Kazalo 
Zapisnik
PDF 236kWORD 124k
Ponedeljek, 20. september 2010 - Strasbourg
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Počastitev spomina
 3.Sporočilo predsedujočega
 4.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 5.Sestava Parlamenta
 6.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom
 7.Sestava odborov
 8.Vprašanja za ustni odgovor in pisne izjave (predložitev)
 9.Brezpredmetne pisne izjave
 10.Peticije
 11.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 12.Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta
 13.Prerazporeditev sredstev
 14.Predložitev dokumentov
 15.Razpored dela
 16.Preiskave in preprečevanje nesreč in incidentov v civilnem letalstvu ***I (razprava)
 17.Sporazum med Evropsko skupnostjo in Pakistanom o ponovnem sprejemu - Sporazumi Skupnosti s tretjimi državami o ponovnem sprejemu*** (razprava)
 18.Trgovinski in gospodarski odnosi s Turčijo (razprava)
 19.Zakonodaja EU s področja ohranjanja biotske raznovrstnosti (razprava)
 20.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 21.Dokončno oblikovanje notranjega trga za elektronsko poslovanje (kratka predstavitev)
 22.Uveljavljanje pravic intelektualne lastnine na notranjem trgu (kratka predstavitev)
 23.Preprečevanje naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek (kratka predstavitev)
 24.Zmanjševanje revščine in ustvarjanje novih delovnih mest v državah v razvoju (kratka predstavitev)
 25.Dnevni red naslednje seje
 26.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 17.05.


2. Počastitev spomina

V imenu Parlamenta se je predsednik poklonil spominu na Egona A. Klepscha, predsednika Evropskega parlamenta od leta 1992 do 1994.

Sledila je minuta molka v Parlamentu.


3. Sporočilo predsedujočega

Predsednik je pojasnil možne posledice stavke, ki naj bi predvidena potekala v četrtek.

Govorila sta John Bufton in Francesco Enrico Speroni.


4. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

Govoril je Bruno Gollnisch o podlagi členov 172 in 151 poslovnika, pri čemer je izrazil obžalovanje, da o predlogu skupne resolucije o položaju Romov v Evropi (RC-B7-0493/2010) (točka 5.2 zapisnika z dne 9.9.2010) ni bilo poimenskega glasovanja. Govoril je tudi o osebni zadevi v zvezi z govoroma, ki sta ga na to temo imela Jean-Pierre Audy in Véronique Mathieu.


5. Sestava Parlamenta

Pristojni madžarski organi so Evropski parlament obvestili, da je Zoltán Bagó imenovan za poslanca Evropskega parlamenta namesto Enikő Győri z začetkom veljavnosti 12. septembra 2010.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanca oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanec Zoltán Bagó polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podal izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


6. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta v sredo podpisal naslednje akte, sprejete po rednem zakonodajnem postopku (člen 74 poslovnika):

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet (00028/2010/LEX - C7-0276/2010 - 2008/0247(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem programu za spremljanje zemlje (GMES) in njegovih začetnih operativnih dejavnostih (2011-2013) (00022/2010/LEX - C7-0274/2010 - 2009/0070(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Agencije za evropski GNSS, razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1321/2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema in spremembah Uredbe (ES) št. 683/2008 (00024/2010/LEX - C7-0272/2010 - 2009/0047(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene (00037/2010/LEX - C7-0271/2010 - 2008/0211(COD))

- Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju Unije pri skupnem raziskovalnem in razvojnem programu za Baltsko morje (BONUS), ki ga izvaja več držav članic (00021/2010/LEX - C7-0269/2010 - 2009/0169(COD)).


7. Sestava odborov

Predsednik je na zahtevo skupine Verts/ALE potrdil sledeče imenovanje:

odbor ECON: Philippe Lamberts namesto Eve Joly.


8. Vprašanja za ustni odgovor in pisne izjave (predložitev)

Od poslancev smo prejeli naslednje dokumente:

1) vprašanja za ustni odgovor (člen 115 poslovnika):

- vprašanje (O-0116/2010), ki sta ga postavili Nathalie Griesbeck in Renate Weber v imenu skupine ALDE Komisiji: Sporazumi Skupnosti s tretjimi državami o ponovnem sprejemu (B7-0461/2010),

- vprašanje (O-0127/2010), ki so ga postavili Peter Liese, Mathieu Grosch v imenu skupine PPE, Saïd El Khadraoui, Kathleen Van Brempt, Matthias Groote v imenu skupine S&D, Chris Davies, Holger Krahmer v imenu skupine ALDE, Martin Callanan v imenu skupine ECR, in Satu Hassi v imenu skupine Verts/ALE Komisiji: Letalske dejavnosti v sistemu za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti (B7-0463/2010),

2) pisne izjave za zabeležbo v registru (člen 123 poslovnika):

- Pavel Poc, Frieda Brepoels, Cristian Silviu Buşoi, Jo Leinen in Alojz Peterle, o boju proti kolorektalnemu raku v Evropski uniji (0068/2010),

- Catherine Grèze, Jean-Luc Bennahmias, Cornelia Ernst, Kinga Göncz in Barbara Lochbihler, o zaščiti romskih mladoletnikov s Kosova (0069/2010),

- Paolo Bartolozzi, Leonardo Domenici, Niccolò Rinaldi in Helga Trüpel, o ukrepih za varstvo in ohranjanje svetovne dediščine Unesca (0070/2010),

- Jean-Paul Besset, Chris Davies, Sirpa Pietikäinen in Daciana Octavia Sârbu, o podpori okrepitvi prepovedi Evropske unije glede odstranjevanja plavuti morskim psom (0071/2010),

- Elizabeth Lynne, Roberta Angelilli, Tanja Fajon in Raül Romeva i Rueda, o boju proti zalezovanju (0072/2010).


9. Brezpredmetne pisne izjave

Pisne izjave št. 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et 44/2010 niso pridobile zadostnega števila podpisov, zaradi česar so v skladu s členom 123(5) poslovnika postale brezpredmetne.


10. Peticije

V skladu s členom 201(6) poslovnika so bile pristojnemu odboru posredovane naslednje peticije, vpisane v register po spodaj navedenih datumih:

14. september 2010

Fernando Sferratore (št. 0939/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0940/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0941/2010); Mario Capobianco (št. 0942/2010); Karim Fani (št. 0943/2010); Kenia Caridad Torres Álvarez (št. 0944/2010); Thierry Lambin (št. 0945/2010); Josep Carreras (št. 0946/2010); Alma Daporta (št. 0947/2010); Lazzaro Lenza (št. 0948/2010); Gutiérrez Graciano Paramio (št. 0949/2010); Daniel Pérez Luque (št. 0950/2010); María Esther Felices García (št. 0951/2010); Manuel Muñoz Pino (št. 0952/2010); Alain Collinot (št. 0953/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0954/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0955/2010); Andreas Karanikolas (št. 0956/2010); Barbara Recanati (Studio Legale Avv. Barbara Recanati) (št. 0957/2010); Minodora Cliveti (št. 0958/2010); Sylvie, Euridyce, Vangjel Leka-Hasa (št. 0959/2010); Hans Rüffer (2 podpisa) (št. 0960/2010); Maria Karagiannaki (št. 0961/2010); Josef Stopar (št. 0962/2010); Giuseppe Mercurio (št. 0963/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0964/2010); Stavroula Kollia (št. 0965/2010); Roswitha Ott (št. 0966/2010).

15. september 2010

Adrian Saica (št. 0967/2010); Wolfgang Bach (št. 0968/2010); Petra Riemer (št. 0969/2010); Rodney Beckett (2 podpisa) (št. 0970/2010); Manfred Reich (2 podpisa) (št. 0971/2010); Norbert Reymann (Fernfahrer Freunde) (št. 0972/2010); Luiza Fabrowska (Italian Food, Sp. z o. o.) (št. 0973/2010); Robin Stege (št. 0974/2010); Klaus Raith (št. 0975/2010); Marcus Tielscher (št. 0976/2010); Guy Gerome (št. 0977/2010); Jens Hermann Mohr (št. 0978/2010); Waltraud Jossah (Fernfahrer Freunde) (št. 0979/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0980/2010); Daniela Czekalla (Verbraucherzentrale Bayern e.V.) (št. 0981/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0982/2010); Mark Davis (št. 0983/2010); Daniel Atanasov (št. 0984/2010); Zita Gede (št. 0985/2010); Dariusz Kaminski (št. 0986/2010); Stephan Helbig (št. 0987/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0988/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0989/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0990/2010); Plamen Guerguiev (št. 0991/2010); Sabine Kurjo McNeill (št. 0992/2010); Plamen Guerguiev (št. 0993/2010); Jivko Jelev (št. 0994/2010); Jan Kristensen (št. 0995/2010); Salvatore Dario Foria (št. 0996/2010); Daniela Filimon (S.C. Elcon s.r.l.) (št. 0997/2010); Frank Tintrup ("The Munich Circle") (21 podpisov) (št. 0998/2010); (ime vlagatelja zaupno) (3 podpisi) (št. 0999/2010); Wolfgang Herbert Koch (št. 1000/2010); Kilian Schwenninger (št. 1001/2010); Hans Joachim Sawczuk (Spedition Greif GmbH) (št. 1002/2010); Roberto Bouwels (št. 1003/2010); Wilhelm Breitscheidt (št. 1004/2010); Waldemar Scheyhing (Burgerinitiative Mobilfunkmast Nussdorf) (3 podpisi) (št. 1005/2010); Erwin Spiekermann (št. 1006/2010); Barbara Froschauser (št. 1007/2010).


11. Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Na spletnih straneh Séance en direct je na voljo sporočilo Komisije o nadaljnjem obravnavanju stališč in resolucij, ki jih je Parlament sprejel na prvem in drugem majskem delnem zasedanju 2010.


12. Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta

Svet je posredoval overjen prepis naslednje listine:

- Sporazum med Evropsko unijo in vlado Federativne republike Brazilije o varnosti v civilnem letalstvu


13. Prerazporeditev sredstev

Odbor za proračun je v skladu s členom 24(4) Finančne uredbe, kakor jo razlaga točka 20 skupne izjave o prehodnih ukrepih, ki se v okviru proračunskega postopka uporabljajo po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, odobril predlog Evropske komisije za prerazporeditev sredstev DEC 36/2010 (N7-0040/2010 - C7-0197/2010 – 2010/2131(GBD)).

Odbor za proračun je v skladu s členom 24(4) Finančne uredbe, kakor jo razlaga točka 20 skupne izjave o prehodnih ukrepih, ki se v okviru proračunskega postopka uporabljajo po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, odobril predlog Evropske komisije za prerazporeditev sredstev DEC 40/2010 (N7-0041/2010 - C7-0198/2010 – 2010/2132(GBD)).

Odbor za proračun je v skladu s členom 24(4) Finančne uredbe, kakor jo razlaga točka 20 skupne izjave o prehodnih ukrepih, ki se v okviru proračunskega postopka uporabljajo po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, odobril predlog Evropske komisije za prerazporeditev sredstev DEC 49/2010 (N7-0044/2010 - C7-0255/2010 – 2010/2194(GBD)).


14. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2011: stališče Sveta z dne 12. avgusta 2010 (12699/2010 - C7-0202/2010 - 2010/2001(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Predlog spremembe proračuna št. 5 k splošnemu proračunu za leto 2010 - Stališče Sveta z dne 13. septembra 2010 (13473/2010 - C7-0260/2010 - 2010/2091(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog spremembe proračuna št. 7 k splošnemu proračunu za leto 2010 - Stališče Sveta z dne 13. septembra 2010 (13476/2010 - C7-0261/2010 - 2010/2120(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog spremembe proračuna št. 6 k splošnemu proračunu za leto 2010 - Stališče Sveta z dne 13. septembra 2010 (13475/2010 - C7-0262/2010 - 2010/2094(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

FEMM, AFCO, DEVE, AFET, ENVI, JURI, CONT, INTA

- Predlog spremembe proračuna št. 3 k splošnemu proračunu za leto 2010 - Stališče Sveta z dne 13. septembra 2010 (13472/2010 - C7-0263/2010 - 2010/2048(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

2) od odborov

2.1) poročila

- Poročilo o izvajanju člena 2 kadrovskih predpisov Evropskih skupnosti: politika zaposlovanja v institucijah in organih EU (2009/2239(INI)) - Odbor JURI - Poročevalec: Klaus-Heiner Lehne (A7-0012/2010)

- ***I Drugo poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 92/85/EGS o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo (COM(2008)0637 - C6-0340/2008 - 2008/0193(COD)) - Odbor FEMM - Poročevalka: Edite Estrela (A7-0032/2010)

- ***I Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Direktive 2004/67/ES (COM(2009)0363 - C7-0097/2009 - 2009/0108(COD)) - Odbor ITRE - Poročevalec: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2001/83/ES glede preprečevanja vstopa zdravil, ki so ponarejena, kar zadeva njihovo istovetnost, zgodovino ali vir, v zakonito dobavno verigo (COM(2008)0668 - C6-0513/2008 - 2008/0261(COD)) - Odbor ENVI - Poročevalka: Marisa Matias (A7-0148/2010)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila, kar zadeva farmakovigilanco zdravil za humano uporabo (COM(2008)0664 - C6-0515/2008 - 2008/0257(COD)) - Odbor ENVI - Poročevalka: Linda Mcavan (A7-0153/2010)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2001/83/ES o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini glede farmakovigilance (COM(2008)0665 - C6-0514/2008 - 2008/0260(COD)) - Odbor ENVI - Poročevalka: Linda Mcavan (A7-0159/2010)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembi direktiv 2004/39/ES in 2009/…/ES (COM(2009)0207 - C7-0040/2009 - 2009/0064(COD)) - Odbor ECON - Poročevalec: Jean-Paul Gauzès (A7-0171/2010)

- ***I Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 708/2007 o uporabi tujih in lokalno neprisotnih vrst v ribogojstvu (COM(2009)0541 - C7-0272/2009 - 2009/0153(COD)) - Odbor PECH - Poročevalec: João Ferreira (A7-0184/2010)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Uredbe (ES) št. 1905/2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja ter o spremembah Uredbe (ES) št. 1889/2006 o uvedbi instrumenta financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu (COM(2009)0194 [[02]] - C7-0158/2009 - 2009/0060B(COD)) - Odbor AFET (A7-0188/2010)

- Poročilo o zmanjševanju revščine in ustvarjanju delovnih mest v državah v razvoju: pot naprej (2009/2171(INI)) - Odbor DEVE - Poročevalka: Eleni Theocharous (A7-0192/2010)

- ***I Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preiskavah in preprečevanju nesreč in incidentov v civilnem letalstvu (COM(2009)0611 - C7-0259/2009 - 2009/0170(COD)) - Odbor TRAN - Poročevalka: Christine De Veyrac (A7-0195/2010)

- ***I Poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (prenovitev) (COM(2008)0809 - C6-0471/2008 - 2008/0240(COD)) - Odbor ENVI - Poročevalka: Jill Evans (A7-0196/2010)

- ***I Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih poročilih glede prevoza blaga in potnikov po morju (COM(2010)0065 - C7-0068/2010 - 2010/0041(COD)) - Odbor TRAN - Poročevalec: Brian Simpson (A7-0217/2010)

- Poročilo o dokončnem oblikovanju notranjega trga za elektronsko poslovanje (2010/2012(INI)) - Odbor IMCO - Poročevalec: Pablo Arias Echeverría (A7-0226/2010)

- Poročilo o sporočilu Komisije: Skupnostni pristop k preprečevanju naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek (2009/2151(INI)) - Odbor ENVI - Poročevalec: João Ferreira (A7-0227/2010)

- Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o podpisu sporazuma med Evropsko unijo in Islamsko republiko Pakistan o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja (COM(2009)0106 - C7-0264/2009 - 2009/0036(NLE)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Csaba Sógor (A7-0231/2010)

- Poročilo o trgovinskih in gospodarskih odnosih s Turčijo (2009/2200(INI)) - Odbor INTA - Poročevalec: Metin Kazak (A7-0238/2010)

- ***I Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju v promet in uporabi biocidnih pripravkov (COM(2009)0267 - C7-0036/2009 - 2009/0076(COD)) - Odbor ENVI - Poročevalka: Christa Klaß (A7-0239/2010)

- Poročilo o izvajanju zakonodaje EU s področja ohranjanja biotske raznovrstnosti (2009/2108(INI)) - Odbor ENVI - Poročevalka: Esther De Lange (A7-0241/2010)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1215/2009 o uvedbi izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije (COM(2010)0054 - C7-0042/2010 - 2010/0036(COD)) - Odbor INTA - Poročevalec: Vital Moreira (A7-0243/2010)

- * Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2008/9/ES o podrobnih pravilih za vračilo davka na dodano vrednost, opredeljenih v Direktivi 2006/112/ES, davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v državi članici vračila, ampak v drugi državi članici (COM(2010)0381 - C7-0201/2010 - 2010/0205(CNS)) - Odbor ECON - Poročevalka: Sharon Bowles (A7-0247/2010)

- Vmesno poročilo o predlogu Uredbe Sveta o večletnem finančnem okviru za obdobje 2007–2013 (COM(2010)0072 - 2010/0048(APP)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Reimer Böge (A7-0248/2010)

- Poročilo o predlogu spremembe proračuna št. 5/2010 Evropske unije za proračunsko leto 2010, Oddelek III – Komisija (13473/2010 - C7-0260/2010 - 2010/2091(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: László Surján (A7-0249/2010)

- Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 7/2010 Evropske unije za proračunsko leto 2010, Oddelek III – Komisija (13476/2010 - C7-0261/2010 - 2010/2120(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: László Surján (A7-0250/2010)

3) od poslancev Parlamenta

3.1) vprašanja za ustni odgovor za čas za vprašanja (člen 116 poslovnika) ((B7-0462/2010):

-Svetu:

Posselt Bernd, McGuinness Mairead, Papanikolaou Georgios, Blinkevičiūtė Vilija, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Harkin Marian, Zwiefka Tadeusz, Ţicău Silvia-Adriana, Kelly Seán, Schmidt Olle, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Higgins Jim, Aylward Liam, Kelly Alan, Andrikienė Laima Liucija, Howitt Richard, Angourakis Charalampos, Toussas Georgios, Czarnecki Ryszard

- Komisiji: Blinkevičiūtė Vilija, Harkin Marian, Siekierski Czesław Adam, Tarabella Marc, Ţicău Silvia-Adriana, Chountis Nikolaos, Iacolino Salvatore, Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė, Papastamkos Georgios, Paleckis Justas Vincas, Andrikienė Laima Liucija, Van Brempt Kathleen, Tsoukalas Ioannis A., Papanikolaou Georgios, Gallagher Pat the Cope, Kelly Seán, Higgins Jim, Aylward Liam, Ludford Sarah, Merkies Judith A., Kelly Alan, Posselt Bernd, Crowley Brian, Howitt Richard, McGuinness Mairead, Zwiefka Tadeusz, Jensen Anne E., Angourakis Charalampos, Martin David, Hadjigeorgiou Takis, Szymański Konrad, Toussas Georgios, Czarnecki Ryszard

3.2) predlog resolucije (člen 120 poslovnika)

- Sebastian Valentin Bodu. Predlog resolucije o ustanovitvi evropske carinske agencije (B7-0530/2010)

posredovano

pristojni :

IMCO

- Alain Cadec. Predlog resolucije o evropski strategiji za Atlantski greben (B7-0531/2010)

posredovano

pristojni :

REGI

mnenje :

ENVI


15. Razpored dela

Po dnevnem redu sledi določitev razporeda dela.

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za drugo septembrsko delno zasedanje 2010 (PE 446.632/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 140 poslovnika):

Ponedeljek

Zahteva skupine S&D, naj se z dnevnega reda umakne kratka predstavitev poročila Marielle Gallo (točka 46 PDOJ).

Govorili so Martin Schulz v imenu skupine S&D, ki je zahtevo utemeljil, Marielle Gallo (poročevalec), ki je bila proti njej, in Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE, ki je bil zanjo.

Parlament je zahtevo zavrnil (EG) (117 glasov za, 185 glasov proti, 4 vzdržani).

Torek

Ni sprememb.

Sreda

Ni sprememb.

Četrtek

Zahteva skupine ECR, naj se preloži glasovanje o predlogu resolucije z naslovom Neuspeh pri zaščiti človekovih pravic in zakonitosti v Demokratični republiki Kongo (točka 73 PDOJ).

Govorili so Philip Bradbourn v imenu skupine ECR, ki je zahtevo utemeljil, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, ki jo je podprla, in Francesco Enrico Speroni v imenu skupine EFD, ki je bil proti.

Parlament je utemeljil odobril (EG) (158 glasov za, 127 glasov proti, 11 vzdržanih).

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.

Govoril je Joseph Daul.


16. Preiskave in preprečevanje nesreč in incidentov v civilnem letalstvu ***I (razprava)

Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preiskavah in preprečevanju nesreč in incidentov v civilnem letalstvu [2009/0170(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Christine De Veyrac (A7-0195/2010)

Christine De Veyrac je predstavila poročilo.

Govoril je Jörg Leichtfried o hrupu v sejni dvorani med govorom Christine De Veyrac.

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Govorili so Werner Kuhn v imenu skupine PPE, Brian Simpson v imenu skupine S&D, Jelko Kacin v imenu skupine ALDE, Eva Lichtenberger v imenu skupine Verts/ALE, Peter van Dalen v imenu skupine ECR, Jacky Hénin v imenu skupine GUE/NGL, Luis de Grandes Pascual, Janusz Władysław Zemke, Gesine Meissner, Marian-Jean Marinescu, Jim Higgins in Artur Zasada.

PREDSEDSTVO: Silvana KOCH-MEHRIN
podpredsednica

Po postopku "catch the eye" so govorili Gabriel Mato Adrover, Jörg Leichtfried, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Werthmann, José Manuel Fernandes, Silvia-Adriana Ţicău in Jelko Kacin.

Govorili sta Cecilia Malmström in Christine De Veyrac.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.3 zapisnika z dne 21.9.2010.


17. Sporazum med Evropsko skupnostjo in Pakistanom o ponovnem sprejemu - Sporazumi Skupnosti s tretjimi državami o ponovnem sprejemu*** (razprava)

Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o podpisu sporazuma med Evropsko unijo in Islamsko republiko Pakistan o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja [2009/0036(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Csaba Sógor (A7-0231/2010)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0104/2010), ki so ga postavili Sylvie Guillaume, Claude Moraes v imenu skupine S&D, Hélène Flautre, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, Cornelia Ernst, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, in Malika Benarab-Attou Komisiji: Sporazumi Skupnosti s tretjimi državami o ponovnem sprejemu (B7-0453/2010)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0116/2010), ki sta ga postavili Nathalie Griesbeck in Renate Weber v imenu skupine ALDE Komisiji: Sporazumi Skupnosti s tretjimi državami o ponovnem sprejemu (B7-0461/2010)

Csaba Sógor je predstavil svoje priporočilo.

Claude Moraes, Hélène Flautre, Rui Tavares in Nathalie Griesbeck so predstavili vprašanja za ustni odgovor.

Cecilia Malmström (članica Komisije) je odgovorila na vprašanja za ustni odgovor

Govorili so Gabriele Albertini (pripravljalec mnenja odbora AFET), Manfred Weber v imenu skupine PPE, Sylvie Guillaume v imenu skupine S&D, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, Cornelis de Jong v imenu skupine GUE/NGL, Philip Claeys samostojni poslanec, Carlos Coelho, Monika Flašíková Beňová, Nicole Kiil-Nielsen, Andrew Henry William Brons, Ernst Strasser, Rita Borsellino, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Emine Bozkurt in Birgit Sippel.

PREDSEDSTVO: Libor ROUČEK
podpredsednik

Govoril je Andreas Mölzer.

Po postopku "catch the eye" so govorili Georgios Papanikolaou, Franziska Keller, Franz Obermayr, Elena Băsescu in Harlem Désir.

Govorila sta Cecilia Malmström in Csaba Sógor.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.5 zapisnika z dne 21.9.2010.


18. Trgovinski in gospodarski odnosi s Turčijo (razprava)

Osnutek poročila o trgovinskih in gospodarskih odnosih s Turčijo [2009/2200(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Metin Kazak (A7-0238/2010)

Metin Kazak je predstavil poročilo.

Govoril je Karel De Gucht (član Komisije).

Govorili so Godelieve Quisthoudt-Rowohl v imenu skupine PPE, Francesca Balzani v imenu skupine S&D, Niccolò Rinaldi v imenu skupine ALDE, Franziska Keller v imenu skupine Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides v imenu skupine GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth v imenu skupine EFD, Laurence J.A.J. Stassen samostojna poslanka, Ria Oomen-Ruijten, Kader Arif, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka, postavil William, grof Dartmouthski, Anneli Jäätteenmäki, Niki Tzavela, Georgios Papastamkos, George Sabin Cutaş, Jaroslav Paška, Jarosław Leszek Wałęsa, Mara Bizzotto in Elisabeth Köstinger.

Po postopku "catch the eye" so govorili Danuta Jazłowiecka, Ioan Mircea Paşcu, Oreste Rossi, Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Antigoni Papadopoulou in Georgios Koumoutsakos.

PREDSEDSTVO: Stavros LAMBRINIDIS
podpredsednik

Govorila sta Karel De Gucht in Metin Kazak.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.6 zapisnika z dne 21.9.2010.


19. Zakonodaja EU s področja ohranjanja biotske raznovrstnosti (razprava)

Poročilo o izvajanju zakonodaje EU s področja ohranjanja biotske raznovrstnosti [2009/2108(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Esther de Lange (A7-0241/2010)

Esther de Lange je predstavila poročilo.

Govoril je Karel De Gucht (član Komisije).

Govorili so Isabella Lövin (pripravljalka mnenja odbora PECH), Richard Seeber v imenu skupine PPE, Jo Leinen v imenu skupine S&D, Gerben-Jan Gerbrandy v imenu skupine ALDE, Sandrine Bélier v imenu skupine Verts/ALE, Peter van Dalen v imenu skupine ECR, João Ferreira v imenu skupine GUE/NGL, Anna Rosbach v imenu skupine EFD, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez, Bas Eickhout, James Nicholson, Elena Oana Antonescu, Kathleen Van Brempt in Maria Da Graça Carvalho.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Bogusław Sonik, Christa Klaß, Csaba Sándor Tabajdi, Rovana Plumb, Barbara Matera, Rareş-Lucian Niculescu, Janusz Wojciechowski, Angelika Werthmann in Oreste Rossi.

Govorila sta Karel De Gucht in Esther de Lange.

PREDSEDSTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredsednik

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.7 zapisnika z dne 21.9.2010.


20. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 150 poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Carlos José Iturgaiz Angulo, Monika Flašíková Beňová, Sonia Alfano, Michail Tremopoulos, Ryszard Czarnecki, João Ferreira, Gerard Batten, Andreas Mölzer, Rareş-Lucian Niculescu, Silvia-Adriana Ţicău, Antonyia Parvanova, Catherine Grèze, Miguel Portas, Krisztina Morvai, Nuno Teixeira, Alan Kelly, Jelko Kacin, Søren Bo Søndergaard, Anna Záborská, Vilija Blinkevičiūtė, Kyriacos Triantaphyllides, Nuno Melo, George Sabin Cutaş, Tanja Fajon, Gabriel Mato Adrover, Rovana Plumb, András Gyürk, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Petru Constantin Luhan in Maria do Céu Patrão Neves.


21. Dokončno oblikovanje notranjega trga za elektronsko poslovanje (kratka predstavitev)

Poročilo o dokončnem oblikovanju notranjega trga za elektronsko poslovanje [2010/2012(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Pablo Arias Echeverría (A7-0226/2010)

Pablo Arias Echeverría je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Zuzana Roithová, Silvia-Adriana Ţicău, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška in Seán Kelly.

Govoril je Karel De Gucht (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 5.2 zapisnika z dne 21.9.2010.


22. Uveljavljanje pravic intelektualne lastnine na notranjem trgu (kratka predstavitev)

Poročilo o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine na notranjem trgu [2009/2178(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Marielle Gallo (A7-0175/2010)

Marielle Gallo je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Piotr Borys, Ioan Enciu, Toine Manders, Eva Lichtenberger, Martin Ehrenhauser, Paul Rübig, Christian Engström, Peter Jahr in Zuzana Roithová.

Govoril je Michel Barnier (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 5.13 zapisnika z dne 21.9.2010.


23. Preprečevanje naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek (kratka predstavitev)

Poročilo o sporočilu Komisije: Skupnostni pristop k preprečevanju naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek [2009/2151(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: João Ferreira (A7-0227/2010)

João Ferreira je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Maria do Céu Patrão Neves, Petru Constantin Luhan, Seán Kelly, Miroslav Mikolášik, Peter Jahr in Antigoni Papadopoulou.

Govoril je Michel Barnier (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 5.8 zapisnika z dne 21.9.2010.


24. Zmanjševanje revščine in ustvarjanje novih delovnih mest v državah v razvoju (kratka predstavitev)

Poročilo o zmanjševanju revščine in ustvarjanju novih delovnih mest v državah v razvoju: pot naprej [2009/2171(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalka: Eleni Theocharous (A7-0192/2010)

Eleni Theocharous je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Elena Băsescu, Peter Jahr, Miroslav Mikolášik in João Ferreira.

Govoril je Michel Barnier (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 5.9 zapisnika z dne 21.9.2010.


25. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 446.632/OJMA).


26. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.00.

Klaus Welle

Alejo Vidal-Quadras

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Becali, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Böge, Bokros, Bonsignore, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Corazza Bildt, Correia De Campos, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, De Angelis, de Brún, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lövin, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McAvan, McCarthy, McClarkin, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov