Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/0108(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0112/2010

Ingediende teksten :

A7-0112/2010

Debatten :

PV 21/09/2010 - 3
CRE 21/09/2010 - 3

Stemmingen :

PV 21/09/2010 - 5.4
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0322

Notulen
Dinsdag 21 september 2010 - Straatsburg

3. Veiligstelling van de aardgasvoorziening ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen tot veiligstelling van de aardgasvoorziening en houdende intrekking van Richtlijn 2004/67/EG [2009/0108(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010)

Alejo Vidal-Quadras leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Bogusław Sonik (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Sandra Kalniete (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO) en Jacek Saryusz-Wolski (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Herbert Reul, namens de PPE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, Adina-Ioana Vălean, namens de ALDE-Fractie, Claude Turmes, namens de Verts/ALE-Fractie, Konrad Szymański, namens de ECR-Fractie, Jacky Hénin, namens de GUE/NGL-Fractie, Niki Tzavela, namens de EFD-Fractie, Béla Kovács, niet-ingeschrevene, Arturs Krišjānis Kariņš, Teresa Riera Madurell, Jorgo Chatzimarkakis, Evžen Tošenovský, Fiorello Provera, Nick Griffin, Amalia Sartori, Marek Siwiec, Norica Nicolai, Adam Bielan, Jaroslav Paška, Romana Jordan Cizelj, Anni Podimata, Ivo Strejček, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz en George Sabin Cutaş.

VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Paweł Robert Kowal, András Gyürk, Eija-Riitta Korhola en Zigmantas Balčytis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Tunne Kelam, Csaba Sándor Tabajdi, Reinhard Bütikofer, Ilda Figueiredo, Andreas Mölzer, Andrzej Grzyb, Silvia-Adriana Ţicău, Alajos Mészáros, Ioan Enciu, Danuta Jazłowiecka, Edit Herczog, Ioan Mircea Paşcu en Niki Tzavela.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.4 van de notulen van 21.9.2010.

Juridische mededeling - Privacybeleid