Rodyklė 
Protokolas
PDF 238kWORD 141k
Trečiadienis, 2010 m. rugsėjo 8 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Komitetų sudėtis
 3.Specialiojo ECOFIN tarybos rugsėjo 7 d. posėdžio išvados (diskusijos)
 4.Mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsauga ***II (diskusijos)
 5.Vykstančios derybos dėl Kovos su klastojimu prekyboje susitarimo (angl. ACTA) (diskusijos)
 6.Balsuoti skirtas laikas
  
6.1.Mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsauga ***II (balsavimas)
  
6.2.Valstybių narių užimtumo politikos gairės * (balsavimas)
  
6.3.Žmogaus teisės Irane, ypač Sakineh Mohammadi-Ashtiani ir Zahros Bahrami bylos (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 9.Pirmininko pranešimas
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 11.Ginklų eksportas (diskusijos)
 12.Izraelio nevyriausybinių organizacijų įstatymo projektas (diskusijos)
 13.Jordano upės ir Jordano žemupio situacija (diskusijos)
 14.Klausimų valanda (klausimai Tarybai)
 15.Laisvas darbuotojų judėjimas. Laikini apribojimai, taikomi Rumunijos ir Bulgarijos piliečiams Europos Sąjungos darbo rinkoje (diskusijos)
 16.Iš klonuotų gyvūnų pagaminti produktai maisto grandinėje (diskusijos)
 17.ES bulvių krakmolo sektorius po 2012 m. (diskusijos)
 18.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)
 19.Kito posėdžio darbotvarkė
 20.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PROTOKOLAS

2010 M. RUGSĖJO 8 D., TREČIADIENIS

PIRMININKAVO: Isabelle DURANT
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.


2. Komitetų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos S&D frakcijos prašymus dėl paskyrimų:

AGRI komitetas: Sergio Gutiérrez Prieto vietoj Miguel Angel Martínez Martínez

Specialusis finansų, ekonomikos ir socialinės krizės komitetas: Antolín Sánchez Presedo

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


3. Specialiojo ECOFIN tarybos rugsėjo 7 d. posėdžio išvados (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Specialiojo ECOFIN tarybos rugsėjo 7 d. posėdžio išvados

Didier Reynders (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Michel Barnier (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Corien Wortmann-Kool PPE frakcijos vardu, Udo Bullmann S&D frakcijos vardu, Sylvie Goulard ALDE frakcijos vardu, Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, Kay Swinburne ECR frakcijos vardu, Miguel Portas GUE/NGL frakcijos vardu, Hans-Peter Martin , nepriklausomas Parlamento narys, Jean-Paul Gauzès, Anni Podimata, Jens Rohde, Derk Jan Eppink, Othmar Karas, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Sophie Auconie, Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner ir Liem Hoang Ngoc.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sławomir Witold Nitras, George Sabin Cutaş, Ilda Figueiredo ir Liisa Jaakonsaari.

Kalbėjo: Michel Barnier ir Didier Reynders.

Diskusijos baigtos.


4. Mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsauga ***II (diskusijos)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl Tarybos pozicijos per pirmąjį svarstymą siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos [06106/1/2010 - C7-0147/2010- 2008/0211(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėja: Elisabeth Jeggle (A7-0230/2010)

Elisabeth Jeggle pateikė rekomendaciją antrajam svarstymui.

Kalbėjo John Dalli (Komisijos narys).

Kalbėjo: Herbert Dorfmann PPE frakcijos vardu, Daciana Octavia Sârbu S&D frakcijos vardu, Marit Paulsen ALDE frakcijos vardu, Jill Evans Verts/ALE frakcijos vardu, Janusz Wojciechowski ECR frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, ir Giancarlo Scottà EFD frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Stavros LAMBRINIDIS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Mike Nattrass , nepriklausomas Parlamento narys, Martin Kastler, Paolo De Castro, George Lyon, Carl Schlyter, John Stuart Agnew, Miroslav Mikolášik, Luis Manuel Capoulas Santos, Jorgo Chatzimarkakis, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Cristiana Muscardini ir Elisabetta Gardini.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Rareş-Lucian Niculescu, Anna Záborská, Karin Kadenbach, Frédérique Ries, Martin Häusling, João Ferreira, Anna Rosbach, Laima Liucija Andrikienė, Paul Rübig ir Elisabeth Köstinger.

Kalbėjo: John Dalli ir Elisabeth Jeggle.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.1 protokolo 8.9.2010.


5. Vykstančios derybos dėl Kovos su klastojimu prekyboje susitarimo (angl. ACTA) (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Vykstančios derybos dėl Kovos su klastojimu prekyboje susitarimo (angl. ACTA)

Karel De Gucht (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Daniel Caspary PPE frakcijos vardu, Kader Arif S&D frakcijos vardu, Niccolò Rinaldi ALDE frakcijos vardu, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE frakcijos vardu, Syed Kamall ECR frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Francesco Enrico Speroni EFD frakcijos vardu, ir Angelika Werthmann , nepriklausoma Parlamento narė.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elisabeth Köstinger, Monika Flašíková Beňová, Carl Schlyter, Françoise Castex, Andrew Henry William Brons, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Eva Lichtenberger, Martin Ehrenhauser ir Christian Engström.

Kalbėjo Karel De Gucht.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas 12.00 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 12.05 val.)


PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

6. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


6.1. Mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsauga ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl Tarybos pozicijos per pirmąjį svarstymą siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos [06106/1/2010 - C7-0147/2010- 2008/0211(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėja: Elisabeth Jeggle (A7-0230/2010)

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta su pakeitimais (P7_TA(2010)0308)

Kalbėjo prieš balsavimą:

Sonia Alfano, kuri paprašė grąžinti rekomendaciją komitetui nagrinėti pagal Darbo tvarkos taisyklių 175 straipsnio 2 dalį; Jill Evans Verts/ALE frakcijos vardu, kuris pritarė prašymui, Paolo De Castro, AGRI komiteto pirmininkas, taip pat Elisabeth Jeggle, pranešėja, kuri nepritarė prašymui, bei Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, kuri patikslino savo frakcijos poziciją.

Parlamentas atmetė šį prašymą.

Kalbėjo po balsavimo:

Mário David ir Nicole Sinclaire dėl elektroninio pašto sistemos.


6.2. Valstybių narių užimtumo politikos gairės * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių. 2020 m. Europos strategijos integruotų gairių II dalis [COM(2010)0193 - C7-0111/2010- 2010/0115(NLE)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Csaba Őry (A7-0235/2010)

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2010)0309)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2010)0309)

Kalbėjo:

Po balsavimo – Olle Ludvigsson, kuris pranešė apie klaidą 48 pakeitimo švedų versijoje ir Jutta Steinruck, kuri paragino Tarybą atsižvelgti į Parlamento balsavimą.


6.3. Žmogaus teisės Irane, ypač Sakineh Mohammadi-Ashtiani ir Zahros Bahrami bylos (balsavimas)

Diskusijos buvo surengtos 2010 m. rugsėjo 6 d. (punktas 18 protokolo 6.9.2010).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos paskelbti 2010 m. rugsėjo 7 d. (punktas 10 protokolo 7.9.2010).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0494/2010, B7-0495/2010, B7-0496/2010, B7-0497/2010, B7-0498/2010, B7-0499/2010 ir B7-0501/2010

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0494/2010

(keičiama B7-0494/2010, B7-0495/2010, B7-0496/2010, B7-0497/2010, B7-0498/2010, B7-0499/2010 ir B7-0501/2010):

pateiktas šių Parlamento narių:

Roberta Angelilli, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Mario Mauro, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Kurt Lechner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska ir Sławomir Witold Nitras PPE frakcijos vardu,

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani ir Marc Tarabella S&D frakcijos vardu,

Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano ir Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE frakcijos vardu,

Isabelle Durant, Nicole Kiil-Nielsen, Emilie Turunen ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu,

Charles Tannock ir Geoffrey Van Orden ECR frakcijos vardu,

Marie-Christine Vergiat ir Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu

Fiorello Provera ir Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu

Priimta (P7_TA(2010)0310)

Kalbėjo:

Prieš balsavimą – Mario Mauro, kuris paprašė, kad galutinis balsavimas vyktų vardiniu būdu.

Parlamentas patenkino šį prašymą.

Richard Howitt, kuris paprašė, kad vardinis balsavimas taip pat būtų taikomas 7 daliai ir teksto 5 nurodomajai daliai.

Dėl išreikštų prieštaravimų šis antrasis prašymas nebuvo patenkintas.


7. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo: Elisabeth Jeggle - A7-0230/2010

Jarosław Kalinowski, Romana Jordan Cizelj, Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Mairead McGuinness, Jens Rohde, Mario Pirillo, Marian Harkin, Hannu Takkula, Anna Záborská, Bogusław Liberadzki ir Sirpa Pietikäinen

Pranešimas: Csaba Őry - A7-0235/2010
Clemente Mastella, Erminia Mazzoni, Alajos Mészáros, Sergej Kozlík, Giommaria Uggias, Tunne Kelam, Alfredo Antoniozzi, Marian Harkin, Czesław Adam Siekierski, Daniel Hannan ir Syed Kamall

Žmogaus teisės Irane, ypač Sakineh Mohammadi-Ashtiani ir Zahros Bahrami bylos - RC-B7-0494/2010
Erminia Mazzoni, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Cristiana Muscardini, Hannu Takkula, Seán Kelly, Syed Kamall ir Daniel Hannan


8. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

°
° ° °

Reinhard Bütikofer pranešė, kad balsuojant dėl Elisabeth Jeggle rekomendacijos (A7-0230/2010) ir dėl Csaba Őry pranešimo (A7-0235/2010) neveikė jo balsavimo pultas.

Véronique De Keyser pranešė, kad balsuojant dėl bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos RC-B7-0494/2010 neveikė jos balsavimo pultas.

John Attard-Montalto pranešė, kad blogai veikė jo balsavimo pultas.


(Posėdis sustabdytas 13.10 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Gianni PITTELLA
Pirmininko pavaduotojas

9. Pirmininko pranešimas

Pirmininkas pranešė, kad Irano užsienio reikalų ministerija paskelbė, kad Sakinės Mohammadi-Ashtiani mirties nuosprendis atidėtas.

Pirmininkas pabrėžė, kad būtina reikalauti, jog šis teismo procesas būtų peržiūrėtas, ir kad Europos Parlamentas ir toliau gins žmogaus teises visame pasaulyje.


10. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

°
° ° °

Sonia Alfano dalyvavo 2010 m. kovo 25 d. posėdyje, tačiau jos pavardė neįrašyta į lankomumo sąrašą.


11. Ginklų eksportas (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0076/2010), kurį uždavė Arturs Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis, Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Jacek Saryusz-Wolski, Ville Itälä, Sandra Kalniete, Inese Vaidere, Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ir Laima Liucija Andrikienė PPE frakcijos vardu Tarybai: Bendra Europos užsienio ir saugumo politika (B7-0320/2010)

Arturs Krišjānis Kariņš pateikė žodinį klausimą.

Olivier Chastel (einantis Tarybos pirmininko pareigas) atsakė į žodinį klausimą

Kalbėjo: Roberto Gualtieri S&D frakcijos vardu, Elmar Brok PPE frakcijos vardu, Johannes Cornelis van Baalen ALDE frakcijos vardu, Indrek Tarand Verts/ALE frakcijos vardu, Geoffrey Van Orden ECR frakcijos vardu, Sabine Lösing GUE/NGL frakcijos vardu, kuri taip pat atsakė į Geoffrey Van Orden klausimą pagal mėlynosios kortelės sistemą, David Campbell Bannerman EFD frakcijos vardu, Andrew Henry William Brons , nepriklausomas Parlamento narys, kuris taip pat atsakė į Charles Tannock klausimą pagal mėlynosios kortelės sistemą, Michael Gahler, Justas Vincas Paleckis, Ryszard Czarnecki, Nikolaos Chountis, Jaroslav Paška, Arnaud Danjean, Zoran Thaler, Charles Tannock, Inese Vaidere, Marietta Giannakou, Alf Svensson, Tunne Kelam ir Krzysztof Lisek.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Andrzej Grzyb, Kyriakos Mavronikolas, Raül Romeva i Rueda, Laima Liucija Andrikienė, Janusz Władysław Zemke ir Katarína Neveďalová.

Kalbėjo Olivier Chastel.

Diskusijos baigtos.

Kalbėjo Frédérique Ries dėl Sakinės Mohammadi-Ashtiani nuosprendžio atidėjimo.


12. Izraelio nevyriausybinių organizacijų įstatymo projektas (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0046/2010), kurį uždavė Franziska Katharina Brantner ir Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE frakcijos vardu, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexandra Thein, Ivo Vajgl, Sarah Ludford ir Leonidas Donskis ALDE frakcijos vardu, Véronique De Keyser S&D frakcijos vardu, ir Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu Komisijai: Izraelio nevyriausybinių organizacijų įstatymo projektas (B7-0319/2010)

Franziska Katharina Brantner, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Véronique De Keyser, Marie-Christine Vergiat pateikė žodinį klausimą.

Štefan Füle (Komisijos narys) atsakė į žodinį klausimą

Kalbėjo: Hans-Gert Pöttering PPE frakcijos vardu, Richard Howitt S&D frakcijos vardu, Chris Davies ALDE frakcijos vardu, Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, ir Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Stavros LAMBRINIDIS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu, Diane Dodds , nepriklausoma Parlamento narė, kuri taip pat atsakė į Chris Davies klausimą pagal mėlynosios kortelės sistemą, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Proinsias De Rossa, kuris taip pat atsakė į Bastiaan Belder klausimą pagal mėlynosios kortelės sistemą, Frédérique Ries, kuri taip pat atsakė į Nicole Kiil-Nielsen klausimą pagal mėlynosios kortelės sistemą, Heidi Hautala, Fiorello Provera, Franz Obermayr, Ria Oomen-Ruijten, Monika Flašíková Beňová, Margrete Auken, Zuzana Roithová, Pier Antonio Panzeri, Sari Essayah, Marek Siwiec ir Zoran Thaler.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ulrike Lunacek, Ivo Vajgl ir Alexandra Thein.

Kalbėjo Štefan Füle.

Diskusijos baigtos.


13. Jordano upės ir Jordano žemupio situacija (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0092/2010), kurį uždavė Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen ir Adrian Severin S&D frakcijos vardu, Liisa Jaakonsaari, Ivo Vajgl, Michael Cashman, Antigoni Papadopoulou, Vincent Peillon, Maria Eleni Koppa, Patrizia Toia, Jean Lambert, Tokia Saïfi, Maria Da Graça Carvalho, Tanja Fajon, Edite Estrela, Marietje Schaake, Jutta Steinruck, Mariya Nedelcheva, Kriton Arsenis, Santiago Fisas Ayxela, María Muñiz De Urquiza, Hélène Flautre, Rui Tavares, Vincenzo Iovine, Sonia Alfano, Zoran Thaler, Michel Dantin, Vittorio Prodi, Anne Delvaux, Alexandra Thein, Kyriacos Triantaphyllides, Charles Goerens, Nikolaos Chountis, Kader Arif, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Margrete Auken, Ioannis A. Tsoukalas, Roberto Gualtieri, Reinhard Bütikofer, Emilio Menéndez del Valle, Nicole Kiil-Nielsen, Raimon Obiols, Proinsias De Rossa, Antonyia Parvanova, Erminia Mazzoni, Guido Milana, Olga Sehnalová, Stephen Hughes, Kartika Tamara Liotard, Sajjad Karim, Isabelle Durant, José Manuel Fernandes, Patrick Le Hyaric, Izaskun Bilbao Barandica, Gabriele Albertini, Malika Benarab-Attou, Rosario Crocetta, Thijs Berman, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Richard Howitt, Ana Gomes, Ioan Enciu, Hans-Gert Pöttering, Marek Siwiec ir Corina Creţu, Komisijai: Jordano upės ir Jordano žemupio situacija (B7-0452/2010)

Paolo De Castro pateikė žodinį klausimą.

Štefan Füle (Komisijos narys) atsakė į žodinį klausimą

Kalbėjo: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou PPE frakcijos vardu, Véronique De Keyser S&D frakcijos vardu, Antonyia Parvanova ALDE frakcijos vardu, Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Willy Meyer GUE/NGL frakcijos vardu, Cristian Dan Preda, Proinsias De Rossa, Alexandra Thein, Nicole Kiil-Nielsen, Mário David, Olga Sehnalová, Malika Benarab-Attou, Monika Flašíková Beňová ir Richard Howitt.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu, Ioan Enciu, Andreas Mölzer, Véronique De Keyser ir Mariya Nedelcheva.

Kalbėjo Štefan Füle.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen ir Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu, dėl Jordano upės ir ypač Jordano žemupio situacijos (B7-0484/2010),

- Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen, Adrian Severin, Proinsias De Rossa, Saïd El Khadraoui, Olga Sehnalová, Thijs Berman, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza ir Raimon Obiols S&D frakcijos vardu, dėl Jordano upės ir ypač Jordano žemupio situacijos (B7-0485/2010),

- Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides ir Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, dėl Jordano upės ir ypač Jordano žemupio situacijos (B7-0486/2010),

- Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric ir Willy Meyer GUE/NGL frakcijos vardu, dėl Jordano upės ir ypač Jordano žemupio situacijos (B7-0487/2010),

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl ir Graham Watson ALDE frakcijos vardu, dėl Jordano upės situacijos (B7-0488/2010).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.4 protokolo 9.9.2010.

(Posėdis sustabdytas 17.55 val. prieš klausimų valandą ir atnaujintas 18.00 val.).


PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

14. Klausimų valanda (klausimai Tarybai)

Parlamentas svarstė klausimus Tarybai (B7-0454/2010).

Klausimas 1 (Vilija Blinkevičiūtė): Neįgalieji ir strategija "Europa 2020".

Olivier Chastel (einantis Tarybos pirmininko pareigas) atsakė į klausimą ir į Vilijos Blinkevičiūtės, Janusz Władysław Zemke ir Silvia-Adriana Ţicău papildomus klausimus.

Klausimas 2 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Biudžeto koregavimas ir privataus sektoriaus skola.

Olivier Chastel atsakė į klausimą ir į Rodi Kratsa-Tsagaropoulou papildomą klausimą.

Klausimas 3 (Silvia-Adriana Ţicău): TEN-T tinklo peržiūrėjimas.

Olivier Chastel atsakė į klausimą ir į Silvia-Adriana Ţicău, Nikolaos Chountis ir Janusz Władysław Zemke papildomus klausimus.

Klausimas 4 (Georgios Papanikolaou): Atvirojo koordinavimo metodo vertinimas.

Olivier Chastel atsakė į klausimą ir į Georgios Papanikolaou ir Vilijos Blinkevičiūtės papildomus klausimus.

Klausimas 5 (Nikolaos Chountis): Graikijos, ES ir Tarptautinio valiutos fondo (TVF) sudarytas susitarimo memorandumas ir itin sparčiai didėjanti infliacija.

Olivier Chastel atsakė į klausimą ir į Nikolaos Chountis ir Georgios Papanikolaou papildomus klausimus.

Klausimas 6 (Laima Liucija Andrikienė): ES pirmininkaujančios Belgijos prioritetai, susiję su Jungtinėmis Tautomis ir jų institucijomis.

Olivier Chastel atsakė į klausimą ir į Laimos Liucijos Andrikienės ir Paul Rübig papildomus klausimus.

Klausimas 7 (Liam Aylward): Biologinės įvairovės didinimas ES.

Olivier Chastel atsakė į klausimą ir į Liam Aylward papildomą klausimą.

Klausimas 8 (Mairead McGuinness): Neoficiali žemės ūkio taryba (2010 m. rugsėjo mėn.).

Olivier Chastel atsakė į klausimą ir į Mairead McGuinness, Paul Rübig ir Liam Aylward papildomus klausimus.

Klausimas 9 (Ryszard Czarnecki): Balkanų valstybių stojimo į ES perspektyva.

Olivier Chastel atsakė į klausimą ir į Ryszard Czarnecki papildomą klausimą.

Atsakymai į klausimus, į kuriuos nebuvo atsakyta dėl laiko stokos, bus pateikti raštu (žr. stenogramos priedą).

Klausimų Tarybai valanda baigta.


(Posėdis sustabdytas 19.00 val. ir atnaujintas 21.00 val.)

PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

15. Laisvas darbuotojų judėjimas. Laikini apribojimai, taikomi Rumunijos ir Bulgarijos piliečiams Europos Sąjungos darbo rinkoje (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0096/2010), kurį uždavė Rovana Plumb, Iliana Malinova Iotova, Pervenche Berès, Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Gianni Pittella ir Jutta Steinruck S&D frakcijos vardu Komisijai: Laisvas darbuotojų judėjimas. Laikini apribojimai, taikomi Rumunijos ir Bulgarijos piliečiams Europos Sąjungos darbo rinkoje (B7-0455/2010)

Rovana Plumb pateikė žodinį klausimą.

John Dalli (Komisijos narys) atsakė į žodinį klausimą.

Kalbėjo: Thomas Mann PPE frakcijos vardu, Ivailo Kalfin S&D frakcijos vardu, Adina-Ioana Vălean ALDE frakcijos vardu, Rui Tavares GUE/NGL frakcijos vardu, Gerard Batten EFD frakcijos vardu, Traian Ungureanu, Evgeni Kirilov, Antonyia Parvanova, Marie-Christine Vergiat, Iliana Ivanova, Iliana Malinova Iotova, Renate Weber, Silvia-Adriana Ţicău, Cătălin Sorin Ivan ir Corina Creţu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Ilda Figueiredo, Seán Kelly ir Peter Jahr.

Kalbėjo John Dalli.

Diskusijos baigtos.


16. Iš klonuotų gyvūnų pagaminti produktai maisto grandinėje (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Iš klonuotų gyvūnų pagaminti produktai maisto grandinėje

John Dalli (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Pilar Ayuso PPE frakcijos vardu, Luis Manuel Capoulas Santos S&D frakcijos vardu, George Lyon ALDE frakcijos vardu, Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu, Janusz Wojciechowski ECR frakcijos vardu, Kartika Tamara Liotard GUE/NGL frakcijos vardu, John Stuart Agnew EFD frakcijos vardu, Diane Dodds , nepriklausoma Parlamento narė, Horst Schnellhardt, Linda McAvan, Martin Häusling, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Renate Sommer, Csaba Sándor Tabajdi, Françoise Grossetête, Daciana Octavia Sârbu, Anne Delvaux ir Kriton Arsenis.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Peter Jahr, João Ferreira ir Anna Záborská.

Kalbėjo John Dalli.

Diskusijos baigtos.


17. ES bulvių krakmolo sektorius po 2012 m. (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0097/2010), kurį uždavė Esther de Lange ir Albert Deß PPE frakcijos vardu, Thijs Berman ir Jo Leinen S&D frakcijos vardu Komisijai: Europos bulvių krakmolo sektorius po 2012 m. (B7-0456/2010)

Esther de Lange ir Thijs Berman pateikė žodinį klausimą.

John Dalli (Komisijos narys) atsakė į žodinį klausimą.

Kalbėjo: Peter Jahr PPE frakcijos vardu, Jan Mulder ALDE frakcijos vardu, ir Janusz Wojciechowski ECR frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger ir Seán Kelly.

Kalbėjo John Dalli ir Esther de Lange.

Diskusijos baigtos.


18. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamento, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi buitinių skalbyklių ekologinio projektavimo reikalavimai, projektas (D004369/04 - 2010/2779(RPS) - terminas: 07/10/2010)

perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: ITRE

- Komisijos reglamento, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi buitinių indaplovių ekologinio projektavimo reikalavimai, projektas (D004541/03 - 2010/2780(RPS) - terminas: 07/10/2010)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: ITRE

- Komisijos reglamentas (ES), kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1896/2006, nustatančio Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, priedai (D005743/02 - 2010/2816(RPS) - terminas: 09/10/2010)

perduota atsakingam komitetui: JURI

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.. kuriuo, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/66/EB, nustatomos nešiojamų antrinių (perkraunamų) ir automobiliams skirtų baterijų ir akumuliatorių talpos ženklinimo taisyklės (D006629/02 - 2010/2822(RPS) - terminas: 17/10/2010)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- [...] Komisijos direktyvos …/.../ES, kuria iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/43/EB nuostatos dėl su gynyba susijusių produktų sąrašo, projektas (D006819/03 - 2010/2798(RPS) - terminas: 07/10/2010)

perduota atsakingam komitetui: IMCO
nuomonė: AFET

- Komisijos sprendimo dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos energijos posistemio techninės sąveikos specifikacijos projektas (D007189/02 - 2010/2818(RPS) - terminas: 13/10/2010)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos sprendimo dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemio techninės sąveikos specifikacijos projektas (D007190/02 - 2010/2819(RPS) - terminas: 13/10/2010)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas (ES), kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB nuostatos dėl erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų sąveikumo (D007474/03 - 2010/2796(RPS) - terminas: 07/10/2010)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas (ES), kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 976/2009 įrašant nuostatas, susijusias su parsisiųsdinimo ir transformavimo paslaugomis (D007475/02 - 2010/2799(RPS) - terminas: 07/10/2010)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamento dėl leidimo vartoti ir nesutikimo leisti vartoti tam tikrus teiginius apie maisto produktų sveikumą – susirgimo rizikos mažinimą ir vaikų vystymąsi bei sveikatą projektas (D008208/05 - 2010/2791(RPS) - terminas: 08/10/2010)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: IMCO

- Komisijos reglamento, kuriuo nesutinkama leisti vartoti teiginį apie maisto produktų sveikumą, kuris nėra nei teiginys apie rizikos susirgti mažinimą, nei teiginys apie vaikų vystymąsi ir sveikatą, projektas (D008209/03 - 2010/2792(RPS) - terminas: 08/10/2010)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: IMCO

- Komisijos sprendimo dėl atitikties ir tinkamumo naudoti vertinimo ir EB patikros procedūrų modulių, skirtų naudoti pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/57/EB priimtose techninėse sąveikos specifikacijose, projektas (D008359/02 - 2010/2823(RPS) - terminas: 20/10/2010)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- [data] Komisijos sprendimas dėl technologinių metodų, kurie suskystintų gamtinių dujų dujovežiuose naudojami kaip mažai sieros turinčio jūrinio kuro, atitinkančio 1999 m. balandžio 26 d. Direktyvos 1999/32/EB 4b straipsnio reikalavimus, naudojimo alternatyva, naudojimo kriterijų nustatymo (D008449/03 - 2010/2805(RPS) - terminas: 07/10/2010)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamento, kuriuo dėl greitųjų tyrimų sąrašo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001 X priedas, projektas (D008468/05 - 2010/2793(RPS) - terminas: 08/10/2010)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: AGRI

- Komisijos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiami sprendimai 2006/920/EB ir 2008/231/EB dėl transeuropinių paprastųjų ir greitųjų geležinkelių sistemų „Traukinių eismo organizavimo ir valdymo“ posistemio techninių sąveikos specifikacijų, projektas (D008758/02 - 2010/2794(RPS) - terminas: 07/10/2010)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų 1 priedo 3 skyrius (D008895/03 - 2010/2795(RPS) - terminas: 08/10/2010)
perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Komisijos sprendimo dėl Europos Sąjungos finansinės paramos valstybėse narėse įgyvendintinai suderintai monocitogeninių listerijų (Listeria monocytogenes) paplitimo tam tikruose gatavuose maisto produktuose stebėsenos programai projektas (D008914/04 - 2010/2828(RPS) - terminas: 24/10/2010)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: AGRI

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. .../.. dėl tam tikrų motorinių transporto priemonių vilkimo įtaisų tipo patvirtinimo reikalavimų, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų (D009078/02 - 2010/2813(RPS) - terminas: 09/10/2010)
perduota atsakingam komitetui: IMCO

- [data] Komisijos reglamento (ES) Nr. .../.. dėl variklinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimo reikalavimų, atsižvelgiant į galinio valstybinio numerio ženklo montavimo ir tvirtinimo vietą, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų, projektas (D009096/02 - 2010/2814(RPS) - terminas: 09/10/2010)
perduota atsakingam komitetui: IMCO

- [data] Komisijos reglamento (ES) Nr. .../.. dėl tam tikrų variklinių transporto priemonių ratų apsaugų tipo patvirtinimo reikalavimų, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų, projektas (D009097/02 - 2010/2815(RPS) - terminas: 09/10/2010)
perduota atsakingam komitetui: IMCO

- [...] Komisijos reglamento (ES) Nr. …/.. dėl tipo patvirtinimo reikalavimų, taikomų tam tikrų variklinių transporto priemonių priekinių stiklų valytuvų ir apliejiklių sistemoms, ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų įgyvendinimo projektas (D009098/02 - 2010/2812(RPS) - terminas: 09/10/2010)
perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. .../.. dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcione pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje, terminų, administravimo ir kitų aspektų (D009287/03 - 2010/2827(RPS) - terminas: 23/10/2010)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- [data] Komisijos reglamentas (ES) Nr. .../2010, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2042/2003 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo (D009454/03 - 2010/2800(RPS) - terminas: 07/10/2010)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 767/2009 IV priedas dėl 11 straipsnio 5 dalyje minėtų pašarinių žaliavų arba kombinuotųjų pašarų sudėties ženklinimo leistinų nuokrypių, projektas (D009566/02 - 2010/2801(RPS) - terminas: 08/10/2010)
perduota atsakingam komitetui: AGRI
nuomonė: ENVI

- Komisijos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimo 2009/861/EB dėl pereinamojo laikotarpio priemonių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 853/2004, taikomų reikalavimų neatitinkančiam žaliam pienui tam tikrose Bulgarijos pieno perdirbimo įmonėse, II priedas, projektas (D009602/03 - 2010/2790(RPS) - terminas: 08/10/2010)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- [data] Komisijos direktyvos ../…/ES, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB, kad į jos I priedą įrašytą veikliąją medžiagą anglies dioksidą būtų galima naudoti 18-to tipo produktams, projektas (D009660/02 - 2010/2809(RPS) - terminas: 08/10/2010)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- [data] Komisijos direktyvos ../…/ES, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB, į jos I priedą įtraukiant veikliąją medžiagą metoflutriną, projektas (D009661/02 - 2010/2807(RPS) - terminas: 08/10/2010)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- [data] Komisijos direktyvos ../…/ES, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB į jos I priedą įrašant veikliąją medžiagą spinozadą, projektas (D009662/02 - 2010/2808(RPS) - terminas: 08/10/2010)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- [data] Komisijos sprendimo dėl tam tikrų medžiagų neįtraukimo į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką I, IA arba IB priedus projektas (D009665/02 - 2010/2810(RPS) - terminas: 08/10/2010)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamento (ES), kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. …/2010, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB nuostatos dėl erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų sąveikumo, projektas (D009923/02 - 2010/2832(RPS) - terminas: 18/11/2010)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamento dėl bendrojo saugos metodo, skirto įvertinti, kaip laikomasi reikalavimų geležinkelio saugos leidimui gauti, projektas (D009940/02 - 2010/2825(RPS) - terminas: 23/10/2010)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamento dėl bendrojo saugos metodo, skirto įvertinti, kaip laikomasi reikalavimų geležinkelio saugos sertifikatui gauti, projektas (D009941/03 - 2010/2826(RPS) - terminas: 23/10/2010)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- [data] Komisijos reglamentas (ES) Nr. .../.., kuriuo nustatomos išsamios nuostatos dėl prašymo leisti taikyti nuo savitųjų išmetamo CO2 kiekio normų nukrypti leidžiančią nuostatą pagal Reglamento (EB) Nr. 443/2009 11 straipsnį (D009978/02 - 2010/2811(RPS) - terminas: 09/10/2010)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: ITRE

- Komisijos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedų nuostatos dėl didžiausios leidžiamos acekvinocilo, bentazono, karbendazimo, ciflutrino, fenamidono, fenazakino, flonikamido, flutriafolo, imidakloprido, joksinilo, metkonazolo, protiokonazolo, tebufenozido ir tiofanatmetilo koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų, projektas (D010048/02 - 2010/2829(RPS) - terminas: 24/09/2010)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos direktyvos, kuria iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/2/EB dėl maisto priedų, išskyrus dažiklius ir saldiklius, priedai, projektas (D010069/02 - 2010/2831(RPS) - terminas: 10/10/2010)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/84/EB, nustatanti konkrečius maisto priedų, išskyrus dažiklius ir saldiklius, grynumo kriterijus, projektas (D010070/02 - 2010/2817(RPS) - terminas: 10/10/2010)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos direktyva dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/42/EB dėl lakiųjų organinių junginių išmetamų kiekių ribojimo III priedo priderinimo prie technikos pažangos (D010205/01 - 2010/2820(RPS) - terminas: 14/10/2010)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- [data] Komisijos reglamento (ES) Nr. .../.., kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES–SPGS) nuostatos dėl 2012 m. tikslinių šalutinių būsto sąlygų kintamųjų sąrašo, projektas (D010295/02 - 2010/2824(RPS) - terminas: 23/10/2010)
perduota atsakingam komitetui: EMPL

- Komisijos reglamento, kuriuo nesutinkama leisti vartoti teiginį apie maisto produktų sveikumą, kuris nėra nei teiginys apie rizikos susirgti mažinimą, nei teiginys apie vaikų vystymąsi ir sveikatą, projektas (D010400/02 - 2010/2837(RPS) - terminas: 26/11/2010)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: IMCO

- Komisijos reglamento, kuriuo nesutinkama leisti vartoti tam tikrus teiginius apie maisto produktų sveikumą, rizikos susirgti mažinimą, vaikų vystymąsi ir sveikatą, projektas (D010401/02 - 2010/2838(RPS) - terminas: 26/11/2010)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: IMCO

- Komisijos reglamento (ES), kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 440/2008, nustatantis bandymų metodus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), siekiant jį suderinti su technikos pažanga, projektas (D010407/01 - 2010/2830(RPS) - terminas: 23/10/2010)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: ITRE, IMCO

- Komisijos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2003/322/EB dėl tam tikrų rūšių maitlesių paukščių Italijoje ir Graikijoje, kurie gali būti lesinami tam tikrais šalutiniais gyvūniniais produktais, projektas (D010426/02 - 2010/2840(RPS) - terminas: 30/11/2010)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: AGRI

- [data] Komisijos direktyva, kuria siekiant priderinti prie technikos pažangos iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės (D010651/01 - 2010/2833(RPS) - terminas: 21/11/2010)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- [data] Komisijos reglamento (ES) Nr. …/.. , kuriuo keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1055/2008, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 184/2005 nuostatos dėl mokėjimų balanso statistikos kokybės kriterijų ir kokybės ataskaitų, projektas (D010740/01 - 2010/2853(RPS) - terminas: 03/12/2010)
perduota atsakingam komitetui: INTA
nuomonė: ECON

- Komisijos sprendimo dėl suderintos ataskaitų formos nustatymo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 336/2006 dėl Tarptautinio saugaus valdymo kodekso įgyvendinimo Bendrijoje ir panaikinantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3051/95 projektas (D010744/02 - 2010/2845(RPS) - terminas: 01/12/2010)
perduota atsakingam komitetui: TRAN


19. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 446.327/OJJE).


20. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.20 val.

Klaus Welle

Diana Wallis

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika