Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 227kWORD 144k
Keskiviikko 8. syyskuuta 2010 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Valiokuntien kokoonpano
 3.ECOFIN-neuvoston 7. syyskuuta 2010 pidetyn ylimääräisen kokouksen päätelmät (keskustelu)
 4.Tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelu ***II (keskustelu)
 5.Meneillään olevat neuvottelut väärentämisenvastaisesta sopimuksesta (ACTA) (keskustelu)
 6.Äänestykset
  
6.1.Tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelu ***II (äänestys)
  
6.2.Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat * (äänestys)
  
6.3.Ihmisoikeudet Iranissa ja erityisesti Sakineh Mohammadi-Ashtianin ja Zahra Bahramin tapaukset (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Puhemiehen ilmoitus
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Aseiden vienti (keskustelu)
 12.Kansalaisjärjestöjä koskeva lakiehdotus Israelissa (keskustelu)
 13.Jordanjoen tilanne erityisesti joen alajuoksun alueella (keskustelu)
 14.Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)
 15.Työntekijöiden vapaa liikkuvuus – Romanian ja Bulgarian kansalaisia koskevat tilapäiset rajoitukset EU:n työmarkkinoilla (keskustelu)
 16.Kloonatuista eläimistä saatavat tuotteet elintarvikeketjussa (keskustelu)
 17.EU:n perunatärkkelysala vuoden 2012 jälkeen (keskustelu)
 18.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)
 19.Seuraavan istunnon esityslista
 20.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


PÖYTÄKIRJA

KESKIVIIKKO 8. SYYSKUUTA 2010

Puhetta johti Isabelle DURANT
varapuhemies

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.


2. Valiokuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut S&D-ryhmältä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

AGRI-valiokunta: Sergio Gutiérrez Prieto Miguel Angel Martínez Martínezin tilalle

Rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisiä käsittelevä erityisvaliokunta: Antolín Sánchez Presedo

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


3. ECOFIN-neuvoston 7. syyskuuta 2010 pidetyn ylimääräisen kokouksen päätelmät (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: ECOFIN-neuvoston 7. syyskuuta 2010 pidetyn ylimääräisen kokouksen päätelmät

Didier Reynders (neuvoston puheenjohtaja) ja Michel Barnier (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Corien Wortmann-Kool PPE-ryhmän puolesta, Udo Bullmann S&D-ryhmän puolesta, Sylvie Goulard ALDE-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Kay Swinburne ECR-ryhmän puolesta, Miguel Portas GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Hans-Peter Martin, Jean-Paul Gauzès, Anni Podimata, Jens Rohde, Derk Jan Eppink, Othmar Karas, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Sophie Auconie, Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner ja Liem Hoang Ngoc.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sławomir Witold Nitras, George Sabin Cutaş, Ilda Figueiredo ja Liisa Jaakonsaari.

Puheenvuorot: Michel Barnier ja Didier Reynders.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


4. Tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelu ***II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta [06106/1/2010 - C7-0147/2010- 2008/0211(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Elisabeth Jeggle (A7-0230/2010)

Elisabeth Jeggle esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

John Dalli (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Herbert Dorfmann PPE-ryhmän puolesta, Daciana Octavia Sârbu S&D-ryhmän puolesta, Marit Paulsen ALDE-ryhmän puolesta, Jill Evans Verts/ALE-ryhmän puolesta, Janusz Wojciechowski ECR-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Giancarlo Scottà EFD-ryhmän puolesta.

Puhetta johti Stavros LAMBRINIDIS
varapuhemies

Puheenvuorot: sitoutumaton Mike Nattrass, Martin Kastler, Paolo De Castro, George Lyon, Carl Schlyter, John Stuart Agnew, Miroslav Mikolášik, Luis Manuel Capoulas Santos, Jorgo Chatzimarkakis, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Cristiana Muscardini ja Elisabetta Gardini.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Rareş-Lucian Niculescu, Anna Záborská, Karin Kadenbach, Frédérique Ries, Martin Häusling, João Ferreira, Anna Rosbach, Laima Liucija Andrikienė, Paul Rübig ja Elisabeth Köstinger.

Puheenvuorot: John Dalli ja Elisabeth Jeggle.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.9.2010, kohta 6.1.


5. Meneillään olevat neuvottelut väärentämisenvastaisesta sopimuksesta (ACTA) (keskustelu)

Komission julkilausuma: Meneillään olevat neuvottelut väärentämisenvastaisesta sopimuksesta (ACTA)

Karel De Gucht (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Daniel Caspary PPE-ryhmän puolesta, Kader Arif S&D-ryhmän puolesta, Niccolò Rinaldi ALDE-ryhmän puolesta, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta, Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Francesco Enrico Speroni EFD-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Angelika Werthmann.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elisabeth Köstinger, Monika Flašíková Beňová, Carl Schlyter, Françoise Castex, Andrew Henry William Brons, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Eva Lichtenberger, Martin Ehrenhauser ja Christian Engström.

Karel De Gucht käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 12.00 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 12.05.)


Puhetta johti Edward McMILLAN-SCOTT
varapuhemies

6. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta -äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä "Äänestysten tulokset".

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


6.1. Tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelu ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta [06106/1/2010 - C7-0147/2010- 2008/0211(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Elisabeth Jeggle (A7-0230/2010)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi tarkistettuna (P7_TA(2010)0308)

Puheenvuorot ennen äänestystä:
Sonia Alfano, joka pyysi suosituksen palauttamista valiokuntakäsittelyyn työjärjestyksen 175 artiklan 2 kohdan mukaisesti, Jill Evans Verts/ALE-ryhmän puolesta puolustaakseen kyseistä pyyntöä, Paolo De Castro, AGRI-valiokunnan puheenjohtaja, sekä Elisabeth Jeggle, esittelijä, joka vastusti kyseistä pyyntöä, ja Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta täsmentääkseen ryhmänsä kantaa.

Parlamentti hylkäsi pyynnön.

Puheenvuorot äänestyksen jälkeen:
Mário David ja Nicole Sinclaire käyttivät puheenvuoron sähköpostijärjestelmästä.


6.2. Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista: Eurooppa 2020 -strategian yhdennettyjen suuntaviivojen II osa [KOM(2010)0193 - C7-0111/2010- 2010/0115(NLE)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Csaba Őry (A7-0235/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2010)0309)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0309)

Puheenvuorot:

Äänestyksen jälkeen Olle Ludvigsson, joka kiinnitti huomiota tarkistuksen 48 ruotsinkielisessä versiossa olleeseen virheeseen, ja Jutta Steinruck, joka pyysi neuvostoa ottamaan parlamentin äänestystuloksen huomioon.


6.3. Ihmisoikeudet Iranissa ja erityisesti Sakineh Mohammadi-Ashtianin ja Zahra Bahramin tapaukset (äänestys)

Keskustelu käytiin 6. syyskuuta 2010 (istunnon pöytäkirja 6.9.2010, kohta 18).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 7. syyskuuta 2010 (istunnon pöytäkirja 7.9.2010, kohta 10).

Päätöslauselmaesitykset B7-0494/2010, B7-0495/2010, B7-0496/2010, B7-0497/2010, B7-0498/2010, B7-0499/2010 ja B7-0501/2010

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0494/2010

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0494/2010, B7-0495/2010, B7-0496/2010, B7-0497/2010, B7-0498/2010, B7-0499/2010 ja B7-0501/2010):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Roberta Angelilli, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Mario Mauro, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Kurt Lechner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska ja Sławomir Witold Nitras PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani ja Marc Tarabella S&D-ryhmän puolesta

Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano ja Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE-ryhmän puolesta

Isabelle Durant, Nicole Kiil-Nielsen, Emilie Turunen ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock ja Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta

Marie-Christine Vergiat ja Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta

Fiorello Provera ja Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0310)

Puheenvuorot:

Ennen äänestystä Mario Mauro, joka pyysi, että lopullinen äänestys toimitettaisiin nimenhuutoäänestyksenä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Richard Howitt, joka pyysi, että nimenhuutoäänestystä sovellettaisiin myös tekstin 7 kohtaan ja johdanto-osan 5 viitteeseen.

Koska jälkimmäinen pyyntö herätti vastustusta, sitä ei hyväksytty.


7. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Suositus toiseen käsittelyyn: Elisabeth Jeggle - A7-0230/2010

Jarosław Kalinowski, Romana Jordan Cizelj, Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Mairead McGuinness, Jens Rohde, Mario Pirillo, Marian Harkin, Hannu Takkula, Anna Záborská, Bogusław Liberadzki ja Sirpa Pietikäinen

Mietintö Csaba Őry - A7-0235/2010
Clemente Mastella, Erminia Mazzoni, Alajos Mészáros, Sergej Kozlík, Giommaria Uggias, Tunne Kelam, Alfredo Antoniozzi, Marian Harkin, Czesław Adam Siekierski, Daniel Hannan ja Syed Kamall

Ihmisoikeudet Iranissa ja erityisesti Sakineh Mohammadi-Ashtianin ja Zahra Bahramin tapaukset - RC-B7-0494/2010
Erminia Mazzoni, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Cristiana Muscardini, Hannu Takkula, Seán Kelly, Syed Kamall ja Daniel Hannan


8. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

°
° ° °

Reinhard Bütikofer ilmoitti, että hänen äänestyskoneensa ei toiminut äänestettäessä Elisabeth Jegglen suosituksesta (A7-0230/2010) ja Csaba Őryn mietinnöstä (A7-0235/2010).

Véronique De Keyser ilmoitti, että hänen äänestyskoneensa ei toiminut äänestettäessä yhteisestä päätöslauselmaesityksestä RC-B7-0494/2010.

John Attard-Montalto ilmoitti, että hänen äänestyskoneensa ei toiminut moitteettomasti.


(Istunto keskeytettiin klo 13.10 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti Gianni PITTELLA
varapuhemies

9. Puhemiehen ilmoitus

Puhemies ilmoitti Iranin ulkoministeriön ilmoittaneen, että Sakineh Mohammadi-Ashtianin kuolemantuomiota oli lykätty.

Puhemies korosti, että kyseisen tapauksen käsittelemistä uudelleen on vaadittava painokkaasti ja että Euroopan parlamentti puolustaa jatkossakin ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa.


10. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

°
° ° °

Sonia Alfano on ilmoittanut olleensa läsnä 25. maaliskuuta 2010 pidetyssä istunnossa, mutta hänen nimensä ei ole läsnäololistassa.


11. Aseiden vienti (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-0076/2010) Arturs Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis, Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Jacek Saryusz-Wolski, Ville Itälä, Sandra Kalniete, Inese Vaidere, Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Laima Liucija Andrikienė PPE-ryhmän puolesta neuvostolle: Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (B7-0320/2010)

Arturs Krišjānis Kariņš esitteli suullisen kysymyksen.

Olivier Chastel (neuvoston puheenjohtaja) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Roberto Gualtieri S&D-ryhmän puolesta, Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta, Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta, Indrek Tarand Verts/ALE-ryhmän puolesta, Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta, Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Geoffrey Van Orden, David Campbell Bannerman EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andrew Henry William Brons, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Charles Tannock, Michael Gahler, Justas Vincas Paleckis, Ryszard Czarnecki, Nikolaos Chountis, Jaroslav Paška, Arnaud Danjean, Zoran Thaler, Charles Tannock, Inese Vaidere, Marietta Giannakou, Alf Svensson, Tunne Kelam ja Krzysztof Lisek.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Andrzej Grzyb, Kyriakos Mavronikolas, Raül Romeva i Rueda, Laima Liucija Andrikienė, Janusz Władysław Zemke ja Katarína Neveďalová.

Olivier Chastel käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Frédérique Ries käytti puheenvuoron Sakineh Mohammadi-Ashtianin tuomion lykkäämisestä.


12. Kansalaisjärjestöjä koskeva lakiehdotus Israelissa (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-0046/2010) Franziska Katharina Brantner ja Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexandra Thein, Ivo Vajgl, Sarah Ludford ja Leonidas Donskis ALDE-ryhmän puolesta, Véronique De Keyser S&D-ryhmän puolesta ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle: Kansalaisjärjestöjä koskeva lakiehdotus Israelissa (B7-0319/2010)

Franziska Katharina Brantner, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Véronique De Keyser, Marie-Christine Vergiat esittelivät suullisen kysymyksen.

Štefan Füle (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Hans-Gert Pöttering PPE-ryhmän puolesta, Richard Howitt S&D-ryhmän puolesta, Chris Davies ALDE-ryhmän puolesta, Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta ja Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Puhetta johti Stavros LAMBRINIDIS
varapuhemies

Puheenvuorot: Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Chris Davies, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Proinsias De Rossa, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bastiaan Belder, Frédérique Ries, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Fiorello Provera, Franz Obermayr, Ria Oomen-Ruijten, Monika Flašíková Beňová, Margrete Auken, Zuzana Roithová, Pier Antonio Panzeri, Sari Essayah, Marek Siwiec ja Zoran Thaler.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ulrike Lunacek, Ivo Vajgl ja Alexandra Thein.

Štefan Füle käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


13. Jordanjoen tilanne erityisesti joen alajuoksun alueella (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-0092/2010) Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen ja Adrian Severin S&D-ryhmän puolesta, Liisa Jaakonsaari, Ivo Vajgl, Michael Cashman, Antigoni Papadopoulou, Vincent Peillon, Maria Eleni Koppa, Patrizia Toia, Jean Lambert, Tokia Saïfi, Maria Da Graça Carvalho, Tanja Fajon, Edite Estrela, Marietje Schaake, Jutta Steinruck, Mariya Nedelcheva, Kriton Arsenis, Santiago Fisas Ayxela, María Muñiz De Urquiza, Hélène Flautre, Rui Tavares, Vincenzo Iovine, Sonia Alfano, Zoran Thaler, Michel Dantin, Vittorio Prodi, Anne Delvaux, Alexandra Thein, Kyriacos Triantaphyllides, Charles Goerens, Nikolaos Chountis, Kader Arif, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Margrete Auken, Ioannis A. Tsoukalas, Roberto Gualtieri, Reinhard Bütikofer, Emilio Menéndez del Valle, Nicole Kiil-Nielsen, Raimon Obiols, Proinsias De Rossa, Antonyia Parvanova, Erminia Mazzoni, Guido Milana, Olga Sehnalová, Stephen Hughes, Kartika Tamara Liotard, Sajjad Karim, Isabelle Durant, José Manuel Fernandes, Patrick Le Hyaric, Izaskun Bilbao Barandica, Gabriele Albertini, Malika Benarab-Attou, Rosario Crocetta, Thijs Berman, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Richard Howitt, Ana Gomes, Ioan Enciu, Hans-Gert Pöttering, Marek Siwiec ja Corina Creţu komissiolle: Jordanjoen tilanne erityisesti joen alajuoksun alueella (B7-0452/2010)

Paolo De Castro esitteli suullisen kysymyksen.

Štefan Füle (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou PPE-ryhmän puolesta, Véronique De Keyser S&D-ryhmän puolesta, Antonyia Parvanova ALDE-ryhmän puolesta, Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Willy Meyer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Cristian Dan Preda, Proinsias De Rossa, Alexandra Thein, Nicole Kiil-Nielsen, Mário David, Olga Sehnalová, Malika Benarab-Attou, Monika Flašíková Beňová ja Richard Howitt.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu, Ioan Enciu, Andreas Mölzer, Véronique De Keyser ja Mariya Nedelcheva.

Štefan Füle käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen ja Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta Jordanjoen ja erityisesti sen alajuoksun tilanteesta (B7-0484/2010)

- Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen, Adrian Severin, Proinsias De Rossa, Saïd El Khadraoui, Olga Sehnalová, Thijs Berman, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza ja Raimon Obiols S&D-ryhmän puolesta Jordanin ja erityisesti sen alajuoksun tilanteesta (B7-0485/2010)

- Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides ja Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta Jordanin ja erityisesti sen alajuoksun tilanteesta (B7-0486/2010)

- Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric ja Willy Meyer GUE/NGL-ryhmän puolesta Jordanin ja erityisesti sen alajuoksun tilanteesta (B7-0487/2010)

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl ja Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta Jordanjoen tilanteesta (B7-0488/2010).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.9.2010, kohta 5.4.

(Istunto keskeytettiin klo 17.55 kyselytunnin alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 18.00.)


Puhetta johti Diana WALLIS
varapuhemies

14. Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)

Parlamentti käsitteli neuvostolle osoitettuja kysymyksiä (B7-0454/2010).

Kysymys 1 (Vilija Blinkevičiūtė): Vammaiset henkilöt ja Eurooppa 2020 -strategia.

Olivier Chastel (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Vilija Blinkevičiūtė, Janusz Władysław Zemke ja Silvia-Adriana Ţicău.

Kysymys 2 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Julkisen talouden mukauttaminen ja yksityinen laina.

Olivier Chastel vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Kysymys 3 (Silvia-Adriana Ţicău): Euroopan laajuisten liikenneverkkojen uudelleentarkastelu.

Olivier Chastel vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Silvia-Adriana Ţicău, Nikolaos Chountis ja Janusz Władysław Zemke.

Kysymys 4 (Georgios Papanikolaou): Avoimen koordinointimenetelmän arviointi.

Olivier Chastel vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Georgios Papanikolaou ja Vilija Blinkevičiūtė.

Kysymys 5 (Nikolaos Chountis): Kreikan, EU:n ja Kansainvälisen valuuttarahaston keskinäisen yhteisymmärryksen pöytäkirja ja inflaation räjähdysmäinen kasvu.

Olivier Chastel vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Nikolaos Chountis ja Georgios Papanikolaou.

Kysymys 6 (Laima Liucija Andrikienė): YK:ta ja sen elimiä koskevat painopisteet Belgian puheenjohtajakaudella.

Olivier Chastel vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Laima Liucija Andrikienė ja Paul Rübig.

Kysymys 7 (Liam Aylward): Biologisen monimuotoisuuden lisääminen EU:ssa.

Olivier Chastel vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Liam Aylward.

Kysymys 8 (Mairead McGuinness): Epävirallinen maatalousneuvosto syyskuussa 2010.

Olivier Chastel vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Mairead McGuinness, Paul Rübig ja Liam Aylward.

Kysymys 9 (Ryszard Czarnecki): Balkanin maiden EU:hun liittymistä koskevat mahdollisuudet.

Olivier Chastel vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Ryszard Czarnecki.

Kysymyksiin, joihin ei ajanpuutteen vuoksi voitu vastata, vastataan kirjallisesti (ks. sanatarkkojen istuntoselostusten liite).

Neuvostolle varattu kyselytunti julistettiin päättyneeksi.


(Istunto keskeytettiin klo 19.00 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)

Puhetta johti Alejo VIDAL-QUADRAS
varapuhemies

15. Työntekijöiden vapaa liikkuvuus – Romanian ja Bulgarian kansalaisia koskevat tilapäiset rajoitukset EU:n työmarkkinoilla (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-0096/2010) Rovana Plumb, Iliana Malinova Iotova, Pervenche Berès, Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Gianni Pittella ja Jutta Steinruck S&D-ryhmän puolesta komissiolle: Työntekijöiden vapaa liikkuvuus - Romanian ja Bulgarian kansalaisia koskevat tilapäiset rajoitukset Euroopan unionin työmarkkinoilla (B7-0455/2010)

Rovana Plumb esitteli suullisen kysymyksen.

John Dalli (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Thomas Mann PPE-ryhmän puolesta, Ivailo Kalfin S&D-ryhmän puolesta, Adina-Ioana Vălean ALDE-ryhmän puolesta, Rui Tavares GUE/NGL-ryhmän puolesta, Gerard Batten EFD-ryhmän puolesta, Traian Ungureanu, Evgeni Kirilov, Antonyia Parvanova, Marie-Christine Vergiat, Iliana Ivanova, Iliana Malinova Iotova, Renate Weber, Silvia-Adriana Ţicău, Cătălin Sorin Ivan ja Corina Creţu.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Ilda Figueiredo, Seán Kelly ja Peter Jahr.

John Dalli käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


16. Kloonatuista eläimistä saatavat tuotteet elintarvikeketjussa (keskustelu)

Komission julkilausuma: Kloonatuista eläimistä saatavat tuotteet elintarvikeketjussa

John Dalli (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Pilar Ayuso PPE-ryhmän puolesta, Luis Manuel Capoulas Santos S&D-ryhmän puolesta, George Lyon ALDE-ryhmän puolesta, Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Janusz Wojciechowski ECR-ryhmän puolesta, Kartika Tamara Liotard GUE/NGL-ryhmän puolesta, John Stuart Agnew EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, Horst Schnellhardt, Linda McAvan, Martin Häusling, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Renate Sommer, Csaba Sándor Tabajdi, Françoise Grossetête, Daciana Octavia Sârbu, Anne Delvaux ja Kriton Arsenis.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Peter Jahr, João Ferreira ja Anna Záborská.

John Dalli käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


17. EU:n perunatärkkelysala vuoden 2012 jälkeen (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-0097/2010) Esther de Lange ja Albert Deß PPE-ryhmän puolesta, Thijs Berman ja Jo Leinen S&D-ryhmän puolesta komissiolle: EU:n perunatärkkelysala vuoden 2012 jälkeen (B7-0456/2010)

Esther de Lange ja Thijs Berman esittelivät suullisen kysymyksen.

John Dalli (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Peter Jahr PPE-ryhmän puolesta, Jan Mulder ALDE-ryhmän puolesta ja Janusz Wojciechowski ECR-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger ja Seán Kelly.

John Dalli ja Esther de Lange käyttivät puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


18. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Luonnos komission asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta kotitalouksien pyykinpesukoneiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (D004369/04 - 2010/2779(RPS) - määräaika: 07/10/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE

- Luonnos komission asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta kotitalouksien astianpesukoneiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (D004541/03 - 2010/2780(RPS) - määräaika: 07/10/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE

- Komission asetus (EU) eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1896/2006 liitteiden muuttamisesta (D005743/02 - 2010/2816(RPS) - määräaika: 09/10/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI

- Komission asetus (EU) kannettavien sekundaaristen (ladattavien) paristojen ja akkujen sekä ajoneuvoparistojen ja -akkujen tehomerkintöjä koskevien sääntöjen vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY mukaisesti (D006629/02 - 2010/2822(RPS) - määräaika: 17/10/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Luonnos komission direktiiviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/43/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse puolustukseen liittyvien tuotteiden luettelosta (D006819/03 - 2010/2798(RPS) - määräaika: 07/10/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO
lausuntoa varten: AFET

- Luonnos komission päätökseksi Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän energiaosajärjestelmää koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä (D007189/02 - 2010/2818(RPS) - määräaika: 13/10/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Luonnos komission päätökseksi Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän infrastruktuuriosajärjestelmää koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä (D007190/02 - 2010/2819(RPS) - määräaika: 13/10/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus (EU) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuden osalta (D007474/03 - 2010/2796(RPS) - määräaika: 07/10/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus (EU) asetuksen (EY) N:o 976/2009 muuttamisesta latauspalvelujen ja muunnospalvelujen osalta (D007475/02 - 2010/2799(RPS) - määräaika: 07/10/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Luonnos komission asetukseksi tiettyjen sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien terveysväitteiden hyväksynnästä ja hyväksynnän epäämisestä (D008208/05 - 2010/2791(RPS) - määräaika: 08/10/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: IMCO

- Luonnos komission asetukseksi muun kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavan elintarvikkeita koskevan terveysväitteen hyväksynnän epäämisestä (D008209/03 - 2010/2792(RPS) - määräaika: 08/10/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: IMCO

- Luonnos komission päätökseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/57/EY mukaisesti hyväksytyissä yhteentoimivuuden teknisissä eritelmissä käytettävistä vaatimustenmukaisuuden ja käyttöönsoveltuvuuden arviointimenettelyjen ja EY-tarkastusmenettelyn moduuleista (D008359/02 - 2010/2823(RPS) - määräaika: 20/10/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission päätös kriteereistä, joiden mukaisesti kaasusäiliöalukset voivat käyttää teknologisia menetelmiä vaihtoehtona vähärikkisille meriliikenteessä käytettäville polttoaineille, jotka täyttävät tiettyjen nestemäisten polttoaineiden rikkipitoisuuden vähentämisestä 26 päivänä huhtikuuta 1999 annetun direktiivin 1999/32/EY (D008449/03 - 2010/2805(RPS) - määräaika: 07/10/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Luonnos komission asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteen X muuttamisesta pikatestien luettelon osalta (D008468/05 - 2010/2793(RPS) - määräaika: 08/10/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: AGRI

- Luonnos komission päätökseksi Euroopan laajuisen tavanomaisen ja suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän osajärjestelmää ”käyttötoiminta ja liikenteen hallinta” koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä tehtyjen 2006/920/EY ja 2008/231/EY muuttamisesta (D008758/02 - 2010/2794(RPS) - määräaika: 07/10/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission päätös maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevista edellytyksistä annetun asetuksen (EY) N:o 715/2009 liitteessä 1 olevan 3 luvun muuttamisesta (D008895/03 - 2010/2795(RPS) - määräaika: 08/10/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Luonnos: komission päätökseksi unionin rahoitusosuuden myöntämisestä Listeria monocytogenes -bakteerin esiintyvyyttä tietyissä sellaisenaan syötävissä elintarvikkeissa koskevalle jäsenvaltioissa toteutettavalle koordinoidulle seurantaohjelmalle (D008914/04 - 2010/2828(RPS) - määräaika: 24/10/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: AGRI

- Komission asetus (EU) moottoriajoneuvojen hinauslaitteiden tyyppihyväksyntävaatimuksista sekä moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 661/2009 täytäntöönpanosta (D009078/02 - 2010/2813(RPS) - määräaika: 09/10/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Luonnos komission asetukseksi (EU) moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen takarekisterikilpien asentamiselle ja kiinnittämiselle varattavaa tilaa koskevista tyyppihyväksyntävaatimuksista ja moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 661/2009 täytäntöönpanosta (D009096/02 - 2010/2814(RPS) - määräaika: 09/10/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Luonnos komission asetukseksi (EU) tiettyjen moottoriajoneuvojen pyörien roiskesuojien tyyppihyväksyntävaatimuksista sekä moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 661/2009 täytäntöönpanosta (D009097/02 - 2010/2815(RPS) - määräaika: 09/10/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Luonnos komission asetukseksi tiettyjen moottoriajoneuvojen tuulilasin pyyhin- ja pesinjärjestelmien tyyppihyväksynnästä sekä moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 661/2009 täytäntöönpanosta (D009098/02 - 2010/2812(RPS) - määräaika: 09/10/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission asetus (EU) N:o …/…, annettu [...], kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY mukaisen kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokaupan ajoituksesta, hallinnoinnista ja muista näkökohdista (D009287/03 - 2010/2827(RPS) - määräaika: 23/10/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus (EU) lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden ylläpidosta, ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä annetun asetuksen (EY) N:o 2042/2003 muuttamisesta (D009454/03 - 2010/2800(RPS) - määräaika: 07/10/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Luonnos komission asetukseksi asetuksen (EY) N:o 767/2009 liitteen IV muuttamisesta 11 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen rehuaineiden tai rehuseosten koostumusmerkinnöissä sallittujen poikkeamien osalta (D009566/02 - 2010/2801(RPS) - määräaika: 08/10/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI
lausuntoa varten: ENVI

- Luonnos komission päätökseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 mukaisista siirtymäkauden toimenpiteistä siltä osin kuin on kyse muun kuin vaatimustenmukaisen raakamaidon jalostamisesta tietyissä Bulgariassa sijaitsevissa maidonjalostamoissa tehdyn päätöksen 2009/861/EY liitteen II muuttamisesta (D009602/03 - 2010/2790(RPS) - määräaika: 08/10/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Luonnos komission direktiiviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta siten, että laajennetaan hiilidioksidin sisällyttäminen tehoaineena kyseisen direktiivin liitteeseen I koskemaan tuotetyyppiä 18 (D009660/02 - 2010/2809(RPS) - määräaika: 08/10/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Luonnos komission direktiiviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta metoflutriinin lisäämiseksi tehoaineeksi liitteeseen I (D009661/02 - 2010/2807(RPS) - määräaika: 08/10/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Luonnos komission direktiiviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta spinosadin lisäämiseksi tehoaineena liitteeseen I (D009662/02 - 2010/2808(RPS) - määräaika: 08/10/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Luonnos komission päätökseksi tiettyjen aineiden jättämisestä pois biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY liitteistä I, I A tai I B (D009665/02 - 2010/2810(RPS) - määräaika: 08/10/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Luonnos komission asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuden osalta annetun asetuksen (EU) N:o …/2010 muuttamisesta (D009923/02 - 2010/2832(RPS) - määräaika: 18/11/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Luonnos komission asetukseksi yhteisestä turvallisuusmenetelmästä rautateiden turvallisuusluvan saamista koskevien vaatimusten noudattamisen arvioimiseksi (D009940/02 - 2010/2825(RPS) - määräaika: 23/10/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Luonnos komission asetukseksi yhteisestä turvallisuusmenetelmästä rautateiden turvallisuustodistusten saamista koskevien vaatimusten noudattamisen arvioimiseksi (D009941/03 - 2010/2826(RPS) - määräaika: 23/10/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus yksityiskohtaisista säännöksistä hiilidioksidipäästötavoitteita koskevan poikkeuksen hakemiseksi asetuksen (EY) N:o 443/2009 11 artiklan mukaisesti (D009978/02 - 2010/2811(RPS) - määräaika: 09/10/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE

- Luonnos: komission asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse asekvinosyylin, bentatsonin, karbendatsiimin, syflutriinin, fenamidonin, fenatsakiinin, flonikamidin, flutriafolin, imidaklopridin, ioksiniilin, metkonatsolin, protiokonatsolin, tebufenotsidin ja tiofanaattimetyylin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D010048/02 - 2010/2829(RPS) - määräaika: 24/09/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Luonnos komission direktiiviksi elintarvikkeiden muista lisäaineista kuin väri- ja makeutusaineista annetun Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston direktiivin 95/2/EY liitteiden muuttamisesta (D010069/02 - 2010/2831(RPS) - määräaika: 10/10/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Luonnos komission direktiiviksi elintarvikkeiden muiden lisäaineiden kuin väri- ja makeutusaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista annetun direktiivin 2008/84/EY muuttamisesta (D010070/02 - 2010/2817(RPS) - määräaika: 10/10/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission direktiivi haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/42/EY liitteen III mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen (D010205/01 - 2010/2820(RPS) - määräaika: 14/10/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Luonnos komission asetukseksi (EU) N:o …/…, annettu […] päivänä […]kuuta […], yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU-SILC) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1177/2003 täytäntöönpanosta asuinoloja koskevien toissijaisten tavoitemuuttujien vuoden 2012 luettelon osalta (D010295/02 - 2010/2824(RPS) - määräaika: 23/10/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL

- Luonnos komission asetukseksi muun kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavan elintarvikkeita koskevan terveysväitteen hyväksynnän epäämisestä (D010400/02 - 2010/2837(RPS) - määräaika: 26/11/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: IMCO

- Luonnos komission asetukseksi tiettyjen sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien terveysväitteiden hyväksynnän epäämisestä (D010401/02 - 2010/2838(RPS) - määräaika: 26/11/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: IMCO

- Luonnos komission asetukseksi testimenetelmien vahvistamisesta kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun asetuksen (EY) N:o 1907/2006 nojalla annetun asetuksen (EY) N:o 440/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen (D010407/01 - 2010/2830(RPS) - määräaika: 23/10/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE, IMCO

- Luonnos komission päätökseksi päätöksen 2003/322/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse mahdollisuudesta ruokkia Italiassa ja Kreikassa tiettyjä haaskalintulajeja tietyillä eläimistä saatavilla sivutuotteilla (D010426/02 - 2010/2840(RPS) - määräaika: 30/11/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: AGRI

- Komission direktiivi bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen (D010651/01 - 2010/2833(RPS) - määräaika: 21/11/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Luonnos komission asetukseksi (EU) N:o …/… Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 184/2005 täytäntöönpanosta maksutasetilastojen laatuperusteiden ja laatuselvitysten osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1055/2008 muuttamisesta (D010740/01 - 2010/2853(RPS) - määräaika: 03/12/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA
lausuntoa varten: ECON

- Luonnos komission päätökseksi kansainvälisen turvallisuusjohtamissäännöstön täytäntöönpanosta yhteisössä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 3051/95 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 336/2006 mukaisissa kertomuksissa käytettävästä yhdenmukaisesta lomakkeesta (D010744/02 - 2010/2845(RPS) - määräaika: 01/12/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN


19. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 446.327/OJJE).


20. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.20.

Klaus Welle

Diana Wallis

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö