Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2010 - Στρασβούργο

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.55 π.μ εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.05 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

5. Ώρα των ψηφοφοριών
Πλήρη Πρακτικά

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


5.1. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2010: OLAF και αναθεώρηση των ιδίων πόρων (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

5.2. Ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

5.3. Διερεύνηση και πρόληψη αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων ***I (ψηφοφορία)

5.4. Ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο ***I (ψηφοφορία)

5.5. Συμφωνία επανεισδοχής ΕΚ/Πακιστάν *** (ψηφοφορία)

5.6. Εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την Τουρκία (ψηφοφορία)

5.7. Νομοθεσία της ΕΕ με σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητας (ψηφοφορία)

5.8. Πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών (ψηφοφορία)

5.9. Μείωση της φτώχειας και δημιουργία απασχόλησης στις αναπτυσσόμενες χώρες (ψηφοφορία)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου