Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/0108(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0112/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0112/2010

Keskustelut :

PV 21/09/2010 - 3
CRE 21/09/2010 - 3

Äänestykset :

PV 21/09/2010 - 5.4
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0322

Pöytäkirja
Tiistai 21. syyskuuta 2010 - Strasbourg

3. Kaasunsaannin turvaaminen ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimista kaasunsaannin turvaamiseksi ja direktiivin 2004/67/EY kumoamisesta [2009/0108(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010)

Alejo Vidal-Quadras esitteli laatimansa mietinnön.

Günther Oettinger (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Bogusław Sonik (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Sandra Kalniete (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Jacek Saryusz-Wolski (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Herbert Reul PPE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, Adina-Ioana Vălean ALDE-ryhmän puolesta, Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Konrad Szymański ECR-ryhmän puolesta, Jacky Hénin GUE/NGL-ryhmän puolesta, Niki Tzavela EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Béla Kovács, Arturs Krišjānis Kariņš, Teresa Riera Madurell, Jorgo Chatzimarkakis, Evžen Tošenovský, Fiorello Provera, Nick Griffin, Amalia Sartori, Marek Siwiec, Norica Nicolai, Adam Bielan, Jaroslav Paška, Romana Jordan Cizelj, Anni Podimata, Ivo Strejček, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz ja George Sabin Cutaş.

Puhetta johti
varapuhemies Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Puheenvuorot: Paweł Robert Kowal, András Gyürk, Eija-Riitta Korhola ja Zigmantas Balčytis.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Tunne Kelam, Csaba Sándor Tabajdi, Reinhard Bütikofer, Ilda Figueiredo, Andreas Mölzer, Andrzej Grzyb, Silvia-Adriana Ţicău, Alajos Mészáros, Ioan Enciu, Danuta Jazłowiecka, Edit Herczog, Ioan Mircea Paşcu ja Niki Tzavela.

Günther Oettinger käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.9.2010, kohta 5.4.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö