Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 209kWORD 128k
Maanantai 20. syyskuuta 2010 - Strasbourg
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Muistosanat
 3.Puhemiehen ilmoitus
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 5.Parlamentin kokoonpano
 6.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen
 7.Valiokuntien kokoonpano
 8.Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)
 9.Rauenneet kirjalliset kannanotot
 10.Vetoomukset
 11.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 12.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 13.Määrärahojen siirrot
 14.Vastaanotetut asiakirjat
 15.Käsittelyjärjestys
 16.Siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinta ja ehkäisy ***I (keskustelu)
 17.EY:n ja Pakistanin takaisinottosopimus - Kolmansien maiden kanssa tehdyt yhteisön takaisinottosopimukset *** (keskustelu)
 18.Kauppa- ja taloussuhteet Turkin kanssa (keskustelu)
 19.Biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen pyrkivä EU:n lainsäädäntö (keskustelu)
 20.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 21.Sisämarkkinoiden täydentäminen sähköistä kaupankäyntiä ajatellen (lyhyt esittely)
 22.Immateriaalioikeuksien valvonta sisämarkkinoilla (lyhyt esittely)
 23.Luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien ehkäisy (lyhyt esittely)
 24.Köyhyyden vähentäminen ja työpaikkojen luominen kehitysmaissa (lyhyt esittely)
 25.Seuraavan istunnon esityslista
 26.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


EUROOPAN PARLAMENTTI

ISTUNTOKAUSI 2010 - 2011

Istunnot 20. - 23. syyskuuta 2010

STRASBOURG

PÖYTÄKIRJA

MAANANTAI 20. SYYSKUUTA 2010

Puhetta johti Jerzy BUZEK
puhemies

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 17.05.


2. Muistosanat

Puhemies kunnioitti vuosina 1992-1994 Euroopan parlamentin puhemiehenä toimineen Egon A. Klepschin muistoa.

Parlamentti vietti minuutin hiljaisuuden.


3. Puhemiehen ilmoitus

Puhemies ilmoitti torstaille suunnitellun lakon mahdollisista seurauksista.

Puheenvuorot: John Bufton ja Francesco Enrico Speroni.


4. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

Bruno Gollnisch käytti työjärjestyksen 172 ja 151 artiklan perusteella puheenvuoron, jossa hän pahoitteli, ettei yhteisestä päätöslauselmaesityksestä romanien tilanteesta Euroopassa järjestetty nimenhuutoäänestystä (RC-B7-0493/2010) (istunnon pöytäkirja 9.9.2010, kohta 5.2), ja antoi henkilökohtaisen lausuman Jean-Pierre Audyn ja Véronique Mathieun tästä aiheesta esittämien kommenttien johdosta.


5. Parlamentin kokoonpano

Toimivaltaiset Unkarin viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Zoltán Bagó on nimitetty parlamentin jäseneksi Enikő Győrin tilalle 12. syyskuuta 2010 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Zoltán Bagó osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


6. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen (työjärjestyksen 74 artikla) annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kilpailukykyisen tavaraliikenteen eurooppalaisesta rautatieverkosta (00028/2010/LEX - C7-0276/2010 - 2008/0247(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan maanseurantaohjelmasta (GMES) ja sen ensivaiheen toiminnasta (2011–2013) (00022/2010/LEX - C7-0274/2010 - 2009/0070(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan GNSS-viraston perustamisesta, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1321/2004 kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 683/2008 muuttamisesta (00024/2010/LEX - C7-0272/2010 - 2009/0047(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta (00037/2010/LEX - C7-0271/2010 - 2008/0211(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös yhteisön osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden yhteiseen Itämeren tutkimus- ja kehitysohjelmaan (BONUS-169) (00021/2010/LEX - C7-0269/2010 - 2009/0169(COD)).


7. Valiokuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti Verts/ALE-ryhmän pyynnöstä seuraavan nimityksen:

ECON-valiokunta: Eva Jolyn tilalle Philippe Lamberts.


8. Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu jäseniltä:

1) suulliset kysymykset (työjärjestyksen 115 artikla):

- (O-0116/2010) Nathalie Griesbeck ja Renate Weber ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: Yhteisön takaisinottosopimukset kolmansien maiden kanssa (B7-0461/2010)

- (O-0127/2010) Peter Liese, Mathieu Grosch PPE-ryhmän puolesta, Saïd El Khadraoui, Kathleen Van Brempt, Matthias Groote S&D-ryhmän puolesta, Chris Davies, Holger Krahmer ALDE-ryhmän puolesta, Martin Callanan ECR-ryhmän puolesta ja Satu Hassi Verts/ALE-ryhmän puolesta komissiolle: Ilmailutoiminta ja kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttaminen yhteisössä (B7-0463/2010).

2) kirjalliset kannanotot luetteloon kirjattavaksi (työjärjestyksen 123 artikla):

- Pavel Poc, Frieda Brepoels, Cristian Silviu Buşoi, Jo Leinen ja Alojz Peterle paksu- ja peräsuolen syövän torjuntaan Euroopan unionissa (0068/2010)

- Catherine Grèze, Jean-Luc Bennahmias, Cornelia Ernst, Kinga Göncz ja Barbara Lochbihler Kosovon alaikäisten romanien suojeluun (0069/2010)

- Paolo Bartolozzi, Leonardo Domenici, Niccolò Rinaldi ja Helga Trüpel Unescon maailmanperintökohteiden suojelu- ja säilyttämistoimiin (0070/2010)

- Jean-Paul Besset, Chris Davies, Sirpa Pietikäinen ja Daciana Octavia Sârbu Euroopan unionin haiden eväpyynnille asettaman kiellon tiukentamisen tukemiseen (0071/2010)

- Elizabeth Lynne, Roberta Angelilli, Tanja Fajon ja Raül Romeva i Rueda vainoamisen torjuntaan (0072/2010).


9. Rauenneet kirjalliset kannanotot

Kirjalliset kannanotot 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ja 44/2010 ovat työjärjestyksen 123 artiklan 5 kohdan mukaisesti rauenneet, koska ne eivät ole saaneet riittävää määrää allekirjoituksia.


10. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla ilmoitettuina päivinä työjärjestyksen 201 artiklan 6 kohdan mukaisesti, on lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

14. syyskuuta 2010

Fernando Sferratore (nro 0939/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0940/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0941/2010); Mario Capobianco (nro 0942/2010); Karim Fani (nro 0943/2010); Kenia Caridad Torres Álvarez (nro 0944/2010); Thierry Lambin (nro 0945/2010); Josep Carreras (nro 0946/2010); Alma Daporta (nro 0947/2010); Lazzaro Lenza (nro 0948/2010); Gutiérrez Graciano Paramio (nro 0949/2010); Daniel Pérez Luque (nro 0950/2010); María Esther Felices García (nro 0951/2010); Manuel Muñoz Pino (nro 0952/2010); Alain Collinot (nro 0953/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0954/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0955/2010); Andreas Karanikolas (nro 0956/2010); Barbara Recanati (Studio Legale Avv. Barbara Recanati) (nro 0957/2010); Minodora Cliveti (nro 0958/2010); Sylvie, Euridyce, Vangjel Leka-Hasa (nro 0959/2010); Hans Rüffer (2 allekirjoittanutta) (nro 0960/2010); Maria Karagiannaki (nro 0961/2010); Josef Stopar (nro 0962/2010); Giuseppe Mercurio (nro 0963/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0964/2010); Stavroula Kollia (nro 0965/2010); Roswitha Ott (nro 0966/2010).

15. syyskuuta 2010

Adrian Saica (nro 0967/2010); Wolfgang Bach (nro 0968/2010); Petra Riemer (nro 0969/2010); Rodney Beckett (2 allekirjoittanutta) (nro 0970/2010); Manfred Reich (2 allekirjoittanutta) (nro 0971/2010); Norbert Reymann (Fernfahrer Freunde) (nro 0972/2010); Luiza Fabrowska (Italian Food, Sp. z o. o.) (nro 0973/2010); Robin Stege (nro 0974/2010); Klaus Raith (nro 0975/2010); Marcus Tielscher (nro 0976/2010); Guy Gerome (nro 0977/2010); Jens Hermann Mohr (nro 0978/2010); Waltraud Jossah (Fernfahrer Freunde) (nro 0979/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0980/2010); Daniela Czekalla (Verbraucherzentrale Bayern e.V.) (nro 0981/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0982/2010); Mark Davis (nro 0983/2010); Daniel Atanasov (nro 0984/2010); Zita Gede (nro 0985/2010); Dariusz Kaminski (nro 0986/2010); Stephan Helbig (nro 0987/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0988/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0989/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0990/2010); Plamen Guerguiev (nro 0991/2010); Sabine Kurjo McNeill (nro 0992/2010); Plamen Guerguiev (nro 0993/2010); Jivko Jelev (nro 0994/2010); Jan Kristensen (nro 0995/2010); Salvatore Dario Foria (nro 0996/2010); Daniela Filimon (S.C. Elcon s.r.l.) (nro 0997/2010); Frank Tintrup ("The Munich Circle") (21 allekirjoittanutta) (nro 0998/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (3 allekirjoittanutta) (nro 0999/2010); Wolfgang Herbert Koch (nro 1000/2010); Kilian Schwenninger (nro 1001/2010); Hans Joachim Sawczuk (Spedition Greif GmbH) (nro 1002/2010); Roberto Bouwels (nro 1003/2010); Wilhelm Breitscheidt (nro 1004/2010); Waldemar Scheyhing (Burgerinitiative Mobilfunkmast Nussdorf) (3 allekirjoittanutta) (nro 1005/2010); Erwin Spiekermann (nro 1006/2010); Barbara Froschauser (nro 1007/2010).


11. Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin toukokuun I ja II 2010 istuntojaksojen aikana hyväksymien kantojen ja päätöslauselmien johdosta, on saatavilla.


12. Neuvoston toimittamat sopimustekstit

Neuvosto on toimittanut seuraavan asiakirjan oikeaksi todistetun jäljennöksen:

- Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan hallituksen välinen sopimus siviili-ilmailun turvallisuudesta.


13. Määrärahojen siirrot

Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti, siten kuin se on tarkoitettuna talousarviomenettelyyn Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen sovellettavista siirtymätoimenpiteistä annetun yhteisen lausuman 20 kohdassa, budjettivaliokunta päätti hyväksyä Euroopan komission määrärahasiirtoesityksen DEC 36/2010 (N7-0040/2010 - C7-0197/2010 – 2010/2131(GBD)).

Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti, siten kuin se on tarkoitettuna talousarviomenettelyyn Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen sovellettavista siirtymätoimenpiteistä annetun yhteisen lausuman 20 kohdassa, budjettivaliokunta päätti hyväksyä Euroopan komission määrärahasiirtoesityksen DEC 40/2010 (N7-0041/2010 - C7-0198/2010 – 2010/2132(GBD)).

Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti, siten kuin se on tarkoitettuna talousarviomenettelyyn Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen sovellettavista siirtymätoimenpiteistä annetun yhteisen lausuman 20 kohdassa, budjettivaliokunta päätti hyväksyä Euroopan komission määrärahasiirtoesityksen DEC 49/2010 (N7-0044/2010 - C7-0255/2010 – 2010/2194(GBD)).


14. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Esitys Euroopan unionin talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011: Neuvoston kanta 12. elokuuta 2010 (12699/2010 - C7-0202/2010 - 2010/2001(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Lisätalousarvioesitys nro 5 vuoden 2010 yleiseen talousarvioon: Neuvoston kanta 13. syyskuuta 2010 (13473/2010 - C7-0260/2010 - 2010/2091(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Lisätalousarvioesitys nro 7 vuoden 2010 yleiseen talousarvioon: Neuvoston kanta 13. syyskuuta 2010 (13476/2010 - C7-0261/2010 - 2010/2120(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Lisätalousarvioesitys nro 6 vuoden 2010 yleiseen talousarvioon: Neuvoston kanta 13. syyskuuta 2010 (13475/2010 - C7-0262/2010 - 2010/2094(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

FEMM, AFCO, DEVE, AFET, ENVI, JURI, CONT, INTA

- Lisätalousarvioesitys nro 3 vuoden 2010 yleiseen talousarvioon: Neuvoston kanta 13. syyskuuta 2010 (13472/2010 - C7-0263/2010 - 2010/2048(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

2) parlamentin valiokunnilta:

2.1) mietinnöt:

- Mietintö Euroopan yhteisöjen henkilöstösääntöjen 2 artiklan täytäntöönpanosta: EU:n toimielinten ja laitosten palvelukseenottopolitiikka (2009/2239(INI)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Klaus-Heiner Lehne (A7-0012/2010)

- ***I Toinen mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä annetun neuvoston direktiivin 92/85/ETY muuttamisesta (KOM(2008)0637 - C6-0340/2008 - 2008/0193(COD)) - FEMM-valiokunta - Esittelijä: Edite Estrela (A7-0032/2010)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimista kaasunsaannin turvaamiseksi ja direktiivin 2004/67/EY kumoamisesta (KOM(2009)0363 - C7-0097/2009 - 2009/0108(COD)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tunnistetiedoiltaan, tuotehistorialtaan tai alkuperältään väärennettyjen lääkkeiden pääsyn estämisestä lääkkeiden lailliseen toimitusketjuun (KOM(2008)0668 - C6-0513/2008 - 2008/0261(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Marisa Matias (A7-0148/2010)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevan lääketurvatoiminnan osalta (KOM(2008)0664 - C6-0515/2008 - 2008/0257(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Linda Mcavan (A7-0153/2010)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetun direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta lääketurvatoiminnan osalta (KOM(2008)0665 - C6-0514/2008 - 2008/0260(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Linda Mcavan (A7-0159/2010)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivien 2004/39/EY ja 2009/…/EY muuttamisesta (KOM(2009)0207 - C7-0040/2009 - 2009/0064(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Jean-Paul Gauzès (A7-0171/2010)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tulokaslajien ja paikallisesti esiintymättömien lajien käytöstä vesiviljelyssä annetun asetuksen (EY) N:o 708/2007 muuttamisesta (KOM(2009)0541 - C7-0272/2009 - 2009/0153(COD)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: João Ferreira (A7-0184/2010)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta sekä demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä annetun asetuksen (EY) N:o 1889/2006 muuttamisesta (KOM(2009)0194 [[02]] - C7-0158/2009 - 2009/0060B(COD)) - AFET-valiokunta (A7-0188/2010)

- Mietintö köyhyyden vähentämisestä ja työpaikkojen luomisesta kehitysmaissa: jatkotoimet (2009/2171(INI)) - DEVE-valiokunta - Esittelijä: Eleni Theocharous (A7-0192/2010)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinnasta ja ehkäisystä (KOM(2009)0611 - C7-0259/2009 - 2009/0170(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Christine De Veyrac (A7-0195/2010)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (uudelleenlaadittu toisinto) (KOM(2008)0809 - C6-0471/2008 - 2008/0240(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Jill Evans (A7-0196/2010)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/42/EY muuttamisesta (KOM(2010)0065 - C7-0068/2010 - 2010/0041(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Brian Simpson (A7-0217/2010)

- Mietintö sisämarkkinoiden täydentämisestä sähköistä kaupankäyntiä ajatellen (2010/2012(INI)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Pablo Arias Echeverría (A7-0226/2010)

- Mietintö komission tiedonannosta "Luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien ehkäisyyn sovellettava yhteisön lähestymistapa" (2009/2151(INI)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: João Ferreira (A7-0227/2010)

- Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Pakistanin islamilaisen tasavallan välisen luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista koskevan sopimuksen tekemisestä (KOM(2009)0106 - C7-0264/2009 - 2009/0036(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Csaba Sógor (A7-0231/2010)

- Mietintö kauppa- ja taloussuhteista Turkin kanssa (2009/2200(INI)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Metin Kazak (A7-0238/2010)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi biosidivalmisteiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä (KOM(2009)0267 - C7-0036/2009 - 2009/0076(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Christa Klaß (A7-0239/2010)

- Mietintö biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä koskevan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanosta (2009/2108(INI)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Esther De Lange (A7-0241/2010)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotosta Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1215/2009 muuttamisesta (KOM(2010)0054 - C7-0042/2010 - 2010/0036(COD)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Vital Moreira (A7-0243/2010)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yksityiskohtaisista säännöistä direktiivissä 2006/112/EY säädetyn arvonlisäveron palauttamiseksi palautusjäsenvaltioon sijoittautumattomille mutta toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneille verovelvollisille annetun direktiivin 2008/9/EY muuttamisesta (KOM(2010)0381 - C7-0201/2010 - 2010/0205(CNS)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Sharon Bowles (A7-0247/2010)

- Väliaikainen mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi vuosia 2007–2013 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (KOM(2010)0072 - 2010/0048(APP)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Reimer Böge (A7-0248/2010)

- Mietintö esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 5/2010 varainhoitovuodeksi 2010, pääluokka III – Komissio (13473/2010 - C7-0260/2010 - 2010/2091(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: László Surján (A7-0249/2010)

- Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 7/2010 varainhoitovuodeksi 2010, pääluokka III – Komissio (13476/2010 - C7-0261/2010 - 2010/2120(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: László Surján (A7-0250/2010)

3) jäseniltä:

3.1) suulliset kysymykset kyselytunnille (työjärjestyksen 116 artikla)
((B7-0462/2010):

- neuvostolle:
Posselt Bernd, McGuinness Mairead, Papanikolaou Georgios, Blinkevičiūtė Vilija, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Harkin Marian, Zwiefka Tadeusz, Ţicău Silvia-Adriana, Kelly Seán, Schmidt Olle, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Higgins Jim, Aylward Liam, Kelly Alan, Andrikienė Laima Liucija, Howitt Richard, Angourakis Charalampos, Toussas Georgios, Czarnecki Ryszard

- komissiolle:
Blinkevičiūtė Vilija, Harkin Marian, Siekierski Czesław Adam, Tarabella Marc, Ţicău Silvia-Adriana, Chountis Nikolaos, Iacolino Salvatore, Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė, Papastamkos Georgios, Paleckis Justas Vincas, Andrikienė Laima Liucija, Van Brempt Kathleen, Tsoukalas Ioannis A., Papanikolaou Georgios, Gallagher Pat the Cope, Kelly Seán, Higgins Jim, Aylward Liam, Ludford Sarah, Merkies Judith A., Kelly Alan, Posselt Bernd, Crowley Brian, Howitt Richard, McGuinness Mairead, Zwiefka Tadeusz, Jensen Anne E., Angourakis Charalampos, Martin David, Hadjigeorgiou Takis, Szymański Konrad, Toussas Georgios, Czarnecki Ryszard

3.2) päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 120 artikla)

- Sebastian Valentin Bodu. Päätöslauselmaesitys Euroopan tulliviraston perustamisesta (B7-0530/2010)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

- Alain Cadec. Päätöslauselmaesitys Atlantin kaarta koskevasta unionin strategiasta (B7-0531/2010)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

lausuntoa varten:

ENVI


15. Käsittelyjärjestys

Esityslistalla oli seuraavana käsittelyjärjestyksen vahvistaminen.

Syyskuun II 2010 (PE 446.632/PDOJ) istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 140 artikla):

Maanantai

S&D-ryhmän pyyntö poistaa esityslistalta Marielle Gallon mietinnön lyhyt esittely (PDOJ:n 46 kohta).

Puheenvuorot: Martin Schulz S&D-ryhmän puolesta perustellaakseen pyynnön, Marielle Gallo (esittelijä) pyyntöä vastaan ja Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta kannattaakseen pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (117 puolesta, 185 vastaan, 4 tyhjää).

Tiistai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Keskiviikko

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Torstai

ECR-ryhmän pyyntö lykätä äänestystä seuraavasta päätöslauselmaesityksestä: Puutteet ihmisoikeuksien ja oikeusjärjestyksen suojelussa Kongon demokraattisessa tasavallassa (PDOJ:n 73 kohta).

Puheenvuorot: Philip Bradbourn ECR-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta pyynnön puolesta ja Francesco Enrico Speroni EFD-ryhmän puolesta pyyntöä vastaan.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (158 puolesta, 127 vastaan, 11 tyhjää).

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

Joseph Daul käytti puheenvuoron.


16. Siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinta ja ehkäisy ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinnasta ja ehkäisystä [2009/0170(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Christine De Veyrac (A7-0195/2010)

Christine De Veyrac esitteli laatimansa mietinnön.

Jörg Leichtfried käytti puheenvuoron istuntosalissa Christine De Veyracin puheenvuoron aikana esiintyneestä taustahälystä.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Werner Kuhn PPE-ryhmän puolesta, Brian Simpson S&D-ryhmän puolesta, Jelko Kacin ALDE-ryhmän puolesta, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, Peter van Dalen ECR-ryhmän puolesta, Jacky Hénin GUE/NGL-ryhmän puolesta, Luis de Grandes Pascual, Janusz Władysław Zemke, Gesine Meissner, Marian-Jean Marinescu, Jim Higgins ja Artur Zasada.

Puhetta johti Silvana KOCH-MEHRIN
varapuhemies

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Gabriel Mato Adrover, Jörg Leichtfried, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Werthmann, José Manuel Fernandes, Silvia-Adriana Ţicău ja Jelko Kacin.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Christine De Veyrac.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.9.2010, kohta 5.3.


17. EY:n ja Pakistanin takaisinottosopimus - Kolmansien maiden kanssa tehdyt yhteisön takaisinottosopimukset *** (keskustelu)

Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Pakistanin islamilaisen tasavallan välisen luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista koskevan sopimuksen tekemisestä [2009/0036(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Csaba Sógor (A7-0231/2010)

Suullinen kysymys (O-0104/2010) Sylvie Guillaume, Claude Moraes S&D-ryhmän puolesta, Hélène Flautre, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Malika Benarab-Attou komissiolle: Unionin ulkopuolisten maiden kanssa tehdyt takaisinottosopimukset (B7-0453/2010)

Suullinen kysymys (O-0116/2010) Nathalie Griesbeck ja Renate Weber ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: Yhteisön takaisinottosopimukset kolmansien maiden kanssa (B7-0461/2010)

Csaba Sógor esitteli suosituksen.

Claude Moraes, Hélène Flautre, Rui Tavares ja Nathalie Griesbeck esittelivät suulliset kysymykset.

Cecilia Malmström (komission jäsen) vastasi suullisiin kysymyksiin.

Puheenvuorot: Gabriele Albertini (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Sylvie Guillaume S&D-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Cornelis de Jong GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Philip Claeys, Carlos Coelho, Monika Flašíková Beňová, Nicole Kiil-Nielsen, Andrew Henry William Brons, Ernst Strasser, Rita Borsellino, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Emine Bozkurt ja Birgit Sippel.

Puhetta johti Libor ROUČEK
varapuhemies

Andreas Mölzer käytti puheenvuoron.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Georgios Papanikolaou, Franziska Keller, Franz Obermayr, Elena Băsescu ja Harlem Désir.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Csaba Sógor.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.9.2010, kohta 5.5.


18. Kauppa- ja taloussuhteet Turkin kanssa (keskustelu)

Mietintö kauppa- ja taloussuhteista Turkin kanssa [2009/2200(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Metin Kazak (A7-0238/2010)

Metin Kazak esitteli laatimansa mietinnön.

Karel De Gucht (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Godelieve Quisthoudt-Rowohl PPE-ryhmän puolesta, Francesca Balzani S&D-ryhmän puolesta, Niccolò Rinaldi ALDE-ryhmän puolesta, Franziska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL-ryhmän puolesta, William (The Earl of) Dartmouth EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Laurence J.A.J. Stassen, Ria Oomen-Ruijten, Kader Arif, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla William (The Earl of) Dartmouth, Anneli Jäätteenmäki, Niki Tzavela, Georgios Papastamkos, George Sabin Cutaş, Jaroslav Paška, Jarosław Leszek Wałęsa, Mara Bizzotto ja Elisabeth Köstinger.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Danuta Jazłowiecka, Ioan Mircea Paşcu, Oreste Rossi, Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Antigoni Papadopoulou ja Georgios Koumoutsakos.

Puhetta johti Stavros LAMBRINIDIS
varapuhemies

Puheenvuorot: Karel De Gucht ja Metin Kazak.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.9.2010, kohta 5.6.


19. Biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen pyrkivä EU:n lainsäädäntö (keskustelu)

Mietintö biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä koskevan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanosta [2009/2108(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Esther de Lange (A7-0241/2010)

Esther de Lange esitteli laatimansa mietinnön.

Karel De Gucht (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Isabella Lövin (PECH-valiokunnan lausunnon valmistelija), Richard Seeber PPE-ryhmän puolesta, Jo Leinen S&D-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Sandrine Bélier Verts/ALE-ryhmän puolesta, Peter van Dalen ECR-ryhmän puolesta, João Ferreira GUE/NGL-ryhmän puolesta, Anna Rosbach EFD-ryhmän puolesta, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez, Bas Eickhout, James Nicholson, Elena Oana Antonescu, Kathleen Van Brempt ja Maria Da Graça Carvalho.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Bogusław Sonik, Christa Klaß, Csaba Sándor Tabajdi, Rovana Plumb, Barbara Matera, Rareş-Lucian Niculescu, Janusz Wojciechowski, Angelika Werthmann ja Oreste Rossi.

Puheenvuorot: Karel De Gucht ja Esther de Lange.

Puhetta johti Edward McMILLAN-SCOTT
varapuhemies

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.9.2010, kohta 5.7.


20. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 150 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Carlos José Iturgaiz Angulo, Monika Flašíková Beňová, Sonia Alfano, Michail Tremopoulos, Ryszard Czarnecki, João Ferreira, Gerard Batten, Andreas Mölzer, Rareş-Lucian Niculescu, Silvia-Adriana Ţicău, Antonyia Parvanova, Catherine Grèze, Miguel Portas, Krisztina Morvai, Nuno Teixeira, Alan Kelly, Jelko Kacin, Søren Bo Søndergaard, Anna Záborská, Vilija Blinkevičiūtė, Kyriacos Triantaphyllides, Nuno Melo, George Sabin Cutaş, Tanja Fajon, Gabriel Mato Adrover, Rovana Plumb, András Gyürk, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Petru Constantin Luhan ja Maria do Céu Patrão Neves.


21. Sisämarkkinoiden täydentäminen sähköistä kaupankäyntiä ajatellen (lyhyt esittely)

Mietintö sisämarkkinoiden täydentämisestä sähköistä kaupankäyntiä ajatellen [2010/2012(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Pablo Arias Echeverría (A7-0226/2010)

Pablo Arias Echeverría esitteli laatimansa mietinnön.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Zuzana Roithová, Silvia-Adriana Ţicău, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška ja Seán Kelly.

Karel De Gucht (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.9.2010, kohta 5.2.


22. Immateriaalioikeuksien valvonta sisämarkkinoilla (lyhyt esittely)

Mietintö immateriaalioikeuksien valvonnasta sisämarkkinoilla [2009/2178(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Marielle Gallo (A7-0175/2010)

Marielle Gallo esitteli laatimansa mietinnön.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Piotr Borys, Ioan Enciu, Toine Manders, Eva Lichtenberger, Martin Ehrenhauser, Paul Rübig, Christian Engström, Peter Jahr ja Zuzana Roithová.

Michel Barnier (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.9.2010, kohta 5.13.


23. Luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien ehkäisy (lyhyt esittely)

Mietintö komission tiedonannosta "Luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien ehkäisyyn sovellettava yhteisön lähestymistapa" [2009/2151(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: João Ferreira (A7-0227/2010)

João Ferreira esitteli laatimansa mietinnön.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Maria do Céu Patrão Neves, Petru Constantin Luhan, Seán Kelly, Miroslav Mikolášik, Peter Jahr ja Antigoni Papadopoulou.

Michel Barnier (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.9.2010, kohta 5.8.


24. Köyhyyden vähentäminen ja työpaikkojen luominen kehitysmaissa (lyhyt esittely)

Mietintö köyhyyden vähentämisestä ja työpaikkojen luomisesta kehitysmaissa: jatkotoimet [2009/2171(INI)] - Kehitysyhteistyövaliokunta. Esittelijä: Eleni Theocharous (A7-0192/2010)

Eleni Theocharous esitteli laatimansa mietinnön.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu, Peter Jahr, Miroslav Mikolášik ja João Ferreira.

Michel Barnier (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.9.2010, kohta 5.9.


25. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 446.632/OJMA).


26. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.00.

Klaus Welle

Alejo Vidal-Quadras

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Becali, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Böge, Bokros, Bonsignore, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Corazza Bildt, Correia De Campos, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, De Angelis, de Brún, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lövin, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McAvan, McCarthy, McClarkin, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö