Indeks 
Protokół
PDF 219kWORD 130k
Poniedziałek, 20 września 2010 r. - Strasburg
1.Wznowienie sesji
 2.In Memoriam
 3.Komunikat Przewodniczącego
 4.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 5.Skład Parlamentu
 6.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą
 7.Skład komisji
 8.Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)
 9.Oświadczenia pisemne, które straciły ważność
 10.Petycje
 11.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 12.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 13.Przesunięcie środków
 14.Składanie dokumentów
 15.Porządek obrad
 16.Badanie wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobieganie im ***I (debata)
 17.Umowa o readmisji między Wspólnotą Europejską a Pakistanem - Wspólnotowe umowy o readmisji z krajami trzecimi *** (debata)
 18.Stosunki handlowe i gospodarcze z Turcją (debata)
 19.Przepisy UE mające na celu zachowanie różnorodności biologicznej (debata)
 20.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 21.Pełne ukształtowanie rynku wewnętrznego w handlu elektronicznym (krótkie przedstawienie)
 22.Egzekwowanie praw własności intelektualnej na rynku wewnętrznym (krótkie przedstawienie)
 23.Zapobieganie klęskom żywiołowym oraz katastrofom spowodowanym przez człowieka (krótkie przedstawienie)
 24.Zmniejszanie ubóstwa i tworzenie miejsc pracy w krajach rozwijających się (krótkie przedstawienie)
 25.Porządek obrad następnego posiedzenia
 26.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 17:05.


2. In Memoriam

W imieniu Parlamentu Przewodniczący oddał cześć pamięci Egona A. Klepscha, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w latach 1992-1994.

W Parlamencie zarządzono minutę ciszy.


3. Komunikat Przewodniczącego

Przewodniczący poinformował o możliwych konsekwencjach zapowiedzianego na czwartek strajku.

Głos zabrali: John Bufton i Francesco Enrico Speroni.


4. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

Głos zabrał Bruno Gollnisch w oparciu o art. 172 i 151 Regulaminu, ubolewając, że nie przeprowadzono głosowania imiennego nad wspólnym projektem rezolucji w sprawie sytuacji Romów i swobody przemieszczania się w Unii Europejskiej (RC-B7-0493/2010) (pkt 5.2 protokołu z dnia 9.9.2010 r.), a także w sprawie osobistej w odpowiedzi na wypowiedź Jeana-Pierrea Audyego i Véronique Mathieu na ten temat.


5. Skład Parlamentu

Właściwe organy Węgier powiadomiły o powołaniu Zoltána Bagó na posła do Parlamentu Europejskiego w miejsce Enikő Győri, ze skutkiem od dnia 12 września 2010 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Zoltán Bagó bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem, że przedstawił uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdził, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.


6. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 74 Regulaminu).

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy (00028/2010/LEX - C7-0276/2010 - 2008/0247(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego programu obserwacji Ziemi (GMES) i początkowej fazy jego realizacji (lata 2011-2013) (00022/2010/LEX - C7-0274/2010 - 2009/0070(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Agencję Europejskiego GNSS, uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 683/2008 (00024/2010/LEX - C7-0272/2010 - 2009/0047(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych (00037/2010/LEX - C7-0271/2010 - 2008/0211(COD))

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udziału Unii we Wspólnym Programie Badawczo-Rozwojowym na rzecz Morza Bałtyckiego (BONUS), podjętym przez kilka państw członkowskich (00021/2010/LEX - C7-0269/2010 - 2009/0169(COD)).


7. Skład komisji

Na wniosek grupy Verts/ALE Parlament zatwierdził następującą nominację:

komisja ECON: Philippe Lamberts na miejsce Evy Joly.


8. Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) pytania ustne (art. 108 Regulaminu):

- (O-0116/2010) do Komisji, które zadały Nathalie Griesbeck i Renate Weber w imieniu grupy ALDE: Wspólnotowe umowy o readmisji zawierane z państwami trzecimi (B7-0461/2010),

- (O-0127/2010) do Komisji, które zadali: Peter Liese, Mathieu Grosch w imieniu grupy PPE, Saïd El Khadraoui, Kathleen Van Brempt, Matthias Groote w imieniu grupy S&D, Chris Davies, Holger Krahmer w imieniu grupy ALDE, Martin Callanan w imieniu grupy ECR, i Satu Hassi w imieniu grupy Verts/ALE: Działalność lotnicza w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (B7-0463/2010),

2) pisemne oświadczenia celem wpisania ich do rejestru (art. 116 Regulaminu):

- Pavel Poc, Frieda Brepoels, Cristian Silviu Buşoi, Jo Leinen i Alojz Peterle, w sprawie walki z nowotworem jelita grubego w Unii Europejskiej (0068/2010),

- Catherine Grèze, Jean-Luc Bennahmias, Cornelia Ernst, Kinga Göncz i Barbara Lochbihler, w sprawie ochrony nieletnich Romów kosowskich (0069/2010),

- Paolo Bartolozzi, Leonardo Domenici, Niccolò Rinaldi i Helga Trüpel, w sprawie środków na rzecz ochrony i konserwacji obiektów z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO (0070/2010),

- Jean-Paul Besset, Chris Davies, Sirpa Pietikäinen i Daciana Octavia Sârbu, w sprawie wsparcia dla zaostrzenia wydanego przez Unię Europejską zakazu odcinania płetw rekinom (0071/2010),

- Elizabeth Lynne, Roberta Angelilli, Tanja Fajon i Raül Romeva i Rueda, w sprawie zwalczania nękania (0072/2010).


9. Oświadczenia pisemne, które straciły ważność

Na mocy art. 123 ust. 5 Regulaminu oświadczenia pisemne nr 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 i 44/2010 straciły ważność, ponieważ nie uzyskały wymaganej liczby podpisów.


10. Petycje

Poniższe petycje, które wpisano do rejestru ogólnego ze wskazanymi poniżej datami, przekazano właściwej komisji zgodnie z art. 201 ust. 6 Regulaminu:

Dnia 14 września 2010 r.

Fernando Sferratore (nr 0939/2010); (nazwisko utajnione) (nr 0940/2010); (nazwisko utajnione) (nr 0941/2010); Mario Capobianco (nr 0942/2010); Karim Fani (nr 0943/2010); Kenia Caridad Torres Álvarez (nr 0944/2010); Thierry Lambin (nr 0945/2010); Josep Carreras (nr 0946/2010); Alma Daporta (nr 0947/2010); Lazzaro Lenza (nr 0948/2010); Gutiérrez Graciano Paramio (nr 0949/2010); Daniel Pérez Luque (nr 0950/2010); María Esther Felices García (nr 0951/2010); Manuel Muñoz Pino (nr 0952/2010); Alain Collinot (nr 0953/2010); (nazwisko utajnione) (nr 0954/2010); (nazwisko utajnione) (nr 0955/2010); Andreas Karanikolas (nr 0956/2010); Barbara Recanati (Studio Legale Avv. Barbara Recanati) (nr 0957/2010); Minodora Cliveti (nr 0958/2010); Sylvie, Euridyce, Vangjel Leka-Hasa (nr 0959/2010); Hans Rüffer (2 podpisy) (nr 0960/2010); Maria Karagiannaki (nr 0961/2010); Josef Stopar (nr 0962/2010); Giuseppe Mercurio (nr 0963/2010); (nazwisko utajnione) (nr 0964/2010); Stavroula Kollia (nr 0965/2010); Roswitha Ott (nr 0966/2010).

Dnia 15 września 2010 r.

Adrian Saica (nr 0967/2010); Wolfgang Bach (nr 0968/2010); Petra Riemer (nr 0969/2010); Rodney Beckett (2 podpisy) (nr 0970/2010); Manfred Reich (2 podpisy) (nr 0971/2010); Norbert Reymann (Fernfahrer Freunde) (nr 0972/2010); Luiza Fabrowska (Italian Food Sp. z o. o.) (nr 0973/2010); Robin Stege (nr 0974/2010); Klaus Raith (nr 0975/2010); Marcus Tielscher (nr 0976/2010); Guy Gerome (nr 0977/2010); Jens Hermann Mohr (nr 0978/2010); Waltraud Jossah (Fernfahrer Freunde) (nr 0979/2010); (nazwisko utajnione) (nr 0980/2010); Daniela Czekalla (Verbraucherzentrale Bayern e.V.) (nr 0981/2010); (nazwisko utajnione) (nr 0982/2010); Mark Davis (nr 0983/2010); Daniel Atanasov (nr 0984/2010); Zita Gede (nr 0985/2010); Dariusz Kamiński (nr 0986/2010); Stephan Helbig (nr 0987/2010); (nazwisko utajnione) (nr 0988/2010); (nazwisko utajnione) (nr 0989/2010); (nazwisko utajnione) (nr 0990/2010); Plamen Guerguiev (nr 0991/2010); Sabine Kurjo McNeill (nr 0992/2010); Plamen Guerguiev (nr 0993/2010); Jivko Jelev (nr 0994/2010); Jan Kristensen (nr 0995/2010); Salvatore Dario Foria (nr 0996/2010); Daniela Filimon (S.C. Elcon s.r.l.) (nr 0997/2010); Frank Tintrup (The Munich Circle”) (21 podpisów) (nr 0998/2010); (nazwisko utajnione) (3 podpisy) (nr 0999/2010); Wolfgang Herbert Koch (nr 1000/2010); Kilian Schwenninger (nr 1001/2010); Hans Joachim Sawczuk (Spedition Greif GmbH) (nr 1002/2010); Roberto Bouwels (nr 1003/2010); Wilhelm Breitscheidt (nr 1004/2010); Waldemar Scheyhing (Burgerinitiative Mobilfunkmast Nussdorf) (3 podpisy) (nr 1005/2010); Erwin Spiekermann (nr 1006/2010); Barbara Froschauser (nr 1007/2010).


11. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

Komunikat Komisji na temat działań podjętych w wyniku stanowisk i rezolucji przyjętych przez Parlament w trakcie sesji miesięcznych I i II w maju 2010 r. jest już dostępny.


12. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczoną kopię następującego dokumentu:

- umowa między Unią Europejską a rządem Federacyjnej Republiki Brazylii dotycząca bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.


13. Przesunięcie środków

Zgodnie z art. 24 ust. 4 rozporządzenia finansowego, którego interpretacja znajduje się w pkt 20 wspólnej deklaracji w sprawie środków przejściowych mających zastosowanie do procedury budżetowej po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, Komisja Budżetowa zatwierdziła wniosek Komisji Europejskiej w sprawie przesunięcia środków DEC 36/2010 (N7-0040/2010 - C7-0197/2010 – 2010/2131(GBD)).

Zgodnie z art. 24 ust. 4 rozporządzenia finansowego, którego interpretacja znajduje się w pkt 20 wspólnej deklaracji w sprawie środków przejściowych mających zastosowanie do procedury budżetowej po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, Komisja Budżetowa zatwierdziła wniosek Komisji Europejskiej w sprawie przesunięcia środków DEC 40/2010 (N7-0041/2010 - C7-0198/2010 – 2010/2132(GBD)).

Zgodnie z art. 24 ust. 4 rozporządzenia finansowego, którego interpretacja znajduje się w pkt 20 wspólnej deklaracji w sprawie środków przejściowych mających zastosowanie do procedury budżetowej po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, Komisja Budżetowa zatwierdziła wniosek Komisji Europejskiej w sprawie przesunięcia środków DEC 49/2010 (N7-0044/2010 - C7-0255/2010 – 2010/2194(GBD)).


14. Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1) przez Radę i Komisję

- Projekt budżetu Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011: stanowisko Rady z dnia 12 sierpnia 2010 r. (12699/2010 - C7-0202/2010 - 2010/2001(BUD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Projekt budżetu korygującego nr 5 do budżetu ogólnego na rok 2010: Stanowisko Rady z dnia 13 września 2010 r. (13473/2010 - C7-0260/2010 - 2010/2091(BUD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Projekt budżetu korygującego nr 7 do budżetu ogólnego na rok 2010: stanowisko Rady z dnia 13 września 2010 r. (13476/2010 - C7-0261/2010 - 2010/2120(BUD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Projekt budżetu korygującego nr 6 do budżetu ogólnego na rok 2010: stanowisko Rady z dnia 13 września 2010 r. (13475/2010 - C7-0262/2010 - 2010/2094(BUD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

FEMM, AFCO, DEVE, AFET, ENVI, JURI, CONT, INTA

- Projekt budżetu korygującego nr 3 do budżetu ogólnego na rok 2010: Stanowisko Rady z dnia 13 września 2010 r. (13472/2010 - C7-0263/2010 - 2010/2048(BUD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

2) przez komisje parlamentarne

2.1) sprawozdania

- Sprawozdanie w sprawie wdrażania art. 2 regulaminu pracowniczego Wspólnot Europejskich: polityka rekrutacyjna instytucji i organów UE (2009/2239(INI)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Klaus-Heiner Lehne (A7-0012/2010)

- ***I Drugi projekt sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 92/85/EWG w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły i pracownic karmiących piersią (COM(2008)0637 - C6-0340/2008 - 2008/0193(COD)) - komisja FEMM - Sprawozdawczyni: Edite Estrela (A7-0032/2010)

- ***I Sprawozdanie w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylającego dyrektywę 2004/67/WE (COM(2009)0363 - C7-0097/2009 - 2009/0108(COD)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w zakresie zapobiegania wprowadzaniu do legalnego systemu dystrybucji produktów leczniczych sfałszowanych pod względem tożsamości, historii lub źródła pochodzenia (COM(2008)0668 - C6-0513/2008 - 2008/0261(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Marisa Matias (A7-0148/2010)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków, odnośnie do nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (COM(2008)0664 - C6-0515/2008 - 2008/0257(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Linda Mcavan (A7-0153/2010)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii (COM(2008)0665 - C6-0514/2008 - 2008/0260(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Linda Mcavan (A7-0159/2010)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmieniającej dyrektywy 2004/39/WE i 2009/…/WE (COM(2009)0207 - C7-0040/2009 - 2009/0064(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Jean-Paul Gauzès (A7-0171/2010)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 708/2007 w sprawie wykorzystania w akwakulturze gatunków obcych i niewystępujących miejscowo (COM(2009)0541 - C7-0272/2009 - 2009/0153(COD)) - komisja PECH - Sprawozdawca: João Ferreira (A7-0184/2010)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1889/2006 w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie (COM(2009)0194 [[02]] - C7-0158/2009 - 2009/0060B(COD)) - komisja AFET (A7-0188/2010)

- Sprawozdanie w sprawie ograniczania ubóstwa i tworzenia miejsc pracy w krajach rozwijających się: dalsze działania (2009/2171(INI)) - komisja DEVE - Sprawozdawczyni: Eleni Theocharous (A7-0192/2010)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im (COM(2009)0611 - C7-0259/2009 - 2009/0170(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawczyni: Christine De Veyrac (A7-0195/2010)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (przekształcenie) (COM(2008)0809 - C6-0471/2008 - 2008/0240(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Jill Evans (A7-0196/2010)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę 2009/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (COM(2010)0065 - C7-0068/2010 - 2010/0041(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Brian Simpson (A7-0217/2010)

- Sprawozdanie w sprawie pełnego ukształtowania rynku wewnętrznego w handlu elektronicznym (2010/2012(INI)) - komisja IMCO - Sprawozdawca: Pablo Arias Echeverría (A7-0226/2010)

- Sprawozdanie w sprawie komunikatu Komisji pt. „Wspólnotowe podejście do zapobiegania klęskom żywiołowym oraz katastrofom spowodowanym przez człowieka” (2009/2151(INI)) - komisja ENVI - Sprawozdawca: João Ferreira (A7-0227/2010)

- Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Unią Europejską a Islamską Republiką Pakistanu w sprawie readmisji osób przebywających bez zezwolenia (COM(2009)0106 - C7-0264/2009 - 2009/0036(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Csaba Sógor (A7-0231/2010)

- Sprawozdanie w sprawie stosunków handlowych i gospodarczych z Turcją (2009/2200(INI)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Metin Kazak (A7-0238/2010)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wprowadzania do obrotu i stosowania produktów biobójczych (COM(2009)0267 - C7-0036/2009 - 2009/0076(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Christa Klaß (A7-0239/2010)

- Sprawozdanie w sprawie wdrożenia przepisów UE mających na celu zachowanie różnorodności biologicznej (2009/2108(INI)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Esther De Lange (A7-0241/2010)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2009 wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej (COM(2010)0054 - C7-0042/2010 - 2010/0036(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Vital Moreira (A7-0243/2010)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę Rady 2008/9/WE określającą szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (COM(2010)0381 - C7-0201/2010 - 2010/0205(CNS)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Sharon Bowles (A7-0247/2010)

- Sprawozdanie wstępne w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2007-2013 (COM(2010)0072 - 2010/0048(APP)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Reimer Böge (A7-0248/2010)

- Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 5/2010 na rok budżetowy 2010, sekcja 3 – Komisja (13473/2010 - C7-0260/2010 - 2010/2091(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: László Surján (A7-0249/2010)

- Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 7/2010 na rok budżetowy 2010, sekcja 3 – Komisja (13476/2010 - C7-0261/2010 - 2010/2120(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: László Surján (A7-0250/2010)

3) przez posłów

3.1) pytania ustne przewidziane na turę pytań (art. 116 Regulaminu) (B7-0462/2010):

- do Rady:

Posselt Bernd, McGuinness Mairead, Papanikolaou Georgios, Blinkevičiūtė Vilija, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Harkin Marian, Zwiefka Tadeusz, Ţicău Silvia-Adriana, Kelly Seán, Schmidt Olle, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Higgins Jim, Aylward Liam, Kelly Alan, Andrikienė Laima Liucija, Howitt Richard, Angourakis Charalampos, Toussas Georgios, Czarnecki Ryszard

- do Komisji:
Blinkevičiūtė Vilija, Harkin Marian, Siekierski Czesław Adam, Tarabella Marc, Ţicău Silvia-Adriana, Chountis Nikolaos, Iacolino Salvatore, Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė, Papastamkos Georgios, Paleckis Justas Vincas, Andrikienė Laima Liucija, Van Brempt Kathleen, Tsoukalas Ioannis A., Papanikolaou Georgios, Gallagher Pat the Cope, Kelly Seán, Higgins Jim, Aylward Liam, Ludford Sarah, Merkies Judith A., Kelly Alan, Posselt Bernd, Crowley Brian, Howitt Richard, McGuinness Mairead, Zwiefka Tadeusz, Jensen Anne E., Angourakis Charalampos, Martin David, Hadjigeorgiou Takis, Szymański Konrad, Toussas Georgios, Czarnecki Ryszard.

3.2) projekty rezolucji (art. 120 Regulaminu)

- Sebastian Valentin Bodu. Projekt rezolucji w sprawie utworzenia Europejskiej Agencji Celnej (B7-0530/2010)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

IMCO

- Alain Cadec. Projekt rezolucji w sprawie strategii europejskiej na rzecz Łuku Atlantyckiego (B7-0531/2010)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

REGI

opinia :

ENVI


15. Porządek obrad

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do ustalenia porządku prac.

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych drugiej sesji wrześniowej w 2010 r. (PE 446.632/PDOJ), w którym zaproponowano dokonanie następujących zmian (art. 140 Regulaminu):

Poniedziałek

Wniosek grupy S&D mający na celu skreślenie z porządku dziennego krótkiej prezentacji sprawozdania Marielle Gallo (pkt 46 porządku obrad).

Głos zabrali: Martin Schulz w imieniu grupy S&D, który uzasadnił wniosek, Marielle Gallo (sprawozdawczyni), która wypowiedziała się przeciw wnioskowi, i Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, który poparł wniosek.

W GE (przy 117 głosach za, 185 przeciw, 4 wstrzymujących się), Parlament odrzucił wniosek.

Wtorek

Bez zmian.

Środa

Bez zmian.

Czwartek

Wniosek grupy ECR mający na celu przesunięcie głosowania nad projektem rezolucji w sprawie braku ochrony praw człowieka i sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (pkt 73 porządku obrad).

Głos zabrali: Philip Bradbourn w imieniu grupy ECR, który uzasadnił wniosek, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, która poparła wniosek, i Francesco Enrico Speroni w imieniu grupy EFD, który sprzeciwił się wnioskowi.

W GE (przy 158 głosach za, 127 głosach przeciw, 11 wstrzymujących się), Parlament przyjął wniosek.

°
° ° °

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

Głos zabrał Joseph Daul.


16. Badanie wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobieganie im ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im [2009/0170(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Christine De Veyrac (A7-0195/2010)

Christine De Veyrac przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Jörg Leichtfried na temat hałasu na sali posiedzeń podczas przemówienia Christine De Veyrac.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Werner Kuhn w imieniu grupy PPE, Brian Simpson w imieniu grupy S&D, Jelko Kacin w imieniu grupy ALDE, Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, Peter van Dalen w imieniu grupy ECR, Jacky Hénin w imieniu grupy GUE/NGL, Luis de Grandes Pascual, Janusz Władysław Zemke, Gesine Meissner, Marian-Jean Marinescu, Jim Higgins i Artur Zasada.

PRZEWODNICTWO: Silvana KOCH-MEHRIN
Wiceprzewodnicząca

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Gabriel Mato Adrover, Jörg Leichtfried, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Werthmann, José Manuel Fernandes, Silvia-Adriana Ţicău i Jelko Kacin.

Głos zabrały: Cecilia Malmström i Christine De Veyrac.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 21 września 2010 r.


17. Umowa o readmisji między Wspólnotą Europejską a Pakistanem - Wspólnotowe umowy o readmisji z krajami trzecimi *** (debata)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Unią Europejską a Islamską Republiką Pakistanu w sprawie readmisji osób przebywających bez zezwolenia [2009/0036(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Csaba Sógor (A7-0231/2010)

Pytanie ustne do Komisji (O-0104/2010), które zadali: Sylvie Guillaume, Claude Moraes w imieniu grupy S&D, Hélène Flautre, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Cornelia Ernst, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, i Malika Benarab-Attou: Wspólnotowe umowy o readmisji zawierane z państwami trzecimi (B7-0453/2010)

Pytanie ustne do Komisji (O-0116/2010), które zadały: Nathalie Griesbeck i Renate Weber w imieniu grupy ALDE: Wspólnotowe umowy o readmisji zawierane z państwami trzecimi (B7-0461/2010)

Csaba Sógor przedstawił zalecenie.

Claude Moraes, Hélène Flautre, Rui Tavares i Nathalie Griesbeck zadali pytania ustne.

Cecilia Malmström (członkini Komisji) odpowiedziała na pytania ustne.

Głos zabrali: Gabriele Albertini (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Sylvie Guillaume w imieniu grupy S&D, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Cornelis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL, Philip Claeys niezrzeszony, Carlos Coelho, Monika Flašíková Beňová, Nicole Kiil-Nielsen, Andrew Henry William Brons, Ernst Strasser, Rita Borsellino, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Emine Bozkurt i Birgit Sippel.

PRZEWODNICTWO: Libor ROUČEK
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Andreas Mölzer.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Georgios Papanikolaou, Franziska Keller, Franz Obermayr, Elena Băsescu i Harlem Désir.

Głos zabrali: Cecilia Malmström i Csaba Sógor.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 21 września 2010 r.


18. Stosunki handlowe i gospodarcze z Turcją (debata)

Sprawozdanie w sprawie stosunków handlowych i gospodarczych z Turcją [2009/2200(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Metin Kazak (A7-0238/2010)

Metin Kazak przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Karel De Gucht (członek Komisji).

Głos zabrali: Godelieve Quisthoudt-Rowohl w imieniu grupy PPE, Francesca Balzani w imieniu grupy S&D, Niccolò Rinaldi w imieniu grupy ALDE, Franziska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides w imieniu grupy GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth w imieniu grupy EFD, Laurence J.A.J. Stassen niezrzeszona, Ria Oomen-Ruijten, Kader Arif, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą niebieskiej kartki przez Williama (Hrabiego) Dartmouth, Anneli Jäätteenmäki, Niki Tzavela, Georgios Papastamkos, George Sabin Cutaş, Jaroslav Paška, Jarosław Leszek Wałęsa, Mara Bizzotto i Elisabeth Köstinger.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Danuta Jazłowiecka, Ioan Mircea Paşcu, Oreste Rossi, Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Antigoni Papadopoulou i Georgios Koumoutsakos.

PRZEWODNICTWO: Stavros LAMBRINIDIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Karel De Gucht i Metin Kazak.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 21 września 2010 r.


19. Przepisy UE mające na celu zachowanie różnorodności biologicznej (debata)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia przepisów UE mających na celu zachowanie różnorodności biologicznej [2009/2108(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Esther de Lange (A7-0241/2010)

Esther de Lange przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Karel De Gucht (członek Komisji).

Głos zabrali: Isabella Lövin (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej PECH), Richard Seeber w imieniu grupy PPE, Jo Leinen w imieniu grupy S&D, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Sandrine Bélier w imieniu grupy Verts/ALE, Peter van Dalen w imieniu grupy ECR, João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL, Anna Rosbach w imieniu grupy EFD, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez, Bas Eickhout, James Nicholson, Elena Oana Antonescu, Kathleen Van Brempt i Maria Da Graça Carvalho.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Bogusław Sonik, Christa Klaß, Csaba Sándor Tabajdi, Rovana Plumb, Barbara Matera, Rareş-Lucian Niculescu, Janusz Wojciechowski, Angelika Werthmann i Oreste Rossi.

Głos zabrali: Karel De Gucht i Esther de Lange.

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 21 września 2010 r.


20. Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych

Na podstawie art. 150 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Carlos José Iturgaiz Angulo, Monika Flašíková Beňová, Sonia Alfano, Michail Tremopoulos, Ryszard Czarnecki, João Ferreira, Gerard Batten, Andreas Mölzer, Rareş-Lucian Niculescu, Silvia-Adriana Ţicău, Antonyia Parvanova, Catherine Grèze, Miguel Portas, Krisztina Morvai, Nuno Teixeira, Alan Kelly, Jelko Kacin, Søren Bo Søndergaard, Anna Záborská, Vilija Blinkevičiūtė, Kyriacos Triantaphyllides, Nuno Melo, George Sabin Cutaş, Tanja Fajon, Gabriel Mato Adrover, Rovana Plumb, András Gyürk, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Petru Constantin Luhan i Maria do Céu Patrão Neves.


21. Pełne ukształtowanie rynku wewnętrznego w handlu elektronicznym (krótkie przedstawienie)

Sprawozdanie w sprawie pełnego ukształtowania rynku wewnętrznego w handlu elektronicznym [2010/2012(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Pablo Arias Echeverría (A7-0226/2010)

Pablo Arias Echeverría dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zuzana Roithová, Silvia-Adriana Ţicău, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška i Seán Kelly.

Głos zabrał Karel De Gucht (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: 21 września 2010 r.


22. Egzekwowanie praw własności intelektualnej na rynku wewnętrznym (krótkie przedstawienie)

Sprawozdanie w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej na rynku wewnętrznym [2009/2178(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Marielle Gallo (A7-0175/2010)

Marielle Gallo dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Piotr Borys, Ioan Enciu, Toine Manders, Eva Lichtenberger, Martin Ehrenhauser, Paul Rübig, Christian Engström, Peter Jahr i Zuzana Roithová.

Głos zabrał Michel Barnier (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: 22 września 2010 r.


23. Zapobieganie klęskom żywiołowym oraz katastrofom spowodowanym przez człowieka (krótkie przedstawienie)

Sprawozdanie w sprawie komunikatu Komisji pt. „Wspólnotowe podejście do zapobiegania klęskom żywiołowym oraz katastrofom spowodowanym przez człowieka” [2009/2151(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: João Ferreira (A7-0227/2010)

João Ferreira dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Maria do Céu Patrão Neves, Petru Constantin Luhan, Seán Kelly, Miroslav Mikolášik, Peter Jahr i Antigoni Papadopoulou.

Głos zabrał Michel Barnier (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: 21 września 2010 r.


24. Zmniejszanie ubóstwa i tworzenie miejsc pracy w krajach rozwijających się (krótkie przedstawienie)

Sprawozdanie w sprawie ograniczania ubóstwa i tworzenia miejsc pracy w krajach rozwijających się: dalsze działania [2009/2171(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawczyni: Eleni Theocharous (A7-0192/2010)

Eleni Theocharous dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu, Peter Jahr, Miroslav Mikolášik i João Ferreira.

Głos zabrał Michel Barnier (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: 21 września 2010 r.


25. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia następnego dnia (dokument „Porządek obrad” PE 446.632/OJMA).


26. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23.00.

Klaus Welle

Alejo Vidal-Quadras

Sekretarz generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Becali, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Böge, Bokros, Bonsignore, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Corazza Bildt, Correia De Campos, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, De Angelis, de Brún, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lövin, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McAvan, McCarthy, McClarkin, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności