Index 
Protokoll
PDF 213kWORD 128k
Måndagen den 20 september 2010 - Strasbourg
1.Återupptagande av sessionen
 2.Parentation
 3.Meddelande från talmannen
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.Parlamentets sammansättning
 6.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet
 7.Utskottens sammansättning
 8.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)
 9.Bortfallna skriftliga förklaringar
 10.Framställningar
 11.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 12.Avtalstexter översända av rådet
 13.Anslagsöverföringar
 14.Inkomna dokument
 15.Arbetsplan
 16.Utredning och förebyggande av olyckor och tillbud inom civil luftfart ***I (debatt)
 17.Återtagandeavtal mellan EU och Pakistan - Gemenskapens återtagandeavtal med tredjeländer *** (debatt)
 18.Handel och ekonomiska förbindelser med Turkiet (debatt)
 19.EU-lagstiftning som syftar till att bevara biologisk mångfald (debatt)
 20.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 21.Fullbordandet av den inre marknaden för e-handel (kortfattad redogörelse)
 22.Säkerställande av skydd för immateriella rättigheter på den inre marknaden (kortfattad redogörelse)
 23.Förebyggande av katastrofer (kortfattad redogörelse)
 24.Minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna (kortfattad redogörelse)
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde
 26.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 17.05.


2. Parentation

Talmannen hedrade, på parlamentets vägnar, minnet av Egon A. Klepsch, Europaparlamentets talman från 1992 till 1994.

Parlamentet höll en tyst minut.


3. Meddelande från talmannen

Talmannen informerade om eventuella konsekvenser av den strejk som skulle äga rum på torsdagen.

Talare: John Bufton och Francesco Enrico Speroni.


4. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

Talare: Bruno Gollnisch, som i enlighet med artiklarna 172 och 151 i arbetsordningen beklagade att man inte hållit någon omröstning med namnupprop om det gemensamma förslaget till resolution om romernas situation i Europa (RC-B7-0493/2010) (punkt 5.2 i protokollet av den 9.9.2010) och gjorde ett personligt uttalande till följd av Jean-Pierre Audys och Véronique Mathieus inlägg i denna fråga.


5. Parlamentets sammansättning

De behöriga ungerska myndigheterna hade meddelat att Zoltán Bagó utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Enikő Győri med verkan från och med den 12 september 2010.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Zoltán Bagó fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att han utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid han skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att han undertecknat en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


6. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande på onsdagen skulle underteckna följande antagna rättsakter, i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 74 i arbetsordningen):

- Europaparlamentets och rådets förordning om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik (00028/2010/LEX - C7-0276/2010 - 2008/0247(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om det europeiska jordövervakningsprogrammet (GMES) och dess inledande driftsfas (2011-2013) (00022/2010/LEX - C7-0274/2010 - 2009/0070(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska byrån för GNSS och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1321/2004 om inrättandet av strukturer för förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering och om ändring av förordning (EG) nr 683/2008 (00024/2010/LEX - C7-0272/2010 - 2009/0047(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål (00037/2010/LEX - C7-0271/2010 - 2008/0211(COD))

- Europaparlamentets och rådets beslut om unionens deltagande i ett gemensamt forsknings- och utvecklingsprogram för Östersjön (Bonus) som genomförs av flera medlemsstater (00021/2010/LEX - C7-0269/2010 - 2009/0169(COD)).


7. Utskottens sammansättning

På begäran av Verts/ALE-gruppen godkände parlamentet följande nominering:

utskottet ECON: Philippe Lamberts i stället för Eva Joly.


8. Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)

Talmannen hade mottagit följande dokument från ledamöterna:

1) muntliga frågor (artikel 115 i arbetsordningen):

- (O-0116/2010) från Nathalie Griesbeck och Renate Weber för ALDE-gruppen, till kommissionen: Återtagandeavtal med tredjeländer (B7-0461/2010),

- (O-0127/2010) från Peter Liese, Mathieu Grosch för PPE-gruppen, Saïd El Khadraoui, Kathleen Van Brempt, Matthias Groote för S&D-gruppen, Chris Davies, Holger Krahmer för ALDE-gruppen, Martin Callanan för ECR-gruppen, och Satu Hassi för Verts/ALE-gruppen, till kommissionen: Luftfartsverksamhet i systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen (B7-0463/2010),

2) skriftliga förklaringar införda i registret (artikel 123 i arbetsordningen):

- Pavel Poc, Frieda Brepoels, Cristian Silviu Buşoi, Jo Leinen och Alojz Peterle, om kampen mot kolorektal cancer i Europeiska unionen (0068/2010),

- Catherine Grèze, Jean-Luc Bennahmias, Cornelia Ernst, Kinga Göncz och Barbara Lochbihler, om skyddet av minderåriga Kosovoromer (0069/2010),

- Paolo Bartolozzi, Leonardo Domenici, Niccolò Rinaldi och Helga Trüpel, om åtgärder för att skydda och bevara Unescos världsarvsplatser (0070/2010),

- Jean-Paul Besset, Chris Davies, Sirpa Pietikäinen och Daciana Octavia Sârbu, om stöd till skärpning av EU:s förbud mot avlägsnande av hajfenor (0071/2010),

- Elizabeth Lynne, Roberta Angelilli, Tanja Fajon och Raül Romeva i Rueda, om kampen mot stalkning (0072/2010).


9. Bortfallna skriftliga förklaringar

De skriftliga förklaringarna nr 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 och 44/2010, som inte erhållit nödvändigt antal underskrifter, hade bortfallit i enlighet med bestämmelserna i artikel 123.5 i arbetsordningen.


10. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 201.6 i arbetsordningen, hänvisats till behörigt utskott:

Den 14 september 2010

Fernando Sferratore (nr 0939/2010); (namnet konfidentiellt) (nr 0940/2010); (namnet konfidentiellt) (nr 0941/2010); Mario Capobianco (nr 0942/2010); Karim Fani (nr 0943/2010); Kenia Caridad Torres Álvarez (nr 0944/2010); Thierry Lambin (nr 0945/2010); Josep Carreras (nr 0946/2010); Alma Daporta (nr 0947/2010); Lazzaro Lenza (nr 0948/2010); Gutiéerrez Graciano Paramio (nr 0949/2010); Daniel Pérez Luque (nr 0950/2010); María Esther Felices García (nr 0951/2010); Manuel Muñoz Pino (nr 0952/2010); Alain Collinot (nr 0953/2010); (namnet konfidentiellt) (nr 0954/2010); (namnet konfidentiellt) (nr 0955/2010); Andreas Karanikolas (nr 0956/2010); Barbara Recanati (Studio Legale Avv. Barbara Recanati) (nr 0957/2010); Minodora Cliveti (nr 0958/2010); Sylvie, Euridyce, Vangjel Leka-Hasa (nr 0959/2010); Hans Rüffer (2 underskrifter) (nr 0960/2010); Maria Karagiannaki (nr 0961/2010); Josef Stopar (nr 0962/2010); Giuseppe Mercurio (nr 0963/2010); (namnet konfidentiellt) (nr 0964/2010); Stavroula Kollia (nr 0965/2010); Roswitha Ott (nr 0966/2010).

Den 15 september 2010

Adrian Saica (nr 0967/2010); Wolfgang Bach (nr 0968/2010); Petra Riemer (nr 0969/2010); Rodney Beckett (2 underskrifter) (nr 0970/2010); Manfred Reich (2 underskrifter) (nr 0971/2010); Norbert Reymann (Fernfahrer Freunde) (nr 0972/2010); Luiza Fabrowska (Italian Food, Sp. z o. o.) (nr 0973/2010); Robin Stege (nr 0974/2010); Klaus Raith (nr 0975/2010); Marcus Tielscher (nr 0976/2010); Guy Gerome (nr 0977/2010); Jens Hermann Mohr (nr 0978/2010); Waltraud Jossah (Fernfahrer Freunde) (nr 0979/2010); (namnet konfidentiellt) (nr 0980/2010); Daniela Czekalla (Verbraucherzentrale Bayern e.V.) (nr 0981/2010); (namnet konfidentiellt) (nr 0982/2010); Mark Davis (nr 0983/2010); Daniel Atanasov (nr 0984/2010); Zita Gede (nr 0985/2010); Dariusz Kaminski (nr 0986/2010); Stephan Helbig (nr 0987/2010); (namnet konfidentiellt) (nr 0988/2010); (namnet konfidentiellt) (nr 0989/2010); (namnet konfidentiellt) (nr 0990/2010); Plamen Guerguiev (nr 0991/2010); Sabine Kurjo McNeill (nr 0992/2010); Plamen Guerguiev (nr 0993/2010); Jivko Jelev (nr 0994/2010); Jan Kristensen (nr 0995/2010); Salvatore Dario Foria (nr 0996/2010); Daniela Filimon (S.C. Elcon s.r.l.) (nr 0997/2010); Frank Tintrup ("The Munich Circle") (21 underskrifter) (nr 0998/2010); (namnet konfidentiellt) (3 underskrifter) (nr 0999/2010); Wolfgang Herbert Koch (nr 1000/2010); Kilian Schwenninger (nr 1001/2010); Hans Joachim Sawczuk (Spedition Greif GmbH) (nr 1002/2010); Roberto Bouwels (nr 1003/2010); Wilhelm Breitscheidt (nr 1004/2010); Waldemar Scheyhing (Burgerinitiative Mobilfunkmast Nussdorf) (3 underskrifter) (nr 1005/2010); Erwin Spiekermann (nr 1006/2010); Barbara Froschauser (nr 1007/2010).


11. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av de ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna maj I och maj II 2010 finns tillgängligt på webbplatsen Séance en direct.


12. Avtalstexter översända av rådet

Rådet hade översänt en vidimerad kopia av följande dokument:

- avtal mellan Europeiska unionen och Förbundsrepubliken Brasiliens regering om civil luftfartssäkerhet.


13. Anslagsöverföringar

I enlighet med artikel 24.4 i budgetförordningen, såsom den tolkas i punkt 20 i den gemensamma förklaringen om övergångsbestämmelser för budgetförfarandet efter Lissabonfördragets ikraftträdande, godkände budgetutskottet kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 36/2010 (N7-0040/2010 - C7-0197/2010 – 2010/2131(GBD)).

I enlighet med artikel 24.4 i budgetförordningen, såsom den tolkas i punkt 20 i den gemensamma förklaringen om övergångsbestämmelser för budgetförfarandet efter Lissabonfördragets ikraftträdande, godkände budgetutskottet kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 40/2010 (N7-0041/2010 - C7-0198/2010 – 2010/2132(GBD)).

I enlighet med artikel 24.4 i budgetförordningen, såsom den tolkas i punkt 20 i den gemensamma förklaringen om övergångsbestämmelser för budgetförfarandet efter Lissabonfördragets ikraftträdande, godkände budgetutskottet kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 49/2010 (N7-0044/2010 - C7-0255/2010 – 2010/2194(GBD)).


14. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europeiska unionens budget för budgetåret 2011: Rådets ståndpunkt av den 12 augusti 2010 (12699/2010 - C7-0202/2010 - 2010/2001(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Förslag till ändringsbudget nr 5 till 2010 års allmänna budget: Rådets ståndpunkt av den 13 september 2010 (13473/2010 - C7-0260/2010 - 2010/2091(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till ändringsbudget nr 7 till 2010 års allmänna budget: Rådets ståndpunkt av den 13 september 2010 (13476/2010 - C7-0261/2010 - 2010/2120(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till ändringsbudget nr 6 till 2010 års allmänna budget: Rådets ståndpunkt av den 13 september 2010 (13475/2010 - C7-0262/2010 - 2010/2094(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

FEMM, AFCO, DEVE, AFET, ENVI, JURI, CONT, INTA

- Förslag till ändringsbudget nr 3 till 2010 års allmänna budget – rådets ståndpunkt av den 13 september 2010 (13472/2010 - C7-0263/2010 - 2010/2048(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

2) från parlamentets utskott

2.1) betänkanden:

- Betänkande om tillämpningen av artikel 2 i Europeiska gemenskapernas tjänsteföreskrifter: EU-institutionernas och EU-organens rekryteringspolitik (2009/2239(INI)) - utskottet JURI - Föredragande: Klaus-Heiner Lehne (A7-0012/2010)

- ***I Betänkande 2 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 92/85/EEG om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar (KOM(2008)0637 - C6-0340/2008 - 2008/0193(COD)) - utskottet FEMM - Föredragande: Edite Estrela (A7-0032/2010)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen och om upphävande av direktiv 2004/67/EG (KOM(2009)0363 - C7-0097/2009 - 2009/0108(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2001/83/EG för att förhindra att läkemedel som är förfalskade med avseende på identitet, historia eller ursprung kommer in i den lagliga distributionskedjan (KOM(2008)0668 - C6-0513/2008 - 2008/0261(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Marisa Matias (A7-0148/2010)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring, när det gäller säkerhetsövervakning av humanläkemedel, av förordning (EG) nr 726/2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet (KOM(2008)0664 - C6-0515/2008 - 2008/0257(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Linda Mcavan (A7-0153/2010)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring, när det gäller säkerhetsövervakning av humanläkemedel, av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (KOM(2008)0665 - C6-0514/2008 - 2008/0260(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Linda Mcavan (A7-0159/2010)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2004/39/EG och 2009/…/EG (KOM(2009)0207 - C7-0040/2009 - 2009/0064(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Jean-Paul Gauzès (A7-0171/2010)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 708/2007 om användning av främmande och lokalt frånvarande arter i vattenbruk (KOM(2009)0541 - C7-0272/2009 - 2009/0153(COD)) - utskottet PECH - Föredragande: João Ferreira (A7-0184/2010)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1905/2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete och om ändring av förordning (EG) nr 1889/2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen (KOM(2009)0194 [[02]] - C7-0158/2009 - 2009/0060B(COD)) - utskottet AFET (A7-0188/2010)

- Betänkande om minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna: åtgärder som ska vidtas (2009/2171(INI)) - utskottet DEVE - Föredragande: Eleni Theocharous (A7-0192/2010)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om utredning och förebyggande av olyckor och tillbud inom civil luftfart (KOM(2009)0611 - C7-0259/2009 - 2009/0170(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Christine De Veyrac (A7-0195/2010)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (omarbetning) (KOM(2008)0809 - C6-0471/2008 - 2008/0240(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Jill Evans (A7-0196/2010)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/42/EG om förande av statistik över gods- och passagerarbefordran till sjöss (KOM(2010)0065 - C7-0068/2010 - 2010/0041(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Brian Simpson (A7-0217/2010)

- Betänkande om fullbordandet av den inre marknaden för e-handel (2010/2012(INI)) - utskottet IMCO - Föredragande: Pablo Arias Echeverría (A7-0226/2010)

- Betänkande om kommissionens meddelande: En gemenskapsstrategi för förebyggande av katastrofer (2009/2151(INI)) - utskottet ENVI - Föredragande: João Ferreira (A7-0227/2010)

- Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Pakistan om återtagande av personer utan uppehållstillstånd (KOM(2009)0106 - C7-0264/2009 - 2009/0036(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Csaba Sógor (A7-0231/2010)

- Betänkande om handelsförbindelser och ekonomiska förbindelser med Turkiet (2009/2200(INI)) - utskottet INTA - Föredragande: Metin Kazak (A7-0238/2010)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppande på marknaden och användning av biocidprodukter (KOM(2009)0267 - C7-0036/2009 - 2009/0076(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Christa Klaß (A7-0239/2010)

- Betänkande om tillämpningen av EU-lagstiftning som syftar till att bevara biologisk mångfald (2009/2108(INI)) - utskottet ENVI - Föredragande: Esther De Lange (A7-0241/2010)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess (KOM(2010)0054 - C7-0042/2010 - 2010/0036(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Vital Moreira (A7-0243/2010)

- * Förslag till betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2008/9/EG om fastställande av närmare regler för återbetalning enligt direktiv 2006/112/EG av mervärdesskatt till beskattningsbara personer som inte är etablerade i den återbetalande medlemsstaten men i en annan medlemsstat (KOM(2010)0381 - C7-0201/2010 - 2010/0205(CNS)) - utskottet ECON - Föredragande: Sharon Bowles (A7-0247/2010)

- Interimsbetänkande om förslaget till rådets förordning om den fleråriga budgetramen för 2007-2013 (KOM(2010)0072 - 2010/0048(APP)) - utskottet BUDG - Föredragande: Reimer Böge (A7-0248/2010)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 5/2010 för budgetåret 2010, avsnitt III – kommissionen (13473/2010 - C7-0260/2010 - 2010/2091(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: László Surján (A7-0249/2010)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 7/2010 för budgetåret 2010, avsnitt III – kommissionen (13476/2010 - C7-0261/2010 - 2010/2120(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: László Surján (A7-0250/2010)

3) från ledamöterna

3.1) muntliga frågor inför frågestunden (artikel 116 i arbetsordningen) (B7-0462/2010)

- till rådet:

- Posselt Bernd, McGuinness Mairead, Papanikolaou Georgios, Blinkevičiūtė Vilija, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Harkin Marian, Zwiefka Tadeusz, Ţicău Silvia-Adriana, Kelly Seán, Schmidt Olle, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Higgins Jim, Aylward Liam, Kelly Alan, Andrikienė Laima Liucija, Howitt Richard, Angourakis Charalampos, Toussas Georgios, Czarnecki Ryszard

- till kommissionen:

Blinkevičiūtė Vilija, Harkin Marian, Siekierski Czesław Adam, Tarabella Marc, Ţicău Silvia-Adriana, Chountis Nikolaos, Iacolino Salvatore, Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė, Papastamkos Georgios, Paleckis Justas Vincas, Andrikienė Laima Liucija, Van Brempt Kathleen, Tsoukalas Ioannis A., Papanikolaou Georgios, Gallagher Pat the Cope, Kelly Seán, Higgins Jim, Aylward Liam, Ludford Sarah, Merkies Judith A., Kelly Alan, Posselt Bernd, Crowley Brian, Howitt Richard, McGuinness Mairead, Zwiefka Tadeusz, Jensen Anne E., Angourakis Charalampos, Martin David, Hadjigeorgiou Takis, Szymański Konrad, Toussas Georgios, Czarnecki Ryszard

3.2) resolutionsförslag (artikel 120 i arbetsordningen)

- Sebastian Valentin Bodu. Förslag till resolution om inrättande av en europeisk tullmyndighet (B7-0530/2010)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

- Alain Cadec. Förslag till resolution om en europeisk strategi för Atlantbågen (B7-0531/2010)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

REGI

rådgivande utskott :

ENVI


15. Arbetsplan

Nästa punkt på föredragningslistan var fastställandet av arbetsplanen.

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden september II 2010 (PE 446.632/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 140 i arbetsordningen:

Måndag

Begäran från S&D-gruppen om att stryka den kortfattade redogörelsen för Marielle Gallos betänkande från föredragningslistan (PDOJ, punkt 46).

Talare: Martin Schulz för S&D-gruppen angav skälen till denna begäran, Marielle Gallo (föredragande) uttalade sig emot begäran och Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen uttalade sig för begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran med EO (117 röster för, 185 röster emot, 4 nedlagda röster).

Tisdag

Inga ändringar hade föreslagits.

Onsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

Torsdag
Begäran från ECR-gruppen om att skjuta upp omröstningen om resolutionsförslaget om brister i skyddet av de mänskliga rättigheterna och rättsskipningen i Demokratiska republiken Kongo (PDOJ, punkt 73).

Talare: Philip Bradbourn för ECR-gruppen angav skälen till denna begäran, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen uttalade sig för begäran och Francesco Enrico Speroni för EFD-gruppen uttalade sig emot begäran.

Parlamentet godkände denna begäran med EO (158 röster för, 127 röster emot, 11 nedlagda röster).

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.

Talare: Joseph Daul.


16. Utredning och förebyggande av olyckor och tillbud inom civil luftfart ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om utredning och förebyggande av olyckor och tillbud inom civil luftfart [2009/0170(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Christine De Veyrac (A7-0195/2010)

Christine De Veyrac redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jörg Leichtfried yttrade sig om det höga bakgrundsljudet under Christine De Veyracs inlägg.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Werner Kuhn för PPE-gruppen, Brian Simpson för S&D-gruppen, Jelko Kacin för ALDE-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Peter van Dalen för ECR-gruppen, Jacky Hénin för GUE/NGL-gruppen, Luis de Grandes Pascual, Janusz Władysław Zemke, Gesine Meissner, Marian-Jean Marinescu, Jim Higgins och Artur Zasada.

ORDFÖRANDESKAP: Silvana KOCH-MEHRIN
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Gabriel Mato Adrover, Jörg Leichtfried, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Werthmann, José Manuel Fernandes, Silvia-Adriana Ţicău och Jelko Kacin.

Talare: Cecilia Malmström och Christine De Veyrac.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.3 i protokollet av den 21.9.2010.


17. Återtagandeavtal mellan EU och Pakistan - Gemenskapens återtagandeavtal med tredjeländer *** (debatt)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Pakistan om återtagande av personer utan uppehållstillstånd [2009/0036(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Csaba Sógor (A7-0231/2010)

Muntlig fråga (O-0104/2010) från Sylvie Guillaume, Claude Moraes för S&D-gruppen, Hélène Flautre, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Cornelia Ernst, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, och Malika Benarab-Attou, till kommissionen: EU:s återtagandeavtal med tredjeländer (B7-0453/2010)

Muntlig fråga (O-0116/2010) från Nathalie Griesbeck och Renate Weber för ALDE-gruppen, till kommissionen: Återtagandeavtal med tredjeländer (B7-0461/2010)

Csaba Sógor redogjorde för sin rekommendation.

Claude Moraes, Hélène Flautre, Rui Tavares och Nathalie Griesbeck utvecklade de muntliga frågorna.

Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) besvarade de muntliga frågorna.

Talare: Gabriele Albertini (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Manfred Weber för PPE-gruppen, Sylvie Guillaume för S&D-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Cornelis de Jong för GUE/NGL-gruppen, Philip Claeys, grupplös, Carlos Coelho, Monika Flašíková Beňová, Nicole Kiil-Nielsen, Andrew Henry William Brons, Ernst Strasser, Rita Borsellino, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Emine Bozkurt och Birgit Sippel.

ORDFÖRANDESKAP: Libor ROUČEK
Vice talman

Talare: Andreas Mölzer.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Georgios Papanikolaou, Franziska Keller, Franz Obermayr, Elena Băsescu och Harlem Désir.

Talare: Cecilia Malmström och Csaba Sógor.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.5 i protokollet av den 21.9.2010.


18. Handel och ekonomiska förbindelser med Turkiet (debatt)

Betänkande om handelsförbindelser och ekonomiska förbindelser med Turkiet [2009/2200(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Metin Kazak (A7-0238/2010)

Metin Kazak redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Karel De Gucht (ledamot av kommissionen).

Talare: Godelieve Quisthoudt-Rowohl för PPE-gruppen, Francesca Balzani för S&D-gruppen, Niccolò Rinaldi för ALDE-gruppen, Franziska Keller för Verts/ALE-gruppen, Kyriacos Triantaphyllides för GUE/NGL-gruppen, William (The Earl of) Dartmouth för EFD-gruppen, Laurence J.A.J. Stassen, grupplös, Ria Oomen-Ruijten, Kader Arif, som även besvarade en fråga (blått kort) från William (The Earl of) Dartmouth, Anneli Jäätteenmäki, Niki Tzavela, Georgios Papastamkos, George Sabin Cutaş, Jaroslav Paška, Jarosław Leszek Wałęsa, Mara Bizzotto och Elisabeth Köstinger.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Danuta Jazłowiecka, Ioan Mircea Paşcu, Oreste Rossi, Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Antigoni Papadopoulou och Georgios Koumoutsakos.

ORDFÖRANDESKAP: Stavros LAMBRINIDIS
Vice talman

Talare: Karel De Gucht och Metin Kazak.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.6 i protokollet av den 21.9.2010.


19. EU-lagstiftning som syftar till att bevara biologisk mångfald (debatt)

Betänkande om tillämpningen av EU-lagstiftning som syftar till att bevara biologisk mångfald [2009/2108(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Esther de Lange (A7-0241/2010)

Esther de Lange redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Karel De Gucht (ledamot av kommissionen).

Talare: Isabella Lövin (föredragande av yttrande från utskottet PECH), Richard Seeber för PPE-gruppen, Jo Leinen för S&D-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Sandrine Bélier för Verts/ALE-gruppen, Peter van Dalen för ECR-gruppen, João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, Anna Rosbach för EFD-gruppen, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez, Bas Eickhout, James Nicholson, Elena Oana Antonescu, Kathleen Van Brempt och Maria Da Graça Carvalho.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Bogusław Sonik, Christa Klaß, Csaba Sándor Tabajdi, Rovana Plumb, Barbara Matera, Rareş-Lucian Niculescu, Janusz Wojciechowski, Angelika Werthmann och Oreste Rossi.

Talare: Karel De Gucht och Esther de Lange.

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.7 i protokollet av den 21.9.2010.


20. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 150 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Carlos José Iturgaiz Angulo, Monika Flašíková Beňová, Sonia Alfano, Michail Tremopoulos, Ryszard Czarnecki, João Ferreira, Gerard Batten, Andreas Mölzer, Rareş-Lucian Niculescu, Silvia-Adriana Ţicău, Antonyia Parvanova, Catherine Grèze, Miguel Portas, Krisztina Morvai, Nuno Teixeira, Alan Kelly, Jelko Kacin, Søren Bo Søndergaard, Anna Záborská, Vilija Blinkevičiūtė, Kyriacos Triantaphyllides, Nuno Melo, George Sabin Cutaş, Tanja Fajon, Gabriel Mato Adrover, Rovana Plumb, András Gyürk, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Petru Constantin Luhan och Maria do Céu Patrão Neves.


21. Fullbordandet av den inre marknaden för e-handel (kortfattad redogörelse)

Betänkande om fullbordandet av den inre marknaden för e-handel [2010/2012(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Pablo Arias Echeverría (A7-0226/2010)

Pablo Arias Echeverría redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Zuzana Roithová, Silvia-Adriana Ţicău, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška och Seán Kelly.

Talare: Karel De Gucht (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 5.2 i protokollet av den 21.9.2010.


22. Säkerställande av skydd för immateriella rättigheter på den inre marknaden (kortfattad redogörelse)

Betänkande om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter på den inre marknaden [2009/2178(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Marielle Gallo (A7-0175/2010)

Marielle Gallo redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Piotr Borys, Ioan Enciu, Toine Manders, Eva Lichtenberger, Martin Ehrenhauser, Paul Rübig, Christian Engström, Peter Jahr och Zuzana Roithová.

Talare: Michel Barnier (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 5.13 i protokollet av den 21.9.2010.


23. Förebyggande av katastrofer (kortfattad redogörelse)

Betänkande om kommissionens meddelande: En gemenskapsstrategi för förebyggande av katastrofer [2009/2151(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: João Ferreira (A7-0227/2010)

João Ferreira redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria do Céu Patrão Neves, Petru Constantin Luhan, Seán Kelly, Miroslav Mikolášik, Peter Jahr och Antigoni Papadopoulou.

Talare: Michel Barnier (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 5.8 i protokollet av den 21.9.2010.


24. Minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna (kortfattad redogörelse)

Betänkande om minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna: åtgärder som ska vidtas [2009/2171(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Eleni Theocharous (A7-0192/2010)

Eleni Theocharous redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu, Peter Jahr, Miroslav Mikolášik och João Ferreira.

Talare: Michel Barnier (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 5.9 i protokollet av den 21.9.2010.


25. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 446.632/OJMA).


26. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.00.

Klaus Welle

Alejo Vidal-Quadras

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Becali, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Böge, Bokros, Bonsignore, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Corazza Bildt, Correia De Campos, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, De Angelis, de Brún, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lövin, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McAvan, McCarthy, McClarkin, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy