Indeks 
Protokol
PDF 214kWORD 126k
Mandag den 20. september 2010 - Strasbourg
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Mindeord
 3.Meddelelse fra formanden
 4.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 5.Parlamentets sammensætning
 6.Undertegnelse af retsakter vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure
 7.Udvalgenes sammensætning
 8.Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter)
 9.Bortfaldne skriftlige erklæringer
 10.Andragender
 11.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger
 12.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 13.Bevillingsoverførsler
 14.Modtagne dokumenter
 15.Arbejdsplan
 16.Undersøgelse og forebyggelse af flyvehavarier og flyvehændelser inden for civil luftfart ***I (forhandling)
 17.Aftale om tilbagetagelse mellem EF og Pakistan - Fællesskabets tilbagetagelsesaftaler med tredjelande *** (forhandling)
 18.Økonomiske og handelsmæssige forbindelser med Tyrkiet (forhandling)
 19.EU-lovgivning om bevarelse af biodiversitet (forhandling)
 20.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 21.Endelig gennemførelse af det indre marked for e-handel (kortfattet forelæggelse)
 22.Håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i det indre marked (kortfattet forelæggelse)
 23.Forebyggelse af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer (kortfattet forelæggelse)
 24.Fattigdomsbekæmpelse og jobskabelse i udviklingslande (kortfattet forelæggelse)
 25.Dagsorden for næste møde
 26.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Jerzy BUZEK
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 17.05.


2. Mindeord

Formanden udtalte på Parlamentets vegne mindeord over Egon A. Klepsch, formand for Europa-Parlamentet fra 1992 til1994.

Parlamentet iagttog et minuts stilhed.


3. Meddelelse fra formanden

Formanden orienterede om de mulige konsekvenser af den strejke, der var varslet til om torsdagen.

Talere: John Bufton og Francesco Enrico Speroni.


4. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

Bruno Gollnisch tog ordet på grundlag af forretningsordenens artikel 172 og 151 for at beklage, at der ikke var afholdt afstemning ved navneopråb i forbindelse med afstemningen om det fælles beslutningsforslag om romaernes situation i Europa (RC-B7-0493/2010) (punkt 5.2 i protokollen af 9.9.2010) og for en personlig bemærkning med hensyn til udtalelser fra Jean-Pierre Audy og Véronique Mathieu om denne afstemning.


5. Parlamentets sammensætning

De kompetente ungarske myndigheder havde meddelt, at Zoltán Bagó var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Enikő Győri med virkning fra den 12. september 2010.

Zoltán Bagó deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hans mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt han forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at han ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


6. Undertegnelse af retsakter vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure

Formanden meddelte, at han den følgende onsdag sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 74):

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport (00028/2010/LEX - C7-0276/2010 - 2008/0247(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EU-jordobservationsprogrammet (GMES) og dets første operationelle aktiviteter (2011-2013) (00022/2010/LEX - C7-0274/2010 - 2009/0070(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske GNSS-Agentur, om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1321/2004 om forvaltningsstrukturerne for de europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation og om ændring af forordning (EF) nr. 683/2008 (00024/2010/LEX - C7-0272/2010 - 2009/0047(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål (00037/2010/LEX - C7-0271/2010 - 2008/0211(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Unionens deltagelse i et fælles forsknings- og udviklingsprogram for Østersøen (BONUS), der iværksættes af flere medlemsstater (00021/2010/LEX - C7-0269/2010 - 2009/0169(COD)).


7. Udvalgenes sammensætning

Efter anmodning fra Verts/ALE-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelse:

ECON: Philippe Lamberts i stedet for Eva Joly.


8. Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter)

Formanden havde modtaget

1) følgende mundtlige forespørgsler (forretningsordenens artikel 115):

- (O-0116/2010) af Nathalie Griesbeck og Renate Weber for ALDE-Gruppen, til Kommissionen: EU-tilbagetagelsesaftaler med tredjelande (B7-0461/2010)

- (O-0127/2010) af Peter Liese, Mathieu Grosch for PPE-Gruppen, Saïd El Khadraoui, Kathleen Van Brempt, Matthias Groote for S&D-Gruppen, Chris Davies, Holger Krahmer for ALDE-Gruppen, Martin Callanan for ECR-Gruppen, og Satu Hassi for Verts/ALE-Gruppen, til Kommissionen: Inddragelse af luftfartsaktiviteter i ordningen for handel med drivhusgasemissionskvoter i Fællesskabet (B7-0463/2010)

2) følgende skriftlige erklæringer til optagelse i register (forretningsordenens artikel 123):

- Pavel Poc, Frieda Brepoels, Cristian Silviu Buşoi, Jo Leinen og Alojz Peterle, om bekæmpelse af kolorektal cancer i EU (0068/2010)

- Catherine Grèze, Jean-Luc Bennahmias, Cornelia Ernst, Kinga Göncz og Barbara Lochbihler, om beskyttelse af mindreårige romaer i Kosovo (0069/2010)

- Paolo Bartolozzi, Leonardo Domenici, Niccolò Rinaldi og Helga Trüpel, om foranstaltninger til beskyttelse og bevarelse af steder opført på UNESCO’s verdensarvliste (0070/2010)

- Jean-Paul Besset, Chris Davies, Sirpa Pietikäinen og Daciana Octavia Sârbu, om støtte til styrkelse af EU's forbud mod "finning" af hajer (0071/2010)

- Elizabeth Lynne, Roberta Angelilli, Tanja Fajon og Raül Romeva i Rueda, om bekæmpelse af stalking (0072/2010).


9. Bortfaldne skriftlige erklæringer

De skriftlige erklæringer nr. 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 og 44/2010 havde ikke opnået det fornødne antal underskrifter, og de bortfaldt derfor i henhold til forretningsordenens artikel 123, stk. 5.


10. Andragender

Nedenstående andragender, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 201, stk. 6, var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer, var henvist til det kompetente udvalg:

Den 14. september 2010

Fernando Sferratore (nr. 0939/2010); (navn fortroligt) (nr. 0940/2010); (navn fortroligt) (nr. 0941/2010); Mario Capobianco (nr. 0942/2010); Karim Fani (nr. 0943/2010); Kenia Caridad Torres Álvarez (nr. 0944/2010); Thierry Lambin (nr. 0945/2010); Josep Carreras (nr. 0946/2010); Alma Daporta (nr. 0947/2010); Lazzaro Lenza (nr. 0948/2010); Gutiérrez Graciano Paramio (nr. 0949/2010); Daniel Pérez Luque (nr. 0950/2010); María Esther Felices García (nr. 0951/2010); Manuel Muñoz Pino (nr. 0952/2010); Alain Collinot (nr. 0953/2010); (navn fortroligt) (nr. 0954/2010); (navn fortroligt) (nr. 0955/2010); Andreas Karanikolas (nr. 0956/2010); Barbara Recanati (Studio Legale Avv. Barbara Recanati) (nr. 0957/2010); Minodora Cliveti (nr. 0958/2010); Sylvie, Euridyce, Vangjel Leka-Hasa (nr. 0959/2010); Hans Rüffer (2 underskrifter) (nr. 0960/2010); Maria Karagiannaki (nr. 0961/2010); Josef Stopar (nr. 0962/2010); Giuseppe Mercurio (nr. 0963/2010); (navn fortroligt) (nr. 0964/2010); Stavroula Kollia (nr. 0965/2010); Roswitha Ott (nr. 0966/2010).

Den 15. september 2010

Adrian Saica (nr. 0967/2010); Wolfgang Bach (nr. 0968/2010); Petra Riemer (nr. 0969/2010); Rodney Beckett (2 underskrifter) (nr. 0970/2010); Manfred Reich (2 underskrifter) (nr. 0971/2010); Norbert Reymann (Fernfahrer Freunde) (nr. 0972/2010); Luiza Fabrowska (Italian Food, Sp. z o. o.) (nr. 0973/2010); Robin Stege (nr. 0974/2010); Klaus Raith (nr. 0975/2010); Marcus Tielscher (nr. 0976/2010); Guy Gerome (nr. 0977/2010); Jens Hermann Mohr (nr. 0978/2010); Waltraud Jossah (Fernfahrer Freunde) (nr. 0979/2010); (navn fortroligt) (nr. 0980/2010); Daniela Czekalla (Verbraucherzentrale Bayern e.V.) (nr. 0981/2010); (navn fortroligt) (nr. 0982/2010); Mark Davis (nr. 0983/2010); Daniel Atanasov (nr. 0984/2010); Zita Gede (nr. 0985/2010); Dariusz Kaminski (nr. 0986/2010); Stephan Helbig (nr. 0987/2010); (navn fortroligt) (nr. 0988/2010); (navn fortroligt) (nr. 0989/2010); (navn fortroligt) (nr. 0990/2010); Plamen Guerguiev (nr. 0991/2010); Sabine Kurjo McNeill (nr. 0992/2010); Plamen Guerguiev (nr. 0993/2010); Jivko Jelev (nr. 0994/2010); Jan Kristensen (nr. 0995/2010); Salvatore Dario Foria (nr. 0996/2010); Daniela Filimon (S.C. Elcon s.r.l.) (nr. 0997/2010); Frank Tintrup ("The Munich Circle") (21 underskrifter) (nr. 0998/2010); (navn fortroligt) (3 underskrifter) (nr. 0999/2010); Wolfgang Herbert Koch (nr. 1000/2010); Kilian Schwenninger (nr. 1001/2010); Hans Joachim Sawczuk (Spedition Greif GmbH) (nr. 1002/2010); Roberto Bouwels (nr. 1003/2010); Wilhelm Breitscheidt (nr. 1004/2010); Waldemar Scheyhing (Burgerinitiative Mobilfunkmast Nussdorf) (3 underskrifter) (nr. 1005/2010); Erwin Spiekermann (nr. 1006/2010); Barbara Froschauser (nr. 1007/2010).


11. Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger

Kommissionens meddelelse om dens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger under mødeperioderne maj I og II 2010 forelå.


12. Tekster til aftaler sendt af Rådet

Formanden meddelte, at han fra Rådet havde modtaget bekræftet kopi af:

- aftale mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasiliens regering om civil luftfartssikkerhed.


13. Bevillingsoverførsler

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsforanstaltninger, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 36/2010 (N7-0040/2010 - C7-0197/2010 – 2010/2131(GBD)).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsforanstaltninger, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 40/2010 (N7-0041/2010 - C7-0198/2010 – 2010/2132(GBD)).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsforanstaltninger, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 49/2010 (N7-0044/2010 - C7-0255/2010 – 2010/2194(GBD)).


14. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Den Europæiske Unions budget for regnskabsåret 2011: Rådets holdning af 12. august 2010 (12699/2010 - C7-0202/2010 - 2010/2001(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Forslag til ændringsbudget nr. 5 til det almindelige budget for 2010: Rådets holdning af 13. september 2010 (13473/2010 - C7-0260/2010 - 2010/2091(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 7 for regnskabsåret 2010: Rådets holdning af 13. september 2010 (13476/2010 - C7-0261/2010 - 2010/2120(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 6 for regnskabsåret 2010: Rådets holdning af 13. september 2010 (13475/2010 - C7-0262/2010 - 2010/2094(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

FEMM, AFCO, DEVE, AFET, ENVI, JURI, CONT, INTA

- Forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3 for regnskabsåret 2010: Rådets holdning af 13. september 2010 (13472/2010 - C7-0263/2010 - 2010/2048(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

2) fra udvalgene

2.1) følgende betænkninger:

- Betænkning om gennemførelsen af artikel 2 i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber: ansættelsespolitikken for EU's institutioner og organer (2009/2239(INI)) - JURI - Ordfører: Klaus-Heiner Lehne (A7-0012/2010)

- ***I Anden betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/85/EØF om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer (KOM(2008)0637 - C6-0340/2008 - 2008/0193(COD)) - FEMM - Ordfører: Edite Estrela (A7-0032/2010)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden og ophævelse af direktiv 2004/67/EF (KOM(2009)0363 - C7-0097/2009 - 2009/0108(COD)) - ITRE - Ordfører: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2001/83/EF for så vidt angår forhindring af, at lægemidler, som er forfalskede med hensyn til identitet, historie eller oprindelse, kommer ind i den lovlige forsyningskæde (KOM(2008)0668 - C6-0513/2008 - 2008/0261(COD)) - ENVI - Ordfører: Marisa Matias (A7-0148/2010)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærlægemidler og om oprettelse af et europæisk lægemiddelagentur, for så vidt angår overvågning af humanmedicinske lægemidler (KOM(2008)0664 - C6-0515/2008 - 2008/0257(COD)) - ENVI - Ordfører: Linda Mcavan (A7-0153/2010)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2001/83/EF om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler, for så vidt angår lægemiddelovervågning (KOM(2008)0665 - C6-0514/2008 - 2008/0260(COD)) - ENVI - Ordfører: Linda Mcavan (A7-0159/2010)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2004/39/EF og 2009/.../EF (KOM(2009)0207 - C7-0040/2009 - 2009/0064(COD)) - ECON - Ordfører: Jean-Paul Gauzès (A7-0171/2010)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 708/2007 om brug af fremmede og lokalt fraværende arter i akvakultur (KOM(2009)0541 - C7-0272/2009 - 2009/0153(COD)) - PECH - Ordfører: João Ferreira (A7-0184/2010)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1905/2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde og om ændring af forordning (EF) nr. 1889/2006 om oprettelse af et finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan (KOM(2009)0194 [[02]] - C7-0158/2009 - 2009/0060B(COD)) - AFET (A7-0188/2010)

- Betænkning om fattigdomsbekæmpelse og jobskabelse i udviklingslandene: vejen frem (2009/2171(INI)) - DEVE - Ordfører: Eleni Theocharous (A7-0192/2010)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om undersøgelse og forebyggelse af flyvehavarier og flyvehændelser inden for civil luftfart (KOM(2009)0611 - C7-0259/2009 - 2009/0170(COD)) - TRAN - Ordfører: Christine De Veyrac (A7-0195/2010)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (omarbejdning) (KOM(2008)0809 - C6-0471/2008 - 2008/0240(COD)) - ENVI - Ordfører: Jill Evans (A7-0196/2010)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/42/EF om statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen (KOM(2010)0065 - C7-0068/2010 - 2010/0041(COD)) - TRAN - Ordfører: Brian Simpson (A7-0217/2010)

- Betænkning om endelig gennemførelse af det indre marked for e-handel (2010/2012(INI)) - IMCO - Ordfører: Pablo Arias Echeverría (A7-0226/2010)

- Betænkning om Kommissionens meddelelse om en fællesskabsstrategi til forebyggelse af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer (2009/2151(INI)) - ENVI - Ordfører: João Ferreira (A7-0227/2010)

- Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske Republik Pakistan om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse (KOM(2009)0106 - C7-0264/2009 - 2009/0036(NLE)) - LIBE - Ordfører: Csaba Sógor (A7-0231/2010)

- Betænkning om økonomiske og handelsmæssige forbindelser med Tyrkiet (2009/2200(INI)) - INTA - Ordfører: Metin Kazak (A7-0238/2010)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markedsføring og anvendelse af biocidholdige produkter (KOM(2009)0267 - C7-0036/2009 - 2009/0076(COD)) - ENVI - Ordfører: Christa Klaß (A7-0239/2010)

- Betænkning om gennemførelsen af EU-lovgivning til bevarelse af biodiversitet (2009/2108(INI)) - ENVI - Ordfører: Esther De Lange (A7-0241/2010)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1215/2009 om exceptionelle handelsforanstaltninger for lande og territorier, der deltager i eller er knyttet til Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsproces (KOM(2010)0054 - C7-0042/2010 - 2010/0036(COD)) - INTA - Ordfører: Vital Moreira (A7-0243/2010)

- * Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold til direktiv 2006/112/EF til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten, men i en anden medlemsstat (KOM(2010)0381 - C7-0201/2010 - 2010/0205(CNS)) - ECON - Ordfører: Sharon Bowles (A7-0247/2010)

- Interimsbetænkning om forslag til Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2007-2013 (KOM(2010)0072 - 2010/0048(APP)) - BUDG - Ordfører: Reimer Böge (A7-0248/2010)

- Betænkning om forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 5/2010 for regnskabsåret 2010, Sektion III – Kommissionen (13473/2010 - C7-0260/2010 - 2010/2091(BUD)) - BUDG - Ordfører: László Surján (A7-0249/2010)

- Betænkning om forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 7/2010 for regnskabsåret 2010, Sektion III – Kommissionen (13476/2010 - C7-0261/2010 - 2010/2120(BUD)) - BUDG - Ordfører: László Surján (A7-0250/2010)

3) fra medlemmerne

3.1) spørgsmål til spørgetiden (forretningsordenens artikel 116) ((B7-0462/2010):

- til Rådet:

Posselt Bernd, McGuinness Mairead, Papanikolaou Georgios, Blinkevičiūtė Vilija, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Harkin Marian, Zwiefka Tadeusz, Ţicău Silvia-Adriana, Kelly Seán, Schmidt Olle, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Higgins Jim, Aylward Liam, Kelly Alan, Andrikienė Laima Liucija, Howitt Richard, Angourakis Charalampos, Toussas Georgios, Czarnecki Ryszard

- til Kommissionen:

Blinkevičiūtė Vilija, Harkin Marian, Siekierski Czesław Adam, Tarabella Marc, Ţicău Silvia-Adriana, Chountis Nikolaos, Iacolino Salvatore, Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė, Papastamkos Georgios, Paleckis Justas Vincas, Andrikienė Laima Liucija, Van Brempt Kathleen, Tsoukalas Ioannis A., Papanikolaou Georgios, Gallagher Pat the Cope, Kelly Seán, Higgins Jim, Aylward Liam, Ludford Sarah, Merkies Judith A., Kelly Alan, Posselt Bernd, Crowley Brian, Howitt Richard, McGuinness Mairead, Zwiefka Tadeusz, Jensen Anne E., Angourakis Charalampos, Martin David, Hadjigeorgiou Takis, Szymański Konrad, Toussas Georgios, Czarnecki Ryszard

3.2) beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 120)

- Sebastian Valentin Bodu. Forslag til beslutning om oprettelse af et europæisk toldagentur (B7-0530/2010)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

- Alain Cadec. Forslag til beslutning om en europæisk strategi om Atlantbuen (B7-0531/2010)

henvist til:

kor.udv. :

REGI

rådg.udv. :

ENVI


15. Arbejdsplan

Næste punkt på dagsordenen var fastsættelse af arbejdsplanen.

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden september II 2010 (PE 446.632/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 140):

Mandag

Anmodning fra S&D-Gruppen om at tage den kortfattede forelæggelse af Marielle Gallos betænkning (punkt 46 i PDOJ) af dagsordenen.

Talere: Martin Schulz for S&D-Gruppen, der begrundede anmodningen, Marielle Gallo (ordfører), mod anmodningen, og Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, for anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (117 for, 185 imod, 4 hverken/eller).

Tirsdag

Ingen ændringer.

Onsdag

Ingen ændringer.

Torsdag

Anmodning fra ECR-Gruppen om udsættelse af afstemningen om beslutningsforslaget om mangler i beskyttelsen af menneskerettigheder og retfærdighed i Den Demokratiske Republik Congo (punkt 73 i PDOJ).

Talere: Philip Bradbourn for ECR-Gruppen, der begrundede anmodningen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, for anmodningen, og Francesco Enrico Speroni for EFD-Gruppen, mod anmodningen.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (158 for, 127 imod, 11 hverken/eller).

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.

Joseph Daul tog ordet.


16. Undersøgelse og forebyggelse af flyvehavarier og flyvehændelser inden for civil luftfart ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om undersøgelse og forebyggelse af flyvehavarier og flyvehændelser inden for civil luftfart [2009/0170(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Christine De Veyrac (A7-0195/2010)

Christine De Veyrac forelagde sin betænkning.

Jörg Leichtfried om den støj, der havde været i mødesalen under Christine De Veyracs indlæg.

Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Werner Kuhn for PPE-Gruppen, Brian Simpson for S&D-Gruppen, Jelko Kacin for ALDE-Gruppen, Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen, Peter van Dalen for ECR-Gruppen, Jacky Hénin for GUE/NGL-Gruppen, Luis de Grandes Pascual, Janusz Władysław Zemke, Gesine Meissner, Marian-Jean Marinescu, Jim Higgins og Artur Zasada.

FORSÆDE: Silvana KOCH-MEHRIN
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Gabriel Mato Adrover, Jörg Leichtfried, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Werthmann, José Manuel Fernandes, Silvia-Adriana Ţicău og Jelko Kacin.

Talere: Cecilia Malmström og Christine De Veyrac.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.3 i protokollen af 21.9.2010.


17. Aftale om tilbagetagelse mellem EF og Pakistan - Fællesskabets tilbagetagelsesaftaler med tredjelande *** (forhandling)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske Republik Pakistan om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse [2009/0036(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Csaba Sógor (A7-0231/2010)

Mundtlig forespørgsel (O-0104/2010) af Sylvie Guillaume, Claude Moraes for S&D-Gruppen, Hélène Flautre, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Cornelia Ernst, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen og Malika Benarab-Attou til Kommissionen: EU-tilbagetagelsesaftaler med tredjelande (B7-0453/2010)

Mundtlig forespørgsel (O-0116/2010) af Nathalie Griesbeck og Renate Weber for ALDE-Gruppen til Kommissionen: EU-tilbagetagelsesaftaler med tredjelande (B7-0461/2010)

Csaba Sógor forelagde sin henstilling.

Claude Moraes, Hélène Flautre, Rui Tavares og Nathalie Griesbeck begrundede de mundtlige forespørgsler.

Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) besvarede de mundtlige forespørgsler.

Talere: Gabriele Albertini (ordfører for udtalelse fra AFET), Manfred Weber for PPE-Gruppen, Sylvie Guillaume for S&D-Gruppen, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen, Philip Claeys, løsgænger, Carlos Coelho, Monika Flašíková Beňová, Nicole Kiil-Nielsen, Andrew Henry William Brons, Ernst Strasser, Rita Borsellino, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Emine Bozkurt og Birgit Sippel.

FORSÆDE: Libor ROUČEK
næstformand

Andreas Mölzer tog ordet.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Georgios Papanikolaou, Franziska Keller, Franz Obermayr, Elena Băsescu og Harlem Désir.

Talere: Cecilia Malmström og Csaba Sógor.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.5 i protokollen af 21.9.2010.


18. Økonomiske og handelsmæssige forbindelser med Tyrkiet (forhandling)

Betænkning om økonomiske og handelsmæssige forbindelser med Tyrkiet [2009/2200(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Metin Kazak (A7-0238/2010)

Metin Kazak forelagde sin betænkning.

Karel De Gucht (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Godelieve Quisthoudt-Rowohl for PPE-Gruppen, Francesca Balzani for S&D- Gruppen, Niccolò Rinaldi for ALDE-Gruppen, Franziska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Kyriacos Triantaphyllides for GUE/NGL-Gruppen, William (The Earl of) Dartmouth for EFD-Gruppen, Laurence J.A.J. Stassen, løsgænger, Ria Oomen-Ruijten, Kader Arif, der også besvarede et blåt kort-spørgsmål fra William (The Earl of) Dartmouth, Anneli Jäätteenmäki, Niki Tzavela, Georgios Papastamkos, George Sabin Cutaş, Jaroslav Paška, Jarosław Leszek Wałęsa, Mara Bizzotto og Elisabeth Köstinger.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Danuta Jazłowiecka, Ioan Mircea Paşcu, Oreste Rossi, Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Antigoni Papadopoulou og Georgios Koumoutsakos.

FORSÆDE: Stavros LAMBRINIDIS
næstformand

Talere: Karel De Gucht og Metin Kazak.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.6 i protokollen af 21.9.2010.


19. EU-lovgivning om bevarelse af biodiversitet (forhandling)

Betænkning om gennemførelsen af EU-lovgivning til bevarelse af biodiversitet [2009/2108(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Esther de Lange (A7-0241/2010)

Esther de Lange forelagde sin betænkning.

Karel De Gucht (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Isabella Lövin (ordfører for udtalelse fra PECH), Richard Seeber for PPE-Gruppen, Jo Leinen for S&D-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Sandrine Bélier for Verts/ALE-Gruppen, Peter van Dalen for ECR-Gruppen, João Ferreira for GUE/NGL-Gruppen, Anna Rosbach for EFD-Gruppen, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez, Bas Eickhout, James Nicholson, Elena Oana Antonescu, Kathleen Van Brempt og Maria Da Graça Carvalho.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Bogusław Sonik, Christa Klaß, Csaba Sándor Tabajdi, Rovana Plumb, Barbara Matera, Rareş-Lucian Niculescu, Janusz Wojciechowski, Angelika Werthmann og Oreste Rossi.

Talere: Karel De Gucht og Esther de Lange.

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.7 i protokollen af 21.9.2010.


20. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 150:

Carlos José Iturgaiz Angulo, Monika Flašíková Beňová, Sonia Alfano, Michail Tremopoulos, Ryszard Czarnecki, João Ferreira, Gerard Batten, Andreas Mölzer, Rareş-Lucian Niculescu, Silvia-Adriana Ţicău, Antonyia Parvanova, Catherine Grèze, Miguel Portas, Krisztina Morvai, Nuno Teixeira, Alan Kelly, Jelko Kacin, Søren Bo Søndergaard, Anna Záborská, Vilija Blinkevičiūtė, Kyriacos Triantaphyllides, Nuno Melo, George Sabin Cutaş, Tanja Fajon, Gabriel Mato Adrover, Rovana Plumb, András Gyürk, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Petru Constantin Luhan og Maria do Céu Patrão Neves.


21. Endelig gennemførelse af det indre marked for e-handel (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om endelig gennemførelse af det indre marked for e-handel [2010/2012(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Pablo Arias Echeverría (A7-0226/2010)

Pablo Arias Echeverría foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Zuzana Roithová, Silvia-Adriana Ţicău, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška og Seán Kelly.

Karel De Gucht (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.2 i protokollen af 21.9.2010.


22. Håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i det indre marked (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i det indre marked [2009/2178(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Marielle Gallo (A7-0175/2010)

Marielle Gallo foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Piotr Borys, Ioan Enciu, Toine Manders, Eva Lichtenberger, Martin Ehrenhauser, Paul Rübig, Christian Engström, Peter Jahr og Zuzana Roithová.

Michel Barnier (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.13 i protokollen af 21.9.2010.


23. Forebyggelse af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om Kommissionens meddelelse om en fællesskabsstrategi til forebyggelse af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer [2009/2151(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: João Ferreira (A7-0227/2010)

João Ferreira foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria do Céu Patrão Neves, Petru Constantin Luhan, Seán Kelly, Miroslav Mikolášik, Peter Jahr og Antigoni Papadopoulou.

Michel Barnier (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.8 i protokollen af 21.9.2010.


24. Fattigdomsbekæmpelse og jobskabelse i udviklingslande (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om fattigdomsbekæmpelse og jobskabelse i udviklingslandene: vejen frem [2009/2171(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Eleni Theocharous (A7-0192/2010)

Eleni Theocharous foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elena Băsescu, Peter Jahr, Miroslav Mikolášik og João Ferreira.

Michel Barnier (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.9 i protokollen af 21.9.2010.


25. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 446.632/OJMA).


26. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.00.

Klaus Welle

Alejo Vidal-Quadras

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Becali, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Böge, Bokros, Bonsignore, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Corazza Bildt, Correia De Campos, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, De Angelis, de Brún, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lövin, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McAvan, McCarthy, McClarkin, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik