Index 
Notulen
PDF 240kWORD 144k
Woensdag 8 september 2010 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Samenstelling commissies
 3.Conclusies van de buitengewone Raad ECOFIN van 7 september (debat)
 4.Bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt ***II (debat)
 5.Lopende onderhandelingen over de handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (ACTA) (debat)
 6.Stemmingen
  6.1.Bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt ***II (stemming)
  6.2.Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten * (stemming)
  6.3.De situatie van de mensenrechten in Iran, in het bijzonder de zaken Sakineh Mohammadi-Ashtiani en Zahra Bahrami (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Mededeling van de Voorzitter
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Wapenexport (debat)
 12.Wetsontwerp Israëlische NGO's (debat)
 13.De situatie van de rivier de Jordaan, in het bijzonder de benedenloop (debat)
 14.Vragenuur (vragen aan de Raad)
 15.Vrij verkeer van werknemers - tijdelijke restricties voor Roemeense en Bulgaarse onderdanen op de arbeidsmarkt van de Europese Unie (debat)
 16.Producten van gekloonde dieren in de voedselketen (debat)
 17.Europese aardappelzetmeelsector na 2012 (debat)
 18.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 19.Agenda van de volgende vergadering
 20.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Isabelle DURANT
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.


2. Samenstelling commissies

De Voorzitter heeft van de S&D-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie AGRI: Sergio Gutiérrez Prieto in plaats van Miguel Angel Martínez Martínez

Bijzondere Commissie financiële, economische en sociale crisis: Antolín Sánchez Presedo

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


3. Conclusies van de buitengewone Raad ECOFIN van 7 september (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Conclusies van de buitengewone Raad ECOFIN van 7 september

Didier Reynders (fungerend voorzitter van de Raad) en Michel Barnier (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Corien Wortmann-Kool, namens de PPE-Fractie, Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, Sylvie Goulard, namens de ALDE-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Kay Swinburne, namens de ECR-Fractie, Miguel Portas, namens de GUE/NGL-Fractie, Hans-Peter Martin, niet-ingeschrevene, Jean-Paul Gauzès, Anni Podimata, Jens Rohde, Derk Jan Eppink, Othmar Karas, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Sophie Auconie, Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner en Liem Hoang Ngoc.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Sławomir Witold Nitras, George Sabin Cutaş, Ilda Figueiredo en Liisa Jaakonsaari.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier en Didier Reynders.

Het debat wordt gesloten.


4. Bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt ***II (debat)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt [06106/1/2010 - C7-0147/2010- 2008/0211(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Elisabeth Jeggle (A7-0230/2010)

Elisabeth Jeggle licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door John Dalli (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Herbert Dorfmann, namens de PPE-Fractie, Daciana Octavia Sârbu, namens de S&D-Fractie, Marit Paulsen, namens de ALDE-Fractie, Jill Evans, namens de Verts/ALE-Fractie, Janusz Wojciechowski, namens de ECR-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, en Giancarlo Scottà, namens de EFD-Fractie.

VOORZITTER: Stavros LAMBRINIDIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Mike Nattrass, niet-ingeschrevene, Martin Kastler, Paolo De Castro, George Lyon, Carl Schlyter, John Stuart Agnew, Miroslav Mikolášik, Luis Manuel Capoulas Santos, Jorgo Chatzimarkakis, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Cristiana Muscardini en Elisabetta Gardini.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Rareş-Lucian Niculescu, Anna Záborská, Karin Kadenbach, Frédérique Ries, Martin Häusling, João Ferreira, Anna Rosbach, Laima Liucija Andrikienė, Paul Rübig en Elisabeth Köstinger.

Het woord wordt gevoerd door John Dalli en Elisabeth Jeggle.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.1 van de notulen van 8.9.2010.


5. Lopende onderhandelingen over de handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (ACTA) (debat)

Verklaring van de Commissie: Lopende onderhandelingen over de handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (ACTA)

Karel De Gucht (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Daniel Caspary, namens de PPE-Fractie, Kader Arif, namens de S&D-Fractie, Niccolò Rinaldi, namens de ALDE-Fractie, Jan Philipp Albrecht, namens de Verts/ALE-Fractie, Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Francesco Enrico Speroni, namens de EFD-Fractie, en Angelika Werthmann, niet-ingeschrevene.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elisabeth Köstinger, Monika Flašíková Beňová, Carl Schlyter, Françoise Castex, Andrew Henry William Brons, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Eva Lichtenberger, Martin Ehrenhauser en Christian Engström.

Het woord wordt gevoerd door Karel De Gucht.

Het debat wordt gesloten.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 12.00 uur onderbroken en om 12.05 uur hervat.)


VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

6. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


6.1. Bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt [06106/1/2010 - C7-0147/2010- 2008/0211(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Elisabeth Jeggle (A7-0230/2010)

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2010)0308)

Voor de stemming werd het woord gevoerd door:

Sonia Alfano, om te verzoeken om terugverwijzing van de aanbeveling naar de commissie, overeenkomstig artikel 175, lid 2, van het Reglement; Jill Evans, namens de Verts/ALE-Fractie, die het verzoek steunde, Paolo De Castro, voorzitter van de Commissie AGRI, alsmede Elisabeth Jeggle, rapporteur, die bezwaar maakte tegen het verzoek, en Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, die het standpunt van haar fractie toelichtte.

Het Parlement verwierp het verzoek.

Na de stemming werd het woord gevoerd door:

Mário David en Nicole Sinclaire over het e-mailsysteem.


6.2. Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten: Deel II van de geïntegreerde richtsnoeren van Europa 2020 [COM(2010)0193 - C7-0111/2010- 2010/0115(NLE)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Csaba Őry (A7-0235/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2010)0309)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0309)

Het woord werd gevoerd door:

Olle Ludvigsson, na de stemming, om te wijzen op een fout in de Zweedse versie van amendement 48 en Jutta Steinruck, die de Raad verzocht rekening te houden met het standpunt van het Parlement.


6.3. De situatie van de mensenrechten in Iran, in het bijzonder de zaken Sakineh Mohammadi-Ashtiani en Zahra Bahrami (stemming)

Het debat heeft op 6 september 2010 plaatsgevonden (punt 18 van de notulen van 6.9.2010).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 7 september 2010 (punt 10 van de notulen van 7.9.2010).

Ontwerpresoluties B7-0494/2010, B7-0495/2010, B7-0496/2010, B7-0497/2010, B7-0498/2010, B7-0499/2010 en B7-0501/2010

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0494/2010

(ter vervanging van B7-0494/2010, B7-0495/2010, B7-0496/2010, B7-0497/2010, B7-0498/2010, B7-0499/2010 en B7-0501/2010):

ingediend door de volgende leden:

Roberta Angelilli, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Mario Mauro, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Kurt Lechner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska en Sławomir Witold Nitras, namens de PPE-Fractie,

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani en Marc Tarabella, namens de S&D-Fractie,

Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano en Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ALDE-Fractie,

Isabelle Durant, Nicole Kiil-Nielsen, Emilie Turunen en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock en Geoffrey Van Orden, namens de ECR-Fractie,

Marie-Christine Vergiat en Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie

Fiorello Provera en Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie

Aangenomen (P7_TA(2010)0310)

Het woord werd gevoerd door:

Mario Mauro, vóór de stemming, om te verzoeken om hoofdelijke eindstemming.

Het Parlement willigde het verzoek in.

Richard Howitt, die verzocht om over paragraaf 7 en visum 5 van de tekst eveneens een hoofdelijke stemming te houden.

Naar aanleiding van de geuite bezwaren werd dit tweede verzoek niet ingewilligd.


7. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement, zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Aanbeveling voor de tweede lezing Elisabeth Jeggle - A7-0230/2010

Jarosław Kalinowski, Romana Jordan Cizelj, Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Mairead McGuinness, Jens Rohde, Mario Pirillo, Marian Harkin, Hannu Takkula, Anna Záborská, Bogusław Liberadzki en Sirpa Pietikäinen

Verslag Csaba Őry - A7-0235/2010
Clemente Mastella, Erminia Mazzoni, Alajos Mészáros, Sergej Kozlík, Giommaria Uggias, Tunne Kelam, Alfredo Antoniozzi, Marian Harkin, Czesław Adam Siekierski, Daniel Hannan en Syed Kamall

De situatie van de mensenrechten in Iran, in het bijzonder de zaken Sakineh Mohammadi-Ashtiani en Zahra Bahrami - RC-B7-0494/2010
Erminia Mazzoni, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Cristiana Muscardini, Hannu Takkula, Seán Kelly, Syed Kamall en Daniel Hannan.


8. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

°
° ° °

Reinhard Bütikofer heeft laten weten dat zijn stemapparaat niet werkte bij de stemming over de aanbeveling Elisabeth Jeggle.(A7-0230/2010) en over het verslag Csaba Őry (A7-0235/2010).

Véronique De Keyser heeft laten weten dat haar stemapparaat niet werkte bij de stemming over de gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0494/2010.

John Attard-Montalto heeft laten weten dat zijn stemapparaat niet goed werkte.


(De vergadering wordt om 13.10 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Gianni PITTELLA
Ondervoorzitter

9. Mededeling van de Voorzitter

De Voorzitter deelt mee dat het Iraanse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft verklaard dat de terdoodveroordeling van Sakineh Mohammadi-Ashtiani is opgeschort.

De Voorzitter verklaart dat aangedrongen moet worden op een herziening van het precies en dat het Europees Parlement zal blijven opkomen voor de mensenrechten overal ter wereld.


10. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

Sonia Alfano was aanwezig op 25 maart 2010 maar haar naam staat niet op de presentielijst.


11. Wapenexport (debat)

Mondelinge vraag (O-0076/2010) van Arturs Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis, Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Jacek Saryusz-Wolski, Ville Itälä, Sandra Kalniete, Inese Vaidere, Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra en Laima Liucija Andrikienė, namens de PPE-Fractie, aan de Raad: Gemeenschappelijk Europees buitenlands en veiligheidsbeleid (B7-0320/2010)

Arturs Krišjānis Kariņš licht de mondelinge vraag toe.

Olivier Chastel (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Roberto Gualtieri, namens de S&D-Fractie, Elmar Brok, namens de PPE-Fractie, Johannes Cornelis van Baalen, namens de ALDE-Fractie, Indrek Tarand, namens de Verts/ALE-Fractie, Geoffrey Van Orden, namens de ECR-Fractie, Sabine Lösing, namens de GUE/NGL-Fractie, die tevens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Geoffrey Van Orden, David Campbell Bannerman, namens de EFD-Fractie, Andrew Henry William Brons, niet-ingeschrevene, die tevens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Charles Tannock, Michael Gahler, Justas Vincas Paleckis, Ryszard Czarnecki, Nikolaos Chountis, Jaroslav Paška, Arnaud Danjean, Zoran Thaler, Charles Tannock, Inese Vaidere, Marietta Giannakou, Alf Svensson, Tunne Kelam en Krzysztof Lisek.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Andrzej Grzyb, Kyriakos Mavronikolas, Raül Romeva i Rueda, Laima Liucija Andrikienė, Janusz Władysław Zemke en Katarína Neveďalová.

Het woord wordt gevoerd door Olivier Chastel.

Het debat wordt gesloten.

Het woord wordt gevoerd door Frédérique Ries over de opschorting van de veroordeling van Sakineh Mohammadi-Ashtiani.


12. Wetsontwerp Israëlische NGO's (debat)

Mondelinge vraag (O-0046/2010) van Franziska Katharina Brantner en Nicole Kiil-Nielsen, namens de Verts/ALE-Fractie, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexandra Thein, Ivo Vajgl, Sarah Ludford en Leonidas Donskis, namens de ALDE-Fractie, Véronique De Keyser, namens de S&D-Fractie, en Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, aan de Commissie: Wetsontwerp Israëlische NGO's (B7-0319/2010)

Franziska Katharina Brantner, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Véronique De Keyser, Marie-Christine Vergiat lichten de mondelinge vraag toe.

Štefan Füle (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Hans-Gert Pöttering, namens de PPE-Fractie, Richard Howitt, namens de S&D-Fractie, Chris Davies, namens de ALDE-Fractie, Nicole Kiil-Nielsen, namens de Verts/ALE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, en Kyriacos Triantaphyllides, namens de GUE/NGL-Fractie.

VOORZITTER: Stavros LAMBRINIDIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie, Diane Dodds, niet-ingeschrevene, die tevens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Chris Davies, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Proinsias De Rossa, die tevens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Bastiaan Belder, Frédérique Ries, die tevens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Fiorello Provera, Franz Obermayr, Ria Oomen-Ruijten, Monika Flašíková Beňová, Margrete Auken, Zuzana Roithová, Pier Antonio Panzeri, Sari Essayah, Marek Siwiec en Zoran Thaler.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ulrike Lunacek, Ivo Vajgl en Alexandra Thein.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle.

Het debat wordt gesloten.


13. De situatie van de rivier de Jordaan, in het bijzonder de benedenloop (debat)

Mondelinge vraag (O-0092/2010) van Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen en Adrian Severin, namens de S&D-Fractie, Liisa Jaakonsaari, Ivo Vajgl, Michael Cashman, Antigoni Papadopoulou, Vincent Peillon, Maria Eleni Koppa, Patrizia Toia, Jean Lambert, Tokia Saïfi, Maria Da Graça Carvalho, Tanja Fajon, Edite Estrela, Marietje Schaake, Jutta Steinruck, Mariya Nedelcheva, Kriton Arsenis, Santiago Fisas Ayxela, María Muñiz De Urquiza, Hélène Flautre, Rui Tavares, Vincenzo Iovine, Sonia Alfano, Zoran Thaler, Michel Dantin, Vittorio Prodi, Anne Delvaux, Alexandra Thein, Kyriacos Triantaphyllides, Charles Goerens, Nikolaos Chountis, Kader Arif, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Margrete Auken, Ioannis A. Tsoukalas, Roberto Gualtieri, Reinhard Bütikofer, Emilio Menéndez del Valle, Nicole Kiil-Nielsen, Raimon Obiols, Proinsias De Rossa, Antonyia Parvanova, Erminia Mazzoni, Guido Milana, Olga Sehnalová, Stephen Hughes, Kartika Tamara Liotard, Sajjad Karim, Isabelle Durant, José Manuel Fernandes, Patrick Le Hyaric, Izaskun Bilbao Barandica, Gabriele Albertini, Malika Benarab-Attou, Rosario Crocetta, Thijs Berman, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Richard Howitt, Ana Gomes, Ioan Enciu, Hans-Gert Pöttering, Marek Siwiec en Corina Creţu, aan de Commissie: De situatie van de rivier de Jordaan, in het bijzonder de benedenloop (B7-0452/2010)

Paolo De Castro licht de mondelinge vraag toe.

Štefan Füle (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, namens de PPE-Fractie, Véronique De Keyser, namens de S&D-Fractie, Antonyia Parvanova, namens de ALDE-Fractie, Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Willy Meyer, namens de GUE/NGL-Fractie, Cristian Dan Preda, Proinsias De Rossa, Alexandra Thein, Nicole Kiil-Nielsen, Mário David, Olga Sehnalová, Malika Benarab-Attou, Monika Flašíková Beňová en Richard Howitt.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Băsescu, Ioan Enciu, Andreas Mölzer, Véronique De Keyser en Mariya Nedelcheva.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen en Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie van de Jordaan, met name de benedenloop (B7-0484/2010),

- Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen, Adrian Severin, Proinsias De Rossa, Saïd El Khadraoui, Olga Sehnalová, Thijs Berman, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza en Raimon Obiols, namens de S&D-Fractie, over de toestand van de rivier de Jordaan, in het bijzonder de benedenloop (B7-0485/2010),

- Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides en Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, over de situatie van de rivier de Jordaan, in het bijzonder de benedenloop (B7-0486/2010),

- Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric en Willy Meyer, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie van de Jordaan, met name van de benedenloop (B7-0487/2010),

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl en Graham Watson, namens de ALDE-Fractie, over de situatie van de rivier de Jordaan (B7-0488/2010).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.4 van de notulen van 9.9.2010.

(In afwachting van het vragenuur wordt de vergadering om 17.55 uur onderbroken en om 18.00 uur hervat.)


VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

14. Vragenuur (vragen aan de Raad)

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Raad (B7-0454/2010).

Vraag 1 (Vilija Blinkevičiūtė): Personen met een handicap en de Europa 2020-strategie.

Olivier Chastel (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Vilija Blinkevičiūtė, Janusz Władysław Zemke en Silvia-Adriana Ţicău.

Vraag 2 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Begrotingsaanpassingen en particuliere schuld.

Olivier Chastel beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Vraag 3 (Silvia-Adriana Ţicău): Herziening van het TEN-T-netwerk.

Olivier Chastel beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Silvia-Adriana Ţicău, Nikolaos Chountis en Janusz Władysław Zemke.

Vraag 4 (Georgios Papanikolaou): Evaluatie van de opencoördinatiemethode.

Olivier Chastel beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Georgios Papanikolaou en Vilija Blinkevičiūtė.

Vraag 5 (Nikolaos Chountis): Μemorandum van wederzijdse overeenstemming Griekenland -ΕU-IMF en explosie van de inflatie.

Olivier Chastel beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Nikolaos Chountis en Georgios Papanikolaou.

Vraag 6 (Laima Liucija Andrikienė): Prioriteiten van het Belgische voorzitterschap met betrekking tot de VN en de VN-organen.

Olivier Chastel beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Laima Liucija Andrikienė en Paul Rübig.

Vraag 7 (Liam Aylward): Vergroting van de biodiversiteit in de EU.

Olivier Chastel beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Liam Aylward.

Vraag 8 (Mairead McGuinness): Informele Raad van ministers van Landbouw in september 2010.

Olivier Chastel beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Mairead McGuinness, Paul Rübig en Liam Aylward.

Vraag 9 (Ryszard Czarnecki): Vooruitzichten van de landen van de Balkan op aansluiting bij de EU.

Olivier Chastel beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Ryszard Czarnecki.

De vragen die wegens tijdgebrek niet zijn beantwoord, zullen schriftelijk worden beantwoord (zie Bijlage bij het Volledig verslag van de vergadering).

Het vragenuur aan de Raad wordt gesloten.


(De vergadering wordt om 19.00 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

15. Vrij verkeer van werknemers - tijdelijke restricties voor Roemeense en Bulgaarse onderdanen op de arbeidsmarkt van de Europese Unie (debat)

Mondelinge vraag (O-0096/2010) van Rovana Plumb, Iliana Malinova Iotova, Pervenche Berès, Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Gianni Pittella en Jutta Steinruck, namens de S&D-Fractie, aan de Commissie: Vrij verkeer van werknemers - tijdelijke beperkingen voor Roemeense en Bulgaarse burgers op de arbeidsmarkt in de Europese Unie (B7-0455/2010)

Rovana Plumb licht de mondelinge vraag toe.

John Dalli (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Thomas Mann, namens de PPE-Fractie, Ivailo Kalfin, namens de S&D-Fractie, Adina-Ioana Vălean, namens de ALDE-Fractie, Rui Tavares, namens de GUE/NGL-Fractie, Gerard Batten, namens de EFD-Fractie, Traian Ungureanu, Evgeni Kirilov, Antonyia Parvanova, Marie-Christine Vergiat, Iliana Ivanova, Iliana Malinova Iotova, Renate Weber, Silvia-Adriana Ţicău, Cătălin Sorin Ivan en Corina Creţu.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Ilda Figueiredo, Seán Kelly en Peter Jahr.

Het woord wordt gevoerd door John Dalli.

Het debat wordt gesloten.


16. Producten van gekloonde dieren in de voedselketen (debat)

Verklaring van de Commissie: Producten van gekloonde dieren in de voedselketen

John Dalli (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Pilar Ayuso, namens de PPE-Fractie, Luis Manuel Capoulas Santos, namens de S&D-Fractie, George Lyon, namens de ALDE-Fractie, Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, Janusz Wojciechowski, namens de ECR-Fractie, Kartika Tamara Liotard, namens de GUE/NGL-Fractie, John Stuart Agnew, namens de EFD-Fractie, Diane Dodds, niet-ingeschrevene, Horst Schnellhardt, Linda McAvan, Martin Häusling, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Renate Sommer, Csaba Sándor Tabajdi, Françoise Grossetête, Daciana Octavia Sârbu, Anne Delvaux en Kriton Arsenis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Peter Jahr, João Ferreira en Anna Záborská.

Het woord wordt gevoerd door John Dalli.

Het debat wordt gesloten.


17. Europese aardappelzetmeelsector na 2012 (debat)

Mondelinge vraag (O-0097/2010) van Esther de Lange en Albert Deß, namens de PPE-Fractie, Thijs Berman en Jo Leinen, namens de S&D-Fractie, aan de Commissie: De aardappelmeelsector na 2012 (B7-0456/2010)

Esther de Lange en Thijs Berman lichten de mondelinge vraag toe.

John Dalli (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Peter Jahr, namens de PPE-Fractie, Jan Mulder, namens de ALDE-Fractie, en Janusz Wojciechowski, namens de ECR-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door John Dalli en Esther de Lange.

Het debat wordt gesloten.


18. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Ontwerpverordening van de Commissie tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp voor huishoudelijke wasmachines (D004369/04 - 2010/2779(RPS) - termijn: 07/10/2010)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: ITRE

- Ontwerpverordening van de Commissie houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor huishoudelijke afwasmachines (D004541/03 - 2010/2780(RPS) - termijn: 07/10/2010)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: ITRE

- Verordening (EU) tot wijziging van de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure (D005743/02 - 2010/2816(RPS) - termijn: 09/10/2010)
verwezen naar ten principale: JURI

- Verordening (EU) nr. …/.. van de Commissie tot vaststelling, overeenkomstig Richtlijn 2006/66/EG van het Europees Parlement en de Raad, van voorschriften voor de vermelding van de capaciteit op draagbare secundaire (oplaadbare) batterijen en accu's en autobatterijen en accu's (D006629/02 - 2010/2822(RPS) - termijn: 17/10/2010)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Ontwerprichtlijn …/…/EU van de Commissie van … tot wijziging van Richtlijn 2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijst van defensiegerelateerde producten (D006819/03 - 2010/2798(RPS) - termijn: 07/10/2010)
verwezen naar ten principale: IMCO
advies: AFET

- Ontwerpbesluit van de Commissie betreffende de technische specificatie inzake interoperabiliteit van het subsysteem "energie" van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem (D007189/02 - 2010/2818(RPS) - termijn: 13/10/2010)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Ontwerpbesluit van de Commissie betreffende de technische specificatie inzake interoperabiliteit van het subsysteem "infrastructuur" van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem (D007190/02 - 2010/2819(RPS) - termijn: 13/10/2010)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Verordening (EU) van de Commissie ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens (D007474/03 - 2010/2796(RPS) - termijn: 07/10/2010)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening (EU) van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 976/2009 wat betreft downloaddiensten en transformatiediensten (D007475/02 - 2010/2799(RPS) - termijn: 07/10/2010)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Ontwerpverordening van de Commissie betreffende de verlening en weigering van een vergunning voor bepaalde gezondheidsclaims voor levensmiddelen over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen (D008208/05 - 2010/2791(RPS) - termijn: 08/10/2010)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: IMCO

- Ontwerpverordening van de Commissie tot weigering van een vergunning voor een gezondheidsclaim voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen gaat (D008209/03 - 2010/2792(RPS) - termijn: 08/10/2010)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: IMCO

- Ontwerpbesluit van de Commissie inzake de modules voor de procedure voor de beoordeling van de conformiteit, de geschiktheid voor gebruik en de EG-keuring die moeten worden toegepast in het kader van de overeenkomstig Richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad vastgestelde technische specificaties inzake interoperabiliteit (D008359/02 - 2010/2823(RPS) - termijn: 20/10/2010)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Besluit van de Commissie van […] inzake de opstelling van criteria voor de toepassing door vloeibaar-aardgastankers van technologische methoden bij wijze van alternatief voor het gebruik van laagzwavelige scheepsbrandstoffen die voldoen aan de eisen van artikel 4 ter van Richtlijn 1999/32/EG van 26 april 1999 (D008449/03 - 2010/2805(RPS) - termijn: 07/10/2010)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Ontwerpverordening van de Commissie van tot wijziging van bijlage X bij Verordening (EG) nr. 999/ 2001 van het Europees Parlement en de Raad wat de lijst van snelle tests betreft (D008468/05 - 2010/2793(RPS) - termijn: 08/10/2010)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: AGRI

- Ontwerpbesluit van de Commissie tot wijziging van Beschikkingen 2006/920/EG en 2008/231/EG wat betreft de technische specificaties inzake interoperabiliteit van het subsysteem "exploitatie en beheer van het treinverkeer" van de trans-Europese conventionele en hogesnelheidsspoorwegsystemen (D008758/02 - 2010/2794(RPS) - termijn: 07/10/2010)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Besluit van de Commissie tot wijziging van hoofdstuk 3 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 715/2009 betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten (D008895/03 - 2010/2795(RPS) - termijn: 08/10/2010)
verwezen naar ten principale: ITRE

- Ontwerpbesluit van de Commissie van betreffende een financiële bijdrage van de Unie voor een in de lidstaten uit te voeren gecoördineerd bewakingsprogramma ten aanzien van de prevalentie van Listeria monocytogenes in bepaalde kant-en-klare levensmiddelen (D008914/04 - 2010/2828(RPS) - termijn: 24/10/2010)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: AGRI

- Verordening (EU) betreffende typegoedkeuringsvoorschriften voor sleepvoorzieningen voor motorvoertuigen en tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 661/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en daarvoor bestemde systemen, onderdelen en technische eenheden (D009078/02 - 2010/2813(RPS) - termijn: 09/10/2010)
verwezen naar ten principale: IMCO

- Ontwerpverordening (EU) nr. .../.. van de Commissie van ... betreffende typegoedkeuringsvoorschriften voor de ruimte voor de montage en de bevestiging van de achterkentekenplaten van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 661/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en daarvoor bestemde systemen, onderdelen en technische eenheden (D009096/02 - 2010/2814(RPS) - termijn: 09/10/2010)
verwezen naar ten principale: IMCO

- Ontwerpverordening (EU) nr. .../.. van de Commissie van ... betreffende typegoedkeuringsvoorschriften voor wielafschermingen van bepaalde motorvoertuigen en tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 661/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en daarvoor bestemde systemen, onderdelen en technische eenheden (D009097/02 - 2010/2815(RPS) - termijn: 09/10/2010)
verwezen naar ten principale: IMCO

- Ontwerpverordening (EU) nr. .../.. van de Commissie van ... betreffende typegoedkeuringsvoorschriften voor wis- en sproeisystemen voor de voorruit van bepaalde motorvoertuigen en tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 661/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en daarvoor bestemde systemen, onderdelen en technische eenheden (D009098/02 - 2010/2812(RPS) - termijn: 09/10/2010)
verwezen naar ten principale: IMCO

- Verordening (EU) Nr. .../.. van de Commissie inzake de tijdstippen, het beheer en andere aspecten van de veiling van broeikasgasemissierechten overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap (D009287/03 - 2010/2827(RPS) - termijn: 23/10/2010)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening (EU) nr. …/2010 van de Commissie van […] houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2042/2003 betreffende de permanente luchtwaardigheid van luchtvaartuigen en luchtvaartproducten, -onderdelen en -uitrustingsstukken, en betreffende de goedkeuring van bij voornoemde taken betrokken organisaties en personen (D009454/03 - 2010/2800(RPS) - termijn: 07/10/2010)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Ontwerpverordening van de Commissie tot wijziging van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 767/2009 betreffende toegestane toleranties voor de etikettering van de samenstelling van voedermiddelen of mengvoeders bedoeld in artikel 11, lid 5 (D009566/02 - 2010/2801(RPS) - termijn: 08/10/2010)
verwezen naar ten principale: AGRI
advies: ENVI

- Ontwerpbesluit van de Commissie van ... tot wijziging van bijlage II bij Beschikking 2009/861/EG tot vaststelling van overgangsmaatregelen uit hoofde van Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de verwerking van rauwe melk die niet aan de voorschriften voldoet in bepaalde melkverwerkingsinrichtingen in Bulgarije (D009602/03 - 2010/2790(RPS) - termijn: 08/10/2010)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Ontwerprichtlijn ../…/EU van de Commissie van […] tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad met het oog op de uitbreiding van de opneming in bijlage I bij die richtlijn van de werkzame stof kooldioxide tot productsoort 18 (D009660/02 - 2010/2809(RPS) - termijn: 08/10/2010)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Ontwerprichtlijn ../…/EU van de Commissie van […] tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde metofluthrine als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen (D009661/02 - 2010/2807(RPS) - termijn: 08/10/2010)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Ontwerprichtlijn ../…/EU van de Commissie van […] tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde spinosad als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen (D009662/02 - 2010/2808(RPS) - termijn: 08/10/2010)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Ontwerpbesluit van de Commissie van […] betreffende de niet-opneming van bepaalde stoffen in bijlage I, IA of IB bij Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van biociden (D009665/02 - 2010/2810(RPS) - termijn: 08/10/2010)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Ontwerp Verordening (EU) van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. .../2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens (D009923/02 - 2010/2832(RPS) - termijn: 18/11/2010)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Ontwerpverordening van de Commissie betreffende een gemeenschappelijke veiligheidsmethode voor het beoordelen van de conformiteit met de vereisten voor het verkrijgen van een veiligheidsvergunning voor spoorwegen (D009940/02 - 2010/2825(RPS) - termijn: 23/10/2010)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Ontwerpverordening van de Commissie betreffende een gemeenschappelijke veiligheidsmethode voor het beoordelen van de conformiteit met de vereisten voor het verkrijgen van veiligheidscertificaten voor spoorwegen (D009941/03 - 2010/2826(RPS) - termijn: 23/10/2010)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Verordening (EU) nr. …/.. van de Commissie van […] tot vaststelling van gedetailleerde bepalingen voor de aanvraag van een afwijking van de specifieke CO2-emissiedoelstellingen uit hoofde van artikel 11 van Verordening (EG) nr. 443/2009 (D009978/02 - 2010/2811(RPS) - termijn: 09/10/2010)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: ITRE

- Ontwerpverordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van acequinocyl, bentazon, carbendazim, cyfluthrin, fenamidone, fenazaquin, flonicamid, flutriafol, imidacloprid, ioxynil, metconazool, prothioconazool, tebufenozide en thiofanaat-methyl in of op bepaalde producten (D010048/02 - 2010/2829(RPS) - termijn: 24/09/2010)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Ontwerp richtlijn van de Commissie van tot wijziging van de bijlagen bij Richtlijn 95/2/EG van het Europees Parlement en van de Raad betreffende levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen (D010069/02 - 2010/2831(RPS) - termijn: 10/10/2010)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Ontwerprichtlijn van de Commissie van ... tot wijziging van Richtlijn 2008/84/EG tot vaststelling van specifieke zuiverheidseisen voor levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen (D010070/02 - 2010/2817(RPS) - termijn: 10/10/2010)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Richtlijn van de Commissie inzake de aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van bijlage III bij Richtlijn 2004/42/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de beperking van emissies van vluchtige organische stoffen (D010205/01 - 2010/2820(RPS) - termijn: 14/10/2010)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Ontwerpverordening (EU) Nr. …/… van de Commissie van […] tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1177/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake de communautaire statistiek van inkomens en levensomstandigheden (EU SILC) wat de lijst van secundaire doelvariabelen voor 2012 betreffende huisvestingsomstandigheden betreft (D010295/02 - 2010/2824(RPS) - termijn: 23/10/2010)
verwezen naar ten principale: EMPL

- Ontwerpverordening van de Commissie van tot weigering van een vergunning voor een gezondheidsclaim voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaat (D010400/02 - 2010/2837(RPS) - termijn: 26/11/2010)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: IMCO

- Ontwerpverordening van de Commissie inzake de weigering van een vergunning voor bepaalde gezondheidsclaims voor levensmiddelen over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen (D010401/02 - 2010/2838(RPS) - termijn: 26/11/2010)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: IMCO

- Ontwerpverordening (EU) van de Commissie tot wijziging, in verband met de aanpassing ervan aan de technische vooruitgang, van Verordening (EG) nr. 440/2008 houdende vaststelling van testmethoden uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (D010407/01 - 2010/2830(RPS) - termijn: 23/10/2010)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: ITRE, IMCO

- Ontwerp besluit van de Commissie van tot wijziging van Beschikking 2003/322/EG wat betreft bepaalde soorten aasetende vogels in Italië en Griekenland die met bepaalde dierlijke bijproducten mogen worden gevoederd (D010426/02 - 2010/2840(RPS) - termijn: 30/11/2010)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: AGRI

- Richtlijn van de Commissie van [datum] tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof, met het oog op de aanpassing ervan aan de technische vooruitgang (D010651/01 - 2010/2833(RPS) - termijn: 21/11/2010)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Ontwerp verordening (EU) Nr. …/… van de Commissie van […] tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1055/2008 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 184/2005 van het Europees Parlement en de Raad, wat de kwaliteitscriteria en de kwaliteitsrapporten voor betalingsbalansstatistieken betreft (D010740/01 - 2010/2853(RPS) - termijn: 03/12/2010)
verwezen naar ten principale: INTA
advies: ECON

- Ontwerpbesluit van de Commissie tot vaststelling van een geharmoniseerd formulier voor verslagen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 336/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de implementatie van de Internationale Veiligheidsmanagementcode in de Gemeenschap en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 3051/95 van de Raad (D010744/02 - 2010/2845(RPS) - termijn: 01/12/2010)
verwezen naar ten principale: TRAN.


19. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 446.327/OJJE).


20. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.20 uur gesloten.

Klaus Welle

Diana Wallis

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid