Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Понеделник, 20 септември 2010 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.In memoriam
 3.Съобщение на председателството
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание
 5.Състав на Парламента
 6.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура
 7.Състав на комисиите
 8.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)
 9.Отпаднали писмени декларации
 10.Петиции
 11.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 12.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 13.Трансфер на бюджетни кредити
 14.Внесени документи
 15.Ред на работа
 16.Разследване и предотвратяване на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване ***I (разискване)
 17.Споразумение за реадмисия между Европейската общност и Пакистан - Споразумения за реадмисия между Общността и трети страни*** (разискване)
 18.Търговски и иконономически отношения с Турция (разискване)
 19.Законодателство на ЕС за опазване на биологичното разнообразие (разискване)
 20.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 21.Доизграждане на вътрешния пазар по отношение на електронната търговия (кратко представяне)
 22.Упражняване на правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния пазар (кратко представяне)
 23.Превенция на природни и причинени от човека бедствия (кратко представяне)
 24.Ограничаване на бедността и разкриване на работни места в развиващите се страни (кратко представяне)
 25.Дневен ред на следващото заседание
 26.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (167 kb) Присъствен списък (56 kb) 
 
Протокол (133 kb) Присъствен списък (23 kb) 
 
Протокол (233 kb) Присъствен списък (70 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност