Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0108(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0112/2010

Внесени текстове :

A7-0112/2010

Разисквания :

PV 21/09/2010 - 3
CRE 21/09/2010 - 3

Гласувания :

PV 21/09/2010 - 5.4
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0322

Протокол
Вторник, 21 септември 2010 г. - Страсбург

3. Сигурност на доставките на природен газ ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Директива 2004/67/ЕО [2009/0108(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010)

Alejo Vidal-Quadras представи доклада.

Изказа се Günther Oettinger (член на Комисията).

Изказаха се: Bogusław Sonik (докладчик по становището на комисията ENVI), Sandra Kalniete (докладчик по становището на комисията IMCO) и Jacek Saryusz-Wolski (докладчик по становището на комисията AFET), Herbert Reul, от името на групата PPE, Hannes Swoboda, от името на групата S&D, Adina-Ioana Vălean, от името на групата ALDE, Claude Turmes, от името на групата Verts/ALE, Konrad Szymański, от името на групата ECR, Jacky Hénin, от името на групата GUE/NGL, Niki Tzavela, от името на групата EFD, Béla Kovács, независим член на ЕП, Arturs Krišjānis Kariņš, Teresa Riera Madurell, Jorgo Chatzimarkakis, Evžen Tošenovský, Fiorello Provera, Nick Griffin, Amalia Sartori, Marek Siwiec, Norica Nicolai, Adam Bielan, Jaroslav Paška, Romana Jordan Cizelj, Anni Podimata, Ivo Strejček, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz и George Sabin Cutaş.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

Изказаха се: Paweł Robert Kowal, András Gyürk, Eija-Riitta Korhola и Zigmantas Balčytis.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Tunne Kelam, Csaba Sándor Tabajdi, Reinhard Bütikofer, Ilda Figueiredo, Andreas Mölzer, Andrzej Grzyb, Silvia-Adriana Ţicău, Alajos Mészáros, Ioan Enciu, Danuta Jazłowiecka, Edit Herczog, Ioan Mircea Paşcu и Niki Tzavela.

Изказа се Günther Oettinger.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.4 от протокола от 21.9.2010.

Правна информация - Политика за поверителност