Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/0108(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0112/2010

Predkladané texty :

A7-0112/2010

Rozpravy :

PV 21/09/2010 - 3
CRE 21/09/2010 - 3

Hlasovanie :

PV 21/09/2010 - 5.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0322

Zápisnica
Utorok, 21. septembra 2010 - Štrasburg

3. Bezpečnosť dodávok plynu ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu, ktorým sa zrušuje smernica 2004/67/ES [2009/0108(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010)

Alejo Vidal-Quadras uviedol správu.

V rozprave vystúpil Günther Oettinger (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Bogusław Sonik (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Sandra Kalniete (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko) a Jacek Saryusz-Wolski (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Herbert Reul v mene skupiny PPE, Hannes Swoboda v mene skupiny S&D, Adina-Ioana Vălean v mene skupiny ALDE, Claude Turmes v mene skupiny Verts/ALE, Konrad Szymański v mene skupiny ECR, Jacky Hénin v mene skupiny GUE/NGL, Niki Tzavela v mene skupiny EFD, Béla Kovács nezaradený poslanec, Arturs Krišjānis Kariņš, Teresa Riera Madurell, Jorgo Chatzimarkakis, Evžen Tošenovský, Fiorello Provera, Nick Griffin, Amalia Sartori, Marek Siwiec, Norica Nicolai, Adam Bielan, Jaroslav Paška, Romana Jordan Cizelj, Anni Podimata, Ivo Strejček, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz a George Sabin Cutaş.

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Paweł Robert Kowal, András Gyürk, Eija-Riitta Korhola a Zigmantas Balčytis.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Tunne Kelam, Csaba Sándor Tabajdi, Reinhard Bütikofer, Ilda Figueiredo, Andreas Mölzer, Andrzej Grzyb, Silvia-Adriana Ţicău, Alajos Mészáros, Ioan Enciu, Danuta Jazłowiecka, Edit Herczog, Ioan Mircea Paşcu a Niki Tzavela.

V rozprave vystúpil Günther Oettinger.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.4 zápisnice zo dňa 21.9.2010.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia