Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2010 - Στρασβούργο

17. Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού)

Αριθμός των υπογραφών που συγκεντρώθηκαν για τις γραπτές δηλώσεις που καταχωρίζονται στο πρωτόκολλο (άρθρο 123, παράγραφος 3, του Κανονισμού):

Αριθ. εγγράφου

Συντάκτης/συντάκτρια

Υπογραφές

12/2010

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

393

17/2010

Vilija Blinkevičiūtė

90

18/2010

Zigmantas Balčytis

65

19/2010

Morten Messerschmidt, Anna Rosbach, Lorenzo Fontana

11

20/2010

Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo, Antonyia Parvanova

402

21/2010

Andreas Mölzer

22

22/2010

Andreas Mölzer

28

23/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Ioan Enciu, Evgeni Kirilov, Iliana Ivanova

81

24/2010

Catherine Bearder, Michael Cashman, Sirpa Pietikäinen, Bas Eickhout

234

25/2010

Elena Oana Antonescu, Michel Dantin, Esther Herranz García, Rareş-Lucian Niculescu, Csaba Sándor Tabajdi

135

26/2010

Carl Schlyter, Marit Paulsen, Caroline Lucas, Janusz Wojciechowski, Daciana Octavia Sârbu

226

27/2010

Theodoros Skylakakis, Marietta Giannakou

85

28/2010

Sandrine Bélier, Anne Delvaux, Gerben-Jan Gerbrandy, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

157

30/2010

Alyn Smith, Åsa Westlund, Frieda Brepoels, Jim Higgins, Marit Paulsen

228

31/2010

Franz Obermayr

14

32/2010

Franz Obermayr

25

33/2010

Thomas Ulmer, Markus Pieper, Herbert Reul

37

34/2010

Kyriacos Triantaphyllides, Cristian Silviu Buşoi, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen, Jill Evans

100

35/2010

Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Lena Ek, Rebecca Harms, Alejo Vidal-Quadras

222

36/2010

Vilija Blinkevičiūtė

85

37/2010

Jiří Maštálka, Alfreds Rubiks

28

38/2010

Mariya Nedelcheva, Alejo Vidal-Quadras, Edit Bauer, Philippe Juvin

116

39/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Graham Watson

81

40/2010

Elena Oana Antonescu, Jean Lambert, Antonyia Parvanova, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

180

41/2010

Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête, Gianni Pittella

89

42/2010

Andreas Mölzer, Mario Borghezio, Philip Claeys, Nikolaos Salavrakos

33

43/2010

Andreas Mölzer

12

44/2010

Andreas Mölzer

23

45/2010

Nick Griffin, Andrew Henry William Brons

9

46/2010

Kyriacos Triantaphyllides, Satu Hassi, Kriton Arsenis

55

47/2010

Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris

28

48/2010

Rovana Plumb, Vasilica Viorica Dăncilă, Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Silvia-Adriana Ţicău

49

49/2010

Rosario Crocetta

78

50/2010

Aldo Patriciello, Alfredo Pallone

31

51/2010

Aldo Patriciello, Alfredo Pallone

30

52/2010

Alfredo Pallone, Aldo Patriciello

35

53/2010

Marietje Schaake, Lena Kolarska-Bobińska, Ana Gomes, Barbara Lochbihler, Fiorello Provera

89

54/2010

Leonidas Donskis, Arturs Krišjānis Kariņš, Inese Vaidere

34

55/2010

Tanja Fajon, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Patrick Le Hyaric, Ioan Enciu

70

56/2010

Vasilica Viorica Dăncilă, George Becali, Maria do Céu Patrão Neves, Martin Häusling

61

57/2010

Mario Borghezio

32

58/2010

Søren Bo Søndergaard, Sabine Lösing, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ana Gomes

76

59/2010

Sonia Alfano, Eva Joly, Rosario Crocetta, Rita Borsellino

27

60/2010

Dieter-Lebrecht Koch, Thomas Ulmer

28

61/2010

Britta Thomsen, Elizabeth Lynne, Ilda Figueiredo, Karima Delli, Jacek Protasiewicz

47

62/2010

Joanna Senyszyn, Ivo Belet, Mary Honeyball, Seán Kelly, Hannu Takkula

60

63/2010

Filip Kaczmarek

19

64/2010

Arlene McCarthy, Hélène Flautre, Sirpa Pietikäinen, Eva-Britt Svensson

28

65/2010

Vincenzo Iovine

7

66/2010

Vincenzo Iovine

6

67/2010

Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Paul Rübig, Alejo Vidal-Quadras

19

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου