste tüübikinnituse nõudeid ning millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 661/2009, mis käsitleb mootorsõidukite, nende haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi tehniliste seadmestike üldise ohutusega seotud tüübikinnituse nõudeid (D009078/02 - 2010/2813(RPS) - tähtaeg: 09/10/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Eelnõu: komisjoni määrus (EL) nr …/..., [kuupäev], mis käsitleb mootorsõidukite ja nende haagiste tagumiste registreerimismärkide paigalduskoha ja kinnitamise tüübikinnituse nõudeid ning millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 661/2009, mis käsitleb mootorsõidukite, nende haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi tehniliste seadmestike üldise ohutusega seotud tüübikinnituse nõudeid (D009096/02 - 2010/2814(RPS) - tähtaeg: 09/10/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Eelnõu: komisjoni määrus (EL) nr …/..., [kuupäev], mis käsitleb teatavate mootorsõidukite rataste porikaitsmete tüübikinnituse nõudeid ning millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 661/2009, mis käsitleb mootorsõidukite, nende haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi tehniliste seadmestike üldise ohutusega seotud tüübikinnituse nõudeid (D009097/02 - 2010/2815(RPS) - tähtaeg: 09/10/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Eelnõu: komisjoni määrus (EL) nr …/..., [kuupäev], mis käsitleb teatavate mootorsõidukite tuuleklaasi puhasti- ja pesurisüsteemide tüübikinnituse nõudeid ning millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 661/2009, mis käsitleb mootorsõidukite, nende haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi tehniliste seadmestike üldise ohutusega seotud tüübikinnituse nõudeid (D009098/02 - 2010/2812(RPS) - tähtaeg: 09/10/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni määrus (EÜ) nr …/..., [kuupäev], Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ (millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem) kohase kasvuhoonegaaside saastekvootide enampakkumise ajastamise, haldamise ja muude aspektide kohta (D009287/03 - 2010/2827(RPS) - tähtaeg: 23/10/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus (EL) nr …/2010, [kuupäev], millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2042/2003 õhusõidukite ja lennundustoodete ning nende osade ja seadmete jätkuva lennukõlblikkuse ning sellega tegelevate organisatsioonide ja isikute sertifitseerimise kohta (D009454/03 - 2010/2800(RPS) - tähtaeg: 07/10/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Eelnõu: komisjoni määrus, [kuupäev], millega muudetakse määruse (EÜ) nr 767/2009 IV lisa seoses artikli 11 lõikes 5 osutatud lubatud erinevustega söödamaterjali või segasööda märgistusel esitatud koostisosade puhul (D009566/02 - 2010/2801(RPS) - tähtaeg: 08/10/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI
nõuandvad komisjonid: ENVI

- Eelnõu: komisjoni otsus, millega muudetakse otsuse 2009/861/EÜ (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 alusel võetavate üleminekumeetmete kohta seoses nõuetele mittevastava toorpiima töötlemisega teatavates Bulgaaria piimatöötlemisettevõtetes) II lisa (D009602/03 - 2010/2790(RPS) - tähtaeg: 08/10/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Eelnõu: komisjoni direktiiv ../…/EL, [kuupäev], millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et laiendada toimeaine süsinikdioksiidi kandmist direktiivi I lisasse tooteliigile 18 (D009660/02 - 2010/2809(RPS) - tähtaeg: 08/10/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Eelnõu: komisjoni direktiiv ../…/EL, [kuupäev], millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine metoflutriin selle I lisasse (D009661/02 - 2010/2807(RPS) - tähtaeg: 08/10/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Eelnõu: komisjoni direktiiv ../…/EL, [kuupäev], millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine spinosaad selle I lisasse (D009662/02 - 2010/2808(RPS) - tähtaeg: 08/10/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Eelnõu: komisjoni otsus, [kuupäev], milles käsitletakse teatavate ainete kandmata jätmist Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ (mis käsitleb biotsiidide turuleviimist) I, IA või IB lisasse (D009665/02 - 2010/2810(RPS) - tähtaeg: 08/10/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Eelnõu: komisjoni määrus (EL), millega muudetakse määrust (EL) nr …/2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega (D009923/02 - 2010/2832(RPS) - tähtaeg: 18/11/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Eelnõu: komisjoni määrus raudtee ohutusloa vastavushindamise ühise ohutusmeetodi kohta (D009940/02 - 2010/2825(RPS) - tähtaeg: 23/10/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Eelnõu: komisjoni määrus raudteede ohutustunnistuste vastavushindamise ühise ohutusmeetodi kohta (D009941/03 - 2010/2826(RPS) - tähtaeg: 23/10/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus (EL) nr .../.., [kuupäev], millega kehtestatakse üksikasjalikud sätted süsinikdioksiidi eriheite sihttasemest erandi taotlemiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 443/2009 artiklile 11 (D009978/02 - 2010/2811(RPS) - tähtaeg: 09/10/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE

- Eelnõu: komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses atsekinotsüüli, bentasooni, karbentasiimi, tsüflutriini, fenamidooni, fenasakviini, flonikamiidi, flutriafooli, imidaklopriidi, ioksüniili, metkonasooli, protiokonasooli, tebufenosiidi ja metüültiofanaadi jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D010048/02 - 2010/2829(RPS) - tähtaeg: 24/09/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Eelnõu: komisjoni direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 95/2/EÜ (toiduainetes kasutatavate lisaainete (välja arvatud värv- ja magusainete) kohta) lisasid (D010069/02 - 2010/2831(RPS) - tähtaeg: 10/10/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Eelnõu: komisjoni direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2008/84/EÜ, millega nähakse ette toiduainetes kasutatavate lisaainete (välja arvatud värv- ja magusainete) puhtuse erikriteeriumid (D010070/02 - 2010/2817(RPS) - tähtaeg: 10/10/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni direktiiv Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/42/EÜ (lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise kohta) III lisa tehnika arenguga kohandamise kohta (D010205/01 - 2010/2820(RPS) - tähtaeg: 14/10/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Eelnõu: komisjoni määrus (EL) nr …/..., [kuupäev], millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1177/2003 (tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) kohta) seoses majutustingimusi käsitleva teiseste sihtmuutujate 2012. aasta loeteluga (D010295/02 - 2010/2824(RPS) - tähtaeg: 23/10/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: EMPL

- Eelnõu: komisjoni määrus, millega keeldutakse lubamast toidu kohta teatavate tervisealaste väidete, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavate väidete esitamist (D010400/02 - 2010/2837(RPS) - tähtaeg: 26/11/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: IMCO

- Eelnõu: komisjoni määrus, millega keeldutakse lubamast toidu kohta teatavate haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavate tervisealaste väidete esitamist (D010401/02 - 2010/2838(RPS) - tähtaeg: 26/11/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: IMCO

- Eelnõu: komisjoni määrus (EL), millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil määrust (EÜ) nr 440/2008, millega kehtestatakse katsemeetodid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) (D010407/01 - 2010/2830(RPS) - tähtaeg: 23/10/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE, IMCO

- Eelnõu: komisjoni otsus, millega muudetakse otsust 2003/322/EÜ seoses teatavate Itaalias ja Kreekas elunevate raipetoiduliste lindude liikidega, kellele võib sööta teatavaid loomseid kõrvalsaadusi (D010426/02 - 2010/2840(RPS) - tähtaeg: 30/11/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: AGRI

- Komisjoni direktiiv, [kuupäev], millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi kohta selle kohandamiseks tehnika arenguga (D010651/01 - 2010/2833(RPS) - tähtaeg: 21/11/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Eelnõu: komisjoni määrus (EÜ) nr …/.., [kuupäev], millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1055/2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 184/2005 maksebilansistatistika kvaliteedinõuete ja kvaliteediaruannete osas (D010740/01 - 2010/2853(RPS) - tähtaeg: 03/12/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA
nõuandvad komisjonid: ECON

- Eelnõu: komisjoni otsus, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 336/2006 (mis käsitleb meresõiduohutuse korraldamise rahvusvahelise koodeksi rakendamist ühenduse piires ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 3051/95) kohaste aruannete ühtlustatud vorm (D010744/02 - 2010/2845(RPS) - tähtaeg: 01/12/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN


19. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 446.327/OJJE).


20. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.20.

Klaus Welle

Diana Wallis

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika