Indekss 
Protokols
PDF 235kWORD 140k
Trešdiena, 2010. gada 8. septembris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Komiteju sastāvs
 3.ECOFIN padomes 7. septembra īpašās sanāksmes secinājumi (debates)
 4.Zinātnes vajadzībām izmantojamo dzīvnieku aizsardzība ***II (debates)
 5.Pašreizējās sarunas par viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu (ACTA) (debates)
 6.Balsošanas laiks
  
6.1.Zinātnes vajadzībām izmantojamo dzīvnieku aizsardzība ***II (balsošana)
  
6.2.Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes * (balsošana)
  
6.3.Cilvēktiesības Irānā, jo īpaši saistībā ar Sakineh Mohammadi-Ashtiani un Zahra Bahrami lietām (balsošana)
 7.Balsojuma skaidrojumi
 8.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 9.Sēdes vadītāja paziņojums
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 11.Ieroču eksports (debates)
 12.Likumprojekts par Izraēlas NVO (debates)
 13.Situācija saistībā ar Jordānas upi un jo īpaši saistībā ar teritoriju tās lejtecē (debates)
 14.Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)
 15.Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība — Rumānijas un Bulgārijas pilsoņiem noteiktie pagaidu ierobežojumi attiecībā uz Eiropas Savienības darba tirgu (debates)
 16.No klonētiem dzīvniekiem iegūtu produktu nonākšana pārtikas ķēdē (debates)
 17.Kartupeļu cietes ražošanas nozare ES pēc 2012. gada (debates)
 18.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)
 19.Nākamās sēdes darba kārtība
 20.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Isabelle DURANT
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.05.


2. Komiteju sastāvs

Sēdes vadītāja ir saņēmusi S&D grupas pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus.

AGRI komiteja: Sergio Gutiérrez Prieto aizstāj Miguel Angel Martínez Martínez.

Īpašā finanšu, ekonomikas un sociālās krīzes komiteja: Antolín Sánchez Presedo.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


3. ECOFIN padomes 7. septembra īpašās sanāksmes secinājumi (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: ECOFIN padomes 7. septembra īpašās sanāksmes secinājumi.

Didier Reynders (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Michel Barnier (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Corien Wortmann-Kool PPE grupas vārdā, Udo Bullmann S&D grupas vārdā, Sylvie Goulard ALDE grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā, Kay Swinburne ECR grupas vārdā, Miguel Portas GUE/NGL grupas vārdā, Hans-Peter Martin, pie grupām nepiederošs deputāts, Jean-Paul Gauzès, Anni Podimata, Jens Rohde, Derk Jan Eppink, Othmar Karas, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Sophie Auconie, Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner un Liem Hoang Ngoc.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sławomir Witold Nitras, George Sabin Cutaş, Ilda Figueiredo un Liisa Jaakonsaari.

Uzstājās Michel Barnier un Didier Reynders.

Debates tika slēgtas.


4. Zinātnes vajadzībām izmantojamo dzīvnieku aizsardzība ***II (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par zinātnes vajadzībām izmantojamo dzīvnieku aizsardzību [06106/1/2010 - C7-0147/2010- 2008/0211(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referente: Elisabeth Jeggle (A7-0230/2010).

Elisabeth Jeggle iepazīstināja ar ieteikumu otrajam lasījumam.

Uzstājās John Dalli (Komisijas loceklis).

Uzstājās Herbert Dorfmann PPE grupas vārdā, Daciana Octavia Sârbu S&D grupas vārdā, Marit Paulsen ALDE grupas vārdā, Jill Evans Verts/ALE grupas vārdā, Janusz Wojciechowski ECR grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā un Giancarlo Scottà EFD grupas vārdā.

SĒDI VADA: Stavros LAMBRINIDIS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Mike Nattrass, pie grupām nepiederošs deputāts, Martin Kastler, Paolo De Castro, George Lyon, Carl Schlyter, John Stuart Agnew, Miroslav Mikolášik, Luis Manuel Capoulas Santos, Jorgo Chatzimarkakis, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Cristiana Muscardini un Elisabetta Gardini.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Rareş-Lucian Niculescu, Anna Záborská, Karin Kadenbach, Frédérique Ries, Martin Häusling, João Ferreira, Anna Rosbach, Laima Liucija Andrikienė, Paul Rübig un Elisabeth Köstinger.

Uzstājās John Dalli un Elisabeth Jeggle.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 8. septembra protokola 6.1. punkts.


5. Pašreizējās sarunas par viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu (ACTA) (debates)

Komisijas paziņojums: Pašreizējās sarunas par viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu (ACTA).

Karel De Gucht (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Daniel Caspary PPE grupas vārdā, Kader Arif S&D grupas vārdā, Niccolò Rinaldi ALDE grupas vārdā, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE grupas vārdā, Syed Kamall ECR grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Francesco Enrico Speroni EFD grupas vārdā un Angelika Werthmann, pie grupām nepiederoša deputāte.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elisabeth Köstinger, Monika Flašíková Beňová, Carl Schlyter, Françoise Castex, Andrew Henry William Brons, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Eva Lichtenberger, Martin Ehrenhauser un Christian Engström.

Uzstājās Karel De Gucht.

Debates tika slēgtas.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.00 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 12.05.)


SĒDI VADA: Edward McMILLAN-SCOTT
Priekšsēdētāja vietnieks

6. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


6.1. Zinātnes vajadzībām izmantojamo dzīvnieku aizsardzība ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par zinātnes vajadzībām izmantojamo dzīvnieku aizsardzību [06106/1/2010 - C7-0147/2010- 2008/0211(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referente: Elisabeth Jeggle (A7-0230/2010).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu ar grozījumiem (P7_TA(2010)0308).

Uzstāšanās pirms balsošanas

Sonia Alfano, pamatojoties uz Reglamenta 175. panta 2. punktu, pieprasīja šo ieteikumu nodot atpakaļ komitejai, Jill Evans Verts/ALE grupas vārdā atbalstīja pieprasījumu, AGRI komitejas priekšsēdētājs Paolo De Castro, kā arī referente Elisabeth Jeggle iebilda pret pieprasījumu, un Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā paskaidroja savas grupas nostāju.

Parlaments šo pieprasījumu noraidīja.

Uzstāšanās pēc balsošanas

Mário David un Nicole Sinclaire uzstājās par elektroniskā pasta sistēmu.


6.2. Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm — stratēģijas „Eiropa 2020” integrēto pamatnostādņu II daļa [COM(2010)0193 - C7-0111/2010- 2010/0115(NLE)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Csaba Őry (A7-0235/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2010)0309).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2010)0309).

Uzstāšanās

Pēc balsošanas Olle Ludvigsson informēja par kļūdu 48. grozījuma zviedru valodas versijā un Jutta Steinruck aicināja Padomi ņemt vērā Parlamenta balsojumu.


6.3. Cilvēktiesības Irānā, jo īpaši saistībā ar Sakineh Mohammadi-Ashtiani un Zahra Bahrami lietām (balsošana)

Debates notika 2010. gada 6. septembrī (2010. gada 6. septembra protokola 18. punkts).

Par rezolūcijas priekšlikumiem paziņoja 2010. gada 7. septembrī (2010. gada 7. septembra protokola 10. punkts).

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0494/2010, B7-0495/2010, B7-0496/2010, B7-0497/2010, B7-0498/2010, B7-0499/2010 un B7-0501/2010.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0494/2010

(aizstāj B7-0494/2010, B7-0495/2010, B7-0496/2010, B7-0497/2010, B7-0498/2010, B7-0499/2010 un B7-0501/2010)

Iesnieguši šādi deputāti:

Roberta Angelilli, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Mario Mauro, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Kurt Lechner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska un Sławomir Witold Nitras PPE grupas vārdā,

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani un Marc Tarabella S&D grupas vārdā,

Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano un Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE grupas vārdā,

Isabelle Durant, Nicole Kiil-Nielsen, Emilie Turunen un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā,

Charles Tannock un Geoffrey Van Orden ECR grupas vārdā,

Marie-Christine Vergiat un Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā,

Fiorello Provera un Bastiaan Belder EFD grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2010)0310).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas Mario Mauro pieprasīja, lai galīgā balsošana notiktu, balsojot pēc saraksta.

Parlaments šo pieprasījumu apstiprināja.

Richard Howitt pieprasīja balsošanu pēc saraksta piemērot arī 7. punktam un 5. atsaucei.

Tika izteikti iebildumi pret šo otro pieprasījumu, tāpēc tas netika apstiprināts.


7. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Elisabeth Jeggle ieteikums otrajam lasījumam - A7-0230/2010:
Jarosław Kalinowski, Romana Jordan Cizelj, Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Mairead McGuinness, Jens Rohde, Mario Pirillo, Marian Harkin, Hannu Takkula, Anna Záborská, Bogusław Liberadzki un Sirpa Pietikäinen.

Csaba Őry ziņojums - A7-0235/2010:
Clemente Mastella, Erminia Mazzoni, Alajos Mészáros, Sergej Kozlík, Giommaria Uggias, Tunne Kelam, Alfredo Antoniozzi, Marian Harkin, Czesław Adam Siekierski, Daniel Hannan un Syed Kamall.

Cilvēktiesības Irānā, jo īpaši saistībā ar Sakineh Mohammadi-Ashtiani un Zahra Bahrami lietām - RC-B7-0494/2010:
Erminia Mazzoni, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Cristiana Muscardini, Hannu Takkula, Seán Kelly, Syed Kamall un Daniel Hannan.


8. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

°
° ° °

Reinhard Bütikofer norādīja, ka viņa balsošanas iekārta nedarbojās, balsojot par Elisabeth Jeggle ieteikumu (A7-0230/2010) un par Csaba Őry ziņojumu (A7-0235/2010).

Véronique De Keyser norādīja, ka viņas balsošanas iekārta nedarbojās, balsojot par kopīgo rezolūcijas priekšlikumu (RC-B7-0494/2010).

John Attard-Montalto norādīja, ka viņa balsošanas iekārta nedarbojās pareizi.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.10 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Gianni PITTELLA
Priekšsēdētāja vietnieks

9. Sēdes vadītāja paziņojums

Sēdes vadītājs informēja, ka Irānas ārlietu ministrija ir paziņojusi par Sakineh Mohammadi-Ashtiani piespriestā nāvessoda izpildes atlikšanu.

Sēdes vadītājs uzsvēra, ka uzstājīgi jāprasa tiesas sprieduma pārskatīšana un ka Eiropas Parlaments turpinās aizstāvēt cilvēktiesības visā pasaulē.


10. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

°
° ° °

Sonia Alfano bija klāt 2010. gada 25. marta sēdē, bet viņas vārda šīs sēdes apmeklējumu reģistrā nav.


11. Ieroču eksports (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0076/2010) un kuru uzdeva Arturs Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis, Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Jacek Saryusz-Wolski, Ville Itälä, Sandra Kalniete, Inese Vaidere, Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra un Laima Liucija Andrikienė PPE grupas vārdā Padomei: Kopējā ārpolitika un drošības politika (B7-0320/2010).

Arturs Krišjānis Kariņš izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski.

Olivier Chastel (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) atbildēja uz šo jautājumu.

Uzstājās Roberto Gualtieri S&D grupas vārdā, Elmar Brok PPE grupas vārdā, Johannes Cornelis van Baalen ALDE grupas vārdā, Indrek Tarand Verts/ALE grupas vārdā, Geoffrey Van Orden ECR grupas vārdā, Sabine Lösing GUE/NGL grupas vārdā, kura atbildēja arī uz Geoffrey Van Orden uzdoto “zilās kartītes” jautājumu, David Campbell Bannerman EFD grupas vārdā, Andrew Henry William Brons, pie grupām nepiederošs deputāts, kurš atbildēja arī uz Charles Tannock uzdoto “zilās kartītes” jautājumu, Michael Gahler, Justas Vincas Paleckis, Ryszard Czarnecki, Nikolaos Chountis, Jaroslav Paška, Arnaud Danjean, Zoran Thaler, Charles Tannock, Inese Vaidere, Marietta Giannakou, Alf Svensson, Tunne Kelam un Krzysztof Lisek.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Andrzej Grzyb, Kyriakos Mavronikolas, Raül Romeva i Rueda, Laima Liucija Andrikienė, Janusz Władysław Zemke un Katarína Neveďalová.

Uzstājās Olivier Chastel.

Debates tika slēgtas.

Uzstājās Frédérique Ries par Sakineh Mohammadi-Ashtiani piespriestā nāvessoda izpildes atlikšanu.


12. Likumprojekts par Izraēlas NVO (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0046/2010) un kuru uzdeva Franziska Katharina Brantner un Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE grupas vārdā, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexandra Thein, Ivo Vajgl, Sarah Ludford un Leonidas Donskis ALDE grupas vārdā, Véronique De Keyser S&D grupas vārdā un Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā Komisijai: Likumprojekts par Izraēlas NVO (B7-0319/2010).

Franziska Katharina Brantner, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Véronique De Keyser, Marie-Christine Vergiat izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski.

Štefan Füle (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu.

Uzstājās Hans-Gert Pöttering PPE grupas vārdā, Richard Howitt S&D grupas vārdā, Chris Davies ALDE grupas vārdā, Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā un Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL grupas vārdā.

SĒDI VADA: Stavros LAMBRINIDIS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Bastiaan Belder EFD grupas vārdā, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, kura atbildēja arī uz Chris Davies uzdoto “zilās kartītes” jautājumu, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Proinsias De Rossa, kurš atbildēja arī uz Bastiaan Belder uzdoto “zilās kartītes” jautājumu, Frédérique Ries, kura atbildēja arī uz Nicole Kiil-Nielsen uzdoto “zilās kartītes” jautājumu, Heidi Hautala, Fiorello Provera, Franz Obermayr, Ria Oomen-Ruijten, Monika Flašíková Beňová, Margrete Auken, Zuzana Roithová, Pier Antonio Panzeri, Sari Essayah, Marek Siwiec un Zoran Thaler.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ulrike Lunacek, Ivo Vajgl un Alexandra Thein.

Uzstājās Štefan Füle.

Debates tika slēgtas.


13. Situācija saistībā ar Jordānas upi un jo īpaši saistībā ar teritoriju tās lejtecē (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0092/2010) un kuru uzdeva Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen un Adrian Severin S&D grupas vārdā, Liisa Jaakonsaari, Ivo Vajgl, Michael Cashman, Antigoni Papadopoulou, Vincent Peillon, Maria Eleni Koppa, Patrizia Toia, Jean Lambert, Tokia Saïfi, Maria Da Graça Carvalho, Tanja Fajon, Edite Estrela, Marietje Schaake, Jutta Steinruck, Mariya Nedelcheva, Kriton Arsenis, Santiago Fisas Ayxela, María Muñiz De Urquiza, Hélène Flautre, Rui Tavares, Vincenzo Iovine, Sonia Alfano, Zoran Thaler, Michel Dantin, Vittorio Prodi, Anne Delvaux, Alexandra Thein, Kyriacos Triantaphyllides, Charles Goerens, Nikolaos Chountis, Kader Arif, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Margrete Auken, Ioannis A. Tsoukalas, Roberto Gualtieri, Reinhard Bütikofer, Emilio Menéndez del Valle, Nicole Kiil-Nielsen, Raimon Obiols, Proinsias De Rossa, Antonyia Parvanova, Erminia Mazzoni, Guido Milana, Olga Sehnalová, Stephen Hughes, Kartika Tamara Liotard, Sajjad Karim, Isabelle Durant, José Manuel Fernandes, Patrick Le Hyaric, Izaskun Bilbao Barandica, Gabriele Albertini, Malika Benarab-Attou, Rosario Crocetta, Thijs Berman, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Richard Howitt, Ana Gomes, Ioan Enciu, Hans-Gert Pöttering, Marek Siwiec un Corina Creţu, Komisijai: Situācija saistībā ar Jordānas upi un jo īpaši saistībā ar teritoriju tās lejtecē (B7-0452/2010).

Paolo De Castro izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski.

Štefan Füle (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu.

Uzstājās Rodi Kratsa-Tsagaropoulou PPE grupas vārdā, Véronique De Keyser S&D grupas vārdā, Antonyia Parvanova ALDE grupas vārdā, Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Willy Meyer GUE/NGL grupas vārdā, Cristian Dan Preda, Proinsias De Rossa, Alexandra Thein, Nicole Kiil-Nielsen, Mário David, Olga Sehnalová, Malika Benarab-Attou, Monika Flašíková Beňová un Richard Howitt.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elena Băsescu, Ioan Enciu, Andreas Mölzer, Véronique De Keyser un Mariya Nedelcheva.

Uzstājās Štefan Füle.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen un Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā - par situāciju saistībā ar Jordānas upi un jo īpaši saistībā ar teritoriju tās lejtecē (B7-0484/2010),

- Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen, Adrian Severin, Proinsias De Rossa, Saïd El Khadraoui, Olga Sehnalová, Thijs Berman, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza un Raimon Obiols S&D grupas vārdā - par situāciju saistībā ar Jordānas upi un jo īpaši saistībā ar teritoriju tās lejtecē (B7-0485/2010),

- Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides un Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā - par situāciju saistībā ar Jordānas upi un jo īpaši saistībā ar teritoriju tās lejtecē (B7-0486/2010),

- Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric un Willy Meyer GUE/NGL grupas vārdā - par situāciju saistībā ar Jordānas upi un jo īpaši saistībā ar teritoriju tās lejtecē (B7-0487/2010),

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl un Graham Watson ALDE grupas vārdā - par situāciju saistībā ar Jordānas upi (B7-0488/2010).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 9. septembra protokola 5.4. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 17.55 pirms jautājumu laika un atsākta plkst. 18.00.)


SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

14. Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)

Parlaments izskatīja vairākus jautājumus Padomei (B7-0454/2010).

Jautājums Nr. 1 (Vilija Blinkevičiūtė): Personas ar invaliditāti un Eiropas stratēģija 2020. gadam.

Olivier Chastel (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Vilija Blinkevičiūtė, Janusz Władysław Zemke un Silvia-Adriana Ţicău.

Jautājums Nr. 2 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Budžeta korekcija un privātie parādi.

Olivier Chastel atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Jautājums Nr. 3 (Silvia-Adriana Ţicău): Eiropas transporta tīkla (TEN-T) atkārtota izvērtēšana.

Olivier Chastel atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Silvia-Adriana Ţicău, Nikolaos Chountis un Janusz Władysław Zemke.

Jautājums Nr. 4 (Georgios Papanikolaou): Koordinācijas atklātās metodes novērtēšana.

Olivier Chastel atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Georgios Papanikolaou un Vilija Blinkevičiūtė.

Jautājums Nr. 5 (Nikolaos Chountis): Saprašanās memorands, ko Grieķija noslēgusi ar ES un SVF, un strauji augošā inflācija.

Olivier Chastel atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Nikolaos Chountis un Georgios Papanikolaou.

Jautājums Nr. 6 (Laima Liucija Andrikienė): Beļģijas prezidentūras prioritātes attiecībā uz ANO un tās struktūrām.

Olivier Chastel atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Laima Liucija Andrikienė un Paul Rübig.

Jautājums Nr. 7 (Liam Aylward): Bioloģiskās daudzveidības veicināšana Eiropas Savienībā.

Olivier Chastel atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Liam Aylward.

Jautājums Nr. 8 (Mairead McGuinness): Neformālā lauksaimniecības Padome, 2010. gada septembris.

Olivier Chastel atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Mairead McGuinness, Paul Rübig un Liam Aylward.

Jautājums Nr. 9 (Ryszard Czarnecki): Balkānu valstu pievienošanās perspektīva Eiropas Savienībai.

Olivier Chastel atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Ryszard Czarnecki.

Uz jautājumiem, uz kuriem netika atbildēts laika trūkuma dēļ, sniegs rakstiskas atbildes (sk. sēdes stenogrammas pielikumu).

Padomei atvēlētais jautājumu laiks ir beidzies.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 19.00 un atsākta plkst. 21.00.)

SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

15. Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība — Rumānijas un Bulgārijas pilsoņiem noteiktie pagaidu ierobežojumi attiecībā uz Eiropas Savienības darba tirgu (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0096/2010) un kuru uzdeva Rovana Plumb, Iliana Malinova Iotova, Pervenche Berès, Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Gianni Pittella un Jutta Steinruck S&D grupas vārdā Komisijai: Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība - Rumānijas un Bulgārijas pilsoņiem noteiktie pagaidu ierobežojumi attiecībā uz Eiropas Savienības darba tirgu (B7-0455/2010).

Rovana Plumb izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski.

John Dalli (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu.

Uzstājās Thomas Mann PPE grupas vārdā, Ivailo Kalfin S&D grupas vārdā, Adina-Ioana Vălean ALDE grupas vārdā, Rui Tavares GUE/NGL grupas vārdā, Gerard Batten EFD grupas vārdā, Traian Ungureanu, Evgeni Kirilov, Antonyia Parvanova, Marie-Christine Vergiat, Iliana Ivanova, Iliana Malinova Iotova, Renate Weber, Silvia-Adriana Ţicău, Cătălin Sorin Ivan un Corina Creţu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Ilda Figueiredo, Seán Kelly un Peter Jahr.

Uzstājās John Dalli.

Debates tika slēgtas.


16. No klonētiem dzīvniekiem iegūtu produktu nonākšana pārtikas ķēdē (debates)

Komisijas paziņojums: No klonētiem dzīvniekiem iegūtu produktu nonākšana pārtikas ķēdē.

John Dalli (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Pilar Ayuso PPE grupas vārdā, Luis Manuel Capoulas Santos S&D grupas vārdā, George Lyon ALDE grupas vārdā, Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā, Janusz Wojciechowski ECR grupas vārdā, Kartika Tamara Liotard GUE/NGL grupas vārdā, John Stuart Agnew EFD grupas vārdā, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, Horst Schnellhardt, Linda McAvan, Martin Häusling, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Renate Sommer, Csaba Sándor Tabajdi, Françoise Grossetête, Daciana Octavia Sârbu, Anne Delvaux un Kriton Arsenis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Peter Jahr, João Ferreira un Anna Záborská.

Uzstājās John Dalli.

Debates tika slēgtas.


17. Kartupeļu cietes ražošanas nozare ES pēc 2012. gada (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0097/2010) un kuru uzdeva Esther de Lange un Albert Deß PPE grupas vārdā, Thijs Berman un Jo Leinen S&D grupas vārdā Komisijai: ES kartupeļu cietes ražošanas nozare pēc 2012. gada (B7-0456/2010).

Esther de Lange un Thijs Berman izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski.

John Dalli (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu.

Uzstājās Peter Jahr PPE grupas vārdā, Jan Mulder ALDE grupas vārdā un Janusz Wojciechowski ECR grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger un Seán Kelly.

Uzstājās John Dalli un Esther de Lange.

Debates tika slēgtas.


18. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Projekts Komisijas regulai, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām (D004369/04 - 2010/2779(RPS) - termiņš: 07/10/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ITRE

- Projekts Komisijas regulai, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām (D004541/03 - 2010/2780(RPS) - termiņš: 07/10/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ITRE

- Komisijas Regula (ES) Nr. .../... ([...] gada [...]), ar ko groza pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1896/2006, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru (D005743/02 - 2010/2816(RPS) - termiņš: 09/10/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: JURI

- Komisijas regula (ES) Nr. …/.., ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2006/66/EK ievieš noteikumus par portatīvu sekundāru (atkārtoti uzlādējamu) un automobiļos vai motociklos izmantojamu bateriju un akumulatoru ietilpības marķējumu (D006629/02 - 2010/2822(RPS) - termiņš: 17/10/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Projekts Komisijas Direktīvai .../.../ES (..), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/43/EK attiecībā uz tādu ražojumu sarakstu, kas saistīti ar aizsardzību (D006819/03 - 2010/2798(RPS) - termiņš: 07/10/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO
atzinums: AFET

- Projekts Komisijas lēmumam par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas enerģijas apgādes apakšsistēmai (D007189/02 - 2010/2818(RPS) - termiņš: 13/10/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Projekts Komisijas lēmumam par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas infrastruktūras apakšsistēmai (D007190/02 - 2010/2819(RPS) - termiņš: 13/10/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas Regula (ES) Nr. .../... (...), ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/2/EK attiecībā uz telpisko datu kopu un telpisko datu pakalpojumu savstarpējo izmantojamību (D007474/03 - 2010/2796(RPS) - termiņš: 07/10/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas Regula (ES) Nr. .../... (...) par Regulas (EK) Nr. 976/2009 grozījumiem attiecībā uz lejupielādes pakalpojumiem un transformācijas pakalpojumiem (D007475/02 - 2010/2799(RPS) - termiņš: 07/10/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Projekts Komisijas regulai par atļauju piešķiršanu un atļaujas piešķiršanas atteikumu konkrētām veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, kuras attiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību (D008208/05 - 2010/2791(RPS) - termiņš: 08/10/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: IMCO

- Projekts Komisijas regulai par atteikumu piešķirt atļauju veselīguma norādei uz pārtikas produktiem, kura neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību (D008209/03 - 2010/2792(RPS) - termiņš: 08/10/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: IMCO

- Projekts Komisijas lēmumam par atbilstības novērtēšanas, piemērotības lietošanai novērtēšanas un EK verificēšanas procedūru moduļiem, kas lietojami savstarpējas izmantojamības tehniskajās specifikācijās, kuras pieņemtas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/57/EK (D008359/02 - 2010/2823(RPS) - termiņš: 20/10/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas lēmums […] par kritēriju noteikšanu, kā sašķidrinātas dabasgāzes tankkuģos izmantojami tehnoloģiski paņēmieni kā alternatīva zema sēra satura flotes degvielu izmantošanai, izpildot prasības, kas noteiktas 4.b pantā 1999. gada 26. aprīļa Padomes Direktīvā 1999/32/EK (D008449/03 - 2010/2805(RPS) - termiņš: 07/10/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Projekts Komisijas Regulai (..), ar ko attiecībā uz ātrās noteikšanas testu sarakstu groza X pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 999/2001 (D008468/05 - 2010/2793(RPS) - termiņš: 08/10/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: AGRI

- Projekts Komisijas lēmumam, ar ko groza Lēmumu 2006/920/EK un 2008/231/EK par savstarpējas izmantojamības tehniskajām specifikācijām attiecībā uz Eiropas parastā un ātrgaitas dzelzceļa sistēmu apakšsistēmu "Satiksmes nodrošināšana un vadība" (D008758/02 - 2010/2794(RPS) - termiņš: 07/10/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas lēmums, ar ko groza I pielikuma 3. nodaļu Regulā (EK) Nr. 715/2009 par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem (D008895/03 - 2010/2795(RPS) - termiņš: 08/10/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Projekts Komisijas lēmumam par Savienības finansiālo ieguldījumu dalībvalstīs veicamajā koordinētajā uzraudzības programmā attiecībā uz Listeria monocytogenes izplatību dažos lietošanai cilvēka uzturā gatavos pārtikas produktos (D008914/04 - 2010/2828(RPS) - termiņš: 24/10/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: AGRI

- Komisijas Regula (ES) Nr. .../... (..), kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu jūgierīču tipa apstiprināšanas prasībām un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (D009078/02 - 2010/2813(RPS) - termiņš: 09/10/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Projekts Komisijas Regulai (ES) Nr. .../... (..), kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju aizmugurējās numura zīmes uzstādīšanas un piestiprināšanas vietas tipa apstiprināšanas prasībām un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (D009096/02 - 2010/2814(RPS) - termiņš: 09/10/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Projekts Komisijas Regulai (ES) Nr. .../... (..), kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu dubļusargu tipa apstiprināšanas prasībām un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (D009097/02 - 2010/2815(RPS) - termiņš: 09/10/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Projekts Komisijas Regulai (ES) Nr. .../... ([..]. gada [..]) par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz noteiktu mehānisko transportlīdzekļu priekšējā stikla tīrīšanas un apskalošanas ierīcēm, un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (D009098/02 - 2010/2812(RPS) - termiņš: 09/10/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Komisijas Regula (ES) Nr. …/.. (...) par siltumnīcefekta gāzu emisiju kvotu izsoļu laika grafiku, administrēšanu un citiem aspektiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā (D009287/03 - 2010/2827(RPS) - termiņš: 23/10/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas Regula (ES) Nr. …/2010 (...), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2042/2003 par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (D009454/03 - 2010/2800(RPS) - termiņš: 07/10/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Projekts Komisijas Regulai (..), ar ko groza Regulas (EK) Nr. 767/2009 IV pielikumu par atļautajām pielaidēm barības sastāvdaļu vai barības maisījumu sastāva norādīšanai marķējumā, kā minēts 11. panta 5. punktā (D009566/02 - 2010/2801(RPS) - termiņš: 08/10/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI
atzinums: ENVI

- Projekts Komisijas Lēmumam (..), ar ko groza II pielikumu Lēmumam 2009/861/EK par pārejas pasākumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 853/2004 attiecībā uz neatbilstoša svaigpiena pārstrādes prasībām konkrētos piena pārstrādes uzņēmumos Bulgārijā (D009602/03 - 2010/2790(RPS) - termiņš: 08/10/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Projekts Komisijas Direktīvai .../.../ES (...), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu oglekļa dioksīdu produktu veidā Nr. 18 (D009660/02 - 2010/2809(RPS) - termiņš: 08/10/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Projekts Komisijas Direktīvai .../.../ES (...), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu metoflutrīnu (D009661/02 - 2010/2807(RPS) - termiņš: 08/10/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Projekts Komisijas Direktīvai .../.../ES (...), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu spinosadu (D009662/02 - 2010/2808(RPS) - termiņš: 08/10/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Projekts Komisijas Lēmumam ([...]. gada [...]) par dažu vielu neiekļaušanu I, I A vai I B pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (D009665/02 - 2010/2810(RPS) - termiņš: 08/10/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Projekts Komisijas regulai (ES), ar ko groza Regulu (ES) Nr. …/2010, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/2/EK attiecībā uz telpisko datu kopu un telpisko datu pakalpojumu savstarpējo izmantojamību (D009923/02 - 2010/2832(RPS) - termiņš: 18/11/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Projekts Komisijas regulai par kopīgu drošības metodi, lai novērtētu atbilstību dzelzceļa drošības atļaujas iegūšanas prasībām (D009940/02 - 2010/2825(RPS) - termiņš: 23/10/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Projekts Komisijas regulai par kopīgu drošības metodi, lai novērtētu atbilstību dzelzceļa drošības sertifikātu iegūšanas prasībām (D009941/03 - 2010/2826(RPS) - termiņš: 23/10/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas Regula (ES) Nr. .../... (...), ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus attiecībā uz atkāpi no īpatnējo CO2 emisiju mērķiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 443/2009 11. pantu (D009978/02 - 2010/2811(RPS) - termiņš: 09/10/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ITRE

- Projekts Komisijas regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem acehinosila, bentazona, karbendazima, ciflutrīna, fenamidona, fenazakvīna, flonikamīda, flutriafola, imidakloprīda, joksinila, metkonazola, protiokonazola, tebufenozīda un tiofanātmetila atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D010048/02 - 2010/2829(RPS) - termiņš: 24/09/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Projekts Komisijas direktīvai, ar ko groza pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 95/2/EK par pārtikas piedevām, kas nav krāsvielas vai saldinātāji (D010069/02 - 2010/2831(RPS) - termiņš: 10/10/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Projekts Komisijas direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2008/84/EK par noteiktajiem tīrības kritērijiem pārtikas piedevām, izņemot krāsvielas un saldinātājus (D010070/02 - 2010/2817(RPS) - termiņš: 10/10/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas direktīva par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/42/EK par gaistošo organisko savienojumu emisiju ierobežošanu III pielikuma pielāgošanu tehnikas attīstībai (D010205/01 - 2010/2820(RPS) - termiņš: 14/10/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Projekts Komisijas regulai (ES) Nr. …/.. (..), ar ko attiecībā uz 2012. gada sekundāro mērķa mainīgo lielumu sarakstu par mājokļa apstākļiem īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (D010295/02 - 2010/2824(RPS) - termiņš: 23/10/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL

- Projekts Komisijas regulai par atteikumu atļaut pārtikas produktu veselīguma norādi, kas neattiecas uz slimības riska samazināšanu un bērnu attīstību un veselību (D010400/02 - 2010/2837(RPS) - termiņš: 26/11/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: IMCO

- Projekts Komisijas regulai par atteikumu atļaut konkrētas pārtikas produktu veselīguma norādes, kas attiecas uz slimības riska samazināšanu un bērnu attīstību un veselību (D010401/02 - 2010/2838(RPS) - termiņš: 26/11/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: IMCO

- Projekts Komisijas regulai (ES), ar kuru, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Regulu (EK) Nr. 440/2008 par testēšanas metožu noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (D010407/01 - 2010/2830(RPS) - termiņš: 23/10/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ITRE, IMCO

- Projekts Komisijas lēmumam, ar ko groza Lēmumu 2003/322/EK attiecībā uz dažām tādu maitēdāju putnu sugām Itālijā un Grieķijā, kurus var barot ar dažiem dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem (D010426/02 - 2010/2840(RPS) - termiņš: 30/11/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: AGRI

- Komisijas [datums] direktīva, ar kuru, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti (D010651/01 - 2010/2833(RPS) - termiņš: 21/11/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Projekts Komisijas Regulai (ES) Nr. .../... (..), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1055/2008, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 184/2005 saistībā ar kvalitātes kritērijiem un kvalitātes ziņojumiem, kas attiecas uz maksājumu bilances statistiku (D010740/01 - 2010/2853(RPS) - termiņš: 03/12/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: INTA
atzinums: ECON

- Projekts Komisijas lēmumam, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 336/2006 par Starptautiskā drošības vadības kodeksa īstenošanu Kopienā un Padomes Regulas (EK) Nr. 3051/95 atcelšanu izveido saskaņotu ziņojumu veidlapu (D010744/02 - 2010/2845(RPS) - termiņš: 01/12/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN


19. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 446.327/OJJE).


20. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.20.

Klaus Welle

Diana Wallis

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika