Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0108(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0112/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0112/2010

Συζήτηση :

PV 21/09/2010 - 3
CRE 21/09/2010 - 3

Ψηφοφορία :

PV 21/09/2010 - 5.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0322

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2010 - Στρασβούργο

3. Ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο και την κατάργηση της οδηγίας 2004/67/ΕΚ [2009/0108(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010)

Ο Alejo Vidal-Quadras παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Bogusław Sonik (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Sandra Kalniete (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO) και Jacek Saryusz-Wolski (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Herbert Reul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Adina-Ioana Vălean, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jacky Hénin, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Νίκη Τζαβέλα, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Béla Kovács, μη εγγεγραμμένος, Arturs Krišjānis Kariņš, Teresa Riera Madurell, Jorgo Chatzimarkakis, Evžen Tošenovský, Fiorello Provera, Nick Griffin, Amalia Sartori, Marek Siwiec, Norica Nicolai, Adam Bielan, Jaroslav Paška, Romana Jordan Cizelj, Άννυ Ποδηματά, Ivo Strejček, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz και George Sabin Cutaş.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Paweł Robert Kowal, András Gyürk, Eija-Riitta Korhola και Zigmantas Balčytis.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Tunne Kelam, Csaba Sándor Tabajdi, Reinhard Bütikofer, Ilda Figueiredo, Andreas Mölzer, Andrzej Grzyb, Silvia-Adriana Ţicău, Alajos Mészáros, Ioan Enciu, Danuta Jazłowiecka, Edit Herczog, Ioan Mircea Paşcu και Νίκη Τζαβέλα.

Παρεμβαίνει ο Günther Oettinger.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.9.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου