Indeks 
Protokół
PDF 240kWORD 144k
Środa, 8 września 2010 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Skład komisji
 3.Konkluzje ze specjalnego posiedzenia Rady ECOFIN w dniu 7 września br. (debata)
 4.Ochrona zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych ***II (debata)
 5.Bieżące negocjacje w sprawie umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA) (debata)
 6.Głosowanie
  
6.1.Ochrona zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych ***II (głosowanie)
  
6.2.Wytyczne dla polityki zatrudnienia państw członkowskich * (głosowanie)
  
6.3.Prawa człowieka w Iranie, w szczególności sprawy: Sakineh Mohammadi-Ashtiani i Zahry Bahrami (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 9.Komunikat Przewodniczącego
 10.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Wywóz broni (debata)
 12.Projekt aktu prawnego dotyczącego izraelskich organizacji pozarządowych (debata)
 13.Sytuacja nad rzeką Jordan ze szczególnym uwzględnieniem obszaru dolnego Jordanu (debata)
 14.Tura pytań (pytania do Rady)
 15.Swobodny przepływ pracowników - tymczasowe ograniczenia dotyczące obywateli Rumunii i Bułgarii na rynku pracy Unii Europejskiej (debata)
 16.Produkty ze sklonowanych zwierząt w łańcuchu żywnościowym (debata)
 17.Unijny rynek skrobi ziemniaczanej po 2012 r. (debata)
 18.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia
 20.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Isabelle DURANT
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.05.


2. Skład komisji

Przewodniczący otrzymał od grupy S&D następujące wnioski dotyczące nominacji:

komisja AGRI: Sergio Gutiérrez Prieto w miejsce Miguela Angela Martíneza Martíneza

Komisja specjalna ds. kryzysu finansowego, gospodarczego i społecznego: Antolín Sánchez Presedo

Niniejsze nominacje zostaną uznane za ratyfikowane, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia tego sprawozdania nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie.


3. Konkluzje ze specjalnego posiedzenia Rady ECOFIN w dniu 7 września br. (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Konkluzje ze specjalnego posiedzenia Rady ECOFIN w dniu 7 września br.

Didier Reynders (urzędujący przewodniczący Rady) i Michel Barnier (członek Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Corien Wortmann-Kool w imieniu grupy PPE, Udo Bullmann w imieniu grupy S&D, Sylvie Goulard w imieniu grupy ALDE, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Kay Swinburne w imieniu grupy ECR, Miguel Portas w imieniu grupy GUE/NGL, Hans-Peter Martin niezrzeszony, Jean-Paul Gauzès, Anni Podimata, Jens Rohde, Derk Jan Eppink, Othmar Karas, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Sophie Auconie, Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner i Liem Hoang Ngoc.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Sławomir Witold Nitras, George Sabin Cutaş, Ilda Figueiredo i Liisa Jaakonsaari.

Głos zabrali: Michel Barnier i Didier Reynders.

Debata została zamknięta.


4. Ochrona zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych [06106/1/2010 - C7-0147/2010- 2008/0211(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Elisabeth Jeggle (A7-0230/2010)

Elisabeth Jeggle przedstawił zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrał John Dalli (członek Komisji).

Głos zabrali: Herbert Dorfmann w imieniu grupy PPE, Daciana Octavia Sârbu w imieniu grupy S&D, Marit Paulsen w imieniu grupy ALDE, Jill Evans w imieniu grupy Verts/ALE, Janusz Wojciechowski w imieniu grupy ECR, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, i Giancarlo Scottà w imieniu grupy EFD.

PRZEWODNICTWO: Stavros LAMBRINIDIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Mike Nattrass niezrzeszony, Martin Kastler, Paolo De Castro, George Lyon, Carl Schlyter, John Stuart Agnew, Miroslav Mikolášik, Luis Manuel Capoulas Santos, Jorgo Chatzimarkakis, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Cristiana Muscardini i Elisabetta Gardini.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Rareş-Lucian Niculescu, Anna Záborská, Karin Kadenbach, Frédérique Ries, Martin Häusling, João Ferreira, Anna Rosbach, Laima Liucija Andrikienė, Paul Rübig i Elisabeth Köstinger.

Głos zabrali: John Dalli i Elisabeth Jeggle.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.1 protokołu z dnia 8.9.2010.


5. Bieżące negocjacje w sprawie umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA) (debata)

Oświadczenie Komisji: Bieżące negocjacje w sprawie umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA)

Karel De Gucht (członek Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Daniel Caspary w imieniu grupy PPE, Kader Arif w imieniu grupy S&D, Niccolò Rinaldi w imieniu grupy ALDE, Jan Philipp Albrecht w imieniu grupy Verts/ALE, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni w imieniu grupy EFD, i Angelika Werthmann niezrzeszona.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elisabeth Köstinger, Monika Flašíková Beňová, Carl Schlyter, Françoise Castex, Andrew Henry William Brons, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Eva Lichtenberger, Martin Ehrenhauser i Christian Engström.

Głos zabrał Karel De Gucht.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 12.00 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz.12.05.)


PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

6. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


6.1. Ochrona zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych [06106/1/2010 - C7-0147/2010- 2008/0211(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Elisabeth Jeggle (A7-0230/2010)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P7_TA(2010)0308)

Wystąpienia przed głosowaniem

Sonia Alfano zabrała głos, aby wnieść o odesłanie zalecenia do komisji na podstawie art. 175 ust. 2 Regulaminu; Jill Evans w imieniu grupy Verts/ALE, poparła ten wniosek, Paolo De Castro, przewodniczący komisji AGRI oraz Elisabeth Jeggle, sprawozdawczyni, która wyraziła sprzeciw wobec wniosku, i Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, zabrała głos, aby sprecyzować stanowisko swojej grupy.

Parlament odrzucił wniosek.

Wystąpienia po głosowaniu

Mário David i Nicole Sinclaire zabrali głos w sprawie systemu poczty elektronicznej.


6.2. Wytyczne dla polityki zatrudnienia państw członkowskich * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dla polityki zatrudnienia państw członkowskich: Zintegrowane wytyczne dotyczące strategii Europa 2020 – część druga [COM(2010)0193 - C7-0111/2010- 2010/0115(NLE)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Csaba Őry (A7-0235/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2010)0309)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P7_TA(2010)0309)

Wystąpienia

Po głosowaniu Olle Ludvigsson zgłosił błąd w szwedzkiej wersji poprawki 48, a Jutta Steinruck zwróciła się do Rady o uwzględnienie głosu Parlamentu.


6.3. Prawa człowieka w Iranie, w szczególności sprawy: Sakineh Mohammadi-Ashtiani i Zahry Bahrami (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 6 września 2010 (pkt 18 protokołu z dnia 6.9.2010).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 7 września 2010 (pkt 10 protokołu z dnia 7.9.2010).

Projekty rezolucji B7-0494/2010, B7-0495/2010, B7-0496/2010, B7-0497/2010, B7-0498/2010, B7-0499/2010 i B7-0501/2010

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0494/2010

(zastępujący B7-0494/2010, B7-0495/2010, B7-0496/2010, B7-0497/2010, B7-0498/2010, B7-0499/2010 i B7-0501/2010):

złożony przez następujących posłów:

Roberta Angelilli, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Mario Mauro, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Kurt Lechner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska i Sławomir Witold Nitras w imieniu grupy PPE,

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani i Marc Tarabella w imieniu grupy S&D,

Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano i Annemie Neyts-Uyttebroeck w imieniu grupy ALDE,

Isabelle Durant, Nicole Kiil-Nielsen, Emilie Turunen i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE,

Charles Tannock i Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR,

Marie-Christine Vergiat i Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL

Fiorello Provera i Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD

Przyjęto (P7_TA(2010)0310)

Wystąpienia

Po głosowaniu Mario Mauro wniósł o to, aby głosowanie końcowe było głosowaniem imiennym.

Parlament przyjął wniosek.

Richard Howitt zwrócił się o to, aby procedurę głosowania imiennego zastosować również do ust. 7 i odniesienia 5 tekstu.

W związku ze zgłoszonym sprzeciwem ten drugi wniosek nie został przyjęty.


7. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Zalecenie do drugiego czytania: Elisabeth Jeggle - A7-0230/2010

Jarosław Kalinowski, Romana Jordan Cizelj, Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Mairead McGuinness, Jens Rohde, Mario Pirillo, Marian Harkin, Hannu Takkula, Anna Záborská, Bogusław Liberadzki i Sirpa Pietikäinen

Sprawozdanie Csaba Őry - A7-0235/2010
Clemente Mastella, Erminia Mazzoni, Alajos Mészáros, Sergej Kozlík, Giommaria Uggias, Tunne Kelam, Alfredo Antoniozzi, Marian Harkin, Czesław Adam Siekierski, Daniel Hannan i Syed Kamall

Prawa człowieka w Iranie, w szczególności sprawy: Sakinehy Mohammadi-Ashtiani i Zahry Bahrami - RC-B7-0494/2010
Erminia Mazzoni, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Cristiana Muscardini, Hannu Takkula, Seán Kelly, Syed Kamall i Daniel Hannan


8. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes) oraz w wersji drukowanej załącznika Wyniki głosowania imiennego.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

°
° ° °

Reinhard Bütikofer poinformował, że jego terminal do głosowania nie zadziałał podczas głosowania nad zaleceniem Elisabeth Jeggle .(A7-0230/2010) i sprawozdaniem Csaby Őryego (A7-0235/2010).

Véronique De Keyser poinformował, że jej terminal do głosowania nie zadziałał podczas głosowania nad wspólnym projektem rezolucji RC-B7-0494/2010.

John Attard-Montalto poinformował, że jego terminal do głosowania nie zadziałał prawidłowo.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13.10 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący

9. Komunikat Przewodniczącego

Przewodniczący poinformował, że irański minister spraw zagranicznych zapowiedział, iż wyrok śmierci wydany w sprawie Sakineh Mohammadi-Ashtiani został zawieszony.

Przewodniczący podkreślił, że trzeba nalegać, aby dokonano rewizji procesu oraz że Parlament Europejski nadal będzie bronić praw człowieka na całym świecie.


10. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

Sonia Alfano była obecna w dniu 25 marca 2010 r., lecz jej nazwisko nie widnieje na liście obecności.


11. Wywóz broni (debata)

Pytanie ustne (O-0076/2010) zadali: Arturs Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis, Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Jacek Saryusz-Wolski, Ville Itälä, Sandra Kalniete, Inese Vaidere, Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra i Laima Liucija Andrikienė w imieniu grupy PPE, do Rady: Wspólna europejska polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (B7-0320/2010)

Arturs Krišjānis Kariņš zadał pytanie ustne.

Olivier Chastel (urzędujący przewodniczący Rady) odpowiedział na pytanie ustne

Głos zabrali: Roberto Gualtieri w imieniu grupy S&D, Elmar Brok w imieniu grupy PPE, Johannes Cornelis van Baalen w imieniu grupy ALDE, Indrek Tarand w imieniu grupy Verts/ALE, Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR, Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez Geoffreya Van Ordena w procedurze „niebieskiej kartki”, David Campbell Bannerman w imieniu grupy EFD, Andrew Henry William Brons niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane przez Charlesa Tannocka w procedurze „niebieskiej kartki”, Michael Gahler, Justas Vincas Paleckis, Ryszard Czarnecki, Nikolaos Chountis, Jaroslav Paška, Arnaud Danjean, Zoran Thaler, Charles Tannock, Inese Vaidere, Marietta Giannakou, Alf Svensson, Tunne Kelam i Krzysztof Lisek.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Andrzej Grzyb, Kyriakos Mavronikolas, Raül Romeva i Rueda, Laima Liucija Andrikienė, Janusz Władysław Zemke i Katarína Neveďalová.

Głos zabrał Olivier Chastel.

Debata została zamknięta.

Głos zabrała Frédérique Ries w sprawie zawieszenia wyroku wydanego w sprawie Sakineh Mohammadi-Ashtiani.


12. Projekt aktu prawnego dotyczącego izraelskich organizacji pozarządowych (debata)

Pytanie ustne (O-0046/2010) zadali Franziska Katharina Brantner i Nicole Kiil-Nielsen w imieniu grupy Verts/ALE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexandra Thein, Ivo Vajgl, Sarah Ludford i Leonidas Donskis w imieniu grupy ALDE, Véronique De Keyser w imieniu grupy S&D, i Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, do Komisji: Projekt ustawy w sprawie izraelskich organizacji pozarządowych (B7-0319/2010)

Franziska Katharina Brantner, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Véronique De Keyser, Marie-Christine Vergiat zadały pytanie ustne.

Štefan Füle (członek Komisji) odpowiedział na pytanie ustne

Głos zabrali: Hans-Gert Pöttering w imieniu grupy PPE, Richard Howitt w imieniu grupy S&D, Chris Davies w imieniu grupy ALDE, Nicole Kiil-Nielsen w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, i Kyriacos Triantaphyllides w imieniu grupy GUE/NGL.

PRZEWODNICTWO: Stavros LAMBRINIDIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Diane Dodds niezrzeszona, która odpowiedziała także na pytanie zadane przez Chrisa Daviesa w procedurze „niebieskiej kartki”, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Proinsias De Rossa, który odpowiedział także na pytanie zadane przez Bastiaana Beldera w procedurze „niebieskiej kartki”, Frédérique Ries, która odpowiedziała także na pytanie zadane przez Nicole Kiil-Nielsen w procedurze „niebieskiej kartki”, Heidi Hautala, Fiorello Provera, Franz Obermayr, Ria Oomen-Ruijten, Monika Flašíková Beňová, Margrete Auken, Zuzana Roithová, Pier Antonio Panzeri, Sari Essayah, Marek Siwiec i Zoran Thaler.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ulrike Lunacek, Ivo Vajgl i Alexandra Thein.

Głos zabrał Štefan Füle.

Debata została zamknięta.


13. Sytuacja nad rzeką Jordan ze szczególnym uwzględnieniem obszaru dolnego Jordanu (debata)

Pytanie ustne (O-0092/2010) zadali: Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen i Adrian Severin w imieniu grupy S&D, Liisa Jaakonsaari, Ivo Vajgl, Michael Cashman, Antigoni Papadopoulou, Vincent Peillon, Maria Eleni Koppa, Patrizia Toia, Jean Lambert, Tokia Saïfi, Maria Da Graça Carvalho, Tanja Fajon, Edite Estrela, Marietje Schaake, Jutta Steinruck, Mariya Nedelcheva, Kriton Arsenis, Santiago Fisas Ayxela, María Muñiz De Urquiza, Hélène Flautre, Rui Tavares, Vincenzo Iovine, Sonia Alfano, Zoran Thaler, Michel Dantin, Vittorio Prodi, Anne Delvaux, Alexandra Thein, Kyriacos Triantaphyllides, Charles Goerens, Nikolaos Chountis, Kader Arif, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Margrete Auken, Ioannis A. Tsoukalas, Roberto Gualtieri, Reinhard Bütikofer, Emilio Menéndez del Valle, Nicole Kiil-Nielsen, Raimon Obiols, Proinsias De Rossa, Antonyia Parvanova, Erminia Mazzoni, Guido Milana, Olga Sehnalová, Stephen Hughes, Kartika Tamara Liotard, Sajjad Karim, Isabelle Durant, José Manuel Fernandes, Patrick Le Hyaric, Izaskun Bilbao Barandica, Gabriele Albertini, Malika Benarab-Attou, Rosario Crocetta, Thijs Berman, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Richard Howitt, Ana Gomes, Ioan Enciu, Hans-Gert Pöttering, Marek Siwiec i Corina Creţu, do Komisji: Sytuacja nad rzeką Jordan ze szczególnym uwzględnieniem obszaru dolnego Jordanu (B7-0452/2010)

Paolo De Castro zadał pytanie ustne.

Štefan Füle (członek Komisji) odpowiedział na pytanie ustne

Głos zabrali: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou w imieniu grupy PPE, Véronique De Keyser w imieniu grupy S&D, Antonyia Parvanova w imieniu grupy ALDE, Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Willy Meyer w imieniu grupy GUE/NGL, Cristian Dan Preda, Proinsias De Rossa, Alexandra Thein, Nicole Kiil-Nielsen, Mário David, Olga Sehnalová, Malika Benarab-Attou, Monika Flašíková Beňová i Richard Howitt.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu, Ioan Enciu, Andreas Mölzer, Véronique De Keyser i Mariya Nedelcheva.

Głos zabrał Štefan Füle.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen i Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji rzeki Jordan, ze szczególnym uwzględnieniem jej dolnego odcinka (B7-0484/2010),

- Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen, Adrian Severin, Proinsias De Rossa, Saïd El Khadraoui, Olga Sehnalová, Thijs Berman, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza i Raimon Obiols w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji rzeki Jordan, ze szczególnym uwzględnieniem jej dolnego odcinka (B7-0485/2010),

- Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides i Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, w sprawie rzeki Jordan, ze szczególnym uwzględnieniem jej dolnego odcinka (B7-0486/2010),

- Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric i Willy Meyer w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji rzeki Jordan, ze szczególnym uwzględnieniem jej dolnego odcinka (B7-0487/2010),

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl i Graham Watson w imieniu grupy ALDE, w sprawie rzeki Jordan (B7-0488/2010).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.4 protokołu z dnia 9.9.2010.

(Posiedzenie zawieszone o godzinie 17.55 w oczekiwaniu na turę pytań, zostało wznowione o godzinie 18.00.)


PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca

14. Tura pytań (pytania do Rady)

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Radzie (B7-0454/2010).

Pytanie 1 (Vilija Blinkevičiūtė): Osoby niepełnosprawne a strategia Europe 2020.

Olivier Chastel (urzędujący przewodniczący Rady) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Vilija Blinkevičiūtė, Janusz Władysław Zemke i Silvia-Adriana Ţicău.

Pytanie 2 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Korekta budżetowa a dług prywatny.

Olivier Chastel udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Pytanie 3 (Silvia-Adriana Ţicău): Przegląd sieci TEN-T.

Olivier Chastel udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Silvia-Adriana Ţicău, Nikolaos Chountis i Janusz Władysław Zemke.

Pytanie 4 (Georgios Papanikolaou): Ocena otwartej metody koordynacji.

Olivier Chastel udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Georgios Papanikolaou i Vilija Blinkevičiūtė.

Pytanie 5 (Nikolaos Chountis): Protokół uzgodnień zawarty między Grecją a UE i MFW w świetle szybkiego wzrostu inflacji.

Olivier Chastel udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Nikolaos Chountis i Georgios Papanikolaou.

Pytanie 6 (Laima Liucija Andrikienė): Priorytety prezydencji belgijskiej w odniesieniu do ONZ i jej organów.

Olivier Chastel udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Laima Liucija Andrikienė i Paul Rübig.

Pytanie 7 (Liam Aylward): Wzmocnienie różnorodności biologicznej w UE.

Olivier Chastel udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Liam Aylward.

Pytanie 8 (Mairead McGuinness): Nieformalne posiedzenie Rady Ministrów ds. Rolnictwa, wrzesień 2010 r..

Olivier Chastel udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Mairead McGuinness, Paul Rübig i Liam Aylward.

Pytanie 9 (Ryszard Czarnecki): Perspektywa akcesji państw bałkańskich do UE.

Olivier Chastel udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Ryszard Czarnecki.

Odpowiedzi na pytania pozostawione bez odpowiedzi z braku czasu zostaną udzielone na piśmie (patrz załącznik pełnego sprawozdania z obrad).

Tura pytań do Rady została zamknięta.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 19:00 i wznowione o 21:00.)

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

15. Swobodny przepływ pracowników - tymczasowe ograniczenia dotyczące obywateli Rumunii i Bułgarii na rynku pracy Unii Europejskiej (debata)

Pytanie ustne (O-0096/2010) zadane przez Rovana Plumb, Iliana Malinova Iotova, Pervenche Berès, Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Gianni Pittella i Jutta Steinruck w imieniu grupy S&D, do Komisji: Swobodny przepływ pracowników - tymczasowe ograniczenia dotyczące obywateli Rumunii i Bułgarii na unijnym rynku pracy (B7-0455/2010)

Rovana Plumb zadał pytanie ustne.

John Dalli (członek Komisji) odpowiedział na pytanie ustne

Głos zabrali: Thomas Mann w imieniu grupy PPE, Ivailo Kalfin w imieniu grupy S&D, Adina-Ioana Vălean w imieniu grupy ALDE, Rui Tavares w imieniu grupy GUE/NGL, Gerard Batten w imieniu grupy EFD, Traian Ungureanu, Evgeni Kirilov, Antonyia Parvanova, Marie-Christine Vergiat, Iliana Ivanova, Iliana Malinova Iotova, Renate Weber, Silvia-Adriana Ţicău, Cătălin Sorin Ivan i Corina Creţu.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Ilda Figueiredo, Seán Kelly i Peter Jahr.

Głos zabrał John Dalli.

Debata została zamknięta.


16. Produkty ze sklonowanych zwierząt w łańcuchu żywnościowym (debata)

Oświadczenie Komisji: Produkty ze sklonowanych zwierząt w łańcuchu żywnościowym

John Dalli (członek Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Pilar Ayuso w imieniu grupy PPE, Luis Manuel Capoulas Santos w imieniu grupy S&D, George Lyon w imieniu grupy ALDE, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, Janusz Wojciechowski w imieniu grupy ECR, Kartika Tamara Liotard w imieniu grupy GUE/NGL, John Stuart Agnew w imieniu grupy EFD, Diane Dodds niezrzeszona, Horst Schnellhardt, Linda McAvan, Martin Häusling, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Renate Sommer, Csaba Sándor Tabajdi, Françoise Grossetête, Daciana Octavia Sârbu, Anne Delvaux i Kriton Arsenis.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Peter Jahr, João Ferreira i Anna Záborská.

Głos zabrał John Dalli.

Debata została zamknięta.


17. Unijny rynek skrobi ziemniaczanej po 2012 r. (debata)

Pytanie ustne (O-0097/2010) zadane przezEsther de Lange i Albert Deß w imieniu grupy PPE, Thijs Berman i Jo Leinen w imieniu grupy S&D, do Komisji: Unijny rynek skrobi ziemniaczanej po roku 2012 (B7-0456/2010)

Esther de Lange i Thijs Berman zadali pytanie ustne.

John Dalli (członek Komisji) odpowiedział na pytanie ustne

Głos zabrali: Peter Jahr w imieniu grupy PPE, Jan Mulder w imieniu grupy ALDE, i Janusz Wojciechowski w imieniu grupy ECR.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger i Seán Kelly.

Głos zabrali John Dalli i Esther de Lange.

Debata została zamknięta.


18. Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych związane z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą:

- Projekt dotyczący rozporządzenia Komisji w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pralek dla gospodarstw domowych (D004369/04 - 2010/2779(RPS) - termin: 07/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE

- Projekt dotyczący rozporządzenia Komisji w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych (D004541/03 - 2010/2780(RPS) - termin: 07/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE

- Rozporządzenie Komisji (UE) zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (D005743/02 - 2010/2816(RPS) - termin: 09/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: JURI

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr…/… ustalające, na mocy dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, przepisy dotyczące znakowania baterii i akumulatorów przenośnych wtórnych (ładowalnych) oraz samochodowych informacjami o ich pojemności (D006629/02 - 2010/2822(RPS) - termin: 17/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Projekt dotyczący dyrektywy Komisji ../…/UE z dnia ... zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE w odniesieniu do wykazu produktów związanych z obronnością (D006819/03 - 2010/2798(RPS) - termin: 07/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: IMCO
opinia: AFET

- Projekt dotyczący decyzji Komisji w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Energia” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (D007189/02 - 2010/2818(RPS) - termin: 13/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

- Projekt dotyczący decyzji Komisji w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (D007190/02 - 2010/2819(RPS) - termin: 13/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji (UE) w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych (D007474/03 - 2010/2796(RPS) - termin: 07/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji (UE) zmieniające rozporządzenie (WE) nr 976/2009 w zakresie usług pobierania i usług przekształcania (D007475/02 - 2010/2799(RPS) - termin: 07/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie udzielenia i odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (D008208/05 - 2010/2791(RPS) - termin: 08/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: IMCO

- Projekt dotyczący rozporządzenia Komisji w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż dotyczące zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (D008209/03 - 2010/2792(RPS) - termin: 08/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: IMCO

- Projekt dotyczący decyzji Komisji w sprawie modułów procedur oceny zgodności, przydatności do stosowania i weryfikacji WE stosowanych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności przyjętych na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE (D008359/02 - 2010/2823(RPS) - termin: 20/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

- Decyzja Komisji z dnia […] r. w sprawie ustanowienia kryteriów stosowania przez gazowce LNG metod technicznych jako alternatywy dla stosowania paliw żeglugowych o niskiej zawartości siarki spełniających wymogi art. 4b dyrektywy Rady 1999/32/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. (D008449/03 - 2010/2805(RPS) - termin: 07/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Projekt dotyczący rozporządzenia Komisji zmieniającego załącznik X do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazów szybkich testów (D008468/05 - 2010/2793(RPS) - termin: 08/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI

- Projekt dotyczący decyzji Komisji zmieniającej decyzje 2006/920/WE i 2008/231/WE dotyczące technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Ruch kolejowy” transeuropejskich systemów kolei konwencjonalnych i kolei dużych prędkości (D008758/02 - 2010/2794(RPS) - termin: 07/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

- Decyzja Komisji zmieniająca rozdział 3 załącznika 1 do rozporządzenia (WE) nr 715/2009 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego (D008895/03 - 2010/2795(RPS) - termin: 08/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ITRE

- Projekt dotyczący decyzji Komisji dotyczącej wkładu finansowego Unii na rzecz skoordynowanego programu monitorowania występowania Listeria monocytogenes w niektórych rodzajach żywności gotowej do spożycia przeprowadzanego w państwach członkowskich (D008914/04 - 2010/2828(RPS) - termin: 24/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI

- Rozporządzenie (UE) w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu zaczepów holowniczych pojazdów silnikowych oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (D009078/02 - 2010/2813(RPS) - termin: 09/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: IMCO

- Projekt dotyczący rozporządzenia Komisji (UE) nr .../.. z dnia […] r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu odnoszących się do miejsca do montowania i mocowania tylnych tablic rejestracyjnych na pojazdach silnikowych i ich przyczepach oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (D009096/02 - 2010/2814(RPS) - termin: 09/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: IMCO

- Projekt dotyczący rozporządzenia Komisji (UE) nr .../.. z dnia […] r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu osłon kół pojazdów silnikowych oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (D009097/02 - 2010/2815(RPS) - termin: 09/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: IMCO

- Projekt dotyczący rozporządzenia Komisji (UE) nr …/.. z dnia […] r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu wycieraczek i spryskiwaczy szyby przedniej niektórych pojazdów silnikowych oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (D009098/02 - 2010/2812(RPS) - termin: 09/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/.. . w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (D009287/03 - 2010/2827(RPS) - termin: 23/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/2010 z dnia […] r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2042/2003 w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (D009454/03 - 2010/2800(RPS) - termin: 07/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

- Projekt dotyczący rozporządzenia Komisji zmieniającego załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 767/2009 dotyczący dopuszczalnych tolerancji w odniesieniu do etykietowania składu materiałów paszowych lub mieszanek paszowych, o których mowa w art. 11 ust. 5 (D009566/02 - 2010/2801(RPS) - termin: 08/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: AGRI
opinia: ENVI

- Projekt dotyczący decyzji Komisji zmieniającej załącznik II do decyzji 2009/861/WE w sprawie środków przejściowych na mocy rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przetwarzania mleka surowego niespełniającego wymagań UE w niektórych zakładach mleczarskich w Bułgarii (D009602/03 - 2010/2790(RPS) - termin: 08/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Projekt dotyczący dyrektywy Komisji ../…/UE z dnia […] r. zmieniającej dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu rozszerzenia włączenia ditlenku węgla jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy na produkty typu 18 (D009660/02 - 2010/2809(RPS) - termin: 08/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Projekt dotyczący dyrektywy Komisji ../…/UE z dnia […] r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia metoflutryny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (D009661/02 - 2010/2807(RPS) - termin: 08/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Projekt dotyczący dyrektywy Komisji ../…/UE z dnia […] r. zmieniającej dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia spinosadu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (D009662/02 - 2010/2808(RPS) - termin: 08/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Projekt dotyczący decyzji Komisji z dnia […] r. dotyczącej niewłączania niektórych substancji do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (D009665/02 - 2010/2810(RPS) - termin: 08/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Projekt dotyczący rozporządzenia Komisji (UE) zmieniające rozporządzenie (UE) nr …/2010 w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych (D009923/02 - 2010/2832(RPS) - termin: 18/11/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Projekt dotyczący rozporządzenia Komisji w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami w zakresie uzyskania kolejowych autoryzacji bezpieczeństwa (D009940/02 - 2010/2825(RPS) - termin: 23/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

- Projekt dotyczący rozporządzenia Komisji w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami w zakresie uzyskania kolejowych certyfikatów bezpieczeństwa (D009941/03 - 2010/2826(RPS) - termin: 23/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/.. z dnia […] r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące występowania o odstępstwo od docelowych indywidualnych poziomów emisji CO2 na mocy art. 11 rozporządzenia (WE) nr 443/2009 (D009978/02 - 2010/2811(RPS) - termin: 09/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE

- Projekt dotyczący rozporządzenia Komisji zmieniającego załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acekwinocylu, bentazonu, cyflutryny, fenamidonu, fenazachiny, flonikamidu, flutriafolu, imidakloprydu, joksynilu, karbendazymu, metkonazolu, protiokonazolu, tebufenozydu i tiofanatu metylowego w określonych produktach lub na ich powierzchni (D010048/02 - 2010/2829(RPS) - termin: 24/09/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Wniosek w sprawie dyrektywy Komisji z dnia r. zmieniającej załączniki do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 95/2/WE w sprawie dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące (D010069/02 - 2010/2831(RPS) - termin: 10/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Projekt dyrektywy Komisji z dnia […] r. zmieniającej dyrektywę 2008/84/WE ustanawiającą szczególne kryteria czystości dla dodatków do środków spożywczych innych niż barwniki i substancje słodzące (D010070/02 - 2010/2817(RPS) - termin: 10/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa Komisji w sprawie dostosowania do postępu technicznego załącznika III do dyrektywy 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych (D010205/01 - 2010/2820(RPS) - termin: 14/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Projekt dotyczący rozporządzenia Komisji (UE) nr …/.. z dnia […] r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu dodatkowych zmiennych obowiązkowych na 2012 r. odnoszących się do warunków mieszkaniowych (D010295/02 - 2010/2824(RPS) - termin: 23/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: EMPL

- Projekt dotyczący rozporządzenia Komisji z dnia […] w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż dotyczące zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (D010400/02 - 2010/2837(RPS) - termin: 26/11/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: IMCO

- Projekt dotyczący rozporządzenia Komisji z dnia […] r. w sprawie odmowy udzielenia zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (D010401/02 - 2010/2838(RPS) - termin: 26/11/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: IMCO

- Projekt dotyczący rozporządzenia Komisji (UE) zmieniającego, w celu dostosowania do postępu technicznego, rozporządzenie (WE) nr 440/2008 ustalające metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (D010407/01 - 2010/2830(RPS) - termin: 23/10/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE, IMCO

- Projekt dotyczący decyzji Komisji z dnia […] r. zmieniająca decyzję 2003/322/WE w odniesieniu do karmienia niektórych ptaków padlinożernych we Włoszech i w Grecji określonymi produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego (D010426/02 - 2010/2840(RPS) - termin: 30/11/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI

- Dyrektywa Komisji z dnia […] r. zmieniająca w celu dostosowania do postępu technicznego dyrektywę 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych (D010651/01 - 2010/2833(RPS) - termin: 21/11/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Projekt rozporządzenia Komisji (UE) nr …/... z dnia […] r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1055/2008 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie kryteriów jakości i sprawozdawczości jakościowej w dziedzinie statystyki bilansu płatniczego (D010740/01 - 2010/2853(RPS) - termin: 03/12/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: INTA
opinia: ECON

- Projekt dotyczący decyzji Komisji ustanawiającej ujednolicony formularz sprawozdań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 336/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrożenia we Wspólnocie Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczeństwem oraz uchylającej rozporządzenie Rady (WE) nr 3051/95 (D010744/02 - 2010/2845(RPS) - termin: 01/12/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN


19. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia następnego dnia (dokument „Porządek obrad” PE 446.327/OJJE).


20. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23.20.

Klaus Welle

Diana Wallis

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności